Milloin määräaikaisten työsopimusten ketjuttaminen on sallittua?

Määräaikaisten työsopimusten ketjutus tarkoittaa tilannetta, jossa saman työnantajan ja työntekijän välillä solmitaan useita peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuksia. Pitkään kestänyt, yhdenjaksoinen työsopimusten ketjuttaminen voi johtaa siihen, että työsuhdetta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. 

Kirjoittaja Docuen juristit
Päivitetty 30.6.2023
Arvioitu lukuaika 7 minuuttia

TIIVISTELMÄ: Määräaikaisten sopimusten ketjuttaminen on sallittua seuraavissa tilanteissa 

  • Työntekijän aidosta aloitteesta tapahtuva työsuhteiden ketjutus on sallittua.

  • Työnantajan aloitteesta tehtävä sopimusten ketjuttaminen on sallittua, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  1. Perusteltu syy: Jokaiseen ketjun muodostavan yksittäisen määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen tulee olla perusteltu syy. Sellainen on erityisesti tilapäinen työvoiman tarve, joka voi johtua esimerkiksi toimialan sesonkisidonnaisuudesta tai työn kertaluonteisuudesta. Jos työnantaja on solminut esimerkiksi kolme peräkkäistä määräaikaista työsopimusta eikä ensimmäiselle sopimukselle ole ollut perusteltua syytä, on työsuhdetta pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Näin on vaikka myöhemmät sopimukset olisi perustellusti tehty määräaikaisiksi. 

  2. Työntekijän työsuhdeturvaa ei kierretä: Ketjuttamisella ei saada kiertää toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen liittyvää työntekijän työsuhdeturvaa, johon kuuluu esimerkiksi työntekijän oikeus irtisanoutua. 

  3. Työvoiman tarve ei ole pysyvä: Työnantaja ei saa käyttää määräaikaisia työsopimuksia paikkaamaan pysyvää työvoiman tarvetta. Nyrkkisääntönä on, että mitä pidempi ketju työsopimuksista muodostuu ja mitä säännöllisempää tarvetta määräaikaisilla työntekijöillä paikataan, sitä todennäköisemmin työvoiman tarve on tosiasiassa pysyvä.

-----

Mikä on määräaikainen työsopimus? 

Määräaikainen työsopimus on voimassa määrätyn ajan: Määräaikainen työsopimus päättyy automaattisesti tiettynä päivänä tai esimerkiksi ennalta määrätyn urakan valmistuttua. Määräajaksi laadittu työsopimus on poikkeus työsopimuslakiin kirjoitetusta oletuksesta, että työsuhteet solmitaan toistaiseksi voimassa olevina. Määräaikainen sopimus on monessa tapauksessa silti tarkoituksenmukainen; tämä saattaa olla työntekijän toive, tai töitä ei välttämättä yksinkertaisesti ole tarjolla tiettyä ajanjaksoa pidemmälle ajalle. 

Mitä määräaikaisten työsopimusten ketjutus tarkoittaa?

Yhtenäinen sopimusketju: Määräaikaisten sopimusten ketjutus muodostuu yhdenjaksoisista, peräkkäisistä ja samaa työtehtävää koskevista sopimuksista saman työntekijän ja työnantajan välillä. 

Ketjuttamisen tulkinnanvaraisuus: Ketjuttamiseksi on helppo mieltää tilanne, jossa määräaikainen työsopimus solmitaan jatkumaan välittömästi edellisen päätyttyä. Toisaalta jos määräaikaisten sopimusten väliin jäävä aika on pidempi ja työsopimukset toistuvat esimerkiksi puolen vuoden välein, ei yhtenäistä sopimusketjua välttämättä muodostu. Lainsäädännössä ei ole ilmoitettu edes suuntaa-antavia aikamääreitä ketjutuksen arvioimiseksi, sillä arviointi tehdään erikseen kussakin yksittäistapauksessa. Kokonaisuuden tarkastelussa otetaan huomioon määräaikaisuuden peruste, sopimusten lukumäärä ja yhteenlaskettu kesto sekä niiden välissä kulunut aika. 

Perusteltu syy määräaikaisuuteen tarvitaan lähes aina

Esimerkkiperusteita työnantajan näkökulmasta: Määräaikaisen työsopimuksen voi solmia, jos sen laatimisajankohtana on hyvin todennäköistä, että sovittua työtä on tarjolla vain rajoitetun ajan. Käytännössä ajallisesti rajattu työvoiman tarve liittyy esimerkiksi sesonkisidonnaisiin aloihin, kuten matkailualaan. Rajoitetun työvoiman tarpeen voi aiheuttaa lisäksi jonkun henkilön poissaolosta johtuva sijaisen tarve, tietyn projektin toteuttaminen tai esimerkiksi ruuhkahuipun tasoittaminen. Riittävä syy määräaikaisuudelle ei sen sijaan lähtökohtaisesti ole pelkkä epävarmuus työn määrästä.

Perusteiden puuttumisen seuraukset: Jos perusteltua syytä määräaikaisen sopimuksen solmimiseen ei ole, katsotaan työsopimus toistaiseksi voimassa olevaksi. Sopimuksen päättäminen edellyttää tällöin lainmukaisen irtisanomisperusteen olemassaoloa. Kun työnantajan työvoiman tarve on tilapäinen, on suositeltavaa kirjata määräaikaisuuden peruste kirjalliseen työsopimukseen riittävän kattavine perusteluineen. Perusteluista tulisi ilmetä, miksi töitä ei ole tarjolla määräaikaisuutta pidemmälle jaksolle. Perustele määräaikaisuus juuri sinun yrityksesi näkökulmasta – siihen edes paras työsopimuspohja ei pysty.

Perusteltua syytä ei tarvita kahdessa poikkeustapauksessa:

  1. Työntekijän aloite: Jos työsopimus solmitaan määräaikaiseksi työntekijän aloitteesta, ei perusteltua syytä tarvita. Tällöin pelkkä työntekijän halu riittää. Aloitteen tulee tosin tulla aidosti työntekijältä. Aloite ei siis saa johtua pelkästään siitä, että työnantaja on epäsuorasti ilmoittanut ainoastaan määräaikaisen työsopimuksen tulevan kyseeseen. 

  2. Määräaikaisen työsopimuksen solmiminen pitkäaikaistyöttömän kanssa: Jos työnantaja tekee enintään vuoden kestävän määräaikaisen työsopimuksen pitkäaikaistyöttömän kanssa, ei perusteltua syytä tarvita. Pitkäaikaistyöttömänä pidetään henkilöä, joka on ollut edellisen 12 kuukauden ajan yhtäjaksoisesti työtön työnhakija.

Määräaikaisilla sopimuksilla ei saa pyrkiä kiertämään irtisanomissuojaa 

Irtisanomissuoja tarkoittaa toistaiseksi voimassa oleviin työsopimuksiin sisältyvää työntekijän oikeutta irtisanoutua. Monesti määräaikaisen työsopimuksen solmiminen on nimenomaan työnantajan etu muun ohella siksi, ettei työntekijä voi irtisanoutua kesken sopimuskauden. Irtisanomissuojan kiertäminen ei kuitenkaan saa olla pääasiallinen syy määräaikaisen sopimuksen tekemiseen.  

Ketjutus edellyttää, että työvoiman tarve ei ole pysyvä 

Toistuvien määräaikaisten työsopimusten solmiminen peräkkäin ei ole sallittua silloin, kun sopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi. Pitkä, sinänsä perusteltujen määräaikaisten sopimusten ketju voi siis osoittaa pysyvän työvoiman tarpeen. 

Työsuhteen ketjutus ei katkaise työsuhde-etuuksien kertymistä

Työntekijän suojaksi on ketjutustilanteita varten lisäksi säädetty, että määräaikaisia sopimuksia ketjuttaessa työsuhde-etuudet, esimerkiksi vuosilomaoikeus, määräytyvät samoin kuin vastaavassa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Näin on silloinkin kun ketjutukselle on perusteltu syy. 

Sovi etukäteen, älä riitele jälkikäteen

Hyvä työsopimus voi pelastaa monelta riidalta. Samalla se on näyte työsuhteen ammattimaisesta hoidosta. 

Työoikeuden asiantuntijoiden kehittämä työsopimusmalli taipuu älykkään teknologian avulla satoihin eri tilanteisiin – valmista tulee jopa 10 minuutissa. Jos työntekijä työskentelee vaihtelevalla työajalla, suosittelemme nollatuntisopimuksen pohjaa, joka on kehitetty nimenomaan vaihtelevan työajan tilanteisiin. Unohda perinteiset lomakepohjat ja puolivalmiit luonnokset, Docue hoitaa työn puolestasi.

----

Tags: määräaikainen työsopimus ketjuttaminen, määräaikaisen työsuhteen ketjuttaminen, määräaikaisen työsopimuksen ketjutus

Mikä on Docue?

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja. Kaikki sisällöt ovat juristiemme kehittämiä ja vastaavat ajantasaista Suomen lainsäädäntöä.
Selaa asiakirjamalleja

Aiheeseen liittyviä asiakirjamalleja

Docueta käyttävät niin yhden henkilön toiminimet kuin pörssiyhtiötkin.

100 000 Käyttäjää
30 000 yritystä

Valmis kokeilemaan?

Docuella jopa yli 1 000 euron arvoisten asiakirjojen laatiminen onnistuu 10 minuutissa.

Kokeile maksutta