Lomautuksen ennakkoselvitys

Työnantajan on annettava työntekijälle ennakkoselvitys lomauttamisesta viipymättä lomautustarpeen tultua työnantajan tietoon. Selvitys on annettava ennen varsinaista lomautusilmoitusta – se on siis ikään kuin ennakkovaroitus työnantajan ennakoimasta lomautustarpeesta.
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Lomautus keskeyttää työnteon ja palkanmaksun väliaikaisesti

Kun yritys kohtaa tuotannollisia tai taloudellisia vaikeuksia, lomauttaminen on oiva keino tervehdyttää yrityksen toimintaa. Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa.

Ennakkoselvitys annettava lomautustarpeen ilmetessä

Takaraja varsinaisen lomautusilmoituksen antamiselle on 14 päivää, mutta jo sitä ennen työnantajan on annettava lomautettavalle työntekijälle parhaan tietämyksensä mukainen selvitys tulevasta lomautuksesta. Selvitys on annettava viipymättä lomautuksen tarpeen tultua työnantajan tietoon. Selvitys on ikään kuin ennakkovaroitus työnantajan ennakoimasta lomautustarpeesta – sen tarkoituksena on varmistaa, että työntekijä saa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tiedon tulevasta lomautuksesta.

Ennakkoselvitys sisältää arvion tulevasta lomautuksesta

Ennakkoselvityksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  1. Lomautuksen peruste eli lomautetaanko työntekijä tuotannollis-taloudellisella perusteella vai työn tilapäisen vähentymisen perusteella;
  2. Arvioitu laajuus eli koskeeko lomautus koko henkilöstöä vai vain tiettyä osaa siitä;
  3. Arvioitu toteuttamistapa eli toteutetaanko lomautus keskeyttämällä työnteko kokonaan vai lyhentämällä työntekijän säännöllistä työaikaa;
  4. Arvioitu alkamisajankohta eli päivämäärä, josta lähtien lomautus on voimassa; ja
  5. Arvioitu kesto eli karkea, osapuolia sitomaton arvio lomautuksen kestosta.

Selvitys annetaan työntekijälle, työntekijöiden edustajalle tai työntekijöille yhteisesti

Jos työnantaja aikoo lomauttaa vain yhden työntekijän, selvitys on annettava kyseiselle lomautettavalle työntekijälle. Jos taas työnantaja aikoo lomauttaa useamman kuin yhden työntekijän, selvitys voidaan antaa paitsi kullekin työntekijälle erikseen myös työntekijöiden edustajalle tai työntekijöille yhteisesti. Edustajalla tarkoitetaan tässä esimerkiksi luottamusmiestä tai luottamusvaltuutettua.

Selvitys kannattaa aina antaa kirjallisesti ja todisteellisesti. Näin työnantaja voi jälkikäteen todistaa täyttäneensä selvitysvelvollisuutensa.

Docuen ennakkoselvityksen mallilla laadit lain vaatimukset täyttävän selvityksen

Docue on palvelu, jolla laadit lomautukseen ja muihin HR-asioihin liittyvät asiakirjat helpommin. Ennakkoselvityksen mallimme sisältää juristiemme laatimat mallisisällöt, joista voit hiirenklikkauksin valita omaan asiakirjaasi sopivat. Halutessasi voit myös kirjoittaa omia sisältöjäsi.

Käytössäsi on Docuen sähköinen allekirjoitus, joka toimii todisteena siitä, että työntekijä on vastaanottanut ennakkoselvityksen. Jos et jostain syystä saa työntekijän allekirjoitusta selvitykseen, voit vaihtoehtoisesti nimetä muun henkilön, joka allekirjoituksellaan todistaa työntekijän saaneen selvityksen.

Lomauttaminen edellyttää lainmukaista perustetta

Työnantaja tarvitsee aina lainmukaisen perusteen työntekijän lomauttamiseen. Lomautusperusteet ovat seuraavat: 1) työn olennainen ja pysyvä vähentyminen (ns. tuotannollis-taloudelliset syyt); tai 2) työn tilapäinen vähentyminen.

Työn olennainen ja pysyvä vähentyminen

Työnantaja saa harkintansa mukaan joko lomauttaa tai irtisanoa työntekijän, jos tarjolla oleva työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi – joko taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Olennaisuuden ja pysyvyyden edellytystä arvioidaan tapauskohtaisesti. Lisäedellytyksenä lomauttamiselle on, ettei työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai koulutusta.

Työn tilapäinen vähentyminen

Lomautusmahdollisuus on olemassa, jos työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti. Työn vähentymistä pidetään tilapäisenä, jos sen arvioidaan kestävän enintään 90 päivää. Lisäedellytyksenä lomauttamiselle tässäkin tilanteessa on, ettei työntekijä ole kohtuudella sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin.

Määräaikaiset työntekijät ovat erityistapaus

Määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän lomauttaminen on mahdollista vain rajoitetusti. Määräaikaisen työntekijän saa lomauttaa, jos määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa se vakituinen työntekijä, jonka sijaisena määräaikainen on.

Työntekijää on kuultava ennakkoselvityksen jälkeen

Työnantajan on varattava työntekijöille tai heidän edustajalleen tilaisuus tulla kuulluksi annetusta ennakkoselvityksestä. Kuuleminen on toteutettava selvityksen antamisen jälkeen mutta ennen lomautusilmoituksen antamista siten, että työnantaja voi ottaa työntekijöiden näkemykset huomioon ennen lopullista lomautusta koskevaa päätöksentekoa.

Kun laadit ennakkoselvityksen Docuen palvelussa, voit valita selvitykseen valmiit malliehdot myös kuulemistilaisuudesta.

Yt-neuvotteluissa ennakkoselvitystä ei tarvita

Ennakkoselvitystä ei tarvitse antaa, jos työnantajalla on velvollisuus esittää työntekijälle vastaavanlainen selvitys muun lain tai sopimuksen perusteella. Käytännössä tällainen laki on yhteistoimintalaki, jota sovelletaan yrityksiin, jotka työllistävät säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Yt-neuvotteluissa yrityksen tila ja suunnitelmat tulevat työntekijöiden tietoon muutenkin.

Lomautuksen viisi vaihetta

1 | Ennakkoselvityksen antaminen

Työnantajan tulee antaa lomautuksesta ennakkoselvitys työntekijälle viipymättä sen jälkeen, kun lomautustarve on tullut työnantajan tietoon. Ennakkoselvitystä ei tarvitse antaa, jos työnantaja kuuluu yhteistoimintalain piiriin, sillä tällöin lomautuksesta on käytävä yt-neuvottelut.

2 | Työntekijän kuuleminen

Työntekijälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi selvityksestä sen antamisen jälkeen mutta ennen lomautusilmoituksen antamista. Jos työnantaja kuuluu yhteistoimintalain piiriin, työntekijän kuuleminen tapahtuu yt-neuvotteluissa.

3 | Lomautusilmoituksen antaminen

Lomautusilmoitus on annettava työntekijälle pääsääntöisesti vähintään 14 päivää ennen lomautuksen alkua.

4 | Lomautustodistuksen antaminen

Työntekijällä on oikeus pyynnöstään saada lomautusta koskeva kirjallinen todistus. Todistusta ei tarvitse antaa, jos työntekijä on saanut kirjallisen lomautusilmoituksen, josta käyvät ilmi todistuksessa vaadittavat asiat.

5 | Työn jatkumisesta ilmoittaminen

Jos työntekijä on lomautettu toistaiseksi, työn alkamisesta on ilmoitettava vähintään seitsemän päivää aikaisemmin, jollei toisin ole sovittu.

Palvelumme sisältää asiakirjamallit myös kaikkiin edellä mainittuihin tilanteisiin.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group