Omien osakkeiden hankinta – miten se onnistuu?

Omien osakkeiden hankinnassa on kyse osakkaan kannalta vapaaehtoisesta järjestelystä, jossa yhtiö ostaa osakkeenomistajilta osakkeitaan vastiketta vastaan. Omien osakkeiden hankinta on tarkasti säänneltyä osakeyhtiölaissa. Lue tästä artikkelista, miten teet lainmukaisen omien osakkeiden hankintapäätöksen.

Kirjoittaja Docuen juristit
Päivitetty 5.5.2022
Arvioitu lukuaika 7 minuuttia

TIIVISTELMÄ: Omien osakkeiden hankinta yksityisessä osakeyhtiössä

  • Vapaaehtoinen kauppa: Omien osakkeiden hankinnaksi kutsutaan kauppaa, jossa yhtiö ostaa omia osakkeitaan myyjänä olevalta osakkeenomistajalta.
  • Syynä usein omistusrakenteen muutos: Yksityisessä yhtiössä hankinta tehdään yleensä suunnatusti eli muuten kuin osakkaiden omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinnan syynä voi olla esimerkiksi omistusrakenteen muuttaminen yhtiön sukupolvenvaihdosta varten.
  • Hankinnan edellytykset: Omien osakkeiden hankinnan on täytettävä osakeyhtiön varojenjaon edellytykset eli sen on esimerkiksi tapahduttava viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella, vaarantamatta yhtiön maksukykyä. 
  • Huomioi myös verotus: Jos osakkeiden hankinnalle voidaan esittää liiketaloudellinen peruste, voidaan estää se, että hankinta katsottaisiin verotuksessa tehdyksi osinkoveron välttämistarkoituksessa.
  • Päätetään yhtiökokouksessa: Omien osakkeiden hankinta edellyttää lähtökohtaisesti yhtiökokouksen päätöstä. Yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta. 

---

Omien osakkeiden hankinta – mitä se tarkoittaa?

Vapaaehtoinen luovutus: Omien osakkeiden hankinta tarkoittaa, että yhtiö tarjoutuu hankkimaan omia osakkeitaan osakkeenomistajiltaan vapaaehtoisella kaupalla. Osakas voi vapaasti päättää, suostuuko hän hankintaan vai ei. Osakas voi myös itse olla aloitteellinen hankinnan suhteen. 

Suunnattu hankinta: Jos omien osakkeiden hankinta tapahtuu muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, on kyse suunnatusta hankinnasta. Suunnattu hankinta edellyttää yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä, jonka arviointi on tapauskohtaista. Syinä voivat olla esimerkiksi sukupolvenvaihdos yhtiön omistusportaassa tai omistajien keskinäiset erimielisyydet, jotka halutaan ratkaista omistajanvaihdoksin.

Hankittujen osakkeiden kohtalo: Yhtiö voi pitää hankkimansa osakkeet itsellään, luovuttaa ne edelleen osakeantimenettelyssä tai ne voidaan mitätöidä. Mitätöinti on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.

 

Hankinnalle on esitettävä liiketaloudellinen syy – muuten riskinä on osinkoverotus

Lähtökohtana käypä arvo: Omien osakkeiden hankinta voidaan tehdä vastikkeetta vai vastiketta vastaan. Käytännössä hankinta on aina vastikkeellinen, sillä osakkeenomistaja voi vapaasti määritellä, millaiseen kauppaan hän on valmis suostumaan. Osakkeiden hankintahinnan lähtökohtana on yleensä osakkeen käypä arvo. 

Riskinä peitelty osingonjako: Jos yhtiö maksaa osakkeista käypää arvoa olennaisesti suuremman hinnan, voi käyvän hinnan ylittävästä hinnasta syntyä peiteltyä osinkoa osakkeet myyvälle osakkaalle. Peitellyssä osingonjaossa on kyse siitä, että voitonjakokelpoisista varoista maksettava vastike esitetään kauppahintana osingosta menevän veron välttämiseksi, vaikka järjestelyssä on tosiasiassa kyse osingonjaosta. Peitellyn osingon verotus on tyypillisesti ankarampaa kuin avoimen osingon.

Liiketaloudellinen syy: Verotuksessa hankintahinnan katsominen peitellyksi osingonjaoksi on todennäköisempää, jos osakkeita hankintaan tasapuolisesti kaikilta osakkailta, eivätkä yhtiön omistussuhteet muutu hankkimisen myötä. Jos järjestelyn tarkoitukseksi voidaan osoittaa liiketaloudellinen peruste, voidaan välttää se, että omien osakkeiden hankinta katsottaisiin tehdyksi osinkoveron välttämiseksi. Hyväksyttävänä perusteena voi olla esimerkiksi vähemmistöosakkaan kaikkien osakkeiden hankinta.

 

Varmista varojenjaon edellytysten täyttyminen ennen osakkeiden hankintaa

Varojenjaon edellytykset: Vastikkeellinen omien osakkeiden hankinta on osakeyhtiölain näkökulmasta varojenjakoa osakkeenomistajille. Yhtiöllä tulee olla varojenjakoa varten riittävät varat ja maksukyky ja jaon tulee aina perustua viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen. 

Vastike voitonjakokelpoisista varoista: Hankituista osakkeista maksettava vastike suoritetaan lähtökohtaisesti yhtiön vapaasta omasta pääomasta. Kun hankinta tehdään voitonjakokelpoisten varojen puitteissa, ei varojenjako lähtökohtaisesti loukkaa yhtiön velkojien oikeuksia. 

Vastike sidotusta omasta pääomasta: Jos vastikkeena käytetään sidottua omaa pääomaa, tyypillisesti osakepääomaa, on omien osakkeiden hankinnassa noudatettava erityistä velkojiensuojamenettelyä. Velkojiensuojamenettely perustuu viranomaisen tekemään kuulutukseen, jolla varataan yhtiön velkojille oikeus vastustaa yhtiön osakepääoman alentamista. 

Laittoman varojenjaon seuraukset: Jos omien osakkeiden hankinta ei tapahdu osakeyhtiölaissa määriteltyjen sääntöjen mukaan, se voidaan katsoa laittomaksi varojenjaoksi. Laittomasta varojenjaosta seuraa varojen palautusvelvollisuus ja mahdollinen vahingonkorvausvastuu. Vakavimmissa tapauksissa laiton varojenjako voi täyttää osakeyhtiörikoksen tunnusmerkistön. 

 

Omien osakkeiden hankintapäätöksen tekee lähtökohtaisesti yhtiökokous 

Yhtiökokous päättää: Omien osakkeiden hankinta tehdään lähtökohtaisesti yhtiökokouksen päätöksellä. Yksityisessä osakeyhtiössä omien osakkeiden hankintapäätökseen riittää yksinkertainen ääntenenemmistö. Suunnattu hankkiminen edellyttää sen sijaan vähintään 2/3 määräenemmistöpäätöstä. Yhtiöjärjestyksessä on myös voitu asettaa edellä mainittuja tiukempia vaatimuksia hankintapäätökseltä vaadittavalta ääntenenemmistöltä.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään: Yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiökokouksen asettaman viitekehyksen rajoissa. Hallitus voi myös ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Jos ehdotukseen sisältyy oikeus päättää suunnatusta hankkimisesta, asiasta on mainittava jo yhtiökokouskutsussa. 

Valtuutuksen rajat: Hallitukselle annettu valtuutus on voimassa korkeintaan 18 kuukautta. Sen nojalla osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla, koska hallituksella ei ole valtaa päättää yhtiön osakepääoman alentamisesta.

Hallituksen päätös yhtiöjärjestysmääräyksen nojalla: Yhtiön yhtiöjärjestyksessä voi olla määräys, jonka perusteella yhtiöllä on oikeus tai velvollisuus hankkia yhtiön omia osakkeita. Päätöksenteko tällaisen yhtiöjärjestysehdon nojalla tapahtuu yksityisessä osakeyhtiössä hallituksessa. 

 

Tee lain edellytykset täyttävä omien osakkeiden hankintapäätös vaivattomasti

Osakeyhtiölain mukaan omien osakkeiden hankintapäätöksessä on mainittava useita hankintaan liittyviä seikkoja, kuten se, keneltä osakkeita hankitaan sekä miten vastike on määritelty. Laatimalla omien osakkeiden hankintaa koskevat päätöskirjaukset Docuen palvelussa voit helposti varmistaa, että päätöksessä mainitaan kaikki osakeyhtiölain edellyttämät asiat. Hyödynnä päätöksenteossa juristiemme laatimat, ajantasaisen lainsäädännön mukaiset mallikirjaukset: 

---

Tags: omien osakkeiden hankinta, omien osakkeiden osto, suunnattu omien osakkeiden hankinta, omien osakkeiden hankinta yksityisessä osakeyhtiössä

Mikä on Docue?

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja. Kaikki sisällöt ovat juristiemme kehittämiä ja vastaavat ajantasaista Suomen lainsäädäntöä.
Selaa asiakirjamalleja

Docueta käyttävät niin yhden henkilön toiminimet kuin pörssiyhtiötkin.

100 000 Käyttäjää
30 000 yritystä

Valmis kokeilemaan?

Docuella jopa yli 1 000 euron arvoisten asiakirjojen laatiminen onnistuu 10 minuutissa.

Kokeile maksutta