Omaisuuden jakaminen avoeron jälkeen – huomioi nämä asiat

Avoliiton päättyessä omaisuus jaetaan omistajilleen. Yhteisen omaisuuden osalta vallitsee olettama, jonka mukaan omaisuus omistetaan tasaosin – eli kumpikin saa siitä puolet. Jaosta voidaan sopia jo ennakkoon ja varmistaa, että lopputulos on puolisoiden toiveiden mukainen.

Kirjoittaja Docuen juristit
Päivitetty 16.1.2023
Arvioitu lukuaika 3 minuuttia

TIIVISTELMÄ: Omaisuuden jako avoliiton jälkeen

  • Avoliitto: Avopuolisoilla tarkoitetaan yhteistaloudessa asuvia parisuhteen (eli avoliiton) osapuolia, jotka eivät ole avioliitossa. Avoliittolaki soveltuu sellaisiin avoliittoihin, joissa yhteisasuminen on kestänyt vähintään viisi vuotta tai puolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi. 
  • Omaisuuden erottelu: Omaisuuden jako on samanlainen riippumatta siitä, soveltuuko liittoon avoliittolaki vai ei: omaisuus erotellaan omistajalleen ja yhteisesti omistettu omaisuus puolitetaan.  
  • Avoliittolain minimisuoja: Puolisot voivat avoliittolain soveltamisalaan kuuluvissa erotteluissa vedota avoliittolaissa määriteltyihin erityisiin suojamekanismeihin. Tärkeimmät näistä ovat puolison oikeus hyvitykseen eli eräänlaiseen korvaukseen panoksestaan yhteisen talouden hyväksi sekä oikeus vaatia pesänjakajan määräämistä.  
  • Sovi avoliiton päättymiseen liittyvistä asioista hyvissä ajoin:

-----

Avoliitto ei muuta puolisoiden omistussuhteita

Avoliitto: Avopuolisoilla tarkoitetaan yhteistaloudessa asuvia parisuhteen (eli avoliiton) osapuolia, jotka eivät ole avioliitossa.

Omistussuhteet avoliiton aikana: Avoliitto ei muuta puolisoiden omistussuhteita – kumpikin omistaa omaisuuden, jonka on itse saanut tai hankkinut. Yhdessä hankittuun omaisuuteen sovelletaan niin sanottua yhteisomistusolettamaa: puolisoiden katsotaan omistavan yhteinen omaisuus yhtä suurin osuuksin, ellei muuta näytetä. Olettama voidaan kumota esimerkiksi sopimuksella, jossa puolisoiden omistusosuudet määritellään muutoin kuin tasaosiksi. 

Omaisuuden jako avoliiton jälkeen 

Erottelu: Avoliiton päättyessä kumpikin puoliso saa pitää oman omaisuutensa. Tätä kutsutaan omaisuuden erotteluksi. Yhdessä omistettu omaisuus katsotaan omistettavan yhdessä, ellei muuta näytetä. Monesti yhteisomistus puretaan esimerkiksi niin, että toinen saa pitää aiemmin yhteisesti omistetun esineen ja toinen saa tästä yhdessä sovittavan korvauksen.

Avoliittolain soveltuminen: Erottelu tehdään samojen pääperiaatteiden mukaisesti, riippumatta siitä soveltuuko avoliittolaki vai ei. Avoliittolain soveltuminen tuo kuitenkin mukanaan eräitä suojamekanismeja, joilla pyritään varmistamaan jaon kohtuullisuus. Avoliittolaki soveltuu sellaisiin avoliittoihin, joissa (1) avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi tai (2) avopuolisot ovat asuneet yhdessä vähintään viisi vuotta.

Jos avoliittolaki soveltuu, tulee seuraavat seikat ottaa jaossa huomioon:

  1. Oikeus hyvitykseen liiton päättyessä:  Avopuoliso voi tietyissä tapauksissa saada puolisoltaan hyvityksen yhteisen talouden hyväksi antamastaan panoksesta. Lisäedellytyksenä on, että mikäli molemmat puolisot pitäisivät omaisuutensa, syntyisi toiselle perusteetonta etua. Hyvitys voi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa toinen on huolehtinut lapsista mahdollistaen toisen puolison työssäkäynnin ja tulojen kartuttamisen. Mikäli puolisot eivät pääse sopimukseen hyvityksestä, voidaan asia käsitellä käräjäoikeudessa.

  2. Pesänjakajan määrääminen: Avopuolisoilla on oikeus hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä toimittamaan omaisuuden erottelu liiton päätyttyä. Pesänjakaja on tarpeen, mikäli puolisot ovat erimielisiä omaisuuden erottelusta. Pesänjakaja voi esimerkiksi hakea käräjäoikeudelta luvan myydä omaisuutta, jonka yhteisomistusta ei osapuolten keskinäisin sopimuksin saada puretuksi.

Sopimusvapaus: Sekä lain soveltamisalaan kuuluvat että sen ulkopuolelle jäävät avopuolisot voivat sopia avoliiton päättymiseen liittyvistä asioista jo ennakkoon. Sopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi irtaimen omaisuuden jakamisesta ja täsmentää yhdessä omistetun omaisuuden omistussuhteita. Jos tällainen sopimus on tehty, otetaan se omaisuuden erottelun pohjaksi.

Avoliiton päättymiseen liittyvistä asioista kannattaa sopia ennakkoon

Helpoin tapa sopia: Docuen palvelussa voit yritysasiakkaana vaivattomasti laatia tilanteeseesi parhaiten sopivan sopimuksen avoliiton päättymisen varalta: 

---
tags: avoliitto, omaisuuden jako avoliiton jälkeen, avopuolisot

 

 

Docueta käyttävät niin yhden henkilön toiminimet kuin pörssiyhtiötkin.

100 000 Käyttäjää
30 000 yritystä

Valmis kokeilemaan?

Docuella jopa yli 1 000 euron arvoisten asiakirjojen laatiminen onnistuu 10 minuutissa.

Kokeile maksutta