Koeaika ja irtisanominen – miten ja millä perustein työsopimus voidaan päättää koeajalla?

Työsuhde voidaan niin työnantajan kuin työntekijänkin aloitteesta päättää koeaikana välittömästi, ilman irtisanomisaikaa. Työsopimuksen irtisanominen koeajalla (tarkkaan ottaen koeaikapurku) ei poikkeuksellisesti edellytä painavaa syytä, mutta purkaminen ei kuitenkaan saa perustua syrjiviin tai epäasiallisiin perusteisiin.

Kirjoittaja Docue
Päivitetty 22.10.2021
Arvioitu lukuaika 8 minuuttia

TIIVISTELMÄ: Koeaika ja irtisanominen

 • Irtisanominen koeajalla edellyttää hyväksyttävää syytä: Työsopimuksen irtisanominen (koeaikapurku) ei koeajalla poikkeuksellisesti edellytä erityistä syytä. Syyn on kuitenkin oltava hyväksyttävä.

  • Hyväksyttävä syy voi liittyä esimerkiksi työntekijän osaamiseen, sopeutumiseen työyhteisöön tai suoriutumiseen työtehtävistään.

  • Työsuhdetta ei voi purkaa syrjivillä tai epäasiallisilla perusteilla. Työntekijää ei voi koeaikanakaan irtisanoa esimerkiksi raskauden tai muun työhön liittymättömän seikan vuoksi.

 • Työsuhteen päättämismenettely: Työnantajan tulee ilmoittaa työntekijälle koeaikapurun peruste sekä tarjota tälle tilaisuus tulla kuulluksi perusteesta ennen purun toimittamista. 

 • Purun tulee sijoittua koeaikaan: Koeaikapurku tulee tehdä koeajan kuluessa. Sitä ei voi tehdä esimerkiksi silloin kun työsuhteesta on vasta sovittu, mutta työ ei ole vielä alkanut.

 • Työnantajan korvausvelvollisuus: Työnantajan tulee korvata työntekijälle vahinko, joka syntyy työsopimuksen laittomasta päättämisestä. Jos sovit koeajasta selkeästi työsopimuksessa ja myös dokumentoit koeaikapurun huolellisesti, vältät lukuisat ongelmat.  

 • Tilanteeseen sopivia asiakirjamalleja:

---

Koeaika pähkinänkuoressa 

Koeaika on työsopimuksen alkuun sijoittuva, pääsääntöisesti enintään kuusi kuukautta kestävä aika, jolloin työsuhde voidaan työnantajan tai työntekijän aloitteesta päättää välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Kun työsopimus päätetään koeajalla, puhutaan irtisanomisen sijaan tarkkaan ottaen sopimuksen purkamisesta – juuri siksi, että mitään irtisanomisaikaa ei ole

Koeajalla purettu sopimus päättyy sen vuoron tai työpäivän päättyessä, jolloin purkamisesta on ilmoitettu toiselle osapuolelle. 

Koeajan tarkoitus: Koeajan tarkoitus on selvittää sekä työn sopivuus työntekijälle että työntekijän soveltuvuus työhön. Koeaika tarjoaa sopimuksen molemmille osapuolille oivan tilaisuuden testata työsuhteen mielekkyyttä, minkä vuoksi työsuhteen purkaminen koeaikana on poikkeuksellisen joustavaa. 

Sovi nimenomaisesti: Koeajasta tulee aina sopia nimenomaisesti, mikä tarkoittaa käytännössä kirjallista sopimista. Koeaikaehto voidaan ottaa sekä määräaikaiseen että toistaiseksi voimassa olevaan työsopimukseen. Koeajasta on voitu sopia työehtosopimuksissa, jolloin sen soveltumisesta tulisi mainita kirjallisessa työsopimuksessa.

 

Koeaika ja irtisanomisen syyt – millä perustein koeaikapurku voidaan ja ei voida tehdä?

Koeaikapurku ei edellytä erityistä syytä: Jos työntekijä on koeajalla, ei määräaikaisen työsuhteen purkaminen poikkeuksellisesti edellytä erityistä syytä. Koeaikapurku poikkeaa siis huomattavasti “tavanomaisesta” työsuhteen purkamisesta, joka edellyttää erittäin painavaa syytä. Koeajalla työsopimuksen päättäminen on huomattavasti joustavampaa kuin muutoin, mutta syyn tulee tällöinkin olla hyväksyttävä. 

Hyväksyttävä syy liittyy työsuhteeseen: Hyväksyttäviä purkamisperusteita ovat yleensä sellaiset työntekijän henkilöön tai työsuoritukseen liittyvät syyt, joiden vuoksi tehty työsopimus ei vastaa työnantajan sille kohtuudella asettamia odotuksia. 

 • Jos esimerkiksi työntekijä osoittautuu koeaikana soveltumattomaksi työhön osaamisensa, jonkin ominaisuutensa, työyhteisöön sopeutumattomuuden tai käytöksensä vuoksi, on työsuhteen purkaminen lähtökohtaisesti sallittua. 

 • Myös harhaanjohtaminen voi olla hyväksyttävä peruste koeaikapurulle, esimerkiksi kun työntekijä on antanut rerytointiprosessissa harhaanjohtavia tietoja työhistoriastaan.

 • Työntekijän työsopimus voidaan koeajalla purkaa, jos työntekijä ei sairautensa vuoksi sovellu työsopimuksessa määriteltyihin tehtäviin. Lyhyt, tavanomainen sairauslomajakso koeajalla ei sen sijaan ole hyväksyttävä syy työsuhteen purkamiselle. 

Syy ei saa olla syrjivä tai epäasiallinen: Työsopimusta ei saa purkaa syrjivillä tai koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Vaatimus koskee myös työntekijää. 

 • Työnantajan näkökulmasta syrjiviä ja epäasiallisia perusteita voivat olla esimerkiksi työntekijän raskaus, ikä, sukupuoli tai etninen alkuperä taikka jokin muu itse työsuhteeseen liittymätön syy. 

 • Kun aloite purkamiseen tulee työntekijältä, voi esimerkiksi paremman palkkatarjouksen saaminen toiselta työnantajalta olla epäasiallinen peruste sen liittyessä ainoastaan työsuhteen ulkopuolisiin seikkoihin. Työntekijän tulisi tällöin koeaikapurun sijasta irtisanoa sopimus työsopimuksen yleistä irtisanomisaikaa noudattaen – ainakin periaatteessa.

Irtisanominen koeajalla taloudellisista ja tuotannollisista syistä

Tuotannollisia ja taloudellisia perusteita ei pidetä koeaikapurun laillisina perusteina, sillä niiden ei katsota liittyvän koeajan tarkoitukseen eli harkinta-ajan antamiseen sopimuksen osapuolille. 

 • Mitä ovat taloudelliset ja tuotannolliset perusteet: Tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomisperusteissa on kyse tilanteesta, jossa tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työ voi vähentyä esimerkiksi kiristyneen kilpailun, kysynnän heikentymisen tai toiminnan uudelleen suuntaamisen vuoksi. Arvio työn vähentymisen olennaisuudesta ja pysyvyydestä tehdään tapauskohtaisesti.

 • Purku ei ole mahdollista, mutta irtisanominen on: Vaikka koeaikapurku ei olisikaan mahdollista mainitussa tilanteessa, on työsopimus tavanomaisesti mahdollista irtisanoa taloudellisella tai tuotannollisella perusteella. Tällöin pitää toki noudattaa tavanomaista irtisanomisaikaa. Tässä ilmentyy juurikin purun ja irtisanomisen terminologinen ero: purku päättää työsuhteen välittömästi, irtisanominen ei.

  • Laadi irtisanomisilmoitus tästä (työntekijä) tai tästä (työnantaja).

 

Työsopimuksen irtisanominen koeajalla – milloin ja miten?

Koeaikapurku eli työsopimuksen irtisanominen koeajalla tulee tehdä koeajan kuluessa eli työnteon jo alettua. Koeaikapurkua ei siis voi tehdä ennen kuin työsuhde on alkanut eli esimerkiksi silloin kun työsuhteesta on vasta sovittu. 

Purkuperusteen ilmoittaminen: Työnantajan tulee varata työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi purkamisen syistä jo ennen purkamista. Purkamisen jälkeen työnantajan tulee ilmoittaa työntekijälle koeaikapurun perusteet. Pelkkää viittaamista koeaikaan ei katsota riittäväksi perusteeksi, jos työntekijä tiedustelee täsmällistä purkuperustetta.

Laadi purkuilmoitus: Työsopimuksen purkuilmoitus

 

Mitä koeajan laittomasta purkamisesta seuraa? 

Työnantajan korvausvelvollisuus: Mikäli työnantaja purkaa työsopimuksen työsopimuslain vastaisesti, on työnantaja pääsääntöisesti määrättävä maksamaan korvausta vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkan verran. Korvauksen määrää arvioitaessa otetaan huomioon esimerkiksi työsuhteen kesto, työntekijän ikä, työntekijän antama aihe työsopimuksen päättämiseen ja työtä vaille joutumisen kesto sekä siitä aiheutuva ansion menetys. Käytännössä työnantaja korvaa työntekijälle aiheutuneen taloudellisen vahingon, joka muodostuu pääasiassa palkan menetyksestä ja työttömyydestä. 

 • Näyttötaakka: Työntekijän tulee yleensä näissä tilanteissa osoittaa, että työsopimuksen irtisanominen koeajalla on tapahtunut laittomasti. Poikkeuksena ovat eräät yhdenvertaisuuslain alaan kuuluvat tilanteet, joissa työnantajan tulee kumota niin sanottu syrjintäolettama. Syrjintäolettama syntyy, kun asiaa käsittelevälle tuomioistuimelle syntyy perusteltu oletus syrjinnän tapahtumisesta. Näin voi olla esimerkiksi jos työntekijän työsopimuksen purkaminen koeajalla tapahtuu työntekijän ollessa raskaana, eikä muuta ilmeistä syytä koeaikapurulle ole esitetty.

Työntekijän vahingonkorvausvastuu: Jos työntekijä toimii moitittavasti ja aiheuttaa työnantajalleen vahinkoa työsopimuksen purkamistilanteessa, tulee myös työntekijän korvata työnantajalle aiheutunut vahinko. 

 • Käytännössä kynnys on korkea, sillä vahingon tulee olla todellinen ja työntekijän on tullut aiheuttaa se tahallisesti tai muutoin moitittavasti. Korvausta arvioitaessa otetaan huomioon aiheutuneen vahingon suuruus ja työntekijän teon tai laiminlyönnin laatu. 

 

Miten vältän riitelyn?

Pelkästään hyvä työsopimus voi pelastaa monelta riidalta – niin myös koeaikaan liittyen. Samalla työsopimus on näyte työsuhteen ammattimaisesta hoidosta. 

Docuen palvelussa laadit ohjatusti sopimuksesi juristien laatimilla mallisisällöillä. Tutustu esimerkiksi seuraaviin asiakirjamalleihimme:

----

Tags: koeaika ja irtisanominen, koeaika irtisanominen, koeaika irtisanominen syyt, koeaika irtisanomisaika, koeaikana irtisanoutuminen, irtisanominen koeajalla

 

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile ilmaiseksi