Kokoukset ja päätöksenteko

Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen jäsenen eroaminen – näin se onnistuu ja tätä se tarkoittaa yhtiölle

Osakeyhtiön hallituksesta voi erota koska vain, eikä tästä oikeudesta voida poiketa sopimuksella tai yhtiökokouksen päätöksellä. Jäsenelle itselleen eroaminen on varsin vaivatonta, mutta yhtiölle ero tarkoittaa monesti uuden hallituksen jäsenen etsimistä. Tässä artikkelissa käymme läpi: 1) miten hallituksen jäsenen eroaminen teknisesti onnistuu; ja 2) milloin ja miten hänen jättämänsä tyhjä paikka pitää täyttää.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen jäsenen erottaminen – muista nämä seikat

Hallituksen jäsenen irtisanominen (terminologisesti: erottaminen) on suoraviivaista, jos takana on osakkeenomistajien enemmistö. Erottamispäätöksen tekee useimmin yhtiökokous. Tässä artikkelissa ohjeistamme, miten päätös tulee tehdä ja dokumentoida. Lisäksi perehdymme seikkoihin, jotka on tärkeä huomioida, kuten hallituksen minimikoko ja mahdolliset varajäsenet.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen jäsenen esteellisyys – milloin jäsen ei saa osallistua päätöksentekoon?

Osakeyhtiön hallituksen jäsen ei saa osallistua hallituksen päätöksentekoon asiassa, jossa hän esteellinen (ns. jäävi). Tässä artikkelissa käymme läpi: 1) milloin hallituksen jäsenen on jäävättävä itsensä hallituksen päätöksenteosta; 2) milloin hallituksen jäsenen on jäävättävä itsensä yhtiökokouksen päätöksenteosta; sekä 3) miten esteellisyys tulee dokumentoida.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen jäsenen valinta on osakkeenomistajien tärkeimpiä päätöksiä – lue menettelyvaatimukset

Hallitus on osakeyhtiössä osakkeenomistajien keskeisin edunvalvoja, joten tee hallituksen jäsenten valinta huolella. Valinnat tekee pääsääntöisesti yhtiökokous.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen kokouksen esityslista – mitä se sisältää?

Hallituksen kokouksen esityslista on lista siitä, mitä asioita hallituksen kokouksessa aiotaan käsitellä. Esityslista on suositeltavaa sisällyttää jo kokouskutsuun.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Onko hallituksen kokouksen pöytäkirja julkinen?

Osakeyhtiön hallituksen kokous ei ole julkinen tilaisuus, eikä kokouksesta laadittu pöytäkirjakaan ole julkinen asiakirja. Osakkeenomistajalla on kuitenkin niin sanotun kyselyoikeuden nojalla mahdollisuus saada hallituksen jäseneltä tietoa yhtiön hallinnosta.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen puheenjohtajan vaihtaminen kesken toimikauden – ota nämä menettelyvaatimukset huomioon

Tässä artikkelissa käymme läpi: 1) miten puheenjohtaja voidaan erottaa puheenjohtajan tehtävästä ja tarvittaessa koko hallituksen jäsenyydestä; sekä 2) miten hallituksen puheenjohtaja voi itse erota kesken toimikauden.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen puheenjohtajan valinta – tiedätkö menettelyvaatimukset?

Osakeyhtiön hallitukselle on aina valittava puheenjohtaja, jos hallitukseen kuuluu enemmän kuin yksi jäsen. Puheenjohtajan valitsee lähtökohtaisesti hallitus jäsenistöstään itse.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen tehtävät – näihin 6 seikkaan ammattimainen osakeyhtiön hallitus kiinnittää huomiota

Hallitus muodostaa osakeyhtiön ylimmän johdon. Hallituksen on hyvä tuntea yhtiöoikeudelliset velvollisuutensa, jotta se voi luoda yhtiölle arvoa ja pienentää hallituksen jäsenten henkilökohtaisia juridisia riskejä tehtävässä.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen tehtävät osakeyhtiössä – tiedätkö tärkeimmän?

Hallitus on osakeyhtiön pakollinen toimielin, jonka tehtäviin kuuluu niin ulkoista edustamista kuin sisäistä hallintoa. Kaiken kaikkiaan hallituksen vastuulla on kymmeniä, jopa satoja tehtäviä.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallituksen varajäsenen vaihtaminen – miten se onnistuu?

Osakeyhtiössä hallituksen varajäsenten vaihtamisesta päättää pääsääntöisesti yhtiökokous, kuten varsinaisistakin jäsenistä.  Lue tästä artikkelista tarkemmin, miten päätös on tehtävä ja dokumentoitava.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Kokouksen järjestäytyminen – näin kokoukset avataan

Kokouksen järjestäytyminen tarkoittaa kokouksen alussa tapahtuvaa kokousvirkailijoiden valintaa. He ovat eräänlaisia luottamushenkilöitä, jotka vastaavat kokousmuodollisuuksista.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Kokouksen laillisuus – näin se voidaan varmistaa

Kokouksen laillisuus tarkoittaa, että kokous on kutsuttu koolle noudattaen lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen menettelysääntöjä. Laittomassa kokouksessa tehdyt päätökset saatetaan kumota jälkikäteen mitättöminä.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – miten se varmistetaan?

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus tarkoittaa, että kokous on kutsuttu koolle asianmukaisesti ja paikalla on riittävästi äänivaltaisia osallistujia. Näiden edellytysten puuttuminen voi johtaa jopa päätösten jälkikäteiseen mitätöimiseen.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Kokouksen päätösvaltaisuus – varmista tehtyjen päätösten sitovuus

Kokouksen päätösvaltaisuus tarkoittaa, että kokouksessa voidaan tehdä päteviä päätöksiä. Päätösvaltaisuuden puuttuminen voi johtaa siihen, että tehdyt päätökset eivät ole sitovia ja tulevat jälkeenpäin kumotuksi.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Voiko kokouskutsun lähettää sähköpostilla?

Kokouskutsu on yhtiössä suositeltavaa – ja toisinaan pakollista – toimittaa kirjallisesti. Kirjallisen kutsun voi toimittaa myös sähköpostitse, jos vastaanottaja on tätä tarkoitusta varten toimittanut yhtiölle sähköpostiosoitteensa.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Määräenemmistö yhtiön päätöksenteossa – milloin sitä edellytetään?

Yhtiölle erityisen tärkeistä asioista päättäminen edellyttää määräenemmistön tukea yhtiökokouksessa. Esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttaminen, uusien osakkeiden antaminen ja sulautuminen toiseen yhtiöön edellyttävät määräenemmistöä.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Osakeyhtiölaki & hallituksen vastuu – vältä nämä sudenkuopat

Hallitus muodostaa osakeyhtiön ylimmän johdon. Sen jäsenenä toimiminen on vastuullinen tehtävä, ja laiminlyönnit voivat johtaa henkilökohtaiseen vahingonkorvausvastuuseen.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallitus osakeyhtiölaissa – ota nämä säännöt huomioon

Jokaisella osakeyhtiöllä tulee olla hallitus. Osakeyhtiölaki asettaa hallituksen toiminnalle runsaasti sääntöjä, mutta sääntely on varsin yleisluontoista. Käymme läpi, mistä hallitus konkreettisesti päättää ja miten päätökset tulee tehdä.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Osakeyhtiölaki & toimitusjohtaja – tunnethan nämä säännöt?

Tiesitkö, ettei toimitusjohtaja ole yhtiönsä työntekijä? Juridisesti toimitusjohtaja on osakeyhtiön johtoon lukeutuva toimielin, jonka asemaa ja tehtäviä säännellään osakeyhtiölaissa – ei työlainsäädännössä.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Osakeyhtiön hallituksen jäsenmäärä on joustava – tiedäthän silti rajoitukset?

Laki lähtee siitä, että osakeyhtiön hallituksen jäsenten määrä on 1–5. Se on hyvä lähtökohta, koska pieni tai keskisuuri osakeyhtiö toimii yleensä tehokkaimmin muutaman henkilön hallituksella. Tuosta lukumäärästä on kuitenkin mahdollista poiketa. Lue tästä artikkelista, millaisia rajoituksia laki asettaa hallituksen jäsenten määrälle ja milloin jäsenten määrässä tapahtuviin muutoksiin on reagoitava.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Tilikauden muuttaminen – näin se onnistuu

Osakeyhtiötä perustettaessa tulee määrätä yhtiön tilikaudesta. Yleisin tilikausi on pituudeltaan 12 kuukautta ja jaksotetaan kalenterivuodeksi, mutta esimerkiksi sesonkiluontoisessa liiketoiminnassa se ei ole välttämättä paras ratkaisu. Tilikautta on mahdollista muuttaa yhtiökokouksen päätöksellä.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Tilintarkastajan valinta osakeyhtiössä – lue menettelyvaatimukset

Yleisenä lähtökohtana on, että tilintarkastusvelvollisuus koskee kaikkia kirjanpitovelvollisia – vain pienimmät yritykset saavat jättää tilintarkastajan valitsematta. Tässä artikkelissa käymme läpi: 1) millaisten edellytysten täyttyessä yhtiö on velvollinen valitsemaan tilintarkastajan; 2) millaisia kelpoisuusvaatimuksia laki asettaa tilintarkastajalle; sekä 3) miten tilintarkastajan valinta on tehtävä ja dokumentoitava.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Osakeyhtiön toimitusjohtajan irtisanominen – näin erottamispäätös on tehtävä

Toimitusjohtajan irtisanominen onnistuu helposti; toimitusjohtaja voidaan erottaa milloin tahansa ilman erityisiä irtisanomisperusteita. Erorahaa tai muita etuja ei ole, ellei niistä ole erikseen sovittu.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Toimitusjohtajan tehtävät osakeyhtiössä – näihin viiteen seikkaan ansioitunut toimitusjohtaja kiinnittää huomiota

Toimitusjohtaja on osakeyhtiön avainhenkilöitä; hän vastaa osakeyhtiön juoksevasta hallinnosta ja edustaa yhtiötä sen päivittäisessä liiketoiminnassa eli “operatiivisella tasolla”. Tässä artikkelissa käymme läpi, mitkä ovat toimitusjohtajan tärkeimmät tehtävät.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Toimitusjohtajan valinta on hallituksen tärkeimpiä päätöksiä – lue, miten valinta on lain mukaan tehtävä

Toimitusjohtajan valitsemista ja erottamista pidetään osakeyhtiössä yleensä tärkeimpänä hallitukselle kuuluvana päätöksenä, eikä suotta. Toimitusjohtaja vastaa yrityksen operatiivisesta johtamisesta, ja usein yritys henkilöityy sen toimitusjohtajaan. Tässä artikkelissa käymme läpi, kuka voi toimia toimitusjohtajana ja miten toimitusjohtaja tulee valita.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Toimitusjohtajan vastuu osakeyhtiössä – sanktiot voivat olla ankarat

Artikkelin teemat: 1) millaisia vastuita ja velvollisuuksia toimitusjohtajalle kuuluu; 2) millä perusteilla korvausvastuu mahdollisista vahingoista syntyy; 3) miten yhtiössä päätetään vahingonkorvauskanteen nostamisesta; sekä 4) miksi suuret päätökset kannattaa dokumentoida huolellisesti.