Asiakirjamallit

Työsuhteen päättämissopimus

Työsuhteen päättämissopimuksella työnantaja ja työntekijä sopivat yhteisymmärryksessä työsuhteen päättämisestä. Työsuhteen päättämissopimus on nopea ja varma tapa lopettaa työsuhde, kunhan sopimus laaditaan huolellisesti. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 5.6.2024

Kun on yhteinen halu päättää työsuhde

Irtisanomisen tai purkamisen vaihtoehto: Kun työsuhde päätetään yhteisellä päätöksellä, on siitä syytä tehdä kirjallinen sopimus. Työsuhteen päättämissopimuksessa ei ole kyse kummankaan osapuolen yksipuolisesta työsuhteen päättämisestä, joten työsopimuslain mukaista irtisanomis- tai purkamisperustetta ei edellytetä. Sopimus sopii hyvin tilanteisiin, joissa yhteistyön jatkaminen nähdään molemmin puolin vaikeaksi tai työnantajalla on yleinen tarve vähentää työvoimaa.

Työsuhteen päättämissopimus vähentää työsuhteen päättymiseen liittyviä riskejä

Ratkoo osapuolten erimielisyydet lopullisesti: Päättämissopimuksessa sovitaan tyypillisesti siitä, ettei osapuolilla ole sopimuksen tekemisen jälkeen mitään työsuhteeseen perustuvia vaatimuksia toisiaan kohtaan. Tällä sopimusehdolla osapuolet luopuvat mahdollisuudestaan riitauttaa työsuhteen päättymisen syyt tai muut työsuhteeseen liittyvät seikat oikeudessa. Tehty päättämissopimus sitoo osapuolia lähes poikkeuksetta, eikä sitä voida jälkikäteen muuttaa. Sopimus tuo siis oikeusvarmuutta erityisesti työnantajalle.

Päättämissopimusta koskee laaja sopimusvapaus

Lailla sääntelemätön sopimus: Työlainsäädännössä ei ole työsuhteen päättämissopimusta koskevia erityissäännöksiä, eli sopimusta arvioidaan pitkälti yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan. Sopimuksella voidaan monesti poiketa myös niistä velvoitteista, jotka velvoittaisivat työnantajaa tilanteessa, jossa se on yksipuolisesti irtisanomassa työntekijää. Esimerkiksi irtisanomisajasta säädetään laissa, mutta sen ehdoista voidaan sopia päättämissopimuksessa yhteisesti toisinkin. Näin yleensä myös tehdään. Lisäksi voidaan sopia esimerkiksi erorahasta, kilpailukiellosta sekä käytännön asioista, kuten työvälineiden palauttamisesta.

Sopimuksen pätevyyden edellytyksenä on aito vapaaehtoisuus

Tehtävä vapaasta tahdosta: Työsuhteen päättämissopimus on juridisesti pätevä ja osapuolia sitova edellyttäen, että sopimus on tehty yhteisymmärryksessä ja asianmukaisesti. Koska työntekijä on lain näkökulmasta heikommassa asemassa suhteessa työnantajaan, tulee työnantajan kiinnittää erityistä huomiota siihen, että työntekijä ryhtyy päättämissopimukseen vapaasta tahdostaan. Tämä toteutuu, kun työntekijälle annetaan riittävä aika harkita sopimukseen ryhtymistä ja hankkia tarvittaessa asiantuntija-apua.

Miten laadin työsuhteen päättämissopimuksen helpoiten?

Kirjallinen sopimus antaa parhaan suojan: Työsuhteen päättämissopimuksen voi tehdä vapaamuotoisesti – jopa suullisesti –, mutta todisteluongelmien välttämiseksi se kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Laadukkaan ja juridisesti pätevän päättämissopimuksen laadit helpoiten Docuen päättämissopimuksen mallilla.

Automatisoitu päättämissopimuksen malli: Voit laatia allekirjoitusvalmiin sopimuksen parhaimmillaan hiirenklikkauksin – tarkkaan kehitetyt malliehtomme muuntuvat tilanteesi mukaan. Kysymys ei ole siis perinteisestä yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta (“työsuhteen päättämissopimus pohja”), vaan modernista teknologiasta, joka sisältää satojen eri pohjien ehdot ja mallisisällöt.

Työsuhteen päättämissopimus, joka sisältää malliehdot satoihin eri tilanteisiin

Mallisisällöt tärkeimpiin kohtiin: Docuen päättämissopimuksen malli tarjoaa vakiintuneeseen sopimuskäytäntöön pohjautuvat mallisisällöt muun muassa seuraaviin kohtiin:

  • Sopimuksen tarkoitus ja tausta
  • Työsuhteeseen liittyvät vaatimukset
  • Työsuhteen päättymisajankohta
  • Loppupalkka & eroraha
  • Kilpailukielto
  • Salassapito
  • Työntekijän työsähköpostit
  • Työnantajan omaisuuden palauttaminen
  • Työsuhteen päättymisestä tiedottaminen
  • Erimielisyyksien ratkaiseminen

Juristien kynästä: Malliehdot ovat juristiemme laatimia, ja niitä päivitetään säännöllisesti ajantasaisen lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaisesti. Halutessasi voit muokata malliehtojamme tai kirjoittaa omia sisältöjäsi.

Mikä on kultainen kädenpuristus ja milloin se pitää antaa?

Korvaus työsuhteen päättymisestä: Työsuhteen päättämissopimuksessa sovitaan monesti summasta, jonka työnantaja sitoutuu maksamaan työntekijälle työsuhteen päättymiseen liittyvänä korvauksena. Puhekielessä tätä korvausta nimitetään usein “kultaiseksi kädenpuristukseksi” tai “erorahaksi”. Erorahan maksaminen on työnantajalle vapaaehtoista. Usein se saattaa kuitenkin toimia työntekijälle tarvittavana motivaattorina sopimuksen solmimiseen.

Vaikuttaa työntekijän työttömyysturvaan: Työntekijällä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen ajalta, jolle erokorvaus voidaan jaksottaa. Jos esimerkiksi työntekijälle maksetaan puolen vuoden palkkaa vastaava erokorvaus, ei työntekijä saa työttömyysetuutta puoleen vuoteen.

Ei sivukuluja: Erorahaa ei pidetä vastikkeena työnteosta, minkä vuoksi siitä ei myöskään tarvitse maksaa palkan sivukuluja, kuten työeläkemaksuja. Työntekijälle veronalaista tuloa se kuitenkin on, joten ennakonpidätys tulee suorittaa.

Muista suojata kullanarvoiset liikesalaisuutesi

Usein myös sopimuksen sisältö suojataan: Päättämissopimuksessa kannattaa sopia työsuhteen jälkeiseen aikaan ulottuvasta liikesalaisuuksien salassapidosta erityisesti, jos näin ei ole tehty aiemmin työsuhteessa. Lisäksi monesti sovitaan, että myös päättämissopimuksen sisältö on pidettävä salassa. Salassapitovelvollisuuden rikkomisen sanktioksi kannattaa asettaa kiinteämääräinen sopimussakko, koska ulos vuodettujen tietojen aiheuttamia vahinkoja on vaikea mitata ja näyttää toteen.

Docuella laadit kaikki yritystoiminnan asiakirjat helposti

Asiakirjamallit kaikkiin tilanteisiin: Docuen palvelussa laadit kaikki yrityshallintoon, työsuhteisiin ja asiakassuhteisiin liittyvät asiakirjat vaivattomasti ja budjettia kaatamatta. Pelkästään työsuhteen asiakirjamalleja on palvelussamme yli 70. Tutustu esimerkiksi seuraaviin suosittuihin työsuhteen malleihimme:

Kaikki palvelumme asiakirjamallit ovat juristiemme laatimia ja ylläpitämiä.


Tags: työsopimuksen päättäminen, työsuhteen päättämissopimus, sopimus työsuhteen päättämisestä malli

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 5.6.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion