Omien osakkeiden lunastus – miten ja millä perustella?

Omien osakkeiden lunastuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa osakkeenomistajan on yhtiön päätöksellä luovutettava osakkeensa yhtiölle. Lunastus edellyttää useiden yhtiöoikeudellisten ja verotuksellisten seikkojen varmistamista. Lue tästä artikkelista, mitä lainmukainen omien osakkeiden lunastus edellyttää.

Kirjoittaja Docuen juristit
Päivitetty 5.5.2022
Arvioitu lukuaika 5 minuuttia

TIIVISTELMÄ: Omien osakkeiden lunastus

  • Pakollinen luovutus: Osakkeiden lunastus tarkoittaa, että osakkeenomistajan on luovutettava osakkeita yhtiölle joko maksua vastaan tai maksutta. 
  • Lunastuslauseke: Yhtiön oikeus lunastaa omia osakkeitaan perustuu monesti yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeeseen. Yhtiön lunastusoikeus voi perustua myös osakassopimukseen.
  • Edellytykset: Lunastus katsotaan yhtiön näkökulmasta varojenjaoksi, minkä vuoksi sen tulee täyttää yleiset varojenjaon edellytykset. Lunastus ei esimerkiksi saa vaarantaa yhtiön maksukykyä ja sen tulee perustua viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen. 
  • Päätöksenteko: Omien osakkeiden lunastamisesta päätetään lähtökohtaisesti yhtiökokouksessa. Jos lunastus perustuu yhtiöjärjestyksen lunastusehtoon, yksityisessä yhtiössä hallitus tekee lunastuspäätöksen.

---

Mitä omien osakkeiden lunastus tarkoittaa? 

Pakollinen luovutus: Osakkeiden lunastus viittaa tilanteeseen, jossa osakkaan on luovutettava osakkeita yhtiölle. Luovutus voi tapahtua vastikkeellisesti tai ilman erillistä vastiketta. Yhtiö voi hankkia osakkeenomistajilta osakkeitaan myös vapaaehtoisella kaupalla, mitä kutsutaan omien osakkeiden hankinnaksi. 

Suunnattu lunastaminen: Osakkeita voidaan lunastaa suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Suunnattu lunastaminen voidaan tehdä vain kaikkien osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä. Tämä tarkoittaa, että myös osakkaan, jonka osakkeet lunastetaan, on suostuttava suunnattuun lunastukseen.

Mihin omien osakkeiden lunastus perustuu?

Yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke: Yhtiöjärjestyksessä määrätään monesti, että osakkeenomistajilla tai yhtiöllä on oikeus lunastaa sellaiset yhtiön osakkeet, jotka joku osakkeenomistajista on luovuttanut ulkopuoliselle. Näin voidaan suosia vanhoja omistajia uusien kustannuksella. 

Yhtiöjärjestyksen lunastusehto: Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä myös lunastusehdosta. Lunastusehto tarkoittaa osakkeisiin liitettyä yhtiön oikeutta tai velvollisuutta lunastaa kyseiset osakkeet. Lunastusehto voidaan liittää esimerkiksi tietyn osakesarjan osakkeisiin ja näin varmistaa, että yhtiö voi tarvittaessa lunastaa kaikki tuon sarjan osakkeet. Esimerkiksi työntekijöille annettavat osakkeet voidaan antaa lunastusehtoisina. 

Osakassopimuksen lunastusehto: Yhtiön lunastusoikeus voi perustua myös osakassopimuksen ehtoon. Tyypillisesti tällainen ehto koskee tilannetta, jossa osakkaana oleva työntekijä jättää yhtiön ja muille osakkaille tai yhtiölle syntyy tällä perusteella oikeus lunastaa lähtijän osakkeet. 

Yhtiöoikeudellinen sitovuus: Huomaa, että osakkaiden ja yhtiön välisellä sopimuksella ei voida syrjäyttää pakottavaa yhtiöoikeutta – esimerkiksi sitä, että suunnattu lunastaminen edellyttää osakkaiden yksimielisyyttä. Osakassopimuksen allekirjoittaminen voidaan lähtökohtaisesti katsoa lunastuksen hyväksymiseksi, minkä yhtiöoikeudellista sitovuutta arvioidaan kuitenkin tapauskohtaisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi se, onko lunastushinta määritelty sopimuksessa riittävän yksityiskohtaisesti, jotta osakas on voinut hyväksyä sen. Osakas voi yhtiöoikeuden perusteella peruuttaa suostumuksensa ennen lunastamispäätöstä, vaikka hän olisi sopimuksessa sitoutunut lunastuksen ehtoihin. Tämä voi kuitenkin tarkoittaa osakassopimuksen rikkomista ja johtaa sopimuksessa määriteltyihin sanktioihin.

 

Varmista nämä asiat ennen lunastuspäätöstä

Varojenjaon edellytysten täyttyminen: Yhtiön omien osakkeiden lunastuksen on perustuttava yhtiön viimeisimpään vahvistettuun tilinpäätökseen. Osakeyhtiölain näkökulmasta osakkeiden lunastus rinnastuu varojenjakoon, joten se ei saa vaarantaa yhtiön maksukykyä. Lunastuksen on siksi tapahduttava jakokelpoisten varojen puitteissa ja tyypillisesti se rahoitetaankin voittovaroista. Vastikkeena voidaan käyttää myös yhtiön sidottua pääomaa, esimerkiksi osakepääomaa, mutta tällöin tulee noudattaa erillistä velkojiensuojamenettelyä.  

Lunastushinnan lähtökohtana käypä arvo: Jos lunastushinta ylittää lunastettavien osakkeiden käyvän arvon, voidaan käyvän hinnan ylittävä osa katsoa verotuksessa peitellyksi osingoksi. Peitellyn osingon verotus on sanktionluonteinen seuraus ja siksi usein ankarampaa kuin avoimen osingon. 

Peitellyn osingon verotus: Peitellyn osingon verotus voi tulla kyseeseen, vaikka lunastushinta vastaisikin käypää arvoa, jos lunastus katsotaan tehdyksi osingosta menevän veron välttämiseksi. Arviointi on tapauskohtaista ja siinä huomioidaan veronkiertotarkoituksen puolesta ja sitä vastaan puhuvia seikkoja. Veronkiertämistarkoitukseen viittaa monesti esimerkiksi se, jos lunastus kohdistuu kaikkiin omistajiin, eikä se vaikuta yhtiön omistusrakenteeseen. Peitellyn osingon verotus voidaan välttää esittämällä lunastukselle liiketaloudellinen peruste, esimerkiksi sukupolvenvaihdosjärjestely.

 

Lunastuksesta päättäminen kuuluu hallitukselle tai yhtiökokoukselle

Yhtiökokouksen päätös: Omien osakkeiden lunastamisesta päätetään yhtiökokouksessa. Suunnattu lunastaminen edellyttää osakkeenomistajien yksimielisyyttä.

Hallituksen päätös: Jos yhtiön lunastusoikeus tai -velvollisuus perustuu yksityisessä osakeyhtiössä yhtiöjärjestyksen määräyksiin, eikä yhtiöjärjestyksessä määrätä, että lunastuksesta päättäminen kuuluisi yhtiökokoukselle, asiasta voi päättää hallitus. 

Lainmukainen lunastuspäätös vaivattomasti: Osakkeiden lunastamista koskevan päätöksen sisältö on määritelty osakeyhtiölaissa. Lunastuspäätöksessä tulee mainita esimerkiksi se, keneltä osakkeita lunastetaan ja minkä suuruista vastiketta vastaan. Kirjaa omien osakkeiden lunastus helposti juristiemme laatimien osakeyhtiölain mukaisten mallikirjausten avulla:

---

Tags: omien osakkeiden lunastus, yhtiön omien osakkeiden lunastaminen 

Mikä on Docue?

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja. Kaikki sisällöt ovat juristiemme kehittämiä ja vastaavat ajantasaista Suomen lainsäädäntöä.
Selaa asiakirjamalleja

Docueta käyttävät niin yhden henkilön toiminimet kuin pörssiyhtiötkin.

100 000 Käyttäjää
30 000 yritystä

Valmis kokeilemaan?

Docuella jopa yli 1 000 euron arvoisten asiakirjojen laatiminen onnistuu 10 minuutissa.

Kokeile maksutta