Yleinen yhtiöoikeus

Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Asemavaltuutus on kaksiteräinen miekka – lue hyödyt ja riskit

Asemavaltuutus tarkoittaa sitä, että tietty henkilö on asemansa perusteella valtuutettu tekemään sopimuksia ja muita oikeustoimia sitovasti toisen tahon (tyypillisesti yrityksen) puolesta. Esimerkiksi valtakirjaa ei siis tarvita.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen jäsenen eroaminen – näin se onnistuu ja tätä se tarkoittaa yhtiölle

Osakeyhtiön hallituksesta voi erota koska vain, eikä tästä oikeudesta voida poiketa sopimuksella tai yhtiökokouksen päätöksellä. Jäsenelle itselleen eroaminen on varsin vaivatonta, mutta yhtiölle ero tarkoittaa monesti uuden hallituksen jäsenen etsimistä. Tässä artikkelissa käymme läpi: 1) miten hallituksen jäsenen eroaminen teknisesti onnistuu; ja 2) milloin ja miten hänen jättämänsä tyhjä paikka pitää täyttää.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen jäsenen erottaminen – muista nämä seikat

Hallituksen jäsenen irtisanominen (terminologisesti: erottaminen) on suoraviivaista, jos takana on osakkeenomistajien enemmistö. Erottamispäätöksen tekee useimmin yhtiökokous. Tässä artikkelissa ohjeistamme, miten päätös tulee tehdä ja dokumentoida. Lisäksi perehdymme seikkoihin, jotka on tärkeä huomioida, kuten hallituksen minimikoko ja mahdolliset varajäsenet.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen jäsenen esteellisyys – milloin jäsen ei saa osallistua päätöksentekoon?

Osakeyhtiön hallituksen jäsen ei saa osallistua hallituksen päätöksentekoon asiassa, jossa hän esteellinen (ns. jäävi). Tässä artikkelissa käymme läpi: 1) milloin hallituksen jäsenen on jäävättävä itsensä hallituksen päätöksenteosta; 2) milloin hallituksen jäsenen on jäävättävä itsensä yhtiökokouksen päätöksenteosta; sekä 3) miten esteellisyys tulee dokumentoida.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen jäsenen valinta on osakkeenomistajien tärkeimpiä päätöksiä – lue menettelyvaatimukset

Hallitus on osakeyhtiössä osakkeenomistajien keskeisin edunvalvoja, joten tee hallituksen jäsenten valinta huolella. Valinnat tekee pääsääntöisesti yhtiökokous.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen puheenjohtajan vaihtaminen kesken toimikauden – ota nämä menettelyvaatimukset huomioon

Tässä artikkelissa käymme läpi: 1) miten puheenjohtaja voidaan erottaa puheenjohtajan tehtävästä ja tarvittaessa koko hallituksen jäsenyydestä; sekä 2) miten hallituksen puheenjohtaja voi itse erota kesken toimikauden.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen puheenjohtajan valinta – tiedätkö menettelyvaatimukset?

Osakeyhtiön hallitukselle on aina valittava puheenjohtaja, jos hallitukseen kuuluu enemmän kuin yksi jäsen. Puheenjohtajan valitsee lähtökohtaisesti hallitus jäsenistöstään itse.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen tehtävät – näihin 6 seikkaan ammattimainen osakeyhtiön hallitus kiinnittää huomiota

Hallitus muodostaa osakeyhtiön ylimmän johdon. Hallituksen on hyvä tuntea yhtiöoikeudelliset velvollisuutensa, jotta se voi luoda yhtiölle arvoa ja pienentää hallituksen jäsenten henkilökohtaisia juridisia riskejä tehtävässä.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen tehtävät osakeyhtiössä – tiedätkö tärkeimmän?

Hallitus on osakeyhtiön pakollinen toimielin, jonka tehtäviin kuuluu niin ulkoista edustamista kuin sisäistä hallintoa. Kaiken kaikkiaan hallituksen vastuulla on kymmeniä, jopa satoja tehtäviä.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen varajäsenen vaihtaminen – miten se onnistuu?

Osakeyhtiössä hallituksen varajäsenten vaihtamisesta päättää pääsääntöisesti yhtiökokous, kuten varsinaisistakin jäsenistä.  Lue tästä artikkelista tarkemmin, miten päätös on tehtävä ja dokumentoitava.
Artikkeli Päivitetty 14.2.2024

Houkuttelukielto – suojaa yrityksesi työntekijät ja asiakkaat

Houkuttelukiellolla pyritään estämään, että johtotehtävissä oleva avainhenkilö houkuttelisi yrityksen työntekijöitä tai asiakkaita toiseen yritykseen. Tähän on tyypillisesti vaara, jos avainhenkilö irtisanoutuu ja menee kilpailijalle tai perustaa itse kilpailevan yrityksen.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Kilpailukiellosta kannattaa sopia osakassopimuksessa

Osakkaiden ei yleensä haluta harjoittavan kilpailevaa toimintaa muiden yhtiöiden hyväksi. Toisin kuin työntekijöillä, osakkailla ei kuitenkaan ole suoraan laista johtuvaa kilpailukieltovelvoitetta. Näissä tilanteissa on erityisen tärkeää, että kilpailukiellosta on sovittu osakassopimuksessa.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Myötämyyntioikeus ja -velvollisuus turvaavat yrityskauppaa

Osakassopimuksissa sovitaan tavallisesti ehdoista, joilla kontrolloidaan osakkeenomistajien mahdollisuutta luovuttaa yhtiön osakkeet erityisesti ulkopuolisille. Suljetuissa pienosakeyhtiöissä sovitaan tyypillisesti osakkeiden myötämyyntioikeudesta ja myötämyyntivelvollisuudesta, joiden avulla on mahdollista turvata niin enemmistö- kuin vähemmistöosakkaiden intressejä mahdollisissa yrityskauppatilanteissa. Lue tästä jutusta, mitä myötämyyntioikeudella ja -velvollisuudella tarkoitetaan ja miten myötämyyntilausekkeet rajoittavat osakkeen siirtomahdollisuuksia.
Opas Päivitetty 6.5.2024

Yritysosakkeiden omistaja – näin kasvatat yritysten arvoa Docuen avulla

Lue tästä oppaasta, miten voit kasvattaa yritystesi arvoa Docuen avulla. Docue on yli 170 000 käyttäjän hyödyntämä palvelu yritystoiminnan asiakirjojen hallintaan, laatimiseen ja sähköiseen allekirjoittamiseen.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Osakassopimuksen laatiminen, sitovuus ja muuttaminen

Osakassopimus on osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa osakkaat sopivat yhtiöön liittyvistä asioista. Osakassopimuksella on mahdollista varautua joustavasti erilaisiin tilanteisiin sekä sitouttaa osakkaat yhteisiin tavoitteisiin. Lue tästä artikkelista, miksi osakassopimus kannattaa laatia ja miten sopimus sitoo siihen liittyneitä osakkeenomistajia.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Osakassopimuksen lunastuslauseke – miksi siitä on tärkeä sopia?

Lunastuslausekkeeksi kutsutaan osakassopimuksen ehtoja, joiden perusteella yhtiö, osakkeenomistajat tai jokin muu taho ovat oikeutettuja hankkimaan tietyn osakkeenomistajan osakkeet ilman tämän suostumusta. Osakkeiden lunastusehdot ovat monesti osakassopimuksen riitaherkimmät ja siten myös tärkeimmät ehdot.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Osakassopimuksen hinta kauhistuttaa – miten laadin sen edullisemmin?

Osakassopimuksella osakkeenomistajat sopivat yhtiönsä osakeomistukseen ja johtamiseen sekä muihin yhteisiin asioihin liittyvistä pelisäännöistä. Se on suositeltavaa laatia missä tahansa yhtiössä, jossa on useampi osakkeenomistaja. Juristilta ostettuna osakassopimuksen hinta on vähintään 1500–2000 euroa.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Osakassopimus & palkka – kuinka paljon osakastyöntekijöille maksetaan?

Monen yrityksen arvo perustuu yrityksessä työskentelevien osakkaiden henkilökohtaiseen tietotaitoon. Tietotaidon säilymistä yrityksessä on mahdollista edistää osakassopimuksen velvoitteella, jonka mukaan avainosakkaiden tulee työskennellä yrityksen hyväksi. Samalla on luontevaa sopia kunkin palkka.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Erilajiset osakkeet – tiedätkö nämä neljä seikkaa?

Erilajiset osakkeet ovat osakkeita, jotka tuottavat erilaiset oikeudet yhtiössä. Erilajisten osakkeiden avulla voidaan suunnata päätösvaltaa tai osinkoja tietyn lajin osakkeille, mikä voi olla hyödyllistä esimerkiksi verotussyistä tai haettaessa rahoitusta.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Osakeyhtiölaki & hallituksen vastuu – vältä nämä sudenkuopat

Hallitus muodostaa osakeyhtiön ylimmän johdon. Sen jäsenenä toimiminen on vastuullinen tehtävä, ja laiminlyönnit voivat johtaa henkilökohtaiseen vahingonkorvausvastuuseen.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallitus osakeyhtiölaissa – ota nämä säännöt huomioon

Jokaisella osakeyhtiöllä tulee olla hallitus. Osakeyhtiölaki asettaa hallituksen toiminnalle runsaasti sääntöjä, mutta sääntely on varsin yleisluontoista. Käymme läpi, mistä hallitus konkreettisesti päättää ja miten päätökset tulee tehdä.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Osakeyhtiölaki & toimitusjohtaja – tunnethan nämä säännöt?

Tiesitkö, ettei toimitusjohtaja ole yhtiönsä työntekijä? Juridisesti toimitusjohtaja on osakeyhtiön johtoon lukeutuva toimielin, jonka asemaa ja tehtäviä säännellään osakeyhtiölaissa – ei työlainsäädännössä.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Osakeyhtiön hallituksen jäsenmäärä on joustava – tiedäthän silti rajoitukset?

Laki lähtee siitä, että osakeyhtiön hallituksen jäsenten määrä on 1–5. Se on hyvä lähtökohta, koska pieni tai keskisuuri osakeyhtiö toimii yleensä tehokkaimmin muutaman henkilön hallituksella. Tuosta lukumäärästä on kuitenkin mahdollista poiketa. Lue tästä artikkelista, millaisia rajoituksia laki asettaa hallituksen jäsenten määrälle ja milloin jäsenten määrässä tapahtuviin muutoksiin on reagoitava.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Tilikauden muuttaminen – näin se onnistuu

Osakeyhtiötä perustettaessa tulee määrätä yhtiön tilikaudesta. Yleisin tilikausi on pituudeltaan 12 kuukautta ja jaksotetaan kalenterivuodeksi, mutta esimerkiksi sesonkiluontoisessa liiketoiminnassa se ei ole välttämättä paras ratkaisu. Tilikautta on mahdollista muuttaa yhtiökokouksen päätöksellä.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Tilintarkastajan valinta osakeyhtiössä – lue menettelyvaatimukset

Yleisenä lähtökohtana on, että tilintarkastusvelvollisuus koskee kaikkia kirjanpitovelvollisia – vain pienimmät yritykset saavat jättää tilintarkastajan valitsematta. Tässä artikkelissa käymme läpi: 1) millaisten edellytysten täyttyessä yhtiö on velvollinen valitsemaan tilintarkastajan; 2) millaisia kelpoisuusvaatimuksia laki asettaa tilintarkastajalle; sekä 3) miten tilintarkastajan valinta on tehtävä ja dokumentoitava.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Osakeyhtiön toimitusjohtajan irtisanominen – näin erottamispäätös on tehtävä

Toimitusjohtajan irtisanominen onnistuu helposti; toimitusjohtaja voidaan erottaa milloin tahansa ilman erityisiä irtisanomisperusteita. Erorahaa tai muita etuja ei ole, ellei niistä ole erikseen sovittu.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Toimitusjohtajan tehtävät osakeyhtiössä – näihin viiteen seikkaan ansioitunut toimitusjohtaja kiinnittää huomiota

Toimitusjohtaja on osakeyhtiön avainhenkilöitä; hän vastaa osakeyhtiön juoksevasta hallinnosta ja edustaa yhtiötä sen päivittäisessä liiketoiminnassa eli “operatiivisella tasolla”. Tässä artikkelissa käymme läpi, mitkä ovat toimitusjohtajan tärkeimmät tehtävät.