Sopimuksen purkamisen myötä osapuolten velvoitteet lakkaavat välittömästi

Sopimuksen purkaminen on osapuolille raskas toimenpide, sillä sen seurauksena koko sopimus peruutetaan ja kaikki aiemmin tehdyt suoritukset palautetaan. Lue tästä artikkelista, millä perusteella sopimuksen voi purkaa ja miten se tapahtuu.

Kirjoittaja Docue
Päivitetty 15.9.2021
Arvioitu lukuaika 4 minuuttia

TIIVISTELMÄ

  • Sopimuksen purkaminen on eri asia kuin irtisanominen. Purkaminen tulee yleensä kyseeseen viimesijaisesti olennaisen virheen tai viivästyksen seurauksena, jolloin osapuolten velvoitteet lakkaavat välittömästi ja lähtökohtaisesti jo tehdyt suoritukset palautuvat.

  • Sopimusrikkomuksen olennaisuutta arvioidaan tapauskohtaisesti. Vähäinen sopimusrikkomus ei automaattisesti oikeuta purkuun.

  • Osapuolet voivat myös keskenään sopia, mitkä perusteet oikeuttavat sopimuksen purkuun.

  • Purkamisilmoituksessa on mainittava purun kannalta tärkeät tiedot, muun muassa purkamisen perusteena oleva sopimusrikkomus.

-----

Yleensä purkamisen edellytyksenä on olennainen sopimusrikkomus

Purkamisen perusteena on yleensä olennainen sopimusrikkomus, jonka vuoksi sopimusosapuolten välinen luottamus on kärsinyt. Kyse voi olla suorituksessa olevasta vakavasta virheestä tai merkittävästä viivästyksestä, jonka johdosta sopimuksen voimassaoloa ei voida pitää toisen osapuolen kannalta kohtuullisena. Virheen tai viivästyksen olennaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon se, kuinka vakavasti häiriö vaarantaa sopimukseen liittyvien tarkoitusten toteutumisen. Yleensä sopimusrikkomus katsotaan olennaiseksi myös silloin, kun osapuolen toiminta on osoittautunut vilpilliseksi.

Vähäinen virhe tai viivästys ei lähtökohtaisesti oikeuta sopimuksen purkamiseen, elleivät osapuolet ole näin erikseen sopineet. Sopimuksen purkamiseen nähden ensisijaisia sopimusrikkomuksen seurauksia ovat virheettömän suorituksen vaatiminen, hinnanalennus ja vahingonkorvaus, mikäli nämä ovat mahdollisia. Lisäksi lainsäädännössä on yksityiskohtaisia edellytyksiä tietyntyyppisten sopimusten purkamiselle. 

Kun edellytykset purkamiselle täyttyvät, tuomioistuimen tai viranomaisen myötävaikutusta ei vaadita, vaan virheestä kärsinyt osapuoli voi tehdä purkamisen itsenäisesti. Sopimuksen purkamisen voidaan katsoa olevan mahdollista esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Esimerkki 1: Tavaran kaupan osalta purkaminen voi tulla kyseeseen tilanteessa, jossa myyjä on toimittanut ostajalle tuotteen, jossa kuitenkin on olennainen virhe. Mikäli myyjä ei kohtuullisen ajan kuluessa korjaa virhettä, olisi ostajalla oikeus kaupan purkuun.

  • Esimerkki 2: Asunnon vuokrasopimus tulee purkaa kirjallisella ilmoituksella. Lain mukaan vuokranantaja voi purkaa sopimuksen esimerkiksi silloin, jos vuokralainen hoitaa asuntoa huonosti. Kyseessä on tällöin vuokralaisen piittaamaton toiminta, jonka  vuoksi asunnolle aiheutuu tavanomaista kulumista suurempaa vahinkoa.

Osapuolet voivat myös keskenään sopia purkamisen perusteista

Vaikka lähtökohtaisesti purkaminen näyttäytyy olennaisen sopimusrikkomuksen seurauksena, voivat osapuolet myös keskenään sopia muista perusteista, jotka oikeuttavat sopimuksen purkamiseen. Purkamisehdot voivat olla erilaisia sopimuksesta riippuen.

  • Esimerkki: työsopimuksissa sovitaan usein koeajasta, jonka aikana työnantaja tai työntekijä voi purkaa sopimuksen, vaikka sitä ei ole olennaisesti rikottu. Työsopimus päättyy tällöin välittömästi. 

Sopimuksen yksipuolisen purkamisen seuraukset – suoritukset palautetaan puolin ja toisin

Sopimuksen purkaminen on radikaali toimenpide, sillä silloin osapuolten sopimukselle asettamat tavoitteet jäävät toteutumatta. Purkamisen seurauksena osapuolilla ei enää ole sopimusvelvoitetta toisiaan kohtaan, ja jo tehdyt suoritukset pääsääntöisesti palautetaan siltä osin kuin se on mahdollista. 

  • Esimerkki: Jos kyse on vaikkapa autokaupan purkamisesta, tulee ostajan palauttaa ostamansa auto myyjälle. Purun seurauksena myyjä puolestaan palauttaa saamansa kauppahinnan ostajalle.

Huomaa, että purkaminen on ainoa keino, jolla määräaikaisen sopimuksen voimassaolo voi päättyä sovittua aikaisemmin. Määräaikaista sopimusta ei voi pääsääntöisesti irtisanoa (esim. työsopimukset).

Mikä on purkamisilmoitus ja miten se tehdään?

Lähtökohtaisesti sopimuksen voi purkaa haluamassaan muodossa, mutta on erittäin suositeltavaa tehdä se kirjallisesti ja todisteellisesti. Näin riski erimielisyyksistä ja epäselvistä tulkintatilanteista vähenee. 

Sopimuksen purkamisesta kannattaa siis tehdä kirjallinen purkamisilmoitus. Ilmoitukseen merkitään kaikki tärkeät tiedot. Siinä tulee yksilöidä purettava sopimus ja mainita sopimuksen päättymisajankohta. Purkamisen osalta tämä päättymisajankohta on välittömästi. Purkamisilmoituksessa tulee lisäksi yksilöidä purkamisen peruste. Olosuhteista ja sopimustyypistä riippuu, kuinka yksityiskohtaisesti nämä perusteet on ilmoitukseen kirjattava. Mikäli osapuolet eivät ole keskenään muuta sopineet tai laista muuta johdu, tulee purkamisilmoitus tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun virheestä kärsinyt osapuoli tuli siitä tietoiseksi.

Helpot purkamisilmoituksen mallit – heti käytössäsi

Docuen palvelussa voit laatia sopimuksen purkamisilmoituksen helposti ja nopeasti; juristien laatimien mallisisältöjemme avulla pystyt laatimaan laadukkaan ja juridisesti pätevän asiakirjan itsenäisesti. Tutustu lisää:

Ilmoitus sopimuksen päättämisestä (irtisanominen tai purku)

Työsopimuksen purkamisilmoitus, työnantaja purkajana

Työsopimuksen purkamisilmoitus, työntekijä purkajana

Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokranantaja purkajana

Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokralainen purkajana

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokranantaja purkajana

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokralainen purkajana

 

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile ilmaiseksi