Sopimuksen muuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti yksimielisyyttä

Tehdyt sopimukset ovat lähtökohtaisesti osapuolia sitovia ja niiden mukaiset velvoitteet on toteutettava sellaisenaan. Voimassa olevan sopimuksen muuttaminen voi kuitenkin tulla ajankohtaiseksi erityisesti pitkäkestoisissa sopimuksissa. Tämän artikkelin aiheena on sopimusmuutos – miten sellaisen voi tehdä?

Kirjoittaja Docue
Päivitetty 21.9.2021
Arvioitu lukuaika 3 minuuttia

TIIVISTELMÄ: Sitovaan sopimukseen voidaan tehdä muutoksia tietyin menettelyin

  • Voimassa oleva sopimus on lähtökohtaisesti osapuolia sitova.

  • Olosuhteiden muuttuminen esim. sopijapuolten toimintaympäristössä voi aiheuttaa tarpeen arvioida sopimusta uudelleen, mutta se ei yleensä oikeuta yksipuolisesti sopimuksen muuttamiseen.

  • Osapuolet voivat keskinäisellä puitesopimuksella sopia menettelystä, jolla sopimusmuutokset tulee tehdä. Tavallista on vaatia muutosten tekemistä kirjallisesti.

  • Pitkäkestoisissa sopimuksissa erityisesti hinnat on syytä suojata mahdolliselta inflaatiolta ennalta sovituilla hinnankorotuksilla (esim. vuokrasopimuksissa). Hinnankorotukset voidaan sitoa esim. kuluttajahintaindeksiin.  

-----

Tehty sopimus on aina lähtökohtana

Sopimukset ovat lähtökohtaisesti sitovia niin kauan, kunnes suoritukset on puolin ja toisin täytetty tai kun määräaikaisen sopimuksen voimassaoloaika päättyy. Kuitenkin myös tämän voimassaoloajan kuluessa sopimukseen voidaan tietyissä tilanteissa tehdä muutoksia.

Osapuolten ei välttämättä tarvitse tehdä koko sopimusta uudestaan, vaan he voivat päivittää sopimuksesta vain haluamansa kohdat, eli tehdä sopimusmuutoksen. 

Vaikka sopimuksessa ei olisikaan erillistä kirjausta sopimuksen muuttamisesta, voivat osapuolet yksimielisinä sopia muutoksista alkuperäisiin sopimusehtoihin. Kuten alkuperäiset sopimukset, myös kaikki muutokset on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Näin voit vähentää riskiä epäselvistä tulkintatilanteista ja näyttöongelmista tulevaisuudessa.

Sopimuksen muuttamiseen voidaan varautua sopimusta solmittaessa

Tarve sopimusmuutosten tekemiselle on hyvä huomioida jo sopimuksen laatimivaiheessa. Pitkäaikaisissa sopimuksissa kannattaa sopia siitä, miten sopimusmuutokset tehdään. 

  • Esimerkki 1: Sopimukseen voidaan kirjata ehto, että muutokset ja lisäykset sopimukseen on tehtävä kirjallisesti, jotta ne ovat päteviä. 

  • Esimerkki 2: Asunnon vuokrasopimuksessa voidaan sopia vuokran sitomisesta esimerkiksi elinkustannusindeksiin. Jos tarkastuksen ajankohdasta ja vuokran korotuksen perusteista on yksityiskohtaisesti sovittu vuokrasopimuksessa, sopimusmuutos voidaan tehdä vuokranantajan yksipuolisella ilmoituksella. 

  • Esimerkki 3: Osapuolet voivat myös sitoutua neuvottelumenettelyyn ja kirjata sopimukseen, että neuvotteluja sopimuksen muuttamisesta käydään tietyin määräajoin. Myös tällaisessa tilanteessa sopimuksen muuttaminen edellyttää sitä, että osapuolet pääsevät yhteisymmärrykseen tarvittavista muutoksista. 

Sopimuksen yksipuolinen muuttaminen on mahdollista, mikäli niin on sovittu

Pitkäaikaisessa sopimuksissa osapuolet voivat sopia, että toisella osapuolella on oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja. Yleensä tällainen mahdollisuus yksipuoliseen muuttamiseen sidotaan tiettyihin aikarajoihin esimerkiksi niin, että muutoksia voidaan tehdä kerran vuodessa tiettyyn määräpäivään mennessä. 

Yleensä sopimussuhdetta tasapainotetaan yksipuolisen muuttamisen osalta siten, että jos sopijaosapuoli A:lla on oikeus muuttaa sopimusta yksipuolisesti, saa sopijaosapuoli B vastaavasti oikeuden irtisanoa sopimus tietyn ajan kuluessa. Muutoin sopimus voi muodostua kohtuuttomaksi. Lain mukaan kohtuuttomia sopimusehtoja voidaan myöhemmin sovitella tai ne voidaan jättää jopa kokonaan huomiotta. Kohtuuttomuusarviointia suoritetaan erityisesti tilanteessa, jossa toisen osapuolen voidaan katsoa olleen toista vahvemmassa asemassa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, jos suuri tavarantoimittaja on solminut sopimuksen pienemmän jälleenmyyjän kanssa. Yleisesti on kuitenkin katsottu, että pelkkä taloudellisesti kannattamaton sopimus ei ole peruste lain mukaiselle sovittelulle.

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile maksutta