Koeaika & sairasloma – miten sairaus vaikuttaa palkkaan, koeajan pituuteen ja purkamiseen?

Työntekijän sairastuminen koeajalla ei vaikuta sairausajan palkan maksamiseen. Pidempi sairausloma voi kuitenkin johtaa koeajan pidentämiseen tai oikeuttaa jopa työsuhteen purkuun.

Kirjoittaja Docue
Päivitetty 22.10.2021
Arvioitu lukuaika 6 minuuttia

TIIVISTELMÄ: Koeaika & sairasloma

 • Sairausajan vaikutus palkkaan: Työntekijällä on myös koeaikana oikeus sairausajan palkkaan. Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, työntekijällä on oikeus saada 50 prosenttia palkastaan. Muutoin työntekijälle maksetaan täysi palkka.

 • Koeajan pidentämisen mahdollisuus: Koeaikaa voidaan pidentää, jos työntekijä on koeajalla sairauden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä vähintään 30 kalenteripäivää. Pidentämisestä tulee ilmoittaa ennen koeajan päättymistä. 

 • Mahdollisuus koeaikapurkuun: Lyhyt, tavanomainen sairausjakso ei oikeuta työsuhteen purkamiseen koeaikana. Jos työntekijä osoittautuu soveltumattomaksi työhönsä sairautensa vuoksi, voi koeaikapurku tulla kyseeseen. 

 • Tilanteeseen sopivia asiakirjamalleja:

------

 

Mikä on koeaika? 

Koeaika on työsopimuksen alkuun sijoittuva aika, jolloin työsuhde voidaan työnantajan tai työntekijän aloitteesta päättää välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Kun työsopimus päätetään koeajalla, puhutaankin irtisanomisen sijasta sopimuksen purkamisesta. Koeajalla purettu sopimus päättyy sen vuoron tai työpäivän päättyessä, jolloin purkamisesta on ilmoitettu toiselle osapuolelle. 

Koeajan tarkoitus: Koeajan tarkoitus on selvittää sekä työn sopivuus työntekijälle että työntekijän soveltuvuus työhön. Koeaika tarjoaa sopimuksen molemmille osapuolille oivan tilaisuuden testata työsuhteen mielekkyyttä, minkä vuoksi työsuhteen purkaminen koeaikana on poikkeuksellisen joustavaa.

Sovi nimenomaisesti: Koeajasta tulee aina sopia nimenomaisesti, mikä tarkoittaa käytännössä kirjallista sopimista. Koeaikaehto voidaan ottaa sekä määräaikaiseen että toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen. 

 

Tavanomainen sairauslomajakso ei oikeuta koeaikapurkuun

Jos työntekijä on koeajalla, ei määräaikaisen työsuhteen purkaminen poikkeuksellisesti edellytä erityistä syytä. Koeaikapurku poikkeaa siis huomattavasti muutoin erittäin painavaa syytä edellyttävästä työsuhteen purkamisesta. Työsopimusta ei kuitenkaan saa purkaa syrjivillä tai koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. 

 • Syrjiviä ja epäasiallisia perusteita voivat olla esimerkiksi työntekijän raskaus, ikä, sukupuoli tai etninen alkuperä taikka jokin muu itse työsuhteeseen liittymätön syy.

Koeaikapurku sairausloman aikana: Lyhyt, tavanomainen sairauslomajakso koeajalla ei ole hyväksyttävä syy työsuhteen purkamiselle. Työntekijän terveydentilasta johtuva koeaikapurku katsotaan tällöin epäasialliseksi ja työntekijää syrjiväksi purkuperusteeksi. Työsuhde voidaan kuitenkin purkaa sairauden perusteella, jos työntekijä osoittautuu terveydentilansa vuoksi soveltumattomaksi sovittuun työhön.

 

Sairastuminen koeajalla - pääsääntönä täysi palkka

Työsuhteen kesto vaikuttaa sairausajan palkkaan: Koeaika ei automaattisesti, ilman erillistä sopimusta vaikuta palkanmaksuun, mikä koskee myös sairausajan palkkaa. Työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan, kun hän on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemään työtään. 

 • Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, työntekijällä on oikeus saada 50 prosenttia palkastaan sairauden ajalta. 

 • Yli kuukauden kestäneissä työsuhteissa työntekijällä on oikeus saada täysi palkka sairastumispäivältä ja sen jälkeiseltä yhdeksältä arkipäivältä. Tämän ajan jälkeen sairausajan palkan maksaa työnantajan sijasta Kela. Yhdeksän päivän säännöstä on voitu poiketa työehtosopimuksella niin, että työnantaja maksaa sairausajan palkkaa tätä pidemmän ajan. 

Edellytykset sairausajan palkan maksamiselle: Koeajalla ovat voimassa yleiset sairausajan palkan maksamisen edellytykset, joita ovat: 

 • Poissaolo töistä johtuu sairauden tai tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä, joka liittyy nimenomaan työsopimuksessa määriteltyihin tehtäviin.

 • Työntekijä ei ole aiheuttanut työkyvyttömyyttä tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

 • Poissaolosta on ilmoitettu työnantajalle sovitulla tavalla.

 • Työntekijä esittää luotettavan selvityksen työkyvyttömyydestään (esimerkiksi lääkärintodistuksen) työnantajan sitä pyytäessä. 

 

Koeajan pidentäminen sairauden vuoksi - edellyttää vähintään 30 päivän poissaoloa

Koeaika pääsääntöisesti max kuusi kuukautta: Koeajan pituus voi pääsääntöisesti olla maksimissaan kuusi kuukautta. Määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika voi olla maksimissaan puolet sopimuksen kestosta, mutta ei tällöinkään pidempi kuin kuusi kuukautta. 

Koeajan pidentämisen mahdollisuus: Työnantaja voi pidentää koeaikaa kuukaudella jokaista poissaoloon sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden, jos työntekijä on ollut koeaikana pois töistä sairauden tai perhevapaan vuoksi. Tällöin seuraavien edellytysten tulee täyttyä: 

 1. Poissaolo johtuu perhevapaasta tai työkyvyttömyydestä. Työkyvyttömyys voi aiheutua sairaudesta, vapaa-ajan tapaturmasta tai työtapaturmasta.

 2. Poissaolo tapahtuu koeajalla.

 3. Poissaoloja on oltava vähintään 30 kalenteripäivää. Kalenteripäivien ei tarvitse kertyä yhdenjaksoisesta poissaolosta, vaan poissaolopäivät lasketaan yhteen. 

 4. Työnantajan tulee ilmoittaa pidentämisestä ennen koeajan päättymistä.

Esimerkki: Työnantaja ja työntekijä ottavat työsopimukseen koeaikaehdon. Koeaika kestää kuusi kautta ja on voimassa 1.1.–30.6.2020 välisenä aikana.

 • Työntekijä on sairauslomalla 2.3.–31.3.2020 eli 30 kalenteripäivää, johon sisältyy myös sairausjaksolle sijoittuvat vapaapäivät. Työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella. Pidentämisestä tulee ilmoittaa ennen 30.6.2020. Tällöin koeaika päättyy 31.7.2020.

 • Työntekijä on sairauslomalla 2.3.–16.3.2020 eli 15 kalenteripäivää ja 1.6.2020–15.6.2020 eli 15 kalenteripäivää, jolloin sairausloma kestää yhteensä 30 kalenteripäivää. Työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella. Pidentämisestä tulee ilmoittaa ennen 30.6.2020. Tällöin koeaika päättyy 31.7.2020.

 • Työntekijä on sairauslomalla 15.6.–14.7.2020 eli 30 kalenteripäivää. Sairausloma ei kuitenkaan sijoitu kokonaan koeajalle. Koeaikaa ei tässä tilanteessa ole mahdollista pidentää.

 

Miten sovin helpoiten?

Hyvä työsopimus voi pelastaa monelta riidalta. Samalla se on näyte työsuhteen ammattimaisesta hoidosta. 

Docuen palvelussa laadit ohjatusti sopimuksesi juristien laatimilla mallisisällöillä. Tutustu esimerkiksi seuraaviin asiakirjamalleihimme:

----

Tags: sairausloma koeajalla, koeaika sairasloma, koeaika sairausloma, koeaika sairasloma irtisanominen

 

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile ilmaiseksi