Johtajasopimuksen irtisanominen – miten se eroaa tavallisen työsopimuksen irtisanomisesta?

Johtaja on avaintyöntekijä, jolla on tyypillisesti tärkeitä suhteita yrityksen asiakkaisiin tai työntekijöihin. Lisäksi hänellä on yleensä tiedossaan työnantajan keskeiset liikesalaisuudet. Jos haluat irtisanoa johtajan, turvaa siis selustasi.

 
Kirjoittaja Docue
Päivitetty 22.10.2021
Arvioitu lukuaika 9 minuuttia

Tiivistelmä: johtajasopimuksen irtisanominen – vinkit työnantajalle

  1. Irtisanomisperuste: Varmista, että irtisanomisperuste täyttyy. Lähtökohtaisesti johtaja-asemassa olevien irtisanomisperusteita arvioidaan samalla tavalla kuin tavallisten työntekijöiden, mutta käytännössä johtajan irtisanomiskynnys on monesti matalampi.
  2. Liikesalaisuuksien salassapito: Onko johtajan kanssa sovittu riittävän kattavasta salassapitovelvollisuudesta, joka jatkuisi myös työsuhteen päätyttyä? Jos ei ole, kannattaa pyrkiä tekemään salassapitosopimus (ks. salassapitosopimuksen malli).
  3. Kilpailukielto: Onko johtajan kanssa sovittu kilpailukiellosta, joka ulottuisi työsuhteen jälkeiseen aikaan? Pyri tarvittaessa neuvottelemaan sellainen (ks. kilpailukieltosopimuksen malli).
  4. Irtisanomisilmoitus: Ilmoita irtisanomisesta kirjallisesti johtajalle (ks. irtisanomisilmoituksen malli).
  5. Työsuhteen päättämissopimus: Oletko epävarma laillisen irtisanomisperusteen olemassaolosta? Vai haluaisitko neuvotella lähtijälle esimerkiksi kilpailukiellon, mutta et saa vaatimuksiasi läpi? Harkitse työsuhteen päättämistä irtisanomisen sijaan sopimusteitse, jolloin työnantaja ja johtaja päättävät työsuhteen yksimielisesti (ks. työsuhteen päättämissopimuksen malli). Näin pienennät työsuhteen päättämiseen liittyviä juridisia riskejä ja teet erosta yleensä muutoinkin sopuisamman.

----

Tausta: mitä johtajasopimus tarkoittaa?

Johtajasopimuksen käsitettä ei määritellä laissa. Liikekielessä johtajalla voidaan viitata niin johtavassa asemassa olevaan työntekijään, toimitusjohtajaan kuin esimerkiksi operatiivisen toiminnan ulkopuolella olevaan hallituksen jäseneen. Tässä artikkelissa johtajalla tarkoitetaan työntekijää, joka on operatiivisessa toiminnassa johtavassa asemassa, ja johtajasopimuksella hänen työsopimustaan.

Johtajasopimukseen sisällytetään tyypillisesti enemmän työsuhde-etuja kuin tavanomaiseen työsopimukseen, mutta samalla myös kieltoja ja rajoituksia.

Yleiset irtisanomisperusteet soveltuvat myös johtajasopimuksiin

Johtajan työsuhteeseen sovelletaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikkea työlainsäädäntöä. Johtajasopimuksen irtisanomisessa kyseeseen tulevat siis yleiset irtisanomisperusteet. Irtisanominen koskee lähtökohtaisesti vain toistaiseksi voimassa olevia johtajasopimuksia – määräaikaista sopimusta ei voi yleensä irtisanoa. 

Johtaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksensa syytä ilmoittamatta – työnantaja tarvitsee sitä vastoin aina lainmukaisen irtisanomisperusteen. Irtisanomisperusteet jaetaan juridisesti 1) työntekijän henkilöön liittyviin perusteisiin; sekä 2) tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteisiin. Molemmissa tapauksissa irtisanominen edellyttää asiallista ja painavaa syytä. 

Henkilöön liittyvät syyt

Työnantajalla on oikeus irtisanoa johtajasopimus johtajan henkilöön liittyvällä syyllä, jos johtaja on rikkonut tai laiminlyönyt työsuhteensa kannalta olennaisia velvollisuuksia vakavasti. Jos johtaja on esimerkiksi toistuvasti jäänyt hänelle asetetuista tavoitteista eikä hän ole osoittanut työssään sellaisia ominaisuuksia, joita tehtävässä perustellusti voidaan odottaa, on irtisanomisperusteet monesti olemassa. Erityisesti tulostavoitteisiin liittyvät irtisanomisperusteet ovat kuitenkin korostetun tapauskohtaisia. Tavoitteet tulee olla selkeästi määritelty, ja ennen irtisanomista tulee yleensä antaa “toinen mahdollisuus” varoituksen muodossa (ks. kirjallisen varoituksen malli). 

Johtajilta voidaan heidän vastuullisen asemansa vuoksi edellyttää suurempaa lojaliteettia työnantajaa kohtaan kuin muilta työntekijöiltä. Siksi johtajien rikkomuksia ja laiminlyöntejä voidaan yleensä arvioida ankarammin kuin muiden työntekijöiden. Irtisanomisperusteen asiallisuuden ja painavuuden arviointi on kuitenkin aina tapauskohtaista, ja myös eri johtajien asemat eroavat toisistaan.

Johtajasopimuksen irtisanominen henkilöön liittyvällä perusteella on mahdollista myös, jos johtajan työntekoedellytykset ovat muuttuneet esimerkiksi sairauden vuoksi niin olennaisesti ja pitkäaikaisesti, ettei hän enää kykene selviytymään työtehtävistään.

Tuotannolliset ja taloudelliset syyt

Työnantajalla on vaihtoehtoisesti oikeus irtisanoa johtajasopimus, jos tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi.

Työn vähentymisen syy on tyypillisesti yrityksen tarjoamien tuotteiden kysynnän heikentyminen, vaikkapa kiristyneen kilpailun seurauksena. Toisaalta esimerkiksi työvaiheiden koneellistaminen tai töiden uudelleenjärjestelyt voivat vähentää tietynlaisen työvoiman tarvetta. Oleellista on, että muutoksilla on olennainen ja pysyvä vaikutus tarjolla olevan työn määrään.

Lisäedellytyksenä johtajasopimuksen irtisanomiselle on, ettei johtaja ole kohtuudella sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin.

Salassapitovelvollisuus kannattaa ulottaa työsuhteen jälkeiseen aikaan

Työntekijän salassapitovelvollisuudella tarkoitetaan kieltoa käyttää hyväksi tai ilmaista muille työnantajan liikesalaisuuksia. Johtajalla on tietyntasoinen salassapitovelvollisuus suoraan lain nojalla. Lainmukainen salassapitovelvollisuus on kuitenkin suppea ja rajoittuu lähtökohtaisesti vain työsuhteen kestoaikaan. Liikesalaisuuksien merkittävyyden vuoksi kannattaa aina sopia erikseen laajemmasta salassapitovelvollisuudesta, joka jatkuu myös työsuhteen päätyttyä. Salassapitovelvollisuuden rikkomisen sanktioksi on hyvä asettaa kiinteämääräinen sopimussakko, koska ulos vuodettujen tietojen aiheuttamia vahinkoja on vaikea määrittää ja näyttää toteen.

Jos et ole vielä sopinut riittävän kattavasta salassapitovelvollisuudesta, voit tehdä niin kätevästi Docuen älykkäällä salassapitosopimuksen mallilla

Johtajan kilpailukielto voi olla pidempi kuin tavallisen työntekijän

Työntekijän kilpailukiellolla tarkoitetaan kieltoa siirtyä kilpailevan työnantajan palvelukseen tai perustaa kilpaileva yritys. Kilpailukielto on voimassa työsuhteen aikana suoraan lain nojalla, mutta sitä voidaan jatkaa työsuhteen jälkeenkin erityisen painavasta syystä. Kriteerin täyttymistä arvioidaan muun muassa työntekijän aseman ja tehtävien perusteella. Kilpailukieltoa kannattaa aina tehostaa sopimussakolla.

Johtaja saa usein asemansa perusteella tietoonsa työnantajan liikesalaisuuksia ja muuta kilpailullisesti tärkeää tietoa, jolloin erityisen painavan syyn kriteeri täyttyy. Kilpailukiellon pituudelle ja sopimussakon määrälle on laissa asetettu rajoituksia, mutta nämä rajoitukset eivät koske johtajia. Johtajan kilpailukielto voi siis olla kestoltaan pidempi ja kiellon rikkomisesta aiheutuva sopimussakko suurempi kuin muilla työntekijöillä, kunhan ehdot ovat kohtuullisia.

Kilpailukielto jatkuu johtajan työsuhteen päättymisen jälkeen vain, jos siitä on erikseen sovittu. Jos et ole vielä sopinut työsuhteen jälkeisestä kilpailukiellosta, on siitä erityisen tärkeää sopia viimeistään ennen työsuhteen päättymistä. Kilpailukieltosopimuksen laatiminen käy käden käänteessä juristiemme laatimalla ja helppokäyttöisellä kilpailukieltosopimuksen mallilla. Huomaathan, että kilpailukieltosopimus ei kuitenkaan lain mukaan sido johtajaa, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä. Jos olet siis irtisanomassa johtajaa tuotannollisin tai taloudellisin perustein, kilpailukieltosopimus ei sido häntä.

Huom: kilpailukiellot maksullisiksi 1.1.2022 alkaen

Korvausvelvollisuus: Kilpailukieltosääntely muuttuu vuoden 2022 alusta alkaen siten, että työnantaja on velvollinen maksamaan korvausta jokaisesta työsuhteen jälkeiseen aikaan ulottuvasta kilpailukiellosta, kilpailukiellon pituudesta tai työntekijän asemasta riippumatta. Nykyään työnantaja on korvausvelvollinen vain, jos ei-johtavassa asemassa olevalle työntekijälle on asetettu yli kuuden kuukauden pituinen kilpailukielto.

Uudessa laissa säädetään korvausvelvollisuuden lisäksi korvauksen suuruudesta, maksuajankohdasta ja työnantajan oikeudesta irtisanoa kilpailukieltosopimus.

Siirtymäaika: Uusi laki astuu voimaan 1.1.2022, ja sitä sovelletaan vuonna 2022 tehtäviin kilpailukieltosopimuksiin saman tien. Ennen vuotta 2022 tehtyihin sopimuksiin uutta lakia sovelletaan vasta vuoden siirtymäajan jälkeen, eli 1.1.2023 alkaen. Siksi vuoden 2021 aikana laadittavat kilpailukieltosopimukset kannattaa tehdä vielä nykyisen lain mukaisesti.

Miten johtajasopimuksen irtisanominen tulee tehdä?

Johtajasopimuksen irtisanomisessa noudatetaan samoja menettelytapoja ja irtisanomisaikoja kuin tavallisen työsopimuksen irtisanomisessa. Ilmoitus työsuhteen päättämisestä tulee tehdä toiselle osapuolelle ensisijaisesti henkilökohtaisesti. Jollei tämä ole mahdollista, voidaan ilmoitus toimittaa sähköisesti tai postitse. Kirjallinen ilmoitus on viisaasta tehdä, vaikka itse irtisanominen olisi suullinen, jotta sen sisällöstä ja ajankohdasta jää selkeä todiste.

Laadi juridisesti pätevä ja laadukas irtisanomisilmoitus Docuen palvelussa:

Johtajan irtisanomisaika

Irtisanomisilmoituksen antaminen käynnistää irtisanomisajan, jonka vähimmäispituus määräytyy lain, työsopimuksen tai työehtosopimuksen mukaan. Työsuhde päättyy irtisanomisajan viimeisenä päivänä.

Esimerkki: Jos irtisanomisaika on 14 päivää ja irtisanomisilmoitus annetaan maanantaina 1.6., on työsuhteen viimeinen päivä maanantai 15.6. Johtajan työntekovelvollisuus päättyy lähtökohtaisesti irtisanomisajan viimeisenä päivänä, mutta työnantaja voi halutessaan vapauttaa johtajan tämän työntekovelvoitteesta jo irtisanomisaikana.

Aina ei tarvitse irtisanoa – näin sovit työsuhteen päättämisestä

Mikäli työnantajalla ja johtajalla on yhteinen halu päättää työsuhde, he voivat myös sopia työsuhteen päättämisestä. Tällöin johtajasopimus lakkaa osapuolten yhteisellä sopimuksella ja yhteisesti sopimilla ehdoilla, eikä esimerkiksi irtisanomisperustetta tai irtisanomisaikaa edellytetä.

Työsuhteen päättämissopimuksessa voidaan sopia niin loppupalkasta, kilpailukiellosta, työvälineiden palautuksesta kuin siitä, että osapuolet luopuvat enemmistä vaatimuksista puolin ja toisin.

Sopimus on yleensä työnantajan edun mukainen, koska johtaja ei voi sopimisen myötä käytännössä riitauttaa irtisanomista. Sopimus voi olla toisaalta hyvä vaihtoehto molemmille osapuolille “säilyttää kasvonsa” ja erota vähintäänkin näennäisesti hyvissä väleissä – nimenomaan johtaja-asemassa olevalle henkilölle yhteisymmärrys voi olla tärkeä muotoseikka.

Päättämissopimuksen luonteeseen monesti kuuluu, että vastineena juridisesta varmuudesta työnantaja maksaa työntekijälle jonkinasteisen erorahan (“kultainen kädenpuristus”). Vaihtoehtoisesti voidaan sopia muista eduista, kuten työterveyshuollosta tietyn aikaa työsuhteen päättymisen jälkeen.

Laadukkaan ja juuri sinun tarpeisiisi sopivan päättämissopimuksen laadit vaivattomasti Docuen työsuhteen päättämissopimuksen mallilla

----

Tags: johtajasopimus irtisanominen, työsuhteinen johtajasopimus

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile ilmaiseksi