Yleinen sopimusoikeus

Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Asemavaltuutus on kaksiteräinen miekka – lue hyödyt ja riskit

Asemavaltuutus tarkoittaa sitä, että tietty henkilö on asemansa perusteella valtuutettu tekemään sopimuksia ja muita oikeustoimia sitovasti toisen tahon (tyypillisesti yrityksen) puolesta. Esimerkiksi valtakirjaa ei siis tarvita.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Ehdollinen tarjous laajentaa mahdollisuuksia vetäytyä asuntokaupasta

Hyväksytty ehdollinen tarjous antaa asuntokaupassa toiselle osapuolelle mahdollisuuden vetäytyä kaupasta. Vetäytymismahdollisuus on tyypillisesti olemassa vain, jos tietty tarjouksessa määritelty epäsuotuisa tapahtuma käy toteen – rakennuksesta esimerkiksi löytyy kosteusvaurioita.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Force majeure – mitä se tarkoittaa ja miten siitä kannattaa sopia

Force majeure eli ylivoimainen este on sopimusoikeudellinen termi, joka tarkoittaa osapuolista riippumatonta, odottamatonta tapahtumaa, joka käytännössä estää sovitun suorituksen täyttymisen. Kaupallisissa sopimuksissa näkee usein force majeure -lausekkeita, joissa sovitaan ennalta arvaamattomista olosuhdemuutoksista ja niiden seuraamuksista. Kun sopimuksessa on tällainen ehto, sopijapuolen mahdollisuus vapautua sopimusvelvoitteistaan määräytyy lähtökohtaisesti ehdossa sovitun perusteella.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Kirjallisen tarjouksen peruuttaminen – tiedätkö, milloin tarjouksen voi perua?

Lähtökohtaisesti tarjous sitoo tekijäänsä: jos toinen osapuoli hyväksyy tarjouksen, osapuolten välille syntyy velvoittava sopimus. Mikäli tarjous kuitenkin peruutetaan laissa säädetyllä tavalla, ei sillä ole sitovaa vaikutusta.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Konkludenttinen eli hiljainen sopimus – mitä se tarkoittaa?

Sopimus tai muu oikeustoimi edellyttää, että kaikki osapuolet ovat ilmaisseet tahtonsa sen puolesta. Yleensä tahdonilmaisu on nimenomainen, mitä ilmentää esimerkiksi allekirjoitus sopimusasiakirjassa tai suullinen hyväksyntä puhelimessa. Toisinaan tahdonilmaisu voi olla myös konkludenttinen eli hiljainen – siihen perehdymme tässä artikkelissa.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Lainasopimus – muista nämä 6 seikkaa kun laadit

Lainasopimuksessa yksilöidään velkasuhteen keskeiset ehdot, kuten eräpäivät ja korot. Lainaehdoista saa sopia varsin vapaasti ilman lain rajoituksia.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Liikesalaisuus – näin suojaat

Liikesalaisuuksien suojaaminen on elintärkeä osa yrityksen liiketoimintaa. On kuitenkin hyvin tapauskohtaista, mikä määritellään liikesalaisuudeksi.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Liikesalaisuuslaki – vain ensiasteen suoja salaiselle tiedolle

Kaikkia liikesalaisuuksia yhdistää se, että kilpailijan tai asiakkaan tiedossa ne voivat olla yritykselle hyvin vahingollisia. Liikesalaisuuslaki antaa tietyin edellytyksin suojaa liikesalaisuuksille, mutta ei poista tarvetta erillisille salassapitosopimuksille.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Määrämuotoinen sopimus – tiedätkö, mitä se tarkoittaa?

Sopimukset saa lähtökohtaisesti tehdä haluamassaan muodossa, joten suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti tehdyt sopimukset ovat pääsääntöisesti yhtä päteviä (ns. muotovapaus). Tietyissä tapauksissa sopimus on kuitenkin tehtävä määrätyssä muodossa, eli kyse on määrämuotoisesta sopimuksesta.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Oikeustoimikelpoisuus – perusedellytys sopimusten tekemiselle

Oikeustoimikelpoisuus on perusedellytys pätevän sopimuksen tai muun oikeustoimen tekemiselle. Jos jommaltakummalta sopimuksen osapuolelta puuttuu oikeustoimikelpoisuus, sopimus ei sido oikeustoimikelvotonta osapuolta. Oikeustoimikelpoisuus määräytyy eri tavalla henkilöiden ja yritysten osalta.
Opas Päivitetty 21.5.2024

Laadi yritystoiminnan sopimukset kirjallisena – 10 syytä miksi

Laadukkaat sopimukset muodostavat perustan menestyksekkäälle yritystoiminnalle. Fiksu yrittäjä toimii vastuullisesti ja herättää sopimussuhteissaan luottamusta heti yrityksen alkuaskeleista lähtien laatimalla sopimukset kirjallisesti. Tässä oppaassa annamme sinulle 10 syytä, miksi kirjallinen sopiminen hyödyttää juuri sinun yritystäsi.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Palvelusopimuspohja – sovi ainakin näistä kuudesta seikasta

Palvelusopimuksella yritys ostaa toiselta yritykseltä tietyn palvelun tai palvelukokonaisuuden, kuten konsultaatio- tai huoltopalvelun. Palvelusopimus voidaan tehdä suullisesti, mutta tällöin päädytään helposti “sana sanaa vastaan” -tilanteeseen. Tee palvelusopimus siis kirjallisesti – ja sovi siinä ainakin näistä kuudesta seikasta.
Artikkeli Päivitetty 19.3.2024

Prorogaatiosopimus määrittää, miten sopimusriidat ratkotaan

Jos teet sopimuksen, sinulla on toisen sopijapuolen kanssa lähtökohtaisesti vapaus päättää, miten mahdolliset jälkikäteiset erimielisyydet sopimuksesta ratkaistaan. Osapuolet voivat sopia esimerkiksi toimivaltaisen käräjäoikeuden tai sopia riitojen ratkaisemisesta välitysmenettelyssä.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Sopimuksen muuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti yksimielisyyttä

Tehdyt sopimukset ovat lähtökohtaisesti osapuolia sitovia ja niiden mukaiset velvoitteet on toteutettava sellaisenaan. Voimassa olevan sopimuksen muuttaminen voi kuitenkin tulla ajankohtaiseksi erityisesti pitkäkestoisissa sopimuksissa. Tämän artikkelin aiheena on sopimusmuutos – miten sellaisen voi tehdä?
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Sopimuksen tulkinta – huomioi nämä 6 seikkaa

Sopimuksen tulkinta tarkoittaa sitä, että epäselvän sopimuksen tarkka sisältö pyritään jälkikäteisesti selventämään. Kirjallinen sopimusasiakirja on vankka pohja tulkinnalle, mutta myös tiettyjä yleisiä periaatteita ja sopimuksen ulkopuolisia aineistoja voidaan käyttää tulkinnan apuna. Viime kädessä sopimusta tulkitsee tuomioistuin.
Artikkeli Päivitetty 12.3.2024

Sopimuksen vakioehdot – muista ainakin nämä seitsemän kohtaa

Monet vakioehdot toistuvat lähes sellaisinaan sopimuksesta toiseen. Parhaassa tapauksessa niiden muotoiluun ei tarvitse käyttää sopimuksen laatimisessa lainkaan aikaa, mutta ne auttavat mahdollisissa ongelmatilanteissa.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Sopimuksen purkamisen myötä osapuolten velvoitteet lakkaavat välittömästi

Sopimuksen purkaminen on osapuolille raskas toimenpide, sillä sen seurauksena koko sopimus peruutetaan ja kaikki aiemmin tehdyt suoritukset palautetaan. Lue tästä artikkelista, millä perusteella sopimuksen voi purkaa ja miten se tapahtuu.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Sopimusoikeuden yleiset periaatteet – lue viisi tärkeintä

Sopimusoikeuden yleiset periaatteet ovat yksittäisiä lakipykäliä väljempiä oikeusohjeita, jotka ohjaavat sopimusten tulkintaa. Jos hallitset tärkeimmät periaatteet, sinulla on erinomaiset mahdollisuudet laatia laadukkaita sopimuksia itsenäisesti.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Oikeustoimilaki on sopimusoikeuden yleislaki – huomioi kuitenkin erityislait

Sopimusoikeuden tärkein laki on oikeustoimilaki, joka soveltuu kaikkiin sopimuksiin. Oikeustoimilaki asettaa sopimiseen perussäännöt: miten sopimus syntyy, minkälainen sopimus on pätevä jne. Oikeustoimilakia täydentävät tietyissä tilanteissa erityislait, kuten kuluttajansuojalaki ja työsopimuslaki.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Sopimusrikkomukset ja niiden seuraukset

Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan virheellistä tai viivästynyttä suoritusta siihen nähden, mitä osapuolet alun perin sopivat. Hinnanalennus, vahingonkorvaus ja sopimussakko ovat tyypillisiä seurauksia.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Sopimusrikkomuksiin kannattaa varautua sopimussakolla

Sopimussakko on tehokas keino sitouttaa osapuolet sopimuksen noudattamiseen. Oikein käytettynä se suojaa liiketoimintaa ehkäisemällä sopimusrikkomuksia ja vähentämällä sopimuksiin liittyvää riskiä. Sopimussakkoehdon voi liittää esimerkiksi kilpailukielto- ja salassapitosopimuksiin, osakassopimuksiin ja toimitussopimuksiin.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Sopimusriskien hallinta – huomioi nämä kolme tilannetta

Jokaiseen sopimukseen liittyy riskejä. Vastapuoli voi riitauttaa sopimuksen olemassaolon, tulkita sen ehtoja eri tavalla tai tehdä jopa tietoisen sopimusrikkomuksen. Sopimusriskien hallinnalla pyritään siihen, etteivät tällaisten yllättävien tilanteiden seuraukset koituisi yritykselle liian raskaiksi.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Sopimusriskit – huomioi nämä kolme riskiä

Kun sopimuksesta riidellään, joku seuraavista sopimusriskeistä on lähes aina riidan takana. Sopimusriskit ovat kuitenkin hallittavissa: laadukas, kirjallinen sopimus on tehokkain tapa ennaltaehkäistä ongelmia.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Sopimussakkoehto turvaa selustasi sopimusrikkomuksissa

Sopimussakkoehto on hyvä ja yksinkertainen tehoste esimerkiksi sopimuksen salassapito- ja kilpailukieltolausekkeille. Sillä voidaan edistää sopimusten noudattamista ja helpottaa menettelyä mahdollisissa sopimusrikkomustilanteissa. Jos sopimusta rikotaan, sakko tulee lähtökohtaisesti aina maksettavaksi. Aiheutuneen vahingon määrällä tai sen toteennäyttämisellä ei ole siis merkitystä.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Sopimussakkolauseke tehostaa sopimuksen noudattamista

Sopimussakkolauseke edistää sopimuksen noudattamista ja suojaa liiketoimintaa sopimusosapuolen aiheuttamilta vahingoilta. Se voidaan sisällyttää esimerkiksi osakassopimuksiin, salassapitosopimuksiin ja kilpailukieltosopimuksiin. Sopimuksessa sovittu sakko tulee maksettavaksi, kun sopimusta rikotaan. Aiheutuneen vahingon määrällä ei ole lähtökohtaisesti sen osalta merkitystä.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Sopimustyypit – tutustu näihin kahdeksaan tyyppiin

Sopimustyyppi tarkoittaa ryhmää keskenään samankaltaisia sopimuksia. Sopimustyypit eivät ole täysin vakiintuneita, vaan ne voidaan hahmottaa monella eri tavalla ja ne voivat olla osittain päällekkäisiäkin. Seuraava sopimusten luokittelu on yrittäjän näkökulmasta keskeisin.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Suullinen sopimus on yleensä pätevä, mutta huomioi riskit

Suullinen sopimus on lähtökohtaisesti yhtä pätevä ja sitova kuin kirjallinenkin, mutta siihen liittyy myös ongelmia. Ammattilainen tekee vähäistä merkittävämmät sopimukset kirjallisesti.