Työsuhteen päättämisen lomake – Työnantaja, muista nämä kohdat

Tässä artikkelissa käymme läpi, mitä työnantajan tulisi kirjata työsuhteen päättämisen lomakkeeseen. Perehdymme ensin työsuhteen irtisanomiseen, sitten purkamiseen – erityisesti jälkimmäinen näistä kannattaa dokumentoida huolellisesti.

 
Kirjoittaja Docuen juristit
Päivitetty 18.8.2023
Arvioitu lukuaika 11 minuuttia

Taustatiedoksi: päätä työsuhde kirjallisesti

Työsuhteen päättäminen ei edellytä kirjallista muotoa, ainakaan periaatteessa. Näyttötaakka työsuhteen asianmukaisesta päättämisestä on kuitenkin työsuhteen päättäneellä osapuolella, joten kirjallinen ja todisteellinen muoto on ehdottoman suositeltava. Muodollisuuksista voi syntyä kiistaa – erityisesti, jos osapuolten välillä on riitaisuuksia muutenkin.

Pikalinkit lomakemalleihin

-----

I) TYÖSUHTEEN IRTISANOMINEN

Hyvä irtisanomisilmoitus sisältää nämä 6 kohtaa

1. Maininta siitä, että kyseessä on irtisanomisilmoitus

Irtisanomisilmoituksen tulee olla selkeä ja yksiselitteinen. Ilmoituksessa kannattaa siis ilmaista esimerkiksi otsikon avulla, että kyseessä on ilmoitus työsopimuksen irtisanomisesta. Näin työntekijä varmasti ymmärtää, että työnantaja on irtisanomassa työsopimuksen eikä esimerkiksi purkamassa sitä.

2. Osapuolet

Irtisanomisilmoituksesta tulee ilmetä irtisanottavan työsopimuksen osapuolet. Ilmoitukseen kannattaa siis sisällyttää työnantajan ja työntekijän yhteystiedot.

3. Työsuhteen päättymispäivämäärä

Irtisanomisilmoituksessa tulee ilmaista päivämäärä, jona työsuhde päättyy. Päättymisajankohdassa tulee ottaa huomioon irtisanomisaika, jonka vähimmäispituus määräytyy lain, työsopimuksen tai työehtosopimuksen mukaan. Huomaathan, että irtisanomisaika alkaa kulua vasta, kun työntekijä on saanut tiedon irtisanomisesta.

Työsuhde päättyy irtisanomisajan viimeisenä päivänä. Jos irtisanomisaika on esimerkiksi 14 päivää ja irtisanomisilmoitus annetaan maanantaina 1.6., on työsuhteen viimeinen päivä maanantai 15.6.

Työntekijän työntekovelvollisuus päättyy tavanomaisesti irtisanomisajan viimeisenä päivänä, mutta työnantaja voi halutessaan vapauttaa työntekijän tämän työntekovelvoitteesta jo irtisanomisaikana. Työntekijällä on tällöinkin oikeus sopimuksensa mukaiseen palkkaan ja muihin etuihin. Toisaalta myös työntekijän muut velvoitteet työnantajaa kohtaan jatkuvat siitä huolimatta, että hänen ei enää tarvitse työskennellä. Työntekijä ei esimerkiksi saa ryhtyä harjoittamaan kilpailevaa toimintaa irtisanomisaikana, ellei siitä ole erikseen sovittu työnantajan kanssa.

4. Irtisanomisen syyt

Irtisanomisilmoituksessa on ilmoitettava irtisanomisen syyt. Väärinkäsitysten ja turhien oikeudenkäyntien välttämiseksi on tärkeää, että irtisanomisen syyt kerrotaan selkeästi ja totuudenmukaisesti. Irtisanomisperusteet jaetaan oikeudellisesti työntekijän henkilöön liittyviin perusteisiin sekä tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteisiin. Molemmissa tapauksissa irtisanominen edellyttää asiallista ja painavaa syytä.

Työnantajalla on oikeus irtisanoa työsopimus työntekijän henkilöön liittyvällä syyllä, jos työntekijä on rikkonut tai laiminlyönyt työsuhteensa kannalta olennaisia velvollisuuksia vakavasti. Irtisanominen tällä perusteella on mahdollista myös, jos työntekijän työntekoedellytykset ovat muuttuneet esimerkiksi sairauden vuoksi niin olennaisesti, ettei hän enää kykene selviytymään työtehtävistään. 

Työnantajalla on vaihtoehtoisesti oikeus irtisanoa työsopimus, jos tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työ vähentyy tyypillisesti, jos lopputuotteen kysyntä pienenee, mutta myös esimerkiksi työvaiheiden koneellistaminen voi vähentää työvoiman tarvetta. 

5. Maininta irtisanomiseen liittyvien velvoitteiden täyttämisestä

Irtisanomisilmoituksesta on hyvä käydä ilmi, että työnantaja on täyttänyt irtisanomiseen liittyvät velvoitteensa asianmukaisesti. Tämä vähentää jälkikäteisten riitojen riskiä ja antaa samalla ammattimaisen kuvan työnantajasta. Irtisanomisessa noudatettava menettely ja siten myös työnantajan velvoitteet vaihtelevat irtisanomisperusteen mukaan. 

Irtisanominen työntekijän henkilöön liittyvällä syyllä edellyttää säännönmukaisesti varoituksen antamista, työntekijän kuulemista ja uudelleen sijoittamisen selvittämistä. Jos nämä toimet ovat vasta edessäsi, voit laatia niihin liittyvät asiakirjat vaivattomasti Docuen laadukkailla asiakirjamalleilla:

Irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä edellyttää niin ikään, ettei työntekijä ole sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin. Lisäksi työnantajan on yleensä selvitettävä irtisanottavalle työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot. Jos et ole vielä antanut tätä selvitystä, voit laatia sen kätevästi Docuen irtisanomisen selvityksen mallilla.

6. Osapuolten allekirjoitukset

Irtisanomisilmoitukseen kannattaa ottaa sekä työnantajan että työntekijän allekirjoitus. Myös allekirjoituksen paikka ja aika on hyvä mainita. Näin voit tarvittaessa todistaa, minkä sisältöinen irtisanomisilmoitus työntekijälle on annettu ja milloin. Jos työntekijän allekirjoitusta ei jostain syystä ole mahdollista saada (esim. niskoitteleva työntekijä), voit vaihtoehtoisesti nimetä muun henkilön, joka allekirjoituksellaan todistaa työntekijän saaneen ilmoituksen.

Miten laadin irtisanomisilmoituksen helpoiten?

Voit laatia kulloiseenkin tilanteeseen sopivan irtisanomisilmoituksen helpoiten Docuen älykkäällä irtisanomisilmoituksen mallilla. Irtisanomisilmoituksen mallimme sisältää juristiemme laatimat mallisisällöt muun muassa kaikkiin edellä käsiteltyihin kohtiin. 

Halutessasi voit muokata malliehtojamme tai lisätä omia ehtojasi. Kysymyksessä ei ole yksittäinen työsuhteen päättämisen lomake vaan moderni teknologia, joka auttaa sinua juridisesti pätevän ja juuri sinun tarpeisiisi sopivan asiakirjan laatimisessa.

Erityistapaus: määräaikaisuuksia ei voi irtisanoa

Määräaikainen työsuhde päättyy automaattisesti ilman irtisanomista määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa. Se voidaan kuitenkin sopimuskauden aikana päättää kahdella eri tavalla: 1) purkamalla työsopimus yksipuolisesti (ks. seuraava luku); tai 2) sopimalla työsopimuksen päättämisestä yhteisesti. Määräaikaista työsopimusta ei pääsääntöisesti saa irtisanoa. Irtisanominen on kuitenkin mahdollista eräissä poikkeustilanteissa kuten työnantajan konkurssissa sekä silloin, kun sopimukseen on otettu irtisanomisehto.

II) TYÖSUHTEEN PURKAMINEN

Hyvä purkamisilmoitus sisältää nämä 6 kohtaa

1. Maininta siitä, että kyseessä on purkamisilmoitus

Ilmoituksessa kannattaa ilmaista mielellään jo otsikossa, että kyseessä on ilmoitus työsopimuksen purkamisesta. Näin työntekijä varmasti ymmärtää, että työnantaja on purkamassa työsopimuksen eikä esimerkiksi irtisanomassa sitä. Työsuhteen purku on niin poikkeuksellinen ja ankara toimenpide, että toimenpiteen oikeudellista muotoa on syytä korostaa.

2. Osapuolet

Purkamisilmoituksesta tulee ilmetä purettavan työsopimuksen osapuolet. Ilmoitukseen kannattaa siis sisällyttää työnantajan ja työntekijän yhteystiedot.

3. Työsuhteen päättymispäivämäärä

Kun työsopimus puretaan, työsuhde ja samalla myös työntekijän työntekovelvollisuus päättyvät heti ilman irtisanomisaikaa. Tämän päivämäärän tulee ilmetä purkamisilmoituksesta.

4. Purkamisen syyt

Purkamisilmoituksessa on ilmoitettava purkamisen syyt. Syyt kannattaa kuvailla riittävän tarkasti, ettei niistä synny epäselvyyksiä ja turhia riitoja.

Työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Työnantajalla on oikeus purkaa työsopimus, jos työntekijä on rikkonut tai laiminlyönyt työsuhteensa kannalta olennaisia velvollisuuksia niin vakavasti, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Hyväksyttäviä purkamisperusteita ovat yleensä esimerkiksi päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyminen työpaikalla tai useat luvattomat poissaolot työpaikalta. 

Työsopimuksen purkaminen on vapaampaa työntekijän ollessa koeajalla, sillä tällöin ei tarvita erityistä syytä. Työsopimusta ei kuitenkaan saa purkaa syrjivillä tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

5. Maininta työntekijän kuulemisesta

Purkamisilmoituksessa on järkevää mainita, onko työntekijää kuultu. Työntekijälle on nimittäin varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen kuin työsopimus puretaan. Jos et ole vielä järjestänyt kuulemistilaisuutta, voit laatia kutsun kuulemistilaisuuteen helposti Docuen kuulemistilaisuuden kutsumallilla. Itse kuulemistilaisuudesta on hyvä tehdä kirjallinen muistio, jonka laatiminen onnistuu myös kätevästi Docuen kuulemistilaisuuden muistiomallilla. Kuulemista ei kuitenkaan tarvitse järjestää, jos työsopimuksen purkaminen johtuu työntekijän vähintään seitsemän päivää kestäneestä, luvattomasta poissaolosta. 

6. Osapuolten allekirjoitukset

Purkamisilmoitukseen kannattaa ottaa sekä työnantajan että työntekijän allekirjoitus. Myös allekirjoituksen paikka ja aika on hyvä mainita – tällöin ei tarvita erillistä mainintaa työsuhteen päättymispäivämäärästä. Allekirjoituksen avulla voit tarvittaessa todistaa, minkä sisältöinen purkamisilmoitus työntekijälle on annettu ja milloin. Jos työntekijän allekirjoitusta ei jostain syystä ole mahdollista saada (esim. niskoitteleva työntekijä), voit vaihtoehtoisesti nimetä muun henkilön, joka allekirjoituksellaan todistaa työntekijän saaneen ilmoituksen.

Miten laadin purkamisilmoituksen helpoiten?

Työsopimuksen purkaminen onnistuu helpoiten Docuen älykkäällä purkamisilmoituksen mallilla. Palvelu kysyy sinulta kohta kohdalta, mitä haluat purkamisilmoitukseesi ja muotoilee sinulle vastaustesi perusteella siistin ja allekirjoitusvalmiin asiakirjan. Lisäksi se neuvoo sinua lomaketta laatiessasi eri vaihtoehdoista ja niiden merkityksestä. Kysymyksessä ei siis ole yksittäinen työsuhteen päättämisen lomake tai luonnos, vaan avustava teknologia, jolla laadit korkealaatuisen purkamisilmoituksen vähällä vaivalla.

III) MUITA TILANTEITA

Työntekijä on päättämässä työsuhdetta

Docuen palvelu sisältää laadukkaat työsuhteen päättämisen mallit myös tilanteisiin, joissa työntekijä päättää työsuhteen:

Työsuhde halutaan päättää yhteisestä tahdosta

Aina työsuhteen yksipuolinen päättäminen ei ole tarpeellista. Mikäli työnantajalla ja työntekijällä on yhteinen tahto päättää työsuhde, he voivat myös sopia työsuhteen päättämisestä. Tällöin työsopimus lakkaa osapuolten yhteisellä sopimuksella ja yhteisesti sopimilla ehdoilla, eikä esimerkiksi irtisanomis- tai purkamisperustetta taikka irtisanomisaikaa edellytetä. Päättämissopimuksen laatiminen onnistuu vaivattomasti ja juridisesti pätevällä tavalla Docuen mallilla "työsuhteen päättämissopimus".

Muista työtodistus

Työsuhteen päätyttyä työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle kirjallinen työtodistus tämän pyynnöstä. Docuen palvelu sisältää sekä suppean että laajan työtodistuksen mallin.

----

Tags: työsuhteen päättäminen lomake, työsopimuksen irtisanominen, työsopimuksen purkaminen, työsuhteen päättäminen sopimalla

Docueta käyttävät niin yhden henkilön toiminimet kuin pörssiyhtiötkin.

100 000 Käyttäjää
30 000 yritystä

Valmis kokeilemaan?

Docuella jopa yli 1 000 euron arvoisten asiakirjojen laatiminen onnistuu 10 minuutissa.

Kokeile maksutta