Oikeustoimikelpoisuus – perusedellytys sopimusten tekemiselle

Oikeustoimikelpoisuus on perusedellytys pätevän sopimuksen tai muun oikeustoimen tekemiselle. Jos jommaltakummalta sopimuksen osapuolelta puuttuu oikeustoimikelpoisuus, sopimus ei sido oikeustoimikelvotonta osapuolta. Oikeustoimikelpoisuus määräytyy eri tavalla henkilöiden ja yritysten osalta.

Kirjoittaja Docuen juristit
Päivitetty 17.1.2023
Arvioitu lukuaika 4 minuuttia

TIIVISTELMÄ: Oikeustoimikelpoisuus | Laki

  • Yksityishenkilöt: Oikeustoimikelpoisuus alkaa lähtökohtaisesti 18-vuotiaana. Tarkasta tarvittaessa siis sopijakumppanina olevan henkilön ikä.

  • Yritykset: Oikeustoimikelpoisuus alkaa yrityksen syntymisestä ja kestää lakkaamiseen asti. Kannattaa siis varmistaa, että sopijakumppanisi todella on kaupparekisterissä.

----------------------------

YKSITYISHENKILÖT

Yksityishenkilö on oikeustoimikelpoinen kahdella poikkeuksella

Laki holhoustoimesta (ns. holhoustoimilaki) määrittää sen, milloin henkilö voi tehdä oikeustoimia, esimerkiksi sopimuksia, sitovin vaikutuksin. Lain mukaan henkilön oikeustoimikelpoisuus voi olla rajoitettu (vajaavaltaisuus) kahdella perusteella: 

  1. Alaikäisyys: Alle 18-vuotias ei alaikäisyytensä vuoksi ole oikeustoimikelpoinen. 15 vuotta täyttänyt henkilö on kuitenkin rajoitetusti oikeustoimikelpoinen ja voi itsenäisesti esimerkiksi tehdä, irtisanoa ja purkaa työsopimuksen.

  2. Vajaavaltaiseksi julistaminen: Vaikka henkilö olisikin täysi-ikäinen, voi hän menettää oikeustoimikelpoisuutensa tai sitä voidaan rajoittaa niin, että hän saa tehdä vain tiettyjä oikeustoimia. Tuomioistuin voi rajoittaa toimintakelpoisuutta, jos henkilö on kykenemätön huolehtimaan taloudellisista asioistaan ja hänen varallisuusasemansa, toimeentulonsa tai muut tärkeät etunsa ovat tämän vuoksi vaarassa. Henkilön oikeustoimikelpoisuutta saa rajoittaa kuitenkin vain sen verran, kuin hänen etujensa turvaamiseksi on tarpeen. Ensisijaisesti tulee siis turvautua esimerkiksi edunvalvojan määräämiseen, jolloin edunvalvojalla ja henkilöllä itsellään on rinnakkainen toimivalta.

Edunvalvoja päättää vajaavaltaisen puolesta

Koska vajaavaltainen henkilö ei itse lain mukaan kykene pätevästi hoitamaan asioitaan, tulee edunvalvojan toimia hänen puolestaan. Alaikäisen edunvalvojia ovat yleensä hänen vanhempansa. Henkilölle, jonka oikeustoimikelpoisuutta on rajoitettu, tuomioistuin määrää tarvittaessa ulkopuolisen edunvalvojan.

Vajaavaltaisen tekemät toimet voivat tietyissä tapauksissa olla sitovia

Poikkeuksena on kuitenkin säädetty, että vajaavaltaisella on aina oikeus tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Tavanomaisuus ja oikeustoimen merkitys määrittyvät tapauskohtaisesti. 

Vajaavaltaisen itsenäisesti tekemät oikeustoimet voivat tulla sitoviksi myös edunvalvojan hyväksynnän perusteella. Esimerkiksi jos lapsi tekee tavanomaista ja merkitykseltään vähäistä suuremman ostoksen, voivat hänen edunvalvojinaan toimivat vanhempansa myöhemmin hyväksyä sen, jolloin ostotoimi tulee sitovaksi.

YRITYKSET

Yrityksen oikeustoimikelpoisuus kestää syntymisestä lakkaamiseen

Yrityksen oikeustoimikelpoisuus alkaa sen perustamisesta ja kestää siihen asti, kunnes se lakkaa olemasta. Osakeyhtiöt ja esimerkiksi avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt syntyvät, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin, jota ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus. Rekisteröinti on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa yhtiö- tai perustamissopimuksen allekirjoittamisesta sen uhalla, että perustaminen raukeaa.

Yhtiöitä koskevassa lainsäädännössä säädetään selkeänä lähtökohtana, että ennen rekisteröimistä yhtiö ei voi hankkia oikeuksia eikä tehdä sitoumuksia. Yritysten kanssa sopimuksia tehtäessä on siis aina syytä tarkistaa kaupparekisteristä, että yhtiö on rekisteröity ja siten oikeustoimikelpoinen. 

Poikkeus: Myös ennen rekisteröintiä tehdyt sopimukset voivat tulla myöhemmin yhtiötä sitoviksi

Käytännössä on usein niin, että yhtiön toiminnan tarpeisiin joudutaan tekemään sopimuksia jo ennen rekisteriin merkitsemistä ja oikeustoimikelpoisuuden saavuttamista. Koska yritys ei vielä itsessään voi olla sopimuksen osapuolena, toimesta päättäneet ja siihen osallistuneet henkilöt vastaavat siitä yhteisvastuullisesti – siis yksityishenkilöinä.

Yhtiön puolesta ennen sen rekisteröintiä tehdyt sopimukset siirtyvät oikeuksineen ja velvollisuuksineen yritykselle rekisteröinnin myötä, jos sopimukset on tehty yhtiön perustamis- tai yhtiösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Lisäksi sopimusvelvoitteet, jotka on yksilöity yhtiö- tai perustamissopimuksessa ja jotka ovat syntyneet enintään vuotta ennen sen allekirjoittamista, siirtyvät yhtiölle, kun se rekisteröidään. Mikäli yritystä ei jostain syystä perustetakaan, jäävät toimesta päättäneet ja siihen osallistuneet toimesta vastuuseen henkilökohtaisesti.

---

Tags: oikeustoimikelpoisuus laki, yrityksen oikeustoimikelpoisuus

Docueta käyttävät niin yhden henkilön toiminimet kuin pörssiyhtiötkin.

100 000 Käyttäjää
30 000 yritystä

Valmis kokeilemaan?

Docuella jopa yli 1 000 euron arvoisten asiakirjojen laatiminen onnistuu 10 minuutissa.

Kokeile maksutta