Tilinpäätös ja varojenjako

Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Jakokelpoiset varat – huomioi ainakin nämä 4 seikkaa

Yhtiön varoja voidaan jakaa osakkeenomistajille esimerkiksi osinkona. Ennen jakoa on varmistettava, että yhtiöllä on jakokelpoisia varoja.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Konserniavustuksen antaminen – näin se onnistuu

Konserniavustus on keino siirtää kuluvan tilikauden tulosta konserniyhtiöiden välillä konsernin kokonaisverorasituksen pienentämiseksi. Konserniavustuksen antamisen on oltava liiketaloudellisesti perusteltua. Konserniavustuksen on toisin sanoen hyödytettävä sekä sen antaja- että vastaanottajayhtiötä ja näiden kaikkia osakkeenomistajia.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Oman pääoman menettäminen – näin toimit

Jos hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, hallituksen on viipymättä tehtävä asiasta rekisteri-ilmoitus. Ilmoitus näkyy yhtiön kaupparekisteriotteessa, joten kysymyksessä on eräänlainen julkinen luottotietomerkintä.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Omien osakkeiden hankinta – miten se onnistuu?

Omien osakkeiden hankinnassa on kyse osakkaan kannalta vapaaehtoisesta järjestelystä, jossa yhtiö ostaa osakkeenomistajilta osakkeitaan vastiketta vastaan. Omien osakkeiden hankinta on tarkasti säänneltyä osakeyhtiölaissa. Lue tästä artikkelista, miten teet lainmukaisen omien osakkeiden hankintapäätöksen.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Omien osakkeiden lunastus – miten ja millä perustella?

Omien osakkeiden lunastuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa osakkeenomistajan on yhtiön päätöksellä luovutettava osakkeensa yhtiölle. Lunastus edellyttää useiden yhtiöoikeudellisten ja verotuksellisten seikkojen varmistamista. Lue tästä artikkelista, mitä lainmukainen omien osakkeiden lunastus edellyttää.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Osingonjako osakeyhtiössä – tunnetko vaatimukset?

Jos osingonjako todetaan laittomaksi, tyypillinen peruste on se, ettei johto huomioinut yhtiön maksukykyä riittävästi.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Osingonjaon kirjaus – näin kirjaat osingon yhtiökokouksen pöytäkirjaan ja kirjanpitoon

Yhtiökokouksen päättämä osingonjako on merkittävä saman tien yhtiön kirjanpitoon.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Osinko nostettavissa – miten se vaikuttaa verotukseen?

Osinko on tyypillisesti nostettavissa heti asiasta päättäneen yhtiökokouksen jälkeen. Verotuksessa osinko katsotaan saajansa verotettavaksi tuloksi kun se on nostettavissa – ei vasta kun se konkreettisesti nostetaan.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

SVOP-palautus – varmista veroetu laadukkaalla dokumentaatiolla

Pääomanpalautus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta voi olla verotehokas tapa jakaa yhtiön varoja. Ilman oikeanlaista selvitystä mahdollinen verohyöty voidaan kuitenkin menettää.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Tilinpäätöksen hyväksyminen – miten se eroaa vahvistamisesta?

Tilinpäätöksen hyväksyminen on yksi osakeyhtiön hallituksen tärkeimmistä hallinnollisista tehtävistä. Tilinpäätöksen vahvistaminen kuuluu sen sijaan yhtiökokoukselle.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Tilintarkastajan valinta osakeyhtiössä – lue menettelyvaatimukset

Yleisenä lähtökohtana on, että tilintarkastusvelvollisuus koskee kaikkia kirjanpitovelvollisia – vain pienimmät yritykset saavat jättää tilintarkastajan valitsematta. Tässä artikkelissa käymme läpi: 1) millaisten edellytysten täyttyessä yhtiö on velvollinen valitsemaan tilintarkastajan; 2) millaisia kelpoisuusvaatimuksia laki asettaa tilintarkastajalle; sekä 3) miten tilintarkastajan valinta on tehtävä ja dokumentoitava.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Vähemmistöosinko – mikä se on ja miten siitä voidaan poiketa?

Vähemmistöosingolla tarkoitetaan osinkoa, jota yhtiön vähemmistöosakkeenomistajat voivat tietyin edellytyksin vaatia jaettavaksi varsinaisessa yhtiökokouksessa. Vähemmistöosinko-oikeuden jättämisestä käyttämättä on tyypillistä sopia yhtiöissä, joissa voittovarat halutaan ohjata ensisijaisesti liiketoiminnan kehittämiseen.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Voitonjako osakeyhtiössä – kuusi kysymystä ja vastausta

Yhtiölle kertyneitä voittovaroja jaetaan osakkeenomistajille osinkona. Katso alta vastaukset tavallisimpiin voitonjakoa koskeviin kysymyksiin.