Asiakirjamallit

Työsopimusmalli

Työsopimuksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Suullisesti solmitun työsopimuksen ehtoja tulkitaan kuitenkin herkästi työntekijän eduksi, joten kirjallinen muoto on työnantajan kannalta suositeltava. Docuen työsopimusmalli sisältää juristiemme kehittämät malliehdot, joiden avulla laadit laadukkaan työsopimuksen hiirenklikkauksin. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 5.6.2024

Laadukas työsopimus pienentää riskejäsi työnantajana

Kirjallinen muoto kannattaa: Työsopimuksen voi laatia kirjallisesti tai suullisesti. Suullinen sopimus on helposti altis jälkikäteisille erimielisyyksille, ja monesti työnantaja on tällöin heikommassa asemassa. Tee työsopimus siis kirjallisesti. Työnantajana sinun kannattaa lisäksi muistaa muutama perusehto. Esimerkiksi koeaika, määräaikaisuuden peruste ja salassapito unohtuvat monesti, mikä voi tulla kalliiksi. Työsopimusmallimme muotoilee tärkeät kohdat puolestasi ja neuvoo kohta kohdalta, miten laadit laadukkaan työsopimuksen.

Miten Docuen työsopimusmalli toimii?

Muuntuu pikavalintojen mukaan: Palvelussamme laadit, allekirjoitat ja arkistoit kaikki sopimuksesi täysin digitaalisesti. Muuntuvalla työsopimusmallillamme laadit pikavalinnoin laadukkaan työsopimuksen liki mihin tahansa tilanteeseen. Pikavalintojen takana ovat laadukkaat mallilausekkeemme, jotka perustuvat voimassa olevaan työlainsäädäntöön kuten työsopimuslakiin, työaikalakiin ja vuosilomalakiin.

Miten hyödyn tekemällä työsopimukseni Docuen palvelussa?

  • Laadit sopimuksesi pikavalintojemme avulla parhaimmillaan hiirenklikkauksin
  • Parannat sopimustesi laatua käyttämällä juristiemme laatimia laadukkaita vakiosisältöjä
  • Vähennät hallinnollista työtäsi jopa 90 %, koska kaikki arkistoituu automaattisesti, eikä mitään tarvitse tulostaa

Millaisia työsopimuksia voin laatia Docuen palvelussa?

Soveltuu kaikenlaisiin tilanteisiin: Palvelun työsopimusmalli taipuu sekä toistaiseksi voimassa oleviin että määräaikaisiin sopimuksiin, kokopäiväisiin tai osa-aikaisiin. Kyseessä voi olla myös johtajasopimus. Muutamalla hiirenklikkauksella lisäät sopimukseesi sopivat loma- ja palkkaehdot, koeaikaehdot sekä liikesalaisuuksiasi suojaavat salassapito- ja kilpailukieltoehdot.

Dynaaminen työsopimusmalli: Palvelumme ei siis sisällä yhtä työsopimusmallia, vaan yhdistelmän lukemattomia malleja. Unohda perinteiset työsopimuspohjat ja puolivalmiit luonnokset, palvelumme hoitaa työn puolestasi.

Erilaiset työsopimukset tutuiksi

  • Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus eli vakituinen työsopimus on työsopimuksen päätyyppi. Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättymisajankohtaa ei ole määrätty ennalta vaan se jatkuu siihen asti, kunnes jompikumpi osapuolista päättää sen tai se päätetään yhteisellä sopimuksella. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on niin vahva peruslähtökohta, että jopa laissa todetaan työsopimuksen olevan voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi.

  • Määräaikainen työsopimus on nimensä mukaisesti voimassa vain määräajan, kuten kiiresesongin tai tietyn projektin ajan. Määräaikaisen työsopimuksen saa solmia vain, jos siihen on perusteltu syy, ja tämä syy on myös kerrottava työsopimuksessa. Määräaikaisuus sitoo niin työnantajaa kuin työntekijääkin, eikä sopimusta voida irtisanoa kesken sopimuskauden muuten kuin hyvin poikkeuksellisesti.

  • Kokoaikainen työsopimus on kyseessä silloin, kun työntekijän työtunnit ovat laissa tai työehtosopimuksessa määriteltyjen enimmäistuntien mukaiset. Kokoaikaisessa työsopimuksessa sovittu säännöllinen työaika on tyypillisesti 40 h/vko tai 37,5 h/vko.

  • Osa-aikainen työsopimus taas on kyseessä silloin, kun työsopimuksesa on sovittu lain tai työehtosopimuksen mukaista enimmäistyöaikaa lyhyemmästä työajasta. Työaika voi olla esimerkiksi 20 h/vko. Mahdollista on myös sopia vaihtelevasta työajasta, jossa työntekijän viikoittainen työaika ei ole vakio, vaan se vaihtelee sovitun vähimmäis- ja enimmäismäärän välillä. Mikäli olet laatimassa nimenomaan vaihtelevan työajan sopimusta, onnistuu se helpoiten palvelumme erillisellä nollatuntisopimusmallilla.

  • Johtajasopimus tarkoittaa johtavassa asemassa olevan työntekijän kanssa solmittavaa työsopimusta. Palvelustamme löydät johtajia varten myös erillisen johtajasopimus-nimisen mallin, joka sisältää kattavammat ehdot esimerkiksi johtajan vastuisiin ja sitouttamiseen.

Mikä on koeaika? Milloin siitä kannattaa sopia?

Mahdollisuus testata työn sopivuutta: Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta. Koeajan kuluessa voit purkaa työsopimuksen välittömästi ilman tavanomaisia irtisanomisperusteita, joiden tulee Suomessa olla varsin painavat. Työnantajan näkökulmasta koeaika on otollinen aika testata työntekijän soveltuvuus työhönsä. Lisääthän siis työsopimusmallimme koeaikaehdot, jos olet palkkaamassa uutta työntekijää ja olet epätietoinen, miten hänelle kaavailtu työ sopii hänelle.

Olen laatimassa määräaikaista työsopimusta. Miten määräaikaisuuden voi perustella?

Määräaikaisuus on poikkeus: Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Muista siis perustella, miksi työsuhde päättyy silloin kun se päättyy, jos laadit määräaikaisen sopimuksen.

Näin perustelet: Perusteltu syy työsuhteen määräaikaisuudelle on esimerkiksi työn kausiluonteisuus tai palkkaaminen toisen työntekijän sijaiseksi. Epävarmuus työn määrästä ei ole lähtökohtaisesti riittävä syy määräaikaisuudelle.

Milloin kannattaa sopia liikesalaisuuksien salassapidosta? Minkälainen on hyvä salassapitoehto?

Turvaa selustasi salassapitoehdolla: Salassapito on niin perustavanlaatuinen turva työnantajalle, että siitä kannattaa sopia käytännössä aina. Hyvä salassapitoehto suojaa kattavasti kaikki liikesalaisuutesi aina tuotekehityksestä strategiaan ja taloustietoihin. Älykkään työsopimusmallimme salassapitoehdot huomioivat laajasti kaiken oleellisen. Jos unohdat salassapitoehdon työsopimuksesta, ei huolta – voit sopia siitä myös myöhemmin erillisellä salassapitosopimuksella (ks. malli “salassapitosopimus”).

Sanktioi sopimussakolla: Salassapitoehtoa on syytä tehostaa erillisellä sopimussakolla. Sakon teho perustuu siihen, että se tulee lähtökohtaisesti maksettavaksi rikkomuksen laajuudesta huolimatta. Jos työntekijäsi siis rikkoo sopimusta, sinun ei tarvitse näyttää, mitä vahinkoa on tapahtunut. Liikesalaisuudet voivat olla kullanarvoisia, mutta niiden arvoa on tyypillisesti vaikea mitata. Siispä suosittelemme sopimussakkolausekkeemme käyttöä.

Milloin kilpailukiellosta on syytä sopia?

Kun halutaan rajoittaa työsuhteen jälkeistä kilpailua: Työntekijällä on suoraan lain nojalla velvollisuus olla harjoittamatta työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa työsuhteen aikana. Kilpailevaa toimintaa työsuhteen jälkeen voidaan rajoittaa työsopimukseen otettavalla kilpailukieltoehdolla tai erillisellä kilpailukieltosopimuksella.

Erityisen painavan syyn vaatimus: Kilpailukieltoehdolla tai -sopimuksella ehkäiset riskiä, että arvokas työntekijäsi karkaa tietotaitonsa ja asiakkaittesi kanssa kilpailijan leipiin tai perustaa kilpailevan yrityksen. Kilpailukiellolla pystyt salassapidon tapaan suojaamaan myös liikesalaisuuksiasi. Eroavana seikkana laki edellyttää kilpailukieltosopimukselle erittäin painavia perusteita. Vastuullinen asema ja työnantajan järjestämä runsas koulutus puoltavat sopimuksen olemassaoloa, mutta harkinta on pohjimmiltaan kokonaisharkintaa.

Kilpailukielto maksaa työnantajalle: Koska kilpailukielto rajoittaa perustavanlaatuisesti työntekijän vapautta hankkia toimeentulonsa haluamallaan tavalla, on työnantajan maksettava työntekijälle korvausta työsuhteen jälkeiseltä kilpailukieltoajalta. Korvauksen suuruus on tietty prosenttiosuus työntekijän työsuhteen aikaisesta palkasta.

Muista myös sopimussakko: Kilpailukiellon rikkominen kannattaa sanktioida sopimussakolla, josta tulee sopia etukäteen. Työsopimusmallimme vakiosisällöissä huomioidaan kaikki oleellinen.

Mitä muuta tärkeää Docuen työsopimusmalli tarjoaa?

Kattaa kaikki tärkeimmät ehdot: Tämä työsopimusmalli tarjoaa käyttöösi myös muut työsopimuksen keskeiset ehdot. Esimerkiksi palkasta, työajasta, ylitöistä, työssä syntyvistä immateriaalioikeuksista, etätöistä ja vuosilomasta on tärkeä sopia riittävän tarkasti. Palvelua on ollut kehittämässä toistakymmentä juridiikan asiantuntijaa, mikä takaa malliehtojemme korkean laatutason. Sisältö päivitetään säännöllisesti vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä.


Tags: työsopimusmalli, työsopimuspohja, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, määräaikainen työsopimus, osa-aikainen työsopimus, kokoaikainen työsopimus

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 5.6.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion