Kaikki

Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Asemavaltuutus on kaksiteräinen miekka – lue hyödyt ja riskit

Asemavaltuutus tarkoittaa sitä, että tietty henkilö on asemansa perusteella valtuutettu tekemään sopimuksia ja muita oikeustoimia sitovasti toisen tahon (tyypillisesti yrityksen) puolesta. Esimerkiksi valtakirjaa ei siis tarvita.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Asunnon kauppakirja – näin se kannattaa laatia

Asunnon kauppakirjassa vahvistetaan kaupan ehdot. Kauppakirjan ehtojen muotoilulla voidaan ennaltaehkäistä mahdollisia riitoja ja tulkintaerimielisyyksiä.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Avioehto avioliiton aikana – näin se tehdään

Avioehto laaditaan tyypillisesti ennen avioliittoa, mutta sen tekeminen on mahdollista myös avioliiton aikana – myös juuri ennen eroa. Avioehdon voimaantulo edellyttää rekisteröintiä, jota tulee pyytää ennen kuin avioerohakemus on tullut vireille käräjäoikeudessa.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Avioehto & perintö – miten ne liittyvät toisiinsa?

Avioehdolla puolisot voivat sopia, miten heidän omaisuutensa jaetaan liiton päättyessä. Jos liitto päättyy toisen puolison kuolemaan, vaikuttaa avioehto perillisille tulevan perinnön suuruuteen – mitä rajoitetumpi oikeus leskellä tällöin on ensiksi kuolleen omaisuuteen, sitä enemmän jää jaettavaksi perillisille.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Omaisuuden jakaminen avoeron jälkeen – huomioi nämä asiat

Avoliiton päättyessä omaisuus jaetaan omistajilleen. Yhteisen omaisuuden osalta vallitsee olettama, jonka mukaan omaisuus omistetaan tasaosin – eli kumpikin saa siitä puolet. Jaosta voidaan sopia jo ennakkoon ja varmistaa, että lopputulos on puolisoiden toiveiden mukainen.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Edunvalvontavaltuutuksen todistajat – vältä yleisimmät virheet

Edunvalvontavaltuutuksen juridinen pätevyys edellyttää kahta esteetöntä todistajaa, joiden tulee olla samanaikaisesti paikalla valtakirjan laatijan allekirjoittaessa valtakirjan. Jos näitä muotoseikkoja ei noudateta, voi laatimastasi valtakirjasta tulla käyttökelvoton.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen – näin se tapahtuu

Edunvalvontavaltuutus astuu voimaan vasta kun holhousviranomainen on sen päätöksellään vahvistanut – ei siis vielä silloin kun valtuutus on allekirjoitettu. Vahvistaminen edellyttää, että lääkäri on todennut valtakirjan laatineen henkilön kyvyttömäksi asioidensa hoitamiseen.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Edunvalvontavaltuutuksen toimiohjeet – näin ne kannattaa antaa

Toimiohjeet ovat edunvalvontavaltuutusta täydentäviä valtakirjan laatijan antamia ohjeita, jotka sitovat valtakirjassa nimettyä valtuutettua. Niissä voit antaa nimissäsi toimivalle valtuutetulle yksityiskohtaisia määräyksiä asioittesi hoitamisesta – esimerkiksi määritellä vähimmäishinnan myytävälle omaisuudellesi.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Edunvalvontavaltuutus puolisolle – tiedätkö riskit?

Edunvalvontavaltuutuksella voit antaa valitsemallesi henkilölle valtuudet huolehtia asioistasi puolestasi, mikäli tulet siihen jostain syystä kyvyttömäksi. Vaikka puoliso voi olla käytännöllinen valinta valtuutetuksi, on puoliso monissa tilanteissa lain mukaan esteellinen hoitamaan kumppaninsa asioita.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Ehdollinen tarjous laajentaa mahdollisuuksia vetäytyä asuntokaupasta

Hyväksytty ehdollinen tarjous antaa asuntokaupassa toiselle osapuolelle mahdollisuuden vetäytyä kaupasta. Vetäytymismahdollisuus on tyypillisesti olemassa vain, jos tietty tarjouksessa määritelty epäsuotuisa tapahtuma käy toteen – rakennuksesta esimerkiksi löytyy kosteusvaurioita.
Artikkeli Päivitetty 9.1.2024

Etätyön pelisäännöt – muista ainakin nämä 6 kohtaa

Etätyön tekemisestä on viime vuosina tullut yhä yleisempää, eikä ihme – parhaimmillaan etätyö lisää sekä työn tuottavuutta että työhyvinvointia. Jotta etätyö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, tulee työnantajan ja työntekijän olla selvillä etätyön pelisäännöistä. Tässä artikkelissa käymme läpi tärkeimmät etätyön säännöt.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Force majeure – mitä se tarkoittaa ja miten siitä kannattaa sopia

Force majeure eli ylivoimainen este on sopimusoikeudellinen termi, joka tarkoittaa osapuolista riippumatonta, odottamatonta tapahtumaa, joka käytännössä estää sovitun suorituksen täyttymisen. Kaupallisissa sopimuksissa näkee usein force majeure -lausekkeita, joissa sovitaan ennalta arvaamattomista olosuhdemuutoksista ja niiden seuraamuksista. Kun sopimuksessa on tällainen ehto, sopijapuolen mahdollisuus vapautua sopimusvelvoitteistaan määräytyy lähtökohtaisesti ehdossa sovitun perusteella.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallintaoikeuden siirtymisestä kannattaa sopia

Hallintaoikeudella tarkoitetaan yksinomaista ja suojattua käyttövapautta tiettyyn omaisuuserään. Hallintaoikeus kuuluu yleensä sille, jolla on myös omistusoikeus, mutta ei suinkaan aina. Lue tästä jutusta, miksi hallintaoikeuden siirtymisestä kannattaa sopia niin kiinteistön, asunnon kuin tavaran kaupassa.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen jäsenen eroaminen – näin se onnistuu ja tätä se tarkoittaa yhtiölle

Osakeyhtiön hallituksesta voi erota koska vain, eikä tästä oikeudesta voida poiketa sopimuksella tai yhtiökokouksen päätöksellä. Jäsenelle itselleen eroaminen on varsin vaivatonta, mutta yhtiölle ero tarkoittaa monesti uuden hallituksen jäsenen etsimistä. Tässä artikkelissa käymme läpi: 1) miten hallituksen jäsenen eroaminen teknisesti onnistuu; ja 2) milloin ja miten hänen jättämänsä tyhjä paikka pitää täyttää.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen jäsenen erottaminen – muista nämä seikat

Hallituksen jäsenen irtisanominen (terminologisesti: erottaminen) on suoraviivaista, jos takana on osakkeenomistajien enemmistö. Erottamispäätöksen tekee useimmin yhtiökokous. Tässä artikkelissa ohjeistamme, miten päätös tulee tehdä ja dokumentoida. Lisäksi perehdymme seikkoihin, jotka on tärkeä huomioida, kuten hallituksen minimikoko ja mahdolliset varajäsenet.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen jäsenen esteellisyys – milloin jäsen ei saa osallistua päätöksentekoon?

Osakeyhtiön hallituksen jäsen ei saa osallistua hallituksen päätöksentekoon asiassa, jossa hän esteellinen (ns. jäävi). Tässä artikkelissa käymme läpi: 1) milloin hallituksen jäsenen on jäävättävä itsensä hallituksen päätöksenteosta; 2) milloin hallituksen jäsenen on jäävättävä itsensä yhtiökokouksen päätöksenteosta; sekä 3) miten esteellisyys tulee dokumentoida.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen jäsenen valinta on osakkeenomistajien tärkeimpiä päätöksiä – lue menettelyvaatimukset

Hallitus on osakeyhtiössä osakkeenomistajien keskeisin edunvalvoja, joten tee hallituksen jäsenten valinta huolella. Valinnat tekee pääsääntöisesti yhtiökokous.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen kokouksen esityslista – mitä se sisältää?

Hallituksen kokouksen esityslista on lista siitä, mitä asioita hallituksen kokouksessa aiotaan käsitellä. Esityslista on suositeltavaa sisällyttää jo kokouskutsuun.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Onko hallituksen kokouksen pöytäkirja julkinen?

Osakeyhtiön hallituksen kokous ei ole julkinen tilaisuus, eikä kokouksesta laadittu pöytäkirjakaan ole julkinen asiakirja. Osakkeenomistajalla on kuitenkin niin sanotun kyselyoikeuden nojalla mahdollisuus saada hallituksen jäseneltä tietoa yhtiön hallinnosta.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen puheenjohtajan vaihtaminen kesken toimikauden – ota nämä menettelyvaatimukset huomioon

Tässä artikkelissa käymme läpi: 1) miten puheenjohtaja voidaan erottaa puheenjohtajan tehtävästä ja tarvittaessa koko hallituksen jäsenyydestä; sekä 2) miten hallituksen puheenjohtaja voi itse erota kesken toimikauden.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen puheenjohtajan valinta – tiedätkö menettelyvaatimukset?

Osakeyhtiön hallitukselle on aina valittava puheenjohtaja, jos hallitukseen kuuluu enemmän kuin yksi jäsen. Puheenjohtajan valitsee lähtökohtaisesti hallitus jäsenistöstään itse.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen tehtävät – näihin 6 seikkaan ammattimainen osakeyhtiön hallitus kiinnittää huomiota

Hallitus muodostaa osakeyhtiön ylimmän johdon. Hallituksen on hyvä tuntea yhtiöoikeudelliset velvollisuutensa, jotta se voi luoda yhtiölle arvoa ja pienentää hallituksen jäsenten henkilökohtaisia juridisia riskejä tehtävässä.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen tehtävät osakeyhtiössä – tiedätkö tärkeimmän?

Hallitus on osakeyhtiön pakollinen toimielin, jonka tehtäviin kuuluu niin ulkoista edustamista kuin sisäistä hallintoa. Kaiken kaikkiaan hallituksen vastuulla on kymmeniä, jopa satoja tehtäviä.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen varajäsenen vaihtaminen – miten se onnistuu?

Osakeyhtiössä hallituksen varajäsenten vaihtamisesta päättää pääsääntöisesti yhtiökokous, kuten varsinaisistakin jäsenistä.  Lue tästä artikkelista tarkemmin, miten päätös on tehtävä ja dokumentoitava.
Artikkeli Päivitetty 14.2.2024

Henkilöstön sitouttaminen – työsuhdeoptiot vai henkilöstöanti?

Yrityksen menestykselle on tärkeää pyrkiä säilyttämään osaavat työntekijät yrityksen palveluksessa ja kannustaa heitä samoihin tavoitteisiin kuin yhtiön osakkeenomistajilla. Yhä useammilla yrityksillä onkin käytössään kannustinjärjestelmä, jolla motivoidaan henkilöstöä toimiin, joilla luodaan yhtiölle pitkän aikavälin arvoa.
Artikkeli Päivitetty 14.2.2024

Houkuttelukielto – suojaa yrityksesi työntekijät ja asiakkaat

Houkuttelukiellolla pyritään estämään, että johtotehtävissä oleva avainhenkilö houkuttelisi yrityksen työntekijöitä tai asiakkaita toiseen yritykseen. Tähän on tyypillisesti vaara, jos avainhenkilö irtisanoutuu ja menee kilpailijalle tai perustaa itse kilpailevan yrityksen.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Jakokelpoiset varat – huomioi ainakin nämä 4 seikkaa

Yhtiön varoja voidaan jakaa osakkeenomistajille esimerkiksi osinkona. Ennen jakoa on varmistettava, että yhtiöllä on jakokelpoisia varoja.