Yhteistoimintamenettely työvoimaa vähennettäessä – muista nämä 6 kohtaa yt-prosessista

Yhteistoimintalain piiriin kuuluva työnantaja on velvollinen käymään muutosneuvottelut (eli yt-neuvottelut) ennen työvoiman vähentämistä. Tässä artikkelissa käymme läpi työvoiman vähentämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn kuusi tärkeintä kohtaa. Yt-menettelyn noudattamiseen kannattaa panostaa, sillä noudattamatta jättäminen voi johtaa huomattaviin sanktioihin.

Kirjoittaja Docue
Päivitetty 3.1.2022
Arvioitu lukuaika 7 minuuttia

Tiivistelmä: yt-menettelyn 6 tärkeintä kohtaa

 1. Neuvotteluesityksen antaminen: Yt-menettely käynnistyy työnantajan vähintään viisi päivää etukäteen antamalla neuvotteluesityksellä. → Laadi neuvotteluesitys
 2. Toimintasuunnitelman tai -periaatteiden laatiminen: Mikäli työnantaja harkitsee irtisanomisia, on neuvottelujen alkaessa annettava toimintasuunnitelma tai -periaatteet, joilla tuetaan muun muassa irtisanottavien työntekijöiden työnhakua ja koulutusta.
 3. Neuvottelujen käyminen: Neuvottelut tulee käydä sisällöllisesti ja menettelyllisesti yt-lain ja asian luonteen vaatimalla tavalla.
 4. Pöytäkirjan laatiminen: Jälkikäteisten riitojen välttämiseksi neuvotteluista kannattaa aina laatia pöytäkirja. → Laadi pöytäkirja
 5. Selvityksen antaminen: Neuvottelujen jälkeen työnantajan on annettava yleinen selvitys neuvottelujen perusteella harkittavista päätöksistä.
 6. Toimenpiteiden toteuttaminen: Lopuksi työnantajan on vielä pantava harkitsemansa toimenpiteet (esim. irtisanomiset) toimeen.

----

1. Anna neuvotteluesitys määräajassa

Yhteistoimintamenettely käynnistyy työnantajan antamalla kirjallisella neuvotteluesityksellä.

Neuvotteluesityksen sisältö: Työvoiman vähentämistä koskevasta neuvotteluesityksestä on käytävä ilmi ainakin:

 • Neuvottelujen aika ja paikka
 • Pääkohdittainen ehdotus neuvotteluissa käsiteltävistä asioista
 • Suunnitellut toimenpiteet ja niiden perusteet
 • Arvio toimenpiteiden kohteena olevien työntekijöiden määrästä
 • Periaatteet, joiden mukaan toimenpiteiden kohteeksi joutuvat työntekijät määräytyvät
 • Arvio toimenpiteiden toimeenpanoajasta

Antamisaika: Neuvotteluesitys on lain mukaan annettava viimeistään viisi päivää ennen muutosneuvottelujen alkamista, jotta neuvottelijoille jää riittävästi valmistautumisaikaa. Neuvotteluesityksen antamisajasta on myös saatettu sopia toisin työehtosopimuksella.

Kenelle annetaan? Neuvotteluesitys annetaan sille, jonka kanssa neuvotellaan. Useimmiten neuvottelut käydään työnantajan ja henkilöstön edustajan kesken, jolloin neuvotteluesitys myös annetaan henkilöstön edustajalle. Henkilöstön edustajalla tarkoitetaan esimerkiksi luottamusmiestä tai luottamusvaltuutettua. Työvoiman vähentämistä koskeva neuvotteluesitys on lisäksi annettava tiedoksi työ- ja elinkeinotoimistolle.

Miten laadin helpoiten? Lain vaatimukset täyttävän neuvotteluesityksen laadit helpoiten Docuen neuvotteluesityksen mallilla. Malli on juristiemme kehittämä, ja sitä päivitetään säännöllisesti ajantasaisen lainsäädännön mukaisesti.

2. Jos harkitset irtisanomisia, laadi toimintasuunnitelma tai -periaatteet

Toimintasuunnitelma: Jos työnantaja harkitsee vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, on työnantajan annettava neuvottelujen alussa esitys toimintasuunnitelmaksi neuvottelujen suunnitelmalliseksi toteuttamiseksi sekä mahdollisista irtisanomisista aiheutuvien seurausten lieventämiseksi.

Toimintasuunnitelmasta tulee käydä ilmi:

 • Neuvottelujen suunniteltu aikataulu
 • Neuvotteluissa noudatettavat menettelytavat
 • Periaatteet, joilla edistetään irtisanottavien työntekijöiden työvoimapalvelujen käyttöä sekä työnhakua ja koulutusta

Toimintasuunnitelma on tarkoitettu joustavaksi ja neuvottelujen edetessä päivitettäväksi instrumentiksi. Vaikka työnantajan on annettava esitys toimintasuunnitelmaksi neuvottelujen alkuvaiheessa, ei suunnitelma välttämättä siinä vaiheessa ole vielä valmis.

Toimintaperiaatteet: Jos taas työnantaja harkitsee alle kymmenen työntekijän irtisanomista, on työnantajan esitettävä neuvottelujen alkaessa toimintaperiaatteet, joilla tuetaan työntekijöiden oma-aloitteista hakeutumista muuhun työhön tai koulutukseen sekä työvoimapalvelujen piiriin.

3. Käy neuvottelut yt-lain mukaisesti

Neuvotteluvelvoitteen täyttymisen edellytyksenä on, että neuvottelut käydään sisällöllisesti ja menettelyllisesti yt-lain ja asian luonteen vaatimalla tavalla. 

Käsiteltävät asiat: Työvoiman vähentämisneuvotteluissa on käsiteltävä ainakin:

 • Toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja
 • Vaihtoehtoja toimenpiteiden kohteena olevan henkilöpiirin rajoittamiseksi sekä niistä aiheutuvien kielteisten seurausten lieventämiseksi
 • Toimintasuunnitelmaa tai -periaatteita (jos neuvottelut koskevat irtisanomisia)
 • Neuvotteluissa esitettyjä ehdotuksia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja

Lisäksi voidaan käsitellä esimerkiksi neuvotteluissa käsiteltävien asioiden salassapitoa, neuvotteluaikaa ja neuvotteluista tiedottamista.

Neuvotteluaika: Neuvotteluja on käytävä vähintään 14 päivää tai kuusi viikkoa. Sovellettava neuvotteluaika riippuu yrityksen koosta sekä suunniteltujen vähennysten luonteesta ja laajuudesta. Neuvotteluajasta voidaan myös sopia toisin neuvotteluihin osallistuvien kesken. 

Neuvottelujen luonne: Muutosneuvottelut on käytävä aidossa neuvottelutarkoituksessa ennen kuin työnantaja päättää neuvottelujen kohteena olevasta asiasta. Työntekijöillä tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa työnantajan päätöksentekoon. Esimerkiksi yleisluontoinen tai ilmoitusluontoinen keskustelu henkilöstövähennyksistä ei riitä neuvotteluiksi.

4. Laadi tarvittaessa pöytäkirja neuvotteluista

Laadittava pyydettäessä: Pöytäkirjan laatiminen ei ole pakollinen osa yt-menettelyä. Velvollisuus pöytäkirjan laatimiseen syntyy vain, jos joku neuvottelijoista sitä pyytää. Silloinkin, kun sitä ei nimenomaisesti pyydetä, on neuvottelut syytä kirjata. Pöytäkirjan avulla työnantaja voi jälkikäteen todistaa käyneensä neuvottelut yt-menettelyn vaatimalla tavalla ja muutenkin asianmukaisesti.

Pöytäkirjan sisältö: Pöytäkirjasta on käytävä ilmi ainakin:

 • Neuvottelujen ajankohta
 • Osallistuneet henkilöt
 • Neuvottelujen tulokset
 • Mahdolliset eriävät mielipiteet. 

Kaikkien osapuolten on tarkastettava ja allekirjoitettava pöytäkirja, jollei toisin sovita.

Miten laadin helpoiten? Laadukas yt-pöytäkirja syntyy hiirenklikkauksin Docuen helppokäyttöisellä pöytäkirjamallilla. Malli sisältää juristiemme laatimat mallikirjaukset yli kymmeneen eri asiakohtaan. Voit valita pikavalintojen avulla omaan pöytäkirjaasi sopivat kohdat.

5. Anna selvitys harkitsemistasi päätöksistä

Antamisaika: Työnantajan on muutosneuvottelujen jälkeen annettava neuvotteluihin osallistuneille henkilöille yleinen selvitys neuvottelujen perusteella harkittavista päätöksistä. Selvitys on annettava kohtuullisessa ajassa neuvottelujen päätyttyä. Laissa ei määritellä kohtuullisen ajan pituutta, vaan se määräytyy tapauskohtaisesti.

Selvityksen sisältö: Mikäli neuvottelut ovat koskeneet työvoiman vähentämistä, on selvityksestä käytävä ilmi:

 • Työnantajan harkitseman päätöksen sisältö
 • Irtisanomisen, lomauttamisen, osa-aikaistamisen tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolisen muuttamisen kohteena olevien työntekijöiden määrä henkilöstöryhmittäin tai toiminnoittain
 • Mahdollisten lomautusten kestoajat
 • Aika, jonka kuluessa työnantaja aikoo panna täytäntöön päätöksensä

Selvityksen antaminen ei vielä merkitse työnantajan harkitsemien toimenpiteiden toimeenpanoa, vaan ne tulee vielä panna toimeen erikseen.

6. Pane harkitsemasi toimenpiteet toimeen

Yt-prosessin tultua päätökseensä työnantajan on vielä toteutettava harkitsemansa toimenpiteet käytännössä. Työvoiman vähentämisen osalta tämä merkitsee yksittäisten työntekijöiden irtisanomista, lomauttamista, osa-aikaistamista tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolista muuttamista. Vähennysten toimeenpanossa noudatetaan vastaavia menettelytapoja kuin muulloinkin.

Docuesta löydät myös vähennysten toimeenpanossa tarvittavat asiakirjamallit:

Asiakirjamallit muuntuvat pikavalintojen avulla juuri sinun tilanteeseesi sopivaksi. Kyse ei siis ole yksittäisistä pohjista, vaan älykkäästä teknologiasta, joka auttaa sinua laadukkaan ja juridisesti pätevän lopputuloksen saavuttamisessa.

----

Yt-menettelyn noudattamatta jättäminen voi johtaa huomattaviin sanktioihin

Mikäli työnantaja toteuttaa vähentämistoimenpiteitä jättäen tahallisesti tai huolimattomuudesta noudattamatta yt-menettelyä, voidaan työnantaja määrätä maksamaan hyvitystä vähennysten kohteena oleville työntekijöille. Hyvityksen määrä voi olla jopa kymmeniä tuhansia euroja työntekijää kohden. Hyvityksen lisäksi työnantaja voidaan määrätä maksamaan muita, esimerkiksi perusteettomasta irtisanomisesta johtuvia, korvauksia.

Turvaa siis selustasi ja hoida yt-prosessi asianmukaisesti – Docuen laadukas ja täysin digitaalinen palvelukokonaisuus on apunasi.

----

Tags: yhteistoimintamenettely, yt prosessi, yt menettely

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile ilmaiseksi