Asiakirjamallit

Kauppakirja, liiketoiminta

Liiketoiminnan kaupassa myydään yrityksen liiketoiminta tai osa siitä. Liiketoiminnan kauppa eroaa siis osakekaupasta, jossa kaupan kohteena on omistusoikeus kokonaiseen yritykseen – siis sen osakkeisiin. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 16.11.2023

Mikä on liiketoiminnan kauppa? Miten se eroaa osakekaupasta?

Liiketoiminnan kaupassa myydään yrityksen liiketoiminta tai osa siitä. Liiketoimintakauppaa nimitetään myös substanssikaupaksi. Se on varsin osuva nimitys, koska kaupan kohteena ovat liiketoiminnan erilliset omaisuuserät, kuten tavarat, sopimukset ja tavaramerkit – siis liiketoiminnan ”ainekset”. Liiketoimintakauppa eroaa siten osakekaupasta, jossa kaupan kohteena on omistusoikeus kokonaiseen yritykseen.

Liiketoimintakauppa tähtää yleensä ostajayrityksen kasvattamiseen ja liiketoiminnan laajentamiseen. Liiketoimintakauppaa tehdään esimerkiksi uusien asiakkaiden hankkimiseksi tai yrityksen tuote- tai palveluvalikoiman laajentamiseksi. Parhaimmillaan liiketoimintakauppa onkin helppo tapa parantaa yrityksen kilpailukykyä jollain liiketoiminta-alueella ohittamalla työläs ja epävarma uuden liiketoiminnan luomisvaihe.

Mitä liiketoimintakaupan ja osakekaupan eroja on syytä ottaa erityisesti huomioon?

Liiketoimintakauppa on monelta osin ostajalle vähäriskisempi kuin osakekauppa, koska kaupan mukana ei siirry mitään muuta kuin kauppakirjassa määritelty operatiivinen liiketoiminta nykytilassaan. Jos ostat osakekaupalla kokonaisen yrityksen, yrityksen ”menneisyyden synnit” siirtyvät kaupan mukana. Tällaisia syntejä voivat olla esimerkiksi kaupantekohetkellä tuntemattomat velat taikka vanhoille asiakkaille jälkikäteisesti syntyvät virhevastuut, joista varsinkaan ostaja ei ole kaupantekohetkellä voinut olla tietoinen.

Liiketoimintakaupasta ei osakekaupasta poiketen makseta varainsiirtoveroa, ellei luovutettavaan omaisuuteen kuulu kiinteistöjä tai arvopapereita. Liiketoiminnan kauppa on monesti ostajalle edullisempi tapa saada liiketoiminta itselleen.

Osakekaupan etu on sen selkeys – kaupan kohde on yksiselitteisesti määriteltävissä. Liiketoimintakaupassa tulee kiinnittää paljon enemmän huomiota siihen, mitä tarkalleen ottaen myydään. Laadukkaalla kauppakirjalla merkittäviä epäselvyyksiä tulee toki harvoin.

Sovi etukäteen, älä riitele jälkikäteen

Mitä yksityiskohtaisemmin niin kaupan kohteesta kuin muistakin kaupan ehdoista sovitaan, sitä pienempi on riski myöhemmille epäselvyyksille ja erimielisyyksille. Huolellisesti laadittu liiketoimintakauppakirja onkin molempien osapuolten kiistaton etu: etukäteen sopiminen tulee monta kertaa halvemmaksi kuin jälkikäteinen riitely. Kaikki kaupan ehdot kannattaa keskittää tyhjentävästi kauppakirjaan.

Määrittele omaisuuserät liiketoimintakaupassa tarkasti

Liiketoiminnan kaupassa tulee kiinnittää osakekauppaa enemmän huomiota siihen, että kaupan kohteena oleva liiketoiminta kaikkine omaisuuserineen määritellään kauppakirjassa riittävän tarkasti. Tämä on tärkeää, koska liiketoiminnan kaupassa ei myydä osakekaupan tapaan könttänä koko yritystä, vaan ainoastaan osapuolten erikseen määrittämät liiketoiminnan varat, velat, oikeudet ja velvoitteet.

Jokaista kynää ja lounasseteliä ei ole toki tarpeen erikseen mainita, kunhan eri omaisuuseriin on ylätasolla viitattu. Jos kauppaan ei tarkoiteta kuuluvaksi jotain omaisuuserää, jonka voi yleisesti laskea kuuluvaksi kaupattavaan liiketoimintaan, kannattaa tämä erikseen tarkentaa kauppakirjassa.

Vaihto- ja käyttöomaisuuden lisäksi on syytä sopia esimerkiksi henkilöstön ja asiakassopimuksien siirtymisestä.

Miten liiketoimintakauppa vaikuttaa myytävän liiketoiminnan sopimuksiin?

Voimassa olevat asiakassopimukset ovat monesti myytävän liiketoiminnan arvokkain omaisuuserä, minkä vuoksi sopimusten siirrettävyydellä on keskeinen merkitys liiketoimintakaupassa.

Liiketoimintakaupassa liiketoimintaan kuuluvat sopimukset eivät sellaisenaan automaattisesti siirry myytävän liiketoiminnan mukana. Sopimuskumppanin muuttuminen ja varsinkin sopimukseen liittyvien velvollisuuksien siirtäminen edellyttää pääsääntöisesti sopimuskumppanin tai velkojan suostumusta. Osapuolten onkin syytä tarkistaa, onko kauppaan kuuluvissa sopimuksissa niiden siirtämistä estäviä tai edistäviä ehtoja.

Miten liiketoimintakauppa vaikuttaa myyjän henkilöstöön?

Kun liiketoiminta myydään, siihen kuuluva henkilökunta siirtyy automaattisesti ostajan palvelukseen, jos liiketoiminta pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena (työsopimuslain kielessä ns. liikkeen luovutus). Ostajalla ja myyjällä ei ole tässä siis harkinnanvaraa, ellei kunkin työntekijän kanssa sovita erilaisesta toimintatavasta.

Miten laadin liiketoiminnan kauppakirjan helpoiten?

Docuella laadit yksilöllisiin tarpeisiisi mukautuvan kauppakirjan. Palvelu kysyy sinulta vaihe vaiheelta, minkälaista kauppaa olet tekemässä ja muotoilee kauppakirjan ehdot vastaustesi mukaan. Liiketoiminnan kauppakirjan mallimme sisältää yritysjuridiikan asiantuntijoiden laatimat mallisisällöt satoihin eri tilanteisiin, joista tyypillisimmät on selkokielisesti selitetty mallisisältöjen ohessa.

Kyse ei siis ole yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta, vaan avustavasta teknologiasta, jolla voit laatia korkealaatuisen kauppakirjan pienemmin ponnisteluin.

Mitä Docuen kauppakirjamalli sisältää?

Liiketoiminnan kauppakirjan mallimme sisältää valmiit sisällöt muun muassa seuraaviin kohtiin. Mallisisällöt pohjautuvat lakiin ja vakiintuneeseen sopimustapaan.

 • Kaupan kohteen määrittely (esim. vaihto-omaisuus, käyttöomaisuus, työsopimukset)
 • Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen (liiketoiminnan luovutushetki)
 • Asiakaskanta & tulot
 • Menot ja muut vastuut
 • Kaupan kohteen kunto
 • Kauppahinta ja maksuehdot
 • Verot (arvonlisävero, varainsiirtovero)
 • Myyjän vakuutukset kaupan kohteesta
 • Myyjän korvausvastuu mahdollisissa virheissä
 • Vaaranvastuun siirtyminen ja omaisuuden vakuutukset
 • Myyjän kilpailukielto kaupattavan liiketoiminnan alalla
 • Liikesalaisuuksien salassapito
 • Sovellettava laki (jos kaupalla kansainvälisiä yhteyksiä)
 • Mahdollisten jälkikäteisten erimielisyyksien ratkaiseminen

Voit lisätä, muokata ja poistaa malliehtoja tarpeidesi mukaan sekä lisätä myös omia sisältöjäsi.

Miten toinen osapuoli voi hyväksyä palvelussa luonnostelemani liiketoimintakauppaa koskevan sopimuksen?

Voit lähettää toiselle osapuolelle tekstiviestillä tai sähköpostilla kutsun tulla tarkastelemaan valmistelemaasi liiketoimintakauppakirjaa palvelussa. Hän voi hyväksyä kaupan sähköisellä allekirjoituksellaan, joka kuuluu palveluumme. Sähköinen allekirjoitus on juridisesti pätevä ja todistusvoimaltaan vahvempi kuin kynällä tehty allekirjoitus.

Miten Docuen kauppakirjamalli kokonaisuudessaan toimii?

 1. Valitse asialistalta, mitä ehtoja haluat kauppakirjaasi (esim. omistusoikeuden siirtyminen, kaupan kohteen kunto, kilpailukielto)
 2. Palvelu kysyy sinulta kohta kohdalta jatkokysymyksiä, joiden perusteella automaatio muotoilee kauppakirjasi tekstit (esim. kilpailukiellon kesto ja laajuus)
 3. Palvelu neuvoo eri kohdissa lakiin ja vakiintuneeseen sopimuskäytäntöön pohjautuen, mitä sinun on syytä ottaa huomioon (esim. omistusoikeuden siirtymisen merkitys)
 4. Kun kauppakirja on valmis, osapuolet allekirjoittavat sen sähköisesti puhelimella tai tietokoneella
 5. Kauppakirja tallentuu automaattisesti yrityksesi tilille, johon pääset myöhemmin suoraan tietokoneella tai puhelimella (myös toinen osapuoli saa oman sopimuskappaleensa digitaalisesti)
 6. Palvelu tekee jo luonnosteluvaiheessa automaattisesti välitallennuksia, joten kauppakirjasi ei pääse häviämään

Liiketoiminnan kauppakirjan lisäksi löydät Docuen valikoimasta yli 400 älykästä asiakirjamallia juristiemme laatimilla sisällöillä. Tutustu esimerkiksi seuraaviin:


Tags: liiketoimintakauppa, liiketoiminnan kauppakirja, liiketoimintakauppakirja

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 16.11.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion