Lomautusilmoitus

Lomautusilmoitus on annettava työntekijälle viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkua. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, alkamisajankohta ja kesto. Lomautusilmoituksen mallimme on juristiemme laatima, ja sen sisältöjä päivitetään lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaisesti.
Laadi asiakirja
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Työnteon ja palkanmaksun väliaikainen keskeytys

Lomauttamisen määritelmä: Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. Lomautuksen avulla työnantaja voi säilyttää ammattitaitoisen työntekijän palveluksessaan tilanteessa, jossa hän ei voi tilapäiseksi ennakoidusta syystä järjestää työntekijälle työtä ja maksaa palkkaa.

Toteuttamistapa & kesto: Lomautus voi olla toteuttamistavaltaan joko kokopäiväinen tai osa-aikainen – kestoltaan joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva.

Oikeus tehdä muuta työtä: Työntekijällä on oikeus tehdä muuta työtä lomautuksen aikana. Työntekijältä odotetaan kuitenkin edelleen tiettyä lojaalisuutta lomautuksen tehnyttä työnantajaa kohtaan – liikesalaisuudet on pidettävä luottamuksellisina eikä kilpailevalle työnantajalle saa lähtökohtaisesti työskennellä.

Lomautusilmoitus annettava vähintään 14 päivää etukäteen

Lomautusilmoitus on lain mukaan annettava vähintään 14 kalenteripäivää ennen lomautuksen alkamista. Mikäli työsuhteeseen soveltuu jokin työehtosopimus, siinä on voitu sopia pidemmästä – tai jopa lyhyemmästä – lomautusilmoitusajasta. Työnantaja on lisäksi aina vapaa käyttämään laissa tai työehtosopimuksessa määriteltyä pidempää ilmoitusaikaa, mutta ei lyhyempää.

Ilmoituksessa mainittava lomautusperuste, alkamisajankohta ja kesto

Lomautusilmoituksessa on mainittava seuraavat seikat:

  1. Lomautusperuste eli onko lomautuksen syynä tuotannolliset ja taloudelliset syyt vai työn tilapäinen vähentyminen;
  2. Alkamisajankohta eli päivämäärä, josta lähtien lomautus on voimassa; ja
  3. Kesto tai arvioitu kesto – määräaikaisesta lomautuksesta on ilmoitettava tarkka kesto ja toistaiseksi voimassa olevasta arvioitu kesto.

Lomautuksen ilmoittaminen tehtävä ensisijaisesti henkilökohtaisesti

Ensisijainen ilmoitustapa: Lomautusilmoitus on annettava lomautettavalle työntekijälle itselleen. Ilmoitus on annettava ensisijaisesti henkilökohtaisesti, kuten kasvotusten tai puhelun välityksellä. Vaikka itse lomautuksen ilmoittaminen tapahtuisi suullisesti, kannattaa työntekijälle aina antaa myös kirjallinen lomautusilmoitus. Näin ilmoituksen sisällöstä ja ajankohdasta jää selkeä todiste.

Toissijainen ilmoitustapa: Mikäli lomautuksen ilmoittaminen henkilökohtaisesti ei ole mahdollista, voi ilmoituksen antaa myös sähköisesti tai postitse. Tällöin työnantajan tulee varmistua siitä, että työntekijä saa ilmoituksen tiedoksi lomautusilmoitusajan puitteissa.

Docue-vinkki: Pyydä työntekijää allekirjoittamaan Docuen palvelussa laatimasi lomautusilmoitus sähköisesti, ja saat riidattoman todisteen ilmoituksen tiedoksiannosta.

Ilmoitus annettava tiedoksi myös työntekijöiden edustajalle

Lomautusilmoitusta ei saa antaa työntekijän sijasta työntekijöiden edustajalle, ellei työntekijä ole antanut siihen erikseen suostumusta. Edustajalla tarkoitetaan tässä esimerkiksi luottamusmiestä tai luottamusvaltuutettua. Eri asia on, että lomautusilmoitus on työntekijän lisäksi annettava tiedoksi myös edellä tarkoitetulle edustajalle, jos siis sellainen työpaikalta löytyy.

Docue-vinkki: Palvelumme monista-toiminnon avulla voit helposti kopioida työntekijälle laatimasi lomautusilmoituksen ja käyttää sitä pohjana, kun laadit työntekijöiden edustajalle annettavaa ilmoitusta. Näin molemmat ilmoitukset sisältävät varmasti samat tiedot.

Ilmoitusta ei poikkeuksellisesti tarvitse antaa, jos työntekijä on lomautusajan palkattomalla vapaalla

Lomautusilmoitusta ei poikkeuksellisesti tarvitse antaa, jos työnantajalla ei ole muun työstä poissaolon vuoksi velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa lomautusaikana. Tällaisen poissaolon syy voi olla esimerkiksi perhevapaa, opintovapaa tai asevelvollisuus. Näissäkin tilanteissa ilmoitus kannattaa antaa siltä varalta, että työntekijän palkaton poissaolo keskeytyisi ennakoitua aikaisemmin.

Laatimalla lomautusilmoituksen Docuen palvelussa voit olla varma, että se on lainmukainen

Docue on palvelu, jolla laadit lomautukseen ja muihin HR-asioihin liittyvät asiakirjat helpommin. Lomautusilmoituksen mallimme sisältää juristiemme laatimat malliehdot, joista voit hiirenklikkauksin valita omaan asiakirjaasi sopivat. Voit myös halutessasi kirjoittaa omia sisältöjäsi.

Käytössäsi on Docuen sähköinen allekirjoitus, joka toimii todisteena siitä, että työntekijä on saanut ilmoituksen tiedoksi määräajassa. Jos et jostain syystä saa työntekijän allekirjoitusta ilmoitukseen, voit vaihtoehtoisesti nimetä muun henkilön, joka allekirjoituksellaan todistaa työntekijän saaneen ilmoituksen.

Lomauttamisen perusteet – kaksi vaihtoehtoista perustetta

Työnantaja tarvitsee aina lainmukaisen perusteen työntekijän lomauttamiseen. Lomauttamisen perusteet ovat seuraavat: 1) tuotannolliset ja taloudelliset syyt; tai 2) tilapäinen työn vähentyminen.

Tuotannolliset ja taloudelliset syyt

Työnantaja saa harkintansa mukaan joko lomauttaa tai irtisanoa työntekijän, jos tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työ vähentyy tyypillisesti, kun lopputuotteen kysyntä pienenee, mutta myös esimerkiksi työvaiheiden koneellistaminen voi vähentää työvoiman tarvetta. Olennaisuuden ja pysyvyyden edellytystä arvioidaan tapauskohtaisesti.

Lomauttaminen edellyttää lisäksi, ettei työnantaja pysty kohtuudella järjestämään työntekijälle muuta sopivaa työtä tai koulutusta. Työnantajan ei kuitenkaan tarvitse ryhtyä liiallisuuksiin täyttääkseen työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuutensa.

Tilapäinen työn vähentyminen

Työnantaja saa vaihtoehtoisesti lomauttaa työntekijän, jos työ on joko konkreettisesti vähentynyt tilapäisesti tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti. Työn vähentymistä pidetään kummassakin tapauksessa tilapäisenä, jos sen arvioidaan kestävän enintään 90 päivää. Lisäedellytyksenä lomauttamiselle tässäkin tilanteessa on, ettei työntekijä ole kohtuudella sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin.

Määräaikaiset työntekijät ovat lähtökohtaisesti suojassa

Määräaikaisia työntekijöitä ei voi pääsääntöisesti lomauttaa edes edellä mainituilla perusteilla. Lomautus on mahdollista vain siinä tapauksessa, että työntekijä työskentelee vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.

Lomautuksen viisi vaihetta

1 | Ennakkoselvityksen antaminen

Työnantajan tulee antaa lomautuksesta ennakkoselvitys työntekijälle viipymättä sen jälkeen, kun lomautustarve on tullut työnantajan tietoon. Ennakkoselvitystä ei tarvitse antaa, jos työnantaja kuuluu yhteistoimintalain piiriin, sillä tällöin lomautuksesta on käytävä muutosneuvottelut.

2 | Työntekijän kuuleminen

Työntekijälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi selvityksestä sen antamisen jälkeen mutta ennen lomautusilmoituksen antamista. Jos työnantaja kuuluu yhteistoimintalain piiriin, työntekijän kuuleminen tapahtuu muutosneuvotteluissa.

3 | Lomautusilmoituksen antaminen

Lomautusilmoitus on annettava työntekijälle pääsääntöisesti vähintään 14 päivää ennen lomautuksen alkua.

4 | Lomautustodistuksen antaminen

Työntekijällä on oikeus pyynnöstään saada lomautusta koskeva kirjallinen todistus. Todistusta ei tarvitse antaa, jos työntekijä on saanut kirjallisen lomautusilmoituksen, josta käyvät ilmi todistuksessa vaadittavat asiat.

5 | Työn jatkumisesta ilmoittaminen

Jos työntekijä on lomautettu toistaiseksi, työn alkamisesta on ilmoitettava vähintään seitsemän päivää aikaisemmin, jollei toisin ole sovittu.

Palvelumme sisältää asiakirjamallit myös kaikkiin edellä mainittuihin tilanteisiin.


Tags: lomautus ilmoittaminen, lomautuksen ilmoittaminen, lomautus peruste, lomauttamisen perusteet, tuotannolliset ja taloudelliset syyt

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group