Opas taloushallinnon ammattilaiselle

Jo yli 500 tilitoimistoa palvelee asiakkaitaan Docuen avulla. Lue tästä oppaasta kolme vinkkiä, joiden avulla sinäkin voit tarjota asiakkaillesi liiketoiminnan kannalta arvokkaita ratkaisuja.

Sisällys

Johdanto

1. Oman pääoman menettäminen
Näin toimit kirjanpitäjänä asiakkaidesi tukena

2. Poikkeuslupahakemus tappioiden vähentämiseen omistajanvaihdoksen jälkeen
Varmista veroedun hyödyntämisen edellytykset

3. Johdon vastuu osakeyhtiössä
Mitä sinun kannattaa kirjanpitäjänä tietää hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuuksista?

Miten Docue voi toimia apunasi?
Viisi syytä valita Docue

Johdanto

Tämän oppaan tarkoitus on tarjota sinulle, taloushallinnon ammattilainen, katsaus oikeustoimiin, joiden toteuttaminen luo arvoa sekä asiakasyrityksille että edustamallesi tilitoimistolle. Kirjanpitäjänä asiantuntijatehtävääsi liittyy mahdollisuus tarjota asiakkaillesi liiketoiminnan kannalta arvokasta tietoa – esimerkiksi verotuksesta tai talousasioiden lainmukaisesta hoitamisesta. Tietojen antamiseen liittyy toisaalta myös vastuu niiden oikeellisuudesta.

Opas tarjoaa asiantuntijatehtävääsi tukevaa tietoa oikeudellisista seikoista, joista sekä sinun että asiakasyritystesi kannattaa olla selvillä, erityisesti taloudellisesti haastavina aikoina. Tarjoamme jokaisessa luvussa konkreettisia toimintaohjeita ja vinkkejä siitä, miten voit asiantuntijana palvella asiakastasi laadukkaasti ja samalla turvata oman selustasi.

 • Ensimmäiseksi käymme läpi, mitä sinun tulee taloushallinnon ammattilaisena tietää ja kuinka toimia, mikäli asiakasyrityksesi menettää oman pääoman. Neuvomme, miten asiakasyrityksen taloudellista tilannetta kannattaa seurata ennakolta, sekä esittelemme neljä tapaa saada oma pääoma nopeasti takaisin positiiviseksi. Lisäksi ohjeistamme, miten negatiivinen oma pääoma tulee ilmoittaa kaupparekisteriin.

 • Seuraavaksi pureudumme tappioiden vähentämistä koskevaan poikkeuslupahakemukseen. Yleensä yrityksen omistajanvaihdostilanteissa ei ole mahdollista hyödyntää kaupatun yrityksen tappioita veroetujen saamiseksi. Menestyksekkäällä poikkeuslupahakemuksella yritys voi kuitenkin saada kyseisen edun, missä voit kirjanpitäjänä olla asiakasyrityksesi tukena. Luvussa käydään läpi poikkeuslupahakemuksen laatimista ja siinä huomioitavia seikkoja.

 • Lopuksi esittelemme tiiviissä paketissa johdon vastuuta osakeyhtiössä. Taloushallinnon ammattilaisena voit palvella asiakastasi syvällisemmin tuntemalla yhtiön johdon vastuuseen liittyvät perusperiaatteet. Luvussa käsitellään käytännönläheisesti, mitä vastuita ja velvollisuuksia yhtiön hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla on.

Antoisia lukuhetkiä oppaan parissa!

1. Oman pääoman menettäminen

Näin toimit kirjanpitäjänä asiakkaidesi tukena

Taustaa: Milloin oma pääoma on kirjanpidossa negatiivinen?

Yhtiön omaa pääomaa on karkeasti määriteltynä kaikki rahoitus, joka ei ole velkaa. Omaa pääomaa ovat pääasiassa osakkeenomistajien sijoitukset yhtiöön sekä liiketoiminnasta kertyneet voittovarat. Voittovarat voivat olla myös negatiivisia, jos yhtiö on tehnyt tappiota.

Voittovarojen negatiivisuus ei vielä yksinään tarkoita, että koko oma pääoma olisi negatiivinen. Jos voittovarat ovat kuitenkin niin paljon miinuksella, että ne ylittävät suuruudeltaan muun oman pääoman määrän, oma pääomakin on luonnollisesti negatiivinen. Oman pääoman sanotaan olevan tuolloin menetetty. Kääntäen voidaan sanoa, että yhtiön velat ylittävät sen varat.

Esimerkki: negatiivinen oma pääoma

 • Taseen mukaiset voittovarat ovat 200 000 euroa miinuksella. Yhtiön omaa pääomaa ovat myös osakepääoma 2 500 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ("SVOP-rahasto") 150 000 euroa. Yhtiön oma pääoma on 47 500 euroa negatiivinen (2 500 + 150 000 - 200 000).

Oman pääoman menettäminen

Oma pääoma menetetään, jos yhtiölle on kertynyt liikaa tappioita suhteessa muuhun omaan pääomaan.

Ilmoitus PRH:lle

Oman pääoman menetyksestä ilmoitetaan PRH:n verkkosivuilla. Ilmoitukseen tulee liittää kopio hallituksen kokouspöytäkirjasta, jossa oman pääoman menettäminen todetaan (ks. mallin kohta "Oman pääoman menettämisen toteaminen").

Tilanteen korjaaminen

Oma pääoma voidaan kääntää nopeasti takaisin positiiviseksi osakeannilla, SVOP-sijoituksella tai pääomalainalla.

Vinkki taloushallinnon ammattilaiselle:

Keskustele asiakkaasi kanssa hyvissä ajoin eri mahdollisuuksista kirjata kuluja kirjanpitoon. Näin voidaan parhaimmillaan välttää yhtiön oman pääoman painuminen negatiiviseksi tilanteessa, jossa sen liiketoiminta on todellisuudessa kannattavaa.

Oman pääoman menettäminen on rekisteröitävä kaupparekisteriin

Jos hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, hallituksen on viipymättä tehtävä asiasta rekisteri-ilmoitus kaupparekisteriin. Rekisteröinnin jälkeen kenellä tahansa on mahdollisuus nähdä yhtiön rekisteritiedoista, että oma pääoma on menetetty.

Rekisteri-ilmoitus tehdään Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilla. Ilmoitukseen tulee liittää kopio hallituksen kokouspöytäkirjasta, jossa oman pääoman menettäminen todetaan (ks. mallin kohta "Oman pääoman menettämisen toteaminen"). Rekisterimerkintä on mahdollista poistaa myöhemmin, jos oma pääoma saadaan takaisin riittävän positiiviseksi.

Jos hallitus on tahallaan tai huolimattomuudesta jättänyt oman pääoman menettämisen ilmoittamatta, hallituksen jäsenet voivat joutua henkilökohtaiseen korvausvastuuseen laiminlyönnistä aiheutuvista vahingoista. Tyypillinen vahingonkorvauskanteen nostaja on yhtiön velkoja.

Miten tiheästi omaa pääomaa tulisi seurata?

Mitä nopeammin oman pääoman menettäminen huomataan ja ilmoitetaan kaupparekisteriin, sitä suuremmalla todennäköisyydellä hallitus voi jälkikäteisesti näyttää menetelleensä oikein. Mitään yksiselitteistä aikarajaa ei ole sen suhteen, kuinka nopeasti muutos pitäisi huomata. Kirjanpitoa seurataan usein 1–2 kuukauden viiveellä, joten nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kaksi kuukautta on kohtuullinen reagointiaika.

Poikkeustilanteet, joissa negatiivista omaa pääomaa ei tarvitse ilmoittaa

Kirjanpidon tulee perustua kirjanpitolakiin. Kun arvioidaan, onko oma pääoma positiivinen vai negatiivinen, seuraavat erät voidaan osakeyhtiölain erityissäännöksen perusteella lukea kuitenkin omaksi pääomaksi:

 1. Osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitetut pääomalainat;

 2. Omaisuudesta tehtyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus (poistoero);

 3. Vapaaehtoiset varaukset; ja

 4. Omaisuus, jonka todennäköinen luovutushinta on muuten kuin tilapäisesti sen kirjanpitoarvoa olennaisesti suurempi.

Lisäedellytyksenä sille, että edellä mainitut erät voidaan laskea omaksi pääomaksi, on erityisen varovaisuuden noudattaminen. Jos esimerkiksi tiettyjen omaisuuserien arvo päädytään katsomaan niiden kirjanpitoarvoa korkeammaksi, liiallinen spekulointi ei ole arvostuksessa sallittua. On tärkeää huomata, että omaisuuteen kohdistuvissa arvonkorotuksissa todennäköiset myyntikulut tulee vähentää omaisuuserän arvosta (esim. ilmoitus- ja kuljetusmaksut).

Jos oma pääoma katsotaan kirjanpitoarvoa korkeammaksi perustuen johonkin edellä mainituista neljästä poikkeuksesta, tulee laskentatavasta lisätä erillinen selvitys seuraavaan tilinpäätökseen. Selvityksen voi esittää liitetiedoissa tai toimintakertomuksessa (huomaa: pienet yhtiöt ovat vapautettuja toimintakertomuksesta, eli silloin selvitys tulee osaksi liitetietoja).

Edellä mainitut osakeyhtiölain poikkeukset oman pääoman laskemisesta eivät lähtökohtaisesti oikeuta tekemään muutoksia yhtiön kirjanpitoon. Voi siis olla, että kirjanpitolain mukaan laskettavassa taseessa oma pääoma on negatiivinen, vaikka osakeyhtiölaki sallii katsomaan oman pääoman positiiviseksi eikä ilmoitusta oman pääoman menettämisestä tarvitse tehdä.

Oman pääoman menettämisen vaikutukset riippuvat tilanteesta

Oman pääoman menettämisestä tulee kaupparekisteriin julkinen merkintä, mikä halutaan yleensä välttää – ainakin aktiivisissa yhtiöissä, joiden on tärkeä näyttää terveiltä ulospäin. Kaupparekisteriä tarkkaavaisesti seuraavat toimittajat ja muut sidosryhmät saattavat kyseenalaistaa yhtiön maksuvalmiuden ja liiketoimintakelpoisuuden.

On yleisesti varsin harvinaista, että oman pääomansa menettänyt yhtiö pysyisi jaloillaan pitkään – toimintaahan rahoitetaan silloin puhtaasti velalla. Laskukaava on karu: vaikka yhtiön kaikki varat myytäisiin ja muutettaisiin rahaksi, rahat eivät riittäisi yhtiön velkojen maksamiseen. Jos yhtiöllä on kuitenkin mahdollisuus tuottaa voittoa tulevaisuudessa ja velkojat ovat ymmärtäväisiä, tilanne on usein korjattavissa.

Oman pääoman menettäminen ei ole välttämättä vaarallista – yhtiö voi sinänsä jatkaa toimintaansa kuten ennenkin. Jos kysymyksessä on esimerkiksi holding-yhtiö, jolla on vain yksi osakkeenomistaja ja velkoja, jotka ovat sama henkilö, ei oman pääoman menettäminen ole välttämättä lainkaan merkityksellistä. Toisaalta jos yhtiön velka on täysin ulkopuolista, mutta riittävän pitkäaikaista, voi yhtiöllä olla riittävästi aikaa järjestää oma pääomansa takaisin positiiviseksi ennen eräpäivää.

Neljä tapaa saada oma pääoma nopeasti takaisin positiiviseksi

1. Osakeannin järjestäminen

Osakeannilla saadaan uutta pääomaa yhtiöön.

2. Suora sijoitus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP)

Myös näin saadaan uutta omaa pääomaa yhtiöön. Vastineeksi pääomasta ei osakeannin tapaan anneta kuitenkaan yhtiön osakkeita.

3. Pääomalainan nostaminen

Vaikka pääomalainakin on velka, rinnastetaan se omaan pääomaan, jos velan ehdot täyttävät osakeyhtiölain vaatimukset.

4. Olemassa olevan lainan muuttaminen pääomalainaksi

Jo olemassa oleva laina voidaan muuttaa sopimuksella edellä tarkoitetuksi pääomalainaksi.

2. Poikkeuslupahakemus tappioiden vähentämiseen omistajanvaihdoksen jälkeen

Varmista veroedun hyödyntämisen edellytykset

Hakemus tappioiden vähentämiseen omistajanvaihdoksen jälkeen

Yritys ei voi vähentää verotuksessaan vanhoja tappioitaan seuraavien vuosien tuloista, jos yli puolet yrityksen osakkeista tai osuuksista on vaihtanut omistajaa muutoin kuin perinnön tai testamentin vuoksi. Veroedun palauttamiseen on mahdollisuus Verohallinnolle tehtävällä poikkeuslupahakemuksella.

Huomaathan, että tässä luvussa tappiosta puhutaan verotuksen näkökulmasta, ja tappion määritelmä voi tällöin poiketa kirjanpidollisesta tappiosta.

Lyhyt sanasto: tappioiden vähentäminen

Hakemus tappioiden vähentämiseen omistajanvaihdoksen jälkeen
= Hakemus, jolla yhtiö, jossa on tapahtunut omistajanvaihdos, voi hakea Verohallinnolta lupaa vähentää vanhoja tappioitaan.
Omistajanvaihdostilanne
= Tilanne, jossa (a) yli puolet yhtiön osakkeista on muutoin kuin perinnön tai testamentin vuoksi vaihtanut omistajaa tai (b) yli puolet sen jäsenistä on vaihtunut. Omistajanvaihdostilanteita ovat esimerkiksi yhtiön sulautuminen tai jakautuminen.
Tappio
= Tulonhankkimismenojen, muiden vähennyskelpoisten erien ja vähennyskelpoisten korkojen yhteenlaskettu määrä, joka ylittää veronalaisten tulojen yhteismäärän.
Välillinen omistajanvaihdos
= Tilanne, jossa yhtiötä omistavassa yhtiössä tapahtuu omistajanvaihdos.

Tappioiden vähentäminen omistajanvaihdoksen jälkeen

Pääsääntö:

Yhtiön elinkeinotoiminnan tappio voidaan vähentää elinkeinotoiminnan tuloksesta seuraavan 10 verovuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa syntyy.

Poikkeus:

Tappiota ei voi vähentää, jos tappiovuoden aikana tai sen jälkeen on tapahtunut merkittävä omistajanvaihdos. Merkittävä omistajanvaihdos tarkoittaa, että tappiovuoden aikana tai sen jälkeen yli puolet yhtiön osakkeista on muutoin kuin perinnön tai testamentin vuoksi vaihtanut omistajaa tai yli puolet sen jäsenistä on vaihtunut.

Poikkeuksen poikkeus:

Verohallinto voi erityisistä syistä, milloin se yhtiön toiminnan jatkumisen kannalta on tarpeen, hakemuksesta myöntää oikeuden tappion vähentämiseen. Usein poikkeuslupia on myönnetty esimerkiksi sukupolvenvaihdosluovutuksille.

Vinkki taloushallinnon ammattilaiselle:

Jos asiakasyrityksessäsi tapahtuu omistajanvaihdos, tee ainakin nämä kaksi toimenpidettä:

 1. varmista, täyttyvätkö tappioiden vähentämisen poikkeusluvan edellytykset; ja

 2. laadi asiakkaallesi asianmukainen poikkeuslupahakemus tappioiden vähentämiseen liittyvän veroedun saamiseksi.

Kaupatun yrityksen tappiot lähtökohtaisesti vähennyskelvottomia

Tuloverolain (TVL) mukaan yrityksen vanhoja tappiota ei ole mahdollista vähentää seuraavien vuosien tuloista, jos yli puolet yrityksen osakkeista tai osuuksista on vaihtanut omistajaa muutoin kuin perinnön tai testamentin vuoksi. Säännön tarkoituksena on estää tappioiden käyttäminen kauppatavarana ja tästä saatavat epätarkoituksenmukaiset veroedut.

Omistajanvaihdossäännöksiä ei ole haluttu laatia niin, että niitä olisi mahdollista kiertää välillisten omistajanvaihdosten kautta. Tämän vuoksi omistajanvaihdokseksi katsotaan tilanne, jossa tappiota tuottaneen yrityksen osakkeista vähintään 20 prosenttia omistavassa yhtiössä on tapahtunut merkittävä omistajanvaihdos. Merkityksellisiä ovat siis tappiollisen yrityksen osakasyrityksissä tapahtuneet omistusvaihdokset. Sen sijaan sellaisten yhtiöiden, jotka ovat osakasyhtiön osakkaita, mahdolliset omistajanvaihdokset eivät vaikuta yrityksen tappioiden vähentämiseen.


Tappioiden vähentämisoikeutta välillisissä omistajanvaihdoksissa voidaan kuvata seuraavalla kaaviolla:


Poikkeuslupa mahdollistaa tappioiden vähentämisen

Veroetujen menettäminen pelkästään omistajanvaihdoksen vuoksi on monesti kohtuutonta. Verohallinto voi erityisistä syistä myöntää oikeuden tappioiden vähentämiseen, jos se on yrityksen toiminnan jatkumisen kannalta tarpeen.

Verohallinnon harkinta poikkeusluvan myöntämiselle on kokonaisvaltaista. TVL 122 §:n tärkein tarkoitus on estää kaupankäynti yhtiön tappioilla – ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että yrityksen vanhoja tappioita voi käyttää tyystin uudenlaisessa ja eriluontoisessa liiketoiminnassa, etenkään jos mukana ei ole lainkaan vanhoja omistajia. Toimintaa on luvallista kehittää, mutta täysin uudenlainen liiketoiminta uusine johtohahmoineen viittaa siihen, että kaupan keskeisenä perusteena on ollut vanhoista tappioista saatava verohyöty. Tällainen kaupankäynti pyritään nimenomaan estämään. Silloin kun tappioita ei voida katsoa kauppatavaraksi, poikkeusluvan myöntämiseen on mahdollisuudet.

Poikkeusluvan myöntämisen eräänä edellytyksenä on se, että kaupattavan yrityksen toiminta jatkuu, vähintään jollain tasolla.

Lisäksi poikkeuslupamenettelyssä tutkitaan, onko luvan myöntämiselle olemassa erityiset syyt. Poikkeusluvan myöntämiselle katsotaan olevan erityisiä syitä, kun omistajanvaihdos on tapahtunut liiketaloudellisista tai niihin rinnastettavista syistä. Esimerkiksi sukupolvenvaihdos ja yrityksen myynti työntekijöille on pääsääntöisesti katsottu hyväksyttäviksi syiksi poikkeusluvan myöntämiselle. Lue muista erityisistä syistä Verohallinnon ohjeesta.

Hakemuksen laatiminen – muistilista

 1. Hakija: Poikkeuslupaa on anottava kirjallisella ja allekirjoitetulla hakemuksella. Hakijana on se yhtiö, jonka tappion vähentämisestä on kyse.

 2. Määräaika: Hakemus voidaan tehdä joko ennen omistajanvaihdosta tai sen jälkeen. Jos omistajanvaihdosta ei ole vielä tehty, tulee hakemuksessa selvittää omistajanvaihdoksen osapuolet, sen todennäköinen tapahtumisajankohta ja muut vaihdoksen pääasialliset ehdot.

 3. Sisältö: Hakemuksessa tulee eritellä tappiot, joiden vähentämiseen haetaan oikeutta. Erittely tehdään edellisvuosien verotuspäätösten mukaisesti. Hakemuksessa tulee myös esittää selvitys erityisistä syistä, joiden perusteella poikkeuslupa voidaan myöntää.

 4. Toimittaminen: Valmiin ja sähköisesti allekirjoitetun hakemuksen voi lähettää sähköisesti OmaVero-palvelussa.

Jos Verohallinto antaa asiassa kielteisen päätöksen, on kyseiseen päätökseen mahdollista hakea muutosta verotuksen oikaisulautakunnalta.

3. Johdon vastuu osakeyhtiössä

Mitä sinun kannattaa kirjanpitäjänä tietää hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuuksista?

Taustaa: Hallituksen tehtävät

Hallitus muodostaa osakeyhtiön ylimmän johdon. Osakeyhtiölaki määrittää hallituksen toimivallan ja vastuualueiden rajat, mutta se ei juurikaan sääntele hallituksen tehtävien käytännön toteuttamista. Hallituksen konkreettiset tehtävät vaihtelevat yhtiöittäin; käytännössä tehtäviin vaikuttavat muun muassa yhtiön koko ja toimiala sekä omistusrakenne.

Hallituksen pääasialliset tehtävät

Toimitusjohtajan valinta

Hallituksen tärkeimpänä tehtävänä pidetään yleensä toimitusjohtajan valitsemista. Toimitusjohtaja toteuttaa hallituksen määräykset käytännössä.

Yleistoimivalta

Hallitus päättää yhtiössä kaikesta, mikä ei kuulu osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukselle tai toimitusjohtajalle.

Pöytäkirjat

Hallituksen on tärkeä dokumentoida päätöksensä huolellisesti, jotta se voi näyttää toimineensa oikein.

Vinkki taloushallinnon ammattilaiselle:

Tee ainakin seuraavat toimenpiteet:

 1. tutustu hallituksen jäsenen vastuuseen ja toimitusjohtajan vastuuseen liittyviin säännöksiin; ja

 2. puutu mahdollisiin riskeihin neuvomalla asiakastasi toimimaan oikein – usein hyvänä lähtökohtana on päätöksenteon ja tehtyjen toimenpiteiden kattava dokumentointi kirjallisessa muodossa. Näin toimimalla turvaat samalla oman selustasi. Johdon vastuuta voi lisäksi täydentää ja täsmentää esimerkiksi kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Hallituksen valvonta- ja tiedonantotehtävät

Osakeyhtiölain mukaan hallituksen vastuulla on lisäksi lukuisia erilaisia valvontaan, rekisteröintiin ja tiedonantoon liittyviä tehtäviä, esimerkiksi:

 1. kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukainen järjestäminen;

 2. oman pääoman valvominen: jos hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, hallituksen on viipymättä tehtävä osakepääoman menettämisestä ilmoitus kaupparekisteriin; ja

 3. osakasluettelon laatiminen ja pitäminen ajan tasalla.

Laiminlyönneistä voi seurata henkilökohtainen vastuu hallituksen jäsenille

Hallituksen jäsen voi joutua henkilökohtaiseen vahingonkorvausvastuuseen hallituksen laiminlyöntien seurauksena. Äärimmäisissä tapauksissa laiminlyönneistä voi seurata jopa rikosoikeudellinen vastuu. Kannattaa siis pitää mielessä, että vaikka hallituksen tehtävät osakeyhtiössä ovat varsin suurpiirteisiä, selkeille laiminlyönneille on sanktiot. Esimerkiksi oman pääoman menettämistä koskevan kaupparekisteri-ilmoituksen laiminlyönti on varsin yksiselitteinen rike, jota yhtiön velkojat eivät välttämättä paina villaisella.

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä toiminnasta

Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Tähän vastuuseen viitataan toimitusjohtajan yleistoimivaltana. Tavallisesti siihen lukeutuvat ainakin myynnin toiminnot, henkilöstöhallinto, neuvottelut yhteistyökumppanien kanssa ja yleinen “operatiivinen” johtaminen. Epätavallisiin ja laajakantoisiin sopimuksiin ja muihin toimiin toimitusjohtaja tarvitsee kuitenkin hallituksen valtuutuksen.

Juoksevan hallinnon ohella toimitusjohtajalle kuuluu myös eräitä muita lakisääteisiä tehtäviä. Toimitusjohtaja vastaa esimerkiksi kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon järjestämisestä luotettavalla tavalla. Toimitusjohtajan ei tarvitse henkilökohtaisesti hoitaa yhtiön kirjanpitoa ja varainhoitoa, mutta hänen on varmistettava, että tehtävät siirretään tahoille, joilla on asianmukaiset edellytykset tehtävien hoitamiseen.

Hallituksen riittävä tiedonsaanti on pyritty turvaamaan toimitusjohtajan raportoimisvelvollisuudella – toimitusjohtajallahan on asemansa puolesta usein paras tietämys yhtiön asioista. Osakeyhtiölaki velvoittaa toimitusjohtajan antamaan hallitukselle ja sen jäsenelle kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat hallituksen tehtävien hoitamiseksi tarpeellisia.

Lainmukaisia vastuita ja toimintatapoja voidaan täydentää ja tarkentaa niin sanotussa toimitusjohtajasopimuksessa. Sopimuksen avulla voidaan luoda molemminpuolista sopimusoikeudellista turvaa siitä, mitä toimisuhteessa saa ja pitää tehdä.

Toimitusjohtaja voi joutua vastuuseen vahingosta, jonka hän on tehtävässään aiheuttanut, seuraavissa tilanteissa:

1. Vastuu huolellisuusvelvoitteen rikkomisesta

Toimitusjohtajan vastuu osakeyhtiössä on laaja: johdon jäsenenä hänen on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Tästä velvollisuudesta säädetään osakeyhtiölaissa, ja sitä nimitetään yleisesti johdon huolellisuusvelvoitteeksi. Jos toimitusjohtaja toimii tehtävissään huolellisuusvelvoitteensa vastaisesti ja aiheuttaa vahinkoa yhtiölle, hän on tietyin edellytyksin velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

2. Vastuu osakeyhtiölain muun säännöksen tai yhtiöjärjestyksen rikkomisesta

Toimitusjohtaja voi lisäksi joutua korvausvastuuseen vahingosta, joka on aiheutettu toimimalla vastoin osakeyhtiölain muuta säännöstä taikka yhtiöjärjestyksen määräystä. Toimitusjohtajan vastuu näin syntyneestä vahingosta ei rajoitu ainoastaan yhtiötä kohtaan (kuten huolellisuusvelvoitteen osalta), vaan hän vastaa myös osakkeenomistajalle ja muulle henkilölle aiheuttamastaan vahingosta. Vahingonkorvausvastuun syntymisen edellytyksenä on kuitenkin toimitusjohtajan tahallisuus tai huolimattomuus.

Milloin toimitusjohtajan vastuu voi konkretisoitua?

Oikeus vahingonkorvaukseen voi syntyä esimerkiksi, jos toimitusjohtaja on:

 • rikkonut esteellisyyssäännöksiä (esim. järjestänyt yhtiön ja itsensä välisen merkittävän kaupan);

 • laiminlyönyt varainhoidon tai kirjanpidon asianmukaisen järjestämisen;

 • tehnyt osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta loukkaavan päätöksen;

 • jättänyt yhtiön veroilmoituksen myöhässä;

 • jakanut yhtiön varoja laittomasti (esim. lahjoituksilla tai lahjanluonteisilla kaupoilla); tai

 • päättänyt hallituksen toimivaltaan kuuluvasta asiasta ilman asianmukaista valtuutusta.

Räikeät rikkomukset voivat johtaa jopa rikosoikeudelliseen vastuuseen

Äärimmäisissä tapauksissa toimitusjohtajan vastuu ei välttämättä rajoitu vain vahingonkorvaukseen – myös rikosoikeudellinen vastuu saattaa konkretisoitua. Toimitusjohtaja saattaa esimerkiksi syyllistyä rikosoikeudellisesti rangaistavaan luottamusaseman väärinkäyttämiseen, jos hän ylittää toimivaltansa rajat.

Johdon päätökset on dokumentoitava huolellisesti

Kaikki suuret päätökset kannattaa dokumentoida huolellisesti, tehtiinpä päätös hallituksessa tai esimerkiksi johtoryhmässä. Hallituksen kokouksista tulee laatia pöytäkirjat jo lain mukaan. Huolellisesti tehdyillä päätöskirjauksilla on myös todistusarvoa sen puolesta, että johto on asianmukaisesti harkinnut päätöksiään ja pohtinut vaihtoehtoja. Taloushallinnon ammattilaisena voit osaltasi varmistaa, että asiakasyrityksesi huolehtii päätösten kirjallisesta dokumentaatiosta.

Toimitusjohtajalla on lähtökohtaisesti läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa (usein toimitusjohtaja myös käyttää tätä oikeuttaan). Sekä yksittäisellä hallituksen jäsenellä että toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi hallituksen kokouksen pöytäkirjaan tilanteessa, jossa hän katsoo, että hallitus on tekemässä lainvastaista päätöstä. Tätä oikeutta kannattaa todella hyödyntää, koska sillä voi olla merkitystä mahdollista korvausvastuuta arvioitaessa. Myös rikosvastuun kohdentumisen kannalta on tärkeä pystyä paikantamaan, ketkä ovat tehneet lainvastaiseksi osoittautuneen päätöksen.

Erityistilanne: toimitusjohtajan vastuu konkurssissa – velkojien etu keskeisessä asemassa

Käytännössä merkittävä osa osakeyhtiölakiin perustuvista vahingonkorvausvaateista toteutetaan konkurssien yhteydessä. Vastuun perusteena olevan vahingon on myös konkurssitilanteessa tullut aiheutua osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomisesta. Yrityksen varallisuusaseman heikkeneminen ja maksukyvyn menettäminen eivät siten itsessään merkitse korvauskelpoisen vahingon syntymistä – liiketoiminnan harjoittamiseen liittyy luonnollisena osana taloudellinen riskin ottaminen.

Myös rikosoikeudellinen vastuu konkretisoituu tavallisimmin silloin, kun yhtiö ei selviä velvoitteistaan velkojiaan kohtaan ja maksukyvyttömyysmenettely joudutaan aloittamaan. Konkurssiin ajautuminen ei ole itsessään rikosoikeudellisesti rangaistavaa. Konkurssikypsissä yrityksissä saatetaan kuitenkin syyllistyä velkojien asemaa heikentäviin järjestelyihin. Tällaiset järjestelyt saattavat tulla arvioitaviksi velallisen rikoksina, kuten:

 • velallisen epärehellisyytenä (esim. jos toimitusjohtaja salaa konkurssipesään kuuluvaa omaisuutta);

 • velkojien suosintana (esim. jos jonkun velkojan saatava maksetaan epätavallisella maksuvälineellä tai ennenaikaisesti); taikka

 • velallisen petoksena (esim. jos ilmoitetaan perusteeton velka).

Miten Docue voi toimia apunasi?

Docuen palvelusta löydät valtavan määrän asiakirjoja, jotka voit laatia vaivattomasti pikavalinnoilla.

Taloushallinnon ammattilaisena voit laatia esimerkiksi:

Asiakirjojen laatiminen onnistuu myös englannin ja ruotsin kielellä, ja tilinpäätökset on mahdollista allekirjoittaa palvelussa sähköisesti.

Viisi syytä valita Docue

Laadukkaat juridiset sisällöt

Palvelun yli 400 asiakirjamallia ja 7 000 malliehtoa ovat Docuen juristien laatimia ja niitä päivitetään lainsäädännön muutosten myötä säännöllisesti. Docuen avulla voit kirjanpitäjänä laatia yritystoiminnan asiakirjoja yhtä laadukkaasti kuin juristit. Palvelusta löytyvät valmiit mallit niin TAL-toimeksiantosopimukseen, asiakkaan tunnistamiseen kuin muihinkin tilitoimistoille tarpeellisiin asiakirjoihin.

Asiakassuhteiden vahvistaminen

Palvelun avulla palvelet asiakkaitasi monipuolisemmin, mistä asiakkaasi kiittävät asiakassuhteen vahvistumisen muodossa. Palvelu mahdollistaa kirjanpitäjän ammattitaidon nopean kasvun ja jatkuvan kehittämisen.

Asiakirjojen ja toimintatapojen yhtenäistäminen

Laatimalla asiakirjat Docuella varmistat, että tilitoimistossasi tehtävät asiakirjat ovat laatijasta riippumatta yhdenmukaisia. Yhdenmukaiset asiakirjat ja toimintatavat tehostavat huimasti yrityksesi toimintaa, mikä näkyy suoraan sen tuloksessa. Laadukas sopimushallinto myös antaa yrityksestäsi ammattimaisen kuvan ulospäin.

Kiinteä kuukausihinta

Kaikki asiakirjamallit sekä reaaliaikainen asiakastuki ovat käytettävissäsi edulliseen, etukäteen tiedossa olevaan kuukausihintaan.

Helppous

Juridinen asiakirjasisältö yhdistettynä helppokäyttöiseen teknologiaan tekee asiakirjojen laadinnasta vaivatonta. Palvelua voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta, täysin sähköisesti – saat käyttöösi myös sähköisen allekirjoituksen ja arkiston.

Docuella kuka tahansa osaa laatia juridisesti päteviä asiakirjoja

Juristien laatimat helppokäyttöiset asiakirjamallit

Asiakirjojen laatiminen vaivattomasti pikavalinnoilla

Sähköinen allekirjoitus & automaattinen arkistointi

Ennustettava ja edullinen hinnoittelu

Kokeile nyt täysin maksutta

Ei sitoumuksia. Luottokorttia ei tarvita.

Jatka Googlella Jatka Microsoftilla
tai

Jatkamalla hyväksyn käyttöehdot ja vahvistan lukeneeni tietosuojaselosteen.

Älykkäät asiakirjamallit kaikkiin tilitoimistosi tarpeisiin

Docuen valikoimasta löydät yli 400 asiakirjamallia juristiemme laatimilla sisällöillä. Asiakirjojen laadinta on vaivatonta: valitse haluamasi ehdot valmiista listasta, vastaa palvelun sinulle esittämiin kysymyksiin, ja automaatio muotoilee tilanteeseesi sopivat sisällöt puolestasi. Lopputuloksena syntyy laadukas, allekirjoitusvalmis asiakirja, jossa ei ole mitään ylimääräistä. Unohda huonot Word-pohjat ja astu sopimisen uudelle aikakaudelle.

Kaipaatko tietoa muista teemoista?

Tutustu myös muihin Docuen juristien koostamiin käytännönläheisiin tietopaketteihin.

Yli 500 tilitoimistoa luottaa Docueen – liity heidän ammattimaiseen joukkoonsa

"Käytämme Docuea muun muassa kokouspöytäkirjojen, vuokrasopimusten, velkakirjojen ja edunvalvontavaltakirjojen laadintaan sekä tasekirjojen allekirjoittamiseen. Tilitoimistolla madaltuu kynnys vaikeampienkin asiakirjojen laatimiseen asiakasyrityksille, kun käytössä on Docue."

Mervi Savola

Palvelupäällikkö, Accountor Oy Ylivieska

Paperless

"Docuen avulla pääsimme viimeisistäkin papereista eroon eli allekirjoitusta varten tulostettavista toimeksiantosopimuksistamme. Nykyään laadimme kaikki sopimukset Docuella sähköisin allekirjoituksin varustettuna."

Anu Reniers

Toimitusjohtaja, Tilitoimisto Paperless

"Docuen avulla pystymme takaamaan asiakkaillemme laadukkaat ja ajantasaiset asiakirjat. Näin varmistamme, että jokainen asiakirja, joka lähtee meiltä on 100% Mandaatti-laatua. Docuella asiakirjojen luominen on helppoa ja säästää aikaa. Suosittelen!"

Vesa Nurro

Palvelupäällikkö, Tilitoimisto Mandaatti

Valmis kokeilemaan itse?

Kokeile asiakirjan laatimista uudella helpolla tavalla. Saat palvelun heti käyttöösi.


Tags: taloushallinnon ammattilainen