Työsopimuksen purkaminen yhteisymmärryksessä – siis työsuhteen päättämissopimus

Työsopimuksen voi päättää paitsi yksipuolisin toimin myös osapuolten yhteisellä sopimuksella. Työsuhteen päättämissopimuksella työnantaja ja työntekijä sopivat työsuhteen päättämisestä yhteisymmärryksessä ja luopuvat enemmistä vaatimuksista puolin ja toisin. Lue tästä jutusta, mitä erityispiirteitä päättämissopimuksiin liittyy ja miten laadit sopimuksen helpoiten.

Kirjoittaja Docue
Päivitetty 22.10.2021
Arvioitu lukuaika 7 minuuttia

Kyseessä ei tarkkaan ottaen ole työsopimuksen purkaminen 

Työsopimuksen purkaminen yhteisymmärryksessä onnistuu työnantajan ja työntekijän välisellä työsuhteen päättämissopimuksella. Tällöin kysymyksessä ei tarkkaan ottaen ole työsopimuksen purkaminen eikä myöskään irtisanominen, koska ne ovat aina yksipuolisia toimenpiteitä. Työsuhteen päättämissopimuksella työsopimus sen sijaan lakkaa osapuolten yhteisellä sopimuksella ja yhteisesti sopimilla ehdoilla.

Työlainsäädännössä ei ole työsuhteen päättämissopimusta koskevia erityissäännöksiä, vaan sopimusta arvioidaan pitkälti yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan. Päättämissopimuksen sisältö onkin joitain poikkeuksia lukuun ottamatta osapuolten vapaasti sovittavissa. Sopimuksella voidaan lähtökohtaisesti poiketa myös niistä työlainsäädäntöön perustuvista velvoitteista, jotka velvoittaisivat työnantajaa, jos hän päättäisi työsuhteen yksipuolisesti. Työnantaja ja työntekijä voivat esimerkiksi sopia työsuhteen päättyväksi heti, vaikka päättämisessä tulisi lain mukaan noudattaa irtisanomisaikaa. 

Sopimiselle voi olla monenlaisia syitä – voivatko molemmat osapuolet voittaa?

Työnantaja voi olla halukas tekemään päättämissopimuksen esimerkiksi siksi, että hänellä on yleinen tarve vähentää työvoimaa mutta hän ei ole varma laillisen irtisanomisperusteen olemassaolosta. Työntekijän kannalta päättämissopimus voi olla houkutteleva esimerkiksi sopimuksen rahakkaiden ehtojen tai työpaikan tulehtuneen ilmapiirin vuoksi. Päättämissopimus sopii hyvin siis tilanteisiin, joissa yhteistyön jatkaminen nähdään molemmin puolin vaikeaksi. Olennaista kaikissa tapauksissa on, että työnantajalla ja työntekijällä on yhteinen halu päättää työsuhde. 

Sopimalla työsuhteen päättämisestä yhteisesti osapuolet voivat välttyä mahdolliselta oikeudenkäynniltä ja sen mahdollisesti mukanaan tuomalta kielteiseltä julkisuudelta. Sopiminen on kaikin puolin nopea ja varma tapa päättää työsuhde, kunhan sopimus laaditaan huolellisesti.

Mistä asioista päättämissopimuksissa yleensä sovitaan? – Muista ainakin nämä 5 kohtaa

  1. Työsuhteen päättymisajankohta: Sopimuksessa on hyvä mainita päivämäärä, jona työsuhde päättyy. Koska irtisanomisaikoja ei tarvitse noudattaa, voidaan työsuhde sopia päättyväksi vaikka heti. Vaihtoehtoisesti työsuhde voidaan pitää voimassa vielä tietyn aikaa. Tällöin on melko tavanomaista, että työntekijä vapautetaan tämän työntekovelvoitteesta jo sopimuksentekohetkellä. Vaikka työskentelyvelvollisuus päättyisi heti, työntekijällä on lähtökohtaisesti oikeus työsopimuksensa mukaiseen palkkaan ja muihin etuihin aina siihen asti, kunnes varsinainen työsuhde päättyy. Toisaalta myös työntekijän muut velvoitteet pysyvät lähtökohtaisesti voimassa (esim. kilpailukieltovelvoite).
  2. Loppupalkka: Selvyydeksi on syytä sopia, mitä loppupalkka sisältää ja milloin se maksetaan. Loppupalkka sisältää kaikki työntekijän työsuhteesta johtuvat saatavat, kuten varsinaisen palkan, työaikakorvaukset, lyhennysvapaat (ns. pekkaset), lomakorvaukset, päivärahat ja matkakustannusten korvaukset.
  3. Eroraha: Sopimuksissa sovitaan monesti summasta, jonka työnantaja sitoutuu maksamaan työntekijälle työsopimuksen päättymiseen liittyvänä korvauksena. Puhekielessä tätä korvausta nimitetään usein “erorahaksi” tai “kultaiseksi kädenpuristukseksi”. Eroraha katsotaan luonteeltaan vahingonkorvaukseksi työntekijälle työsuhteen päättymisestä, ei vastikkeeksi työnteosta. Erorahasta sopiminen ei kuitenkaan ole pakollista.
  4. Salassapito: Työsuhteen jälkeiseen aikaan ulottuvasta työnantajan liikesalaisuuksien salassapidosta on tärkeää sopia erityisesti, jos näin ei ole tehty aiemmin työsuhteessa. Liikesalaisuuksien lisäksi sopimuksissa sovitaan yleensä sopimuksen sisällön salassapidosta. Salassapitovelvollisuuden rikkomisen sanktioksi asetetaan tavallisesti kiinteämääräinen sopimussakko, koska ulos vuodettujen tietojen aiheuttamia vahinkoja on vaikea määrittää ja näyttää toteen.
  5. Työsuhteeseen liittyvät vaatimukset: Sopimuksissa sovitaan tyypillisesti, ettei osapuolilla ole sopimuksen allekirjoituksen jälkeen mitään työsuhteeseen perustuvia vaatimuksia toisiaan kohtaan. Tällä sopimusehdolla osapuolet luopuvat mahdollisuudestaan riitauttaa työsuhteen päättymisen syyt tai muut työsuhteeseen liittyvät seikat oikeudessa. Tehty sopimus sitoo osapuolia lähes poikkeuksetta, eikä sitä voida jälkikäteen muuttaa. Sopimus vähentää näin ollen työsuhteen päättymiseen liittyviä riskejä ja tuo oikeusvarmuutta erityisesti työnantajalle.

Lisäksi osapuolet voivat tarpeen mukaan sopia esimerkiksi kilpailukiellosta, rekrytointi- ja houkuttelukiellosta sekä käytännön asioista, kuten työvälineiden palauttamisesta.

Sopimuksen pätevyyden edellytyksenä on aito vapaaehtoisuus

Päättämissopimus on juridisesti pätevä ja osapuolia sitova edellyttäen, että sopimus on tehty yhteisymmärryksessä ja muutoin asianmukaisesti. Koska työntekijä on heikommassa asemassa suhteessa työnantajaan – ainakin lain näkökulmasta –, tulee työnantajan kiinnittää erityistä huomiota siihen, että työntekijä ryhtyy päättämissopimukseen vapaasta tahdostaan ja vakaalla harkinnalla. Sopimus voi osoittautua pätemättömäksi esimerkiksi tilanteessa, jossa työntekijää on erehdytetty irtisanomisperusteen olemassaolosta tai häntä on painostettu allekirjoittamaan sopimus.

Työnantajan onkin annettava työntekijälle riittävä aika tutustua sopimukseen ja punnita sen vaikutuksia. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että työntekijällä tulee olla mahdollisuus “nukkua yön yli” ennen sopimuksen solmimista. Työntekijällä tulee myös tarpeen mukaan olla mahdollisuus hankkia asiantuntevaa apua ennen sopimukseen sitoutumista. 

Päättämissopimukseen kannattaa kirjata sopimuksen syyt ja taustatekijät. Työnantajan kannalta on suositeltavaa korostaa, että osapuolet ovat tehneet sopimuksen yksimielisesti ja että työntekijällä on ollut riittävä harkinta-aika. Sopimuksen taustaa ja tarkoitusta kuvaavat kirjaukset voivat osoittautua kullanarvoisiksi, jos sopimusta joudutaan syystä tai toisesta tulkitsemaan jälkikäteen.

Miten laadin päättämissopimuksen helpoiten?

Päättämissopimuksen voi tehdä vapaamuotoisesti – jopa suullisesti –, mutta jälkikäteisten epäselvyyksien välttämiseksi kirjallisen ja todisteellisen muodon käyttäminen on ehdottoman suositeltavaa. Juridisesti pätevän ja juuri sinun tarpeisiisi sopivan päättämissopimuksen laadit helpoiten Docuen työsuhteen päättämissopimuksen mallilla. Päättämissopimuksen mallimme sisältää juristiemme laatimat malliehdot seikoista, joista sopimuksissa tyypillisesti sovitaan. Halutessasi voit muokata malliehtojamme tai kirjoittaa omia ehtojasi. Kyseessä ei ole yksittäinen päättämissopimuksen luonnos vaan moderni teknologia, jonka avulla laadit laadukkaan sopimuksen vähällä vaivalla.

Muista työtodistus!

Työsuhteen päättyessä työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle kirjallinen työtodistus tämän pyynnöstä. Myös työtodistuksen laatiminen onnistuu Docuen palvelussa käden käänteessä. Palvelumme sisältää sekä suppean että laajan työtodistuksen mallin

----

Tags: työsopimuksen purkaminen yhteisymmärryksessä, työsuhteen päättäminen sopimalla

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile ilmaiseksi