Sopimustieto on nyt Docue Lue lisää

Etätyön pelisäännöt – muista ainakin nämä 6 kohtaa

Etätyön tekemisestä on viime vuosina tullut yhä yleisempää, eikä ihme – parhaimmillaan etätyö lisää sekä työn tuottavuutta että työhyvinvointia. Jotta etätyö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, tulee työnantajan ja työntekijän olla selvillä etätyön pelisäännöistä. Tässä artikkelissa käymme läpi tärkeimmät etätyön säännöt.

Kirjoittaja Docue
Päivitetty 15.9.2021
Arvioitu lukuaika 9 minuuttia

Tiivistelmä: etätyön pelisäännöt lyhyesti

  1. Etätyön määritelmä: Työ, jota tehdään muualla kuin tavallisella työntekopaikalla.
  2. Etätyön vapaaehtoisuus: Etätyö edellyttää aina sekä työnantajan että työntekijän suostumusta.
  3. Etätyön suoritustapa: Työn tekeminen voi tapahtua kokonaan etätyönä (kokoaikainen etätyö) tai siten, että vain osa työtehtävistä suoritetaan etänä (osa-aikainen etätyö).
  4. Työaika etätyössä: Etätyössä noudatetaan lähtökohtaisesti vastaavaa säännöllistä työaikaa kuin työnantajan tiloissa tehtävässä työssä.
  5. Työvälineet etätyössä: Käytäntö on, että työnantaja hankkii etätyössä tarvittavat työvälineet, mutta toisinkin voidaan sopia.
  6. Etätyön suorituspaikka: Voi periaatteessa olla mikä tahansa paikka, missä on käytettävissä tarpeelliset työvälineet ja yhteydet. 

Miten sovin helpoiten? Hyödyntämällä Docuen älykästä etätyösopimuksen mallia. Malli on juristien laatima ja ylläpitämä, ja siinä on huomioitu kaikki tässä artikkelissa mainitut kohdat.

----

1. Etätyön määritelmä – ei sisälly lakiin

Vakiintunut etätyön määritelmä: Etätyön käsitettä ei määritellä laissa. Etätyöllä tarkoitetaan vakiintuneesti työtä, jota tehdään eri paikassa kuin missä työntekijä tavallisesti työskentelee. Etätyö mielletään usein kotona tehtäväksi työksi, mutta etätyötä voidaan tehdä muuallakin, kuten mökillä.

Määritelmän rajaukset: Etätyöksi ei katsota kuitenkaan kaikkea sellaista työtä, jota tehdään muualla kuin työnantajan tiloissa. Esimerkiksi työ työmaalla tai kodinhoitajana ei ole etätyötä, vaikka työnantaja ei ole koko ajan paikalla johtamassa ja valvomassa työtä. 

Tavanomainen työntekopaikka: Etätyön määritelmässä ratkaisevassa asemassa onkin työn tavanomainen suorituspaikka. Esimerkiksi työmaatyössä työmaa on työn tavanomainen suorituspaikka, minkä vuoksi kyse ei ole etätyöstä.

2. Etätyön vapaaehtoisuus – edellytyksenä molempien suostumus

Etätyö on vapaaehtoista sekä työnantajalle että työntekijälle. Työntekijällä ei siis ole ehdotonta oikeutta saada tehdä etätöitä, eikä työnantaja voi toisaalta pakottaa työntekijää etätöihin. Molempien suostumus tarvitaan. Etätyöstä voidaan sopia joko osana alkuperäistä työsopimusta tai myöhemmin työsuhteen aikana.

3. Etätyön suoritustapa – osa-aikainen tai kokoaikainen etätyö

Osa-aikainen etätyö: Etätyö voi olla luonteeltaan osa-aikaista tai kokoaikaista. Osa-aikainen etätyö tarkoittaa, että työtehtävät ovat osittain suoritettavissa etätyönä. Tällöin on tärkeää sopia, mitkä työtehtävät ovat suoritettavissa etänä ja milloin (esim. tiettyinä viikonpäivinä).

Kokoaikainen etätyö: Kokoaikainen etätyö taas tarkoittaa, että työtehtävät suoritetaan pääasiallisesti etätyönä. Työnantajalla ei tällaisessa tilanteessa ole välttämättä lainkaan toimitiloja, joissa työtä olisi mahdollista tehdä.

Osittainen etätyö yleisempää: Työskenteleminen osittain etänä ja osittain varsinaisella työpaikalla on selvästi yleisin tapa tehdä etätyötä. Vain harvoin etätyön sovitaan olevan työn pääasiallinen suoritustapa. 

4. Työaika etätyössä – vastaava kuin työnantajan tiloissa tehtävässä työssä

Säännöllinen työaika: Etätyö kuuluu työaikalain piiriin vastaavalla tavalla kuin työnantajan tiloissa tehtävä työ. Etätyössä noudatetaan siis lähtökohtaisesti vastaavaa säännöllistä työaikaa kuin varsinaisella työpaikalla tehtävässä työssä.

Työajan seuranta: Työnantajan tulee seurata työntekijän työaikaa myös etätyössä ja tarvittaessa puuttua siihen. Työaikasuojelun tarve ei poistu sillä perusteella, että työtä tehdään työnantajan toimipaikan ulkopuolella. Etätyössä korostuu toisaalta työntekijän oma vastuu työnsä organisoinnista ja riittävästä tauotuksesta.

5. Työvälineet etätyössä – pääsääntöisesti työnantaja hankkii

Vakiintunut käytäntö: Laissa ei säädetä, kumpi osapuoli on velvollinen hankkimaan etätyössä tarvittavat työvälineet (esim. tietokone, näyttö, näppäimistö). Käytäntö on, että työvälineet hankkii työnantaja. Työnantaja myös tyypillisesti vastaa välineiden asentamisesta, huollosta ja vakuuttamisesta.

Veroseuraamukset: Työnantaja voi joko lainata työvälineet työntekijän käyttöön tai antaa ne työntekijälle omaksi. Työnantajan lainatessa työvälineet niiden omistusoikeus säilyy työnantajalla, eikä työntekijälle synny veronalaista etua. Jos taas työnantaja hankkii työvälineet työntekijän omistukseen, työvälineiden käypä arvo on työntekijän palkkaa. 

Voidaan sopia toisin: Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia, että työntekijä käyttää etätyössä omia työvälineitään. Tällöin työntekijä voi tietyin edellytyksin vähentää työvälineiden hankkimisesta aiheutuneet kustannukset omassa verotuksessaan tulonhankkimismenoina.

6. Etätyön suorituspaikka – voi periaatteessa olla mikä tahansa paikka

Etätyöpaikka: Etätyön suorituspaikka voi periaatteessa olla mikä tahansa paikka, missä on käytettävissä tarpeelliset työvälineet ja yhteydet. Etätyöpaikka voi vaihdella työntekijän tarpeiden mukaan, tai se voi olla pysyvästi tietty paikka, kuten työntekijän koti tai etätyötä varten hankittu etätyötila. Epäselvyyksien välttämiseksi etätyön suorituspaikasta kannattaa sopia työnantajan ja työntekijän kesken.

Ergonomia: Työnantajan tulee lain mukaan huolehtia siitä, että työtä tehdään turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa. Tämä koskee kaikkia työntekopaikkoja, siis myös etätyön suorituspaikkoja. Etätyötä tehdään kuitenkin usein sellaisissa paikoissa, joissa työnantajalla on vain rajalliset mahdollisuudet valvoa esimerkiksi työergonomiaa. Etätyössä korostuukin työntekijän oma vastuu työtilansa ergonomiasta ja turvallisuudesta.

Etätyön pelisäännöt on syytä laatia kirjallisesti

Kirjallinen sopimus kannattaa: Etätyön pelisäännöistä on tärkeää sopia kirjallisesti. Työpaikalle voidaan esimerkiksi laatia yleinen etätyöohjeistus. Suositeltavampaa on kuitenkin tehdä etätyösopimus kunkin etätyötä tekevän työntekijän kanssa erikseen. Näin kukin on varmasti tietoinen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, eikä epäselvyyksiä pääse syntymään.

Älykäs etätyösopimusmalli: Etätyösopimuksen laadit helpoiten Docuen älykkäällä etätyösopimuksen mallilla. Palvelu kysyy sinulta kohta kohdalta, millaista etätyösopimusta olet laatimassa ja lisää asiakirjaan automaattisesti tilanteeseesi räätälöidyt mallisisällöt. Sopimusmalli on juristien laatima, ja se soveltuu sekä osa-aikaisen että kokoaikaisen etätyön tilanteisiin.

Etätyöstä voidaan sopia myös osana alkuperäistä työsopimusta:

----

Tags: etätyön pelisäännöt, etätyön säännöt, kokoaikainen etätyö, etätyön määritelmä

 

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Docuen avulla laadit ja allekirjoitat kaikki elämän ja yritystoiminnan asiakirjat. Palveluun sisältyy juristituki ilman lisäveloitusta.

100k Käyttäjää
30k Yritystä
400 Asiakirjamallia

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile ilmaiseksi