Yrityskauppa

Yrityskauppa on suuri päätös niin myyjälle kuin ostajallekin. Lue alta, miten teet yrityksestäsi houkuttelevamman ostokohteen, suojaat kauppaan investoimasi ajan ja vaivan sekä laadit yrityskaupan sopimukset helpommin ja laadukkaammin.

Tältä sivulta löydät Docuen juristien koostaman tietopaketin, jossa esittelemme yrityskaupan eri vaiheissa tarvittavat asiakirjat, annamme käytännönläheisiä vinkkejä niiden laadintaan ja kerromme, miten hoidat tarvittavat asiakirjat vähemmällä vaivalla.

Sivulla käsiteltävät teemat:

1. Yrityskauppaan valmistautuminen
2. Yrityskaupan tärkeimmät sopimukset
3. Yrityskaupan jälkeen
4. Näin Docue on tukenasi yrityskaupassa

Näin yrityskauppa etenee:

1. Yrityskauppaan valmistautuminen

Tavoitteena parempi hinta yrityksestäsi ja mahdollisimman sujuvat kaupat? Laadukkaat sopimukset voivat tuoda yhden nollan lisää yrityksesi hintaan. Yrityskauppa voi toisaalta ajautua karille jo alkuvaiheessaan esimerkiksi osakassopimuksen puuttumisen vuoksi. Lue alta neljä vinkkiä, joiden avulla mahdollistat onnistuneet yrityskaupat jo kaupan suunnitteluvaiheessa.

1. Varmista sopimustesi laatu kaupan kohteen tarkistusta varten

Tiesitkö, että laadukkaita kirjallisia sopimuksia tekevä yritys voi olla jo ensimmäisen vuoden jälkeen 30 000–50 000 € kilpailijaansa arvokkaampi? Sopimusten laatu on yksi yrityksen arvoa määrittelevä tekijä, joten niihin kannattaa panostaa – viimeistään silloin, kun yrityskauppa on suunnitteilla.

Huolellinen ostaja tutustuu yrityskaupan kohteena olevan liiketoiminnan sopimuksiin ja muuhun hallintoon osana yrityskauppaneuvotteluita. Tarkastelun kohteena ovat käytännössä kaikki tärkeät asiakirjat aina asiakassopimuksista työsopimuksiin ja hallituksen kokouspöytäkirjoihin.

Mitä selkeämmässä järjestyksessä ja laadukkaammassa muodossa asiakirjat ovat, sitä paremman hinnan todennäköisesti saat kaupan kohteesta. Ostaja arvioi liiketoimintasi laatua ja siihen liittyviä riskejä sopimustesi ja muun dokumentaation perusteella. Kuinka paljon itse maksaisit yrityksestä, jonka sopimukset ovat vuosien ajalta ympäri pöytälaatikoita ja sähköposteja, osa kateissa ja osa tehty jo alun alkaen suullisesti?

💡 Päivitä sopimuksesi kirjalliseen muotoon Docuen älykkäillä asiakirjamalleilla. Asiakirjat tallentuvat automaattisesti tilillesi, jossa ne säilyvät turvallisesti hyvässä järjestyksessä.

2. Selvitä paras toteutustapa yrityskaupallesi

Yrityskaupan toteuttamiseen on kaksi päätapaa: osakekauppa ja liiketoimintakauppa.

 1. Osakekaupalla tarkoitetaan tässä tilannetta, jossa myydään yhtiön koko osakekanta tai enemmistö siitä ulkopuoliselle ostajalle.

 2. Liiketoimintakaupassa kaupan kohteena sen sijaan on liiketoiminta tai tietty liiketoimintayksikkö omaisuuserineen, kuten tavaramerkkeineen ja tavaroineen. Liiketoimintakaupassa yrityksen omistus säilyy osakkailla.

Kauppatavan valinta vaikuttaa merkittävästi kauppaan liittyviin riskeihin ja verotukseen – säästyt monelta harmilta, kun olet selvittänyt nämä ennalta.

💡 Huomaa ainakin alla olevassa taulukossa esitetyt erot:

Osakekauppa Liiketoimintakauppa
Myyjä Osakkeenomistaja Yhtiö
Kaupan kohde Omistusoikeus kokonaiseen yritykseen (= sen osakkeisiin) Liiketoiminta tai sen osa
Tarkista Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen osakkeiden luovutusta koskevat määräykset Liiketoimintaan sisältyvien sopimusten siirrettävyys
Huomioi kauppakirjassa Osakkeiden omistusoikeuden siirtymisen ajoitus Liiketoiminnan määrittely kaikkine omaisuuserineen
Riskit Yrityksen kaikkien osakkeiden ostamisen myötä ostaja ottaa riskin mm. yrityksen tuntemattomista veloista ja vanhoille asiakkaille jälkikäteisesti syntyvistä virhevastuista Suhteessa vähäriskisempi, sillä ostajalle siirtyy ainoastaan liiketoiminta nykytilassaan
Verotus Ostaja maksaa varainsiirtoveron. Myyjä maksaa pääomatuloveron, joka syntyy myyntivoitosta (kauppahinta - myytävien osakkeiden hankintameno). Ostajalle ei koidu varainsiirtoveroa, ellei luovutettavaan omaisuuteen sisälly kiinteistöjä tai arvopapereita. Myyjälle kaupasta syntyvää tuloa verotetaan yhteisöverokannan mukaan.

3. Tarkista hyvissä ajoin yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen sisältö

Osakekaupassa ostaja haluaa hankkimansa yrityksen lähtökohtaisesti kokonaan haltuunsa. Kukin osakkeenomistaja päättää lähtökohtaisesti itse osakkeidensa myynnistä.

Osakkeiden myyntiin voi kuitenkin liittyä yhtiöjärjestyksen tai osakassopimuksen määräyksiä, jotka estävät vapaan osakkeiden myynnin tai toisaalta asettavat vähemmistöosakkaille velvollisuuden myydä osakkeensa määrätyillä ehdoilla.

💡 Tarkista erityisesti mahdollisen osakassopimuksen myötämyyntioikeutta ja -velvollisuutta koskevat lausekkeet. Ne asettavat yhtiön vähemmistöosakkaille yrityskauppatilanteessa joko oikeuden tai velvollisuuden myydä osakkeensa ilman erillisiä neuvotteluja enemmistön mukana.

4. Dokumentoi yrityskaupan taustat huolellisesti

Hallitukselle on asetettu lakisääteinen velvollisuus toimia tehtävässään huolellisesti ja edistää yhtiön etua. Hallitus päättää monista yrityskauppaan liittyvistä asioista ja on velvollinen dokumentoimaan tekemänsä päätökset hallituksen kokouspöytäkirjoihin.

Jotta päätöksenteon asianmukaisuutta olisi jälkikäteen mahdollista kontrolloida, tulee pöytäkirjat laatia niin, että niistä käy ilmi yrityskauppaan liittyvien ratkaisujen perusteet ja näihin liittyvä huolellinen harkinta. Sekä myyjä- että ostajayhtiön hallitusten on tärkeää dokumentoida pitkin yrityskauppaneuvotteluita ainakin, mitä kaupan kohteesta ja vastapuolesta on selvitetty prosessin aikana sekä mihin arvonmääritys kaupan kohteesta perustuu.

💡 Laadi hallituksen pöytäkirjat helposti Docuen älykkäällä mallilla: Hallituksen kokous, pöytäkirja. Malli sisältää yritysjuridiikan ammattilaisten laatimat päätöskirjaukset yli 40 erilaiseen päätöstyyppiin.

2. Yrityskaupan tärkeimmät sopimukset

Tiesitkö, että voit suojata yrityskauppaan tekemäsi investoinnit lähes kokonaan laadukkaiden sopimusten avulla? Se on mahdollista, kun varmistat neuvottelujen luottamuksellisuuden, estät oikeudettoman kaupasta vetäytymisen ja hiot erityisesti kauppakirjan strategisesti tärkeät ehdot etujesi mukaiseksi. Tutustu viiteen sopimukseen, joiden huolellisella laatimisella onnistut.

1. Salassapitosopimus – varmista neuvottelujen luottamuksellisuus

Kattava salassapitosopimus (NDA) kannattaa laatia heti yrityskauppaa koskevien neuvottelujen alkaessa. Erityisesti myyjä ottaa huomattavan riskin, kun altistaa kaupan kohteen ulkopuolisen arvioitavaksi. Liikesalaisuudet ovat monen yrityksen arvokkainta omaisuutta, joten varsinkin jos ostajaehdokas on kilpailija tai lähellä kilpailijoita, laadi sopimus korostetun huolellisesti.

Liikesalaisuuksia ovat tyypillisesti muun muassa tuotekehitystiedot, liikeideat, yhteistyökumppanien tiedot, talousluvut ja strategia. Kaikkia liikesalaisuuksia yhdistää se, että kilpailijan tai asiakkaan tiedossa ne voivat olla hyvin vahingollisia yrityksellesi.

💡 Laadi salassapitosopimus aina kirjallisesti, sillä lain tarjoama suoja liikesalaisuuksille on suppea ja monessa tapauksessa epäselvä. Salassapitovelvoitetta on käytännössä aina tehostettava sopimussakolla.

2. Aiesopimus – luo raamit kaupan ehdoille

Aiesopimus (term sheet) laaditaan monesti varsinkin suuremmissa yrityskaupoissa, joissa neuvottelut saattavat kestää viikkoja tai kuukausia. Yrityskaupassa neuvotteluihin käytetty aika ja raha ovat itsessään huomattava investointi; neuvotteluita ei kannata alustavien tunnusteluiden jälkeen jatkaa, ellei lopullista sopimusta nähdä riittävän todennäköiseksi.

Neuvotteluiden lopputuloksen epävarmuutta lieventävä työkalu on aiesopimus: vaikka se ei ole juridisesti sitova, toimii se eräänlaisena herrasmiessopimuksena siitä, että molemmat osapuolet haluavat saavuttaa lopullisen sopimuksen. Kysymys on siis enemmänkin tavasta kuin laista. Aiesopimus määrittelee yleensä tietyn viitekehyksen lopullisen sopimuksen ehdoille (esim. sopimuksen kohde, alustava hinta). Lisäksi saatetaan sopia tavasta, jolla neuvotteluita tulee käydä – siis eräänlaiset sopimusneuvotteluiden pelisäännöt.

💡 Aiesopimuksissa voidaan sopia, että ainoastaan tietty aines sopimuksesta on sitovaa ja muu sitomatonta. Yrityskauppojen aiesopimuksissa sovitaan monesti, että sopimuksen salassapitoehdot ovat muusta aineksesta poiketen sitovia.

3. Esisopimus – minimoi vetäytymisestä aiheutuvat vahingot

Esisopimus on tarpeen tilanteessa, jossa osapuolet haluavat tehdä yrityskauppaa koskevan lopullisen sopimuksen, mutta tilanteeseen liittyy jokin epävarmuus. Monesti esisopimusta laadittaessa lopullisen kaupan ehdot ovat jo selvillä – tai ainakin pitkälti selvillä – mutta kaupan toteutumiselle halutaan asettaa tietyt ennakkoehdot.

Tilanne voi olla esimerkiksi seuraava:

 • Yritys A haluaa ostaa kilpailevan yrityksen B kaikki osakkeet. B:n pääosakkaat ovat valmiita myyntiin, mutta vähemmistöomistajia (noin 20 prosenttia osakkeista) ei ole vielä kuultu. A edellyttää saavansa täyden omistuksen kaupan kohteesta. Esisopimukseen kirjataan, että yrityskauppa kaatuu, elleivät kaikki osakkeet ole kaupan piirissä tiettyyn päivään mennessä. Käytännössä B:n pääosakkaiden tehtäväksi jää varmistaa, että vähemmistö suostuu myymään oman osuutensa samoin ehdoin kuin he.

💡 Esisopimuksen sitovuutta kannattaa tehostaa sopimussakon uhalla. Tällöin on erityisen tärkeää määritellä selkeästi, mitkä ovat sellaisia ehtoja, joiden jäädessä täyttymättä osapuolet voivat vetäytyä kaupasta ilman, että heille lankeaa sopimussakko.

4. Liiketoiminnan kauppakirja – yksilöi myytävä liiketoiminta

Liiketoiminnan kaupassa myydään yrityksen liiketoiminta tai osa siitä. Liiketoimintakauppaa nimitetään myös substanssikaupaksi. Se on varsin osuva nimitys, koska kaupan kohteena ovat liiketoiminnan erilliset omaisuuserät, kuten tavarat, sopimukset ja tavaramerkit – siis liiketoiminnan ”ainekset”.

Liiketoiminnan kaupassa tulee kiinnittää osakekauppaa enemmän huomiota siihen, että kaupan kohteena oleva liiketoiminta kaikkine omaisuuserineen määritellään kauppakirjassa riittävän tarkasti. Tämä on tärkeää, koska liiketoiminnan kaupassa ei myydä osakekaupan tapaan könttänä koko yritystä, vaan ainoastaan osapuolten erikseen määrittämät liiketoiminnan varat, velat, oikeudet ja velvoitteet.

💡 Muita tärkeitä ehtoja ovat lisäksi ehdot myyjän vakuutuksista, myyjän vastuusta ja kaupan kohteeseen tutustumisesta. Hyvin laadittu kauppakirja kertoo jo ennalta, miten mahdollisissa sopimusrikkomuksissa toimitaan ja mitä sopimuksen rikkomisesta seuraa. Ota kauppakirjaasi tarvittaessa ehdot myös kilpailukiellosta, salassapidosta, sopimuksen tulkinnasta, sovellettavasta laista ja riidanratkaisusta.

5. Osakkeiden kauppakirja – sinetöi osakekaupat

Osakekaupassa osakkeiden omistusoikeuden siirtymisen ajankohtaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Ennen kuin omistus on siirtynyt, ostaja ei saa esimerkiksi myydä osakkeita eteenpäin. Omistuksen siirtyminen kannattaa ajoittaa tavanomaisesti vasta siihen hetkeen, kun koko kauppahinta on maksettu.

Mitä suuremman osuuden ostaja on ostamassa yhtiöstä, sitä kiinnostuneempi hän yleensä on yhtiön oikeudellisesta ja taloudellisesta tilasta. Kauppakirjoihin sisällytetään tavanomaisesti myyjän vakuutukset siitä, että yhtiö on hyvässä kunnossa ja että hän on antanut ostajan tietoon kaiken oleellisen informaation kaupan kohteesta.

💡 Osana kauppaa sovitaan monesti, ettei myyjä saa alkaa harjoittaa myymänsä yhtiön kanssa kilpailevaa liiketoimintaa tietyn ajan kuluessa kaupanteon jälkeen. Kilpailukielto voi toki tietyissä erityistapauksissa soveltua myös ostajaan – tai molempiin osapuoliin.

3. Yrityskaupan jälkeen

Yrityskauppa merkitsee monesti muutoksia yrityksen omistajissa. Osakekaupassa uudet omistajat kannattaa sitouttaa yhteisiin tavoitteisiin heti yrityskaupan jälkeen. Lisäksi on tärkeää huolehtia, että kaikki tarvittavat asiakirjat päivitetään vastaamaan yrityskaupan jälkeistä tilannetta. Lue kuusi vinkkiä, joiden avulla hoidat yrityskaupan jälkeen tarvittavat toimenpiteet jopa 80 % nopeammin.

1. Nimeä uusi hallitus

Yrityskaupan jälkeen vaihdetaan tyypillisesti yrityksen hallitus. Uuden hallituksen nimeäminen etenee seuraavasti:

 1. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Yhtiökokouskutsussa tulee eritellä, että kokouksen asialistalle kuuluu uuden hallituksen nimittäminen. Käytännössä hallitus tekee myös esityksen henkilövalinnoista. 

 2. Yhtiökokous päättää henkilövalinnoista. Kokouksesta tulee laatia pöytäkirja, johon päätökset ja äänestysten lopputulokset kirjataan.

 3. Jos yhtiökokouksessa tehtiin henkilövalintoja, tee muutosilmoitus kaupparekisteriin. Muista liittää ilmoitukseesi kopio tai ote yhtiökokouspöytäkirjasta.

2. Valitse uusi toimitusjohtaja

Monesti yrityskaupan yhteydessä vaihdetaan yhtiön toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan valinta etenee seuraavasti:

 1. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle uuden toimitusjohtajan valitsemiseksi.

 2. Hallitus päättää kokouksessaan toimitusjohtajan valinnasta. Kokouksesta tulee laatia pöytäkirja, johon tehdyt päätökset kirjataan.

 3. Sovi toimisuhteen tarkemmista ehdoista toimitusjohtajasopimuksessa.

 4. Muista ilmoittaa toimitusjohtajan valinnasta kaupparekisteriin. Liitä ilmoitukseen hallituksen kokouspöytäkirja.

3. Aseta yhteinen suunta yrityksen kehittämiselle osakassopimuksella

Osakassopimus on osakkeenomistajien välinen sopimus, jolla sovitaan pelisäännöt yhtiön omistamiseen ja johtamiseen. Osakassopimusta voidaan perustellusti kutsua yhdeksi yhtiön tärkeimmistä sopimuksista, sillä se muodostaa perustan yhtiön toiminnalle ja sen jatkuvuudelle – eli koko yrityksen menestykselle.

Osakassopimuksen laatiminen tai nykyisen sopimuksen uudelleen neuvotteleminen on yhteisten toimintaperiaatteiden varmistamiseksi lähtökohtaisesti aina tarpeen, jos yhtiön omistajissa tapahtuu muutoksia. Jos osakassopimuksen sisältöä ei ole tarpeen muuttaa, voidaan sopimukseen liittää uusia osakkaita erillisellä liittymissitoumuksella.

Osakassopimus sisältää tyypillisesti ehtoja esimerkiksi yhtiön hallintotavasta, osakkaiden työskentelyvelvoitteista ja palkasta sekä heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan myydä osakkeensa tietyssä tilanteessa.

💡 Osakkaiden ei yleensä haluta harjoittavan kilpailevaa toimintaa muiden yhtiöiden hyväksi. Tällaisissa tilanteissa osakassopimuksessa kannattaa sopia kilpailukiellosta.

4. Päivitä tarvittaessa osakasluettelo ajan tasalle

Osakeyhtiön osakasluetteloon kirjataan kaikki yhtiön osakkeenomistajat osoitetietoineen. Luettelo on julkinen: se tulee pitää yhtiön pääkonttorissa kaikkien saatavilla. Lisäksi siitä on pyydettäessä annettava kulukorvausta vastaan kopio kelle tahansa.

Osakasluettelo tulee pitää ajan tasalla, joten esimerkiksi osakekaupan johdosta tapahtuneet omistajanvaihdokset on merkittävä luetteloon viivytyksettä. Osakkeita hankkinut saa osakkeenomistajan oikeudet lähtökohtaisesti vasta sinä hetkenä, kun hänet on kirjattu osakasluetteloon. Tällöin hän saa osallistua myös yhtiökokouksiin.

5. Tee tarvittavat muutokset yhtiöjärjestykseen

Tarkista yrityskaupan jälkeen, onko yrityksen yhtiöjärjestykseen tehtävä muutoksia yrityskaupan vuoksi. Yhtiöjärjestyksen päivittäminen voi olla tarpeen esimerkiksi, jos yrityksen toimiala vaihtuu toiseen tai laajentuu uusille aloille yrityskaupan myötä.

Yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa seuraavasti:

 1. Kutsu hallitus koolle.

 2. Dokumentoi hallituksen esitys siitä, miten yhtiöjärjestystä muutetaan ja milloin yhtiökokous kutsutaan koolle.

 3. Kutsu yhtiökokous koolle.

 4. Laadi pöytäkirja yhtiökokouksesta.

 5. Jos yhtiöjärjestyksen muutos hyväksytään, tee muutosilmoitus kaupparekisteriin. Liitä yhtiökokouspöytäkirja ilmoituksen liitteeksi.

6. Varmista, oletko oikeutettu veroetuun

Yrityskaupan jälkeen tee ainakin nämä kaksi toimenpidettä:

 1. varmista täyttyvätkö tappioiden vähentämisen poikkeusluvan edellytykset; ja

 2. laadi asianmukainen poikkeuslupahakemus tappioiden vähentämiseen liittyvän veroedun saamiseksi.

Yritys ei voi vähentää verotuksessaan vanhoja tappioitaan seuraavien vuosien tuloista, jos yli puolet yrityksen osakkeista tai osuuksista on vaihtanut omistajaa muutoin kuin perinnön tai testamentin vuoksi. Veroedun palauttamiseen on mahdollisuus Verohallinnolle tehtävällä poikkeuslupahakemuksella.

Veroetujen menettäminen pelkästään omistajanvaihdoksen vuoksi on monesti kohtuutonta. Verohallinto voi erityisistä syistä, milloin se yhteisön tai yhtymän toiminnan jatkumisen kannalta on tarpeen, hakemuksesta myöntää oikeuden tappion vähentämiseen. Oleellista on kyetä näyttämään, että omistajanvaihdoksen kohteena olevan yrityksen liiketoiminta jatkuu ja omistajanvaihdokselle on ollut hyväksyttävä peruste, kuten sukupolvenvaihdos tai yrityksen myynti sen omille työntekijöille.

4. Näin Docue on tukenasi yrityskaupassa

Docuen avulla hoidat yrityskauppaan liittyvät sopimukset ja asiakirjat laadukkaasti maaliin – budjettia kaatamatta. Meiltä saat käyttövalmiit, juristiemme laatimat sisällöt tuhansiin yrityskaupan tilanteisiin. Docuella allekirjoitat kaikki asiakirjat vaivattomasti sähköisellä allekirjoituksella, minkä jälkeen ne säilyvät tietoturvallisesti yrityksesi tilillä.

Docuella jopa yli 1 000 euron arvoisten asiakirjojen laatiminen onnistuu 10 minuutissa.

Juristien laatimat helppokäyttöiset asiakirjamallit

Asiakirjojen laatiminen vaivattomasti pikavalinnoilla

Sähköinen allekirjoitus & automaattinen arkistointi

Ennustettava ja edullinen hinnoittelu

Kokeile nyt täysin maksutta

Ei sitoumuksia. Luottokorttia ei tarvita.

Jatka Googlella Jatka Microsoftilla
tai

Jatkamalla hyväksyn käyttöehdot ja vahvistan lukeneeni tietosuojaselosteen.

Laadi yrityskaupan sopimukset helposti pikavalinnoin

Docuen valikoimasta löydät kaikki edellä mainitut yrityskauppamallit yritysjuridiikan ammattilaisten laatimilla mallisisällöillä, jotka muuntuvat tuhansiin eri yrityskaupan tilanteisiin.

Sopimusten laadinta on vaivatonta: valitset haluamasi ehdot valmiista listasta ja automaatio muotoilee mallisisällöt tilanteeseesi sopivaksi palvelun sinulle esittämien kysymysten perusteella. Lopputuloksena syntyy laadukas, allekirjoitusvalmis asiakirja, jossa ei ole mitään ylimääräistä. Voit unohtaa huonot Word-pohjat.

Docueen luottaa jo yli 40 000 yritystä

Kaipaatko lisätietoa?

Lataa opas ja lue lisää juristiemme kokoamia vinkkejä yrityskaupan jokaiseen vaiheeseen.

Lataa ilmainen yrityskauppaopas

Yrityskauppa | Usein kysytyt kysymykset

Mikä on yrityskauppa?

Miksi yrityskauppoja tehdään?

Miten yrityskauppa etenee?

Mitä kannattaa huomioida kauppakirjassa?

Miten myyjä voi turvata selustansa yrityskaupassa?

Mitä asiakirjoja yrityskauppa edellyttää?

Miten yrityskauppa vaikuttaa myytävän yrityksen työntekijöihin?

Miten yrityskauppa vaikuttaa myytävän yrityksen sopimuksiin?

Miksi laatia yrityskaupan asiakirjat Docuella?

Docueta käyttävät niin yhden henkilön toiminimet kuin pörssiyhtiötkin.

100 000 käyttäjää
300 000 yritystä

Tags: yrityskauppa, yrityskaupat, yrityksen ostaminen, yrityksen myyminen, yrityksen myynti