Työsuhde

Artikkeli Päivitetty 9.1.2024

Etätyön pelisäännöt – muista ainakin nämä 6 kohtaa

Etätyön tekemisestä on viime vuosina tullut yhä yleisempää, eikä ihme – parhaimmillaan etätyö lisää sekä työn tuottavuutta että työhyvinvointia. Jotta etätyö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, tulee työnantajan ja työntekijän olla selvillä etätyön pelisäännöistä. Tässä artikkelissa käymme läpi tärkeimmät etätyön säännöt.
Artikkeli Päivitetty 14.2.2024

Henkilöstön sitouttaminen – työsuhdeoptiot vai henkilöstöanti?

Yrityksen menestykselle on tärkeää pyrkiä säilyttämään osaavat työntekijät yrityksen palveluksessa ja kannustaa heitä samoihin tavoitteisiin kuin yhtiön osakkeenomistajilla. Yhä useammilla yrityksillä onkin käytössään kannustinjärjestelmä, jolla motivoidaan henkilöstöä toimiin, joilla luodaan yhtiölle pitkän aikavälin arvoa.
Artikkeli Päivitetty 14.2.2024

Houkuttelukielto – suojaa yrityksesi työntekijät ja asiakkaat

Houkuttelukiellolla pyritään estämään, että johtotehtävissä oleva avainhenkilö houkuttelisi yrityksen työntekijöitä tai asiakkaita toiseen yritykseen. Tähän on tyypillisesti vaara, jos avainhenkilö irtisanoutuu ja menee kilpailijalle tai perustaa itse kilpailevan yrityksen.
Artikkeli Päivitetty 14.2.2024

Johtajasopimus – huomioi ainakin nämä 4 seikkaa

Hyvä johtajasopimus sitouttaa johtajaa ja turvaa työnantajaa mahdollisten riitojen varalta. Voit välttää monta ongelmaa sisällyttämällä johtajasopimukseen tarkat ehdot esimerkiksi johtajan palkasta, eduista, koeajasta ja kilpailukiellosta.
Artikkeli Päivitetty 14.2.2024

Johtajasopimuksen irtisanominen – miten se eroaa tavallisen työsopimuksen irtisanomisesta?

Johtaja on avaintyöntekijä, jolla on tyypillisesti tärkeitä suhteita yrityksen asiakkaisiin tai työntekijöihin. Lisäksi hänellä on yleensä tiedossaan työnantajan keskeiset liikesalaisuudet. Jos haluat irtisanoa johtajan, turvaa siis selustasi.
Artikkeli Päivitetty 14.2.2024

Kilpailukielto & lakimuutos – mikä muuttui?

Kilpailukielto on oiva keino suojata työnantajan liikesalaisuuksia, kilpailuasemaa ja esimerkiksi työntekijän kouluttamiseen uhraamaa panosta. Uusi kilpailukieltoja koskeva lakimuutos tuli voimaan 1.1.2022. Tämä voi aiheuttaa ikäviä yllätyskustannuksia työnantajalle. Turvaa selustasi ja lue tästä artikkelista, mikä muuttui ja miten muutosten myötä kannattaa toimia.
Artikkeli Päivitetty 14.2.2024

Kilpailukieltosopimus – laki rajoittaa voimakkaasti siitä sopimista

Kilpailukieltosopimuksella työntekijä pidättäytyy kilpailevasta toiminnasta työnantajansa kanssa määrätyn ajan työsuhteensa jälkeen – tyypillisesti 3–12 kuukauden ajan. Kilpailukieltosopimus on tarkoitettu työnantajan suojaksi. Sopimus on kuitenkin sen verran järeä työkalu, että laki rajoittaa voimakkaasti siitä sopimista.
Artikkeli Päivitetty 14.2.2024

Koeaika ja irtisanominen – miten ja millä perustein työsopimus voidaan päättää koeajalla?

Työsuhde voidaan niin työnantajan kuin työntekijänkin aloitteesta päättää koeaikana välittömästi, ilman irtisanomisaikaa. Työsopimuksen irtisanominen koeajalla (tarkkaan ottaen koeaikapurku) ei poikkeuksellisesti edellytä painavaa syytä, mutta purkaminen ei kuitenkaan saa perustua syrjiviin tai epäasiallisiin perusteisiin.
Artikkeli Päivitetty 14.2.2024

Mikä on koeaika ja kuinka pitkä se voi olla?

Koeaikana työsuhde voidaan niin työnantajan kuin työntekijän aloitteesta päättää välittömästi. Koeajan kesto on rajoitettu enintään kuuteen kuukauteen, joskin työntekijän pidemmät poissaolot antavat mahdollisuuden pidentää koeaikaa.
Artikkeli Päivitetty 15.2.2024

Koeaika & sairasloma – miten sairaus vaikuttaa palkkaan, koeajan pituuteen ja purkamiseen?

Työntekijän sairastuminen koeajalla ei vaikuta sairausajan palkan maksamiseen. Pidempi sairausloma voi kuitenkin johtaa koeajan pidentämiseen tai oikeuttaa jopa työsuhteen purkuun.
Artikkeli Päivitetty 15.2.2024

Kokoaikainen lomautus & osa-aikainen lomautus – tunnetko erot?

Lomautus tarkoittaa tilannetta, jossa työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät väliaikaisesti, mutta työsuhde ei pääty. Lomautus voidaan toteuttaa keskeyttämällä työnteko kokonaan (kokoaikainen lomautus) tai työajan lyhentämisen kautta (osa-aikainen lomautus).
Artikkeli Päivitetty 15.2.2024

Lomauttaminen ja irtisanominen ovat työnantajan keinoja sopeuttaa toimintaansa

Lomauttaminen ja irtisanominen tulevat kyseeseen, kun työvoiman vähentäminen on välttämätöntä yrityksen kohtaamien tuotannollisten tai taloudellisten vaikeuksien vuoksi.
Artikkeli Päivitetty 15.2.2024

Lomautuksen 6 vaihetta – ota huomioon erityisesti lomautusilmoitusaika

Hyvin hoidettu lomautus hyödyttää sekä työnantajaa että työntekijää – työnantaja saa sopeutettua toimintaansa ja säilytettyä ammattitaitoisen työntekijän palveluksessaan samalla kun työntekijä välttyy irtisanomiselta. Lomautuksen toimeenpanossa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota lomautusilmoitusaikaan, sillä se sanelee viimesijaisesti lomautuksen alkamisajankohdan. Tässä jutussa käsitellään kuusi vaihetta, joita noudattamalla panet lomautuksen toimeen onnistuneesti.
Artikkeli Päivitetty 15.2.2024

Lomautuksen alkaminen ja päättyminen – näin lomautuksen kesto määräytyy

Lomautuksen alkaminen edellyttää aina, että lomautusilmoitus on annettu työntekijälle asianmukaisesti. Lomautuksen kesto ja päättymisen tapa riippuvat siitä, millä perusteella työntekijä on lomautettu.
Artikkeli Päivitetty 15.2.2024

Lomautuksen jatkaminen – miten ja millä perusteella

Määräaikainen lomautus päättyy pääsääntöisesti työnantajan ennalta ilmoittaman määräajan kuluttua. Jos kuitenkin heikko työtilanne kestää ennakoitua pidempään, voi lomautuksen jatkaminen tulla ajankohtaiseksi. Lue tästä jutusta, miten ja millä perusteella lomautuksen jatkaminen on sallittua.
Artikkeli Päivitetty 15.2.2024

Lomautuksen vaikutus vuosiloman kertymiseen – työnantajan muistilista

Eniten vuosiloman kertymiseen lomautuksen aikana vaikuttaa se, onko lomautus kokoaikainen vai osa-aikainen.
Artikkeli Päivitetty 16.2.2024

Lomautus & irtisanominen lomautuksen aikana – työnantajan muistilista

Kun yritys kohtaa tuotannollisia tai taloudellisia vaikeuksia, lomautus tai irtisanominen voi tulla kyseeseen. Edellytykset molemmille toimenpiteille ovat osittain samat, mutta irtisanominen edellyttää asteen verran painavampia perusteita.
Artikkeli Päivitetty 15.2.2024

Irtisanominen lomautuksen aikana – kertaa irtisanomisaika ja muut pääkohdat

Lomautus ei vaikuta työnantajan mahdollisuuksiin irtisanoa ketään. Työntekijällä mahdollisuudet nopeaan lähtöön sen sijaan paranevat.
Artikkeli Päivitetty 20.2.2024

Vuosiloman ansaitseminen – miten lomautus vaikuttaa siihen?

Erityisesti kokoaikainen, toistaiseksi voimassa oleva lomautus vaikuttaa vuosiloman ansaintaan. Myös osa-aikainen tai määräaikainen lomautus saattaa vaikuttaa siihen. Vuosiloman laskentasäännöt vaihtelevat lomautustilanteen mukaan, joten vuosiloman pituutta laskettaessa kannattaa olla tarkka. Tässä artikkelissa käymme läpi, miten lomautus vaikuttaa vuosiloman ansaintaan.
Artikkeli Päivitetty 19.2.2024

Lomautus & korvaus – kuusi tilannetta, joissa työnantaja voi joutua korvausvastuuseen

Väärin lomautettu työntekijä voi riitauttaa lomautuksen ja vaatia työnantajalta vahingonkorvausta. Perusteeton tai lainvastaisesti toteutettu lomautus voi johtaa huomattaviinkin vahingonkorvauksiin.
Artikkeli Päivitetty 19.2.2024

Lomautus & palkka – neljä tilannetta, joissa lomautus ei keskeytä palkanmaksua

Lomautus tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun tilapäistä keskeyttämistä. Aivan kaikissa tapauksissa palkanmaksu ei kuitenkaan keskeydy.
Artikkeli Päivitetty 19.2.2024

Lomautus toistaiseksi – 7 kohdan muistilista työnantajalle

Lomautus voi olla kestoltaan joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Lomautus toistaiseksi edellyttää yleensä painavampia perusteita kuin määräajaksi lomauttaminen – se tulee kyseeseen vain, jos irtisanomisedellytykset tuotannollisin ja taloudellisin perustein ovat jo olemassa. Lomautukset voivat olla riita-alttiita, joten niiden toimeenpanossa kannattaa olla huolellinen. Tässä jutussa käymme läpi seitsemän kohtaa, joita noudattamalla lomautus toistaiseksi onnistuu vaivattomasti ja lain vaatimukset täyttävällä tavalla.
Artikkeli Päivitetty 19.2.2024

Määräaikainen työsopimus – 6 kysymystä ja vastausta

Määräajaksi laadittu työsopimus on poikkeus oletuksesta, että työsuhteet solmitaan toistaiseksi voimassa olevina. Katso alta vastaukset tavallisimpiin määräaikaista työsopimusta koskeviin kysymyksiin.
Artikkeli Päivitetty 19.2.2024

Määräaikaisen lomauttaminen – milloin mahdollista?

Lomautukset herättävät tunteita, ja niistä riidellään jatkuvasti tuomioistuimissa asti. Perusteettomasta lomautuksesta tuomittavat vahingonkorvaukset voivat olla huomattavat.
Artikkeli Päivitetty 19.2.2024

Milloin määräaikaisten työsopimusten ketjuttaminen on sallittua?

Määräaikaisten työsopimusten ketjutus tarkoittaa tilannetta, jossa saman työnantajan ja työntekijän välillä solmitaan useita peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuksia. Pitkään kestänyt, yhdenjaksoinen työsopimusten ketjuttaminen voi johtaa siihen, että työsuhdetta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.
Artikkeli Päivitetty 19.2.2024

Määräaikaisen työsuhteen purkaminen – työnantaja, muista nämä 4 seikkaa

Määräaikaisen työsuhteen purkaminen on äärimmäisin keino päättää työsuhde, ja se voi tulla kyseeseen vain harvoin. Purettaessa työsuhde ja siitä johtuvat velvoitteet, kuten palkanmaksu- ja työntekovelvollisuus, päättyvät heti.
Artikkeli Päivitetty 19.2.2024

Pätemätön kilpailukielto – viisi tilannetta, joissa kilpailukielto ei sido

Työntekijän mahdollisuutta siirtyä kilpailijalle tai perustaa kilpaileva yritys työsuhteensa jälkeen voidaan rajoittaa kilpailukiellolla. Kilpailukielto on kuitenkin sen verran järeä työkalu, että laki rajoittaa voimakkaasti siitä sopimista. Kilpailukielto on pätemätön siltä osin kuin se on tehty vastoin lain rajoituksia.