Asiakirjamallit

Kauppaedustajasopimus

Kauppaedustajasopimuksella kauppaedustaja sitoutuu edistämään päämiehen tuotteiden myyntiä tai ostoa hankkimalla tarjouksia päämiehelle tai tekemällä kauppasopimuksia tämän puolesta. Kauppedustajasopimus on suositeltavaa tehdä kirjallisesti jälkikäteisten epäselvyyksien välttämiseksi. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 2.11.2023

Kauppaedustajasopimus vai jälleenmyyntisopimus?

Sama käyttötarkoitus: Sekä kauppaedustajasopimuksen että jälleenmyyntisopimuksen tarkoituksena on edistää valmistajan tuotteiden markkinointia ja myyntiä. Molempia sopimustyyppejä voidaan käyttää osana yrityksen kansainvälistymistä. Samanlaisesta käyttötarkoituksestaan huolimatta kauppaedustajasopimus ja jälleenmyyntisopimus eroavat merkittäviltä osin toisistaan.

Toiminnan epäitsenäisyys: Kauppaedustaja toimii päämiehen lukuun hankkien tälle tuotteista tarjouksia, jotka päämies hyväksyy tai hylkää. Toisinaan kauppaedustajalla on myös valtuus tehdä kauppasopimuksia päämiehen puolesta. Kauppaedustaja toisin sanoen välittää sopimuksia päämiehen ja asiakkaiden välille eikä tule itse syntyvien sopimusten osapuoleksi. Sen sijaan jälleenmyyjä toimii omaan lukuunsa ostaen tuotteet ensin valmistajalta ja myyden ne edelleen loppuasiakkaille. Jälleenmyyjä tulee itse tekemiensä sopimusten osapuoleksi ja kantaa riskin esimerkiksi loppuasiakkaiden maksukyvyttömyydestä.

Kauppaedustajasopimus on järkevää solmia silloin, kun halutaan säilyttää tiukka kontrolli tuotteiden markkinoinnin ja myynnin suhteen. Jos taas tavoitteena on riippumaton suhde, jossa jälleenmyyjä myy tuotteita itsenäisesti ja omalla riskillään, on jälleenmyyntisopimus parempi vaihtoehto. Palvelu sisältää erillisen jälleenmyyntisopimuksen mallin.

Kauppaedustajasopimus solmitaan kahden yrityksen kesken

Ei ole työsopimus: Päämies solmii kauppaedustajasopimuksen aina toisen yrityksen kanssa. Kauppaedustajasopimus ei ole työsopimus, eikä sen tarkoituksena ole muodostaa työsopimuksia päämiehen ja ulkopuolisten välille. Jos kauppaedustaja tarvitsee sopimuksen mukaiseen myynti- tai ostotoimintaansa työvoimaa, vastaa kauppaedustaja mahdollisista työsopimuksista.

Jos sen sijaan valmistaja antaa tuotteidensa edustusoikeuden yksityishenkilölle, on kyseessä myyntimiessopimus, joka on juridisesti työsopimus. Mikäli haluat sopia tuotteiden edustamisesta myyntimiehen etkä kauppaedustajan kanssa, voit laatia työsopimuksen Docuen erillisellä työsopimusmallilla.

Kirjallisella sopimuksella vältät riitoja ja epäselvyyksiä

Kirjallinen muoto kannattaa: Kauppaedustajasopimus on lain mukaan tehtävä toisen osapuolen vaatiessa kirjallisesti. Lisäksi esimerkiksi sopimuksen jälkeistä kilpailukieltoa koskeva ehto on pätevä ainoastaan, jos siitä on sovittu kirjallisesti.

Muissakin tapauksissa sopimus on syytä laatia kirjallisena – näin vältetään monet epäselvyydet ja riitatilanteet. Sopimuksesta kumpikin osapuoli voi tarkastaa, mitä on sovittu. Suuri osa riidoista ei johdu jommankumman sopijapuolen epärehellisyydestä, vaan siitä, että jo alun alkaen sopijapuolten käsitykset sopimuksen sisällöstä erosivat toisistaan. Kirjallinen sopimus suojaa siis paitsi epärehellisyydeltä myös vilpittömiltä väärinkäsityksiltä.

Kirjaa kaikki ehdot: Edustussuhteen kaikki keskeiset ehdot kannattaa kirjata sopimukseen. Siihen, mistä ei ole sovittu, sovelletaan alan tapaa, yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita tai lakia. Ne eivät välttämättä sovi osapuolten yksilöllisiin tarpeisiin parhaiten, minkä vuoksi seikkaperäinen sopiminen on suositeltavaa.

Miten laadin kauppaedustajasopimuksen helpoiten?

Palvelussamme laadit vaivatta tarpeisiisi sopivan kauppaedustajasopimuksen. Voit laatia allekirjoitusvalmiin sopimuksen parhaimmillaan hiirenklikkauksin – tarkkaan kehitetyt malliehtomme muuntuvat tilanteesi mukaan. Lisäksi palvelu ohjaa sinua eri kohdissa ja neuvoo, mitä on syytä ottaa huomioon eri vaihtoehdoissa. Kysymyksessä ei siis ole perinteinen yksittäinen kauppaedustajasopimuksen pohja tai lomakepohja, vaan moderni teknologia, joka auttaa sinua laadukkaan ja tasapainoisen lopputuloksen saavuttamisessa.

Juristien laatimat malliehdot satoihin eri tilanteisiin

Docuen kauppaedustajasopimuksen malli sisältää vakiintuneeseen sopimuskäytäntöön pohjautuvat malliehdot muun muassa seuraaviin kohtiin:

 • Sopimustuotteiden ja sopimusalueen määrittely
 • Kauppaedustajan toimivallan määrittely
 • Provisio
 • Muut kauppaedustajalle korvattavat kulut
 • Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen
 • Aliedustajien käyttäminen
 • Immateriaalioikeudet (esim. tavaramerkit ja tekijänoikeudet)
 • Liikesalaisuuksien salassapito
 • Kilpailukielto
 • Sopimusrikkomuksen seuraukset (esim. sopimussakko)
 • Mahdollisten erimielisyyksien ratkaiseminen (esim. välimiesmenettely tai yleinen tuomioistuinmenettely)
 • Sovellettava laki (Suomen vai jonkun muun valtion)

Jos et halua hyödyntää malliehtojamme, voit kirjoittaa sisältöjä vapaasti myös itse.

Mihin seikkoihin kauppaedustajasopimuksessa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota?

 1. Sopimusalueen määrittely: Sopimusaluetta koskevat ehdot ovat kauppaedustajasopimuksen tärkeimpiä. Sillä tarkoitetaan aluetta, jolla kauppaedustaja myy päämiehen tuotteita (jos edustussopimus koskee tuotteiden myyntiä) tai ostaa tuotteita päämiehen puolesta (jos edustussopimus koskee tuotteiden ostoa). Sopimusaluetta koskevissa ehdoissa määritellään kauppaedustajan toiminta-alueen rajat sekä otetaan kantaa muun muassa siihen, onko päämiehellä oikeus nimittää samalle alueelle muita kauppaedustajia.

 2. Provisio-oikeus: Kauppaedustajasopimuksen toiminta-ajatus perustuu siihen, että kauppaedustaja saa tietyn suuruisen provision niistä kaupoista, jotka syntyvät tämän ansiosta. Kauppaedustajalle maksettava provisio on yleensä jokin tietty, kiinteämääräinen prosenttiosuus tuotteiden verottomista kauppahinnoista. Halutessaan osapuolet voivat sopia myös muunlaisesta määräytymisperusteesta, kuten asteittain kasvavasta prosenttiosuudesta.

 3. Päämiehen immateriaalioikeuksien omistajuus ja käyttö: Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan esimerkiksi tavaramerkkejä, toiminimiä ja tekijänoikeuksia. Kauppaedustaja tarvitsee yleensä oikeuden käyttää päämiehen immateriaalioikeuksia, jotta se voi markkinoida ja myydä päämiehen tuotteita. Selvyyden vuoksi oikeuksien omistajuudesta ja käytöstä on viisasta sopia.

Docuella kuka tahansa osaa laatia juridisesti päteviä asiakirjoja

Docuen palvelussa laadit kaikki asiakassuhteisiin, yrityshallintoon ja työsuhteisiin liittyvät asiakirjat vaivattomasti ja budjettia kaatamatta. Tutustu esimerkiksi seuraaviin asiakkaidemme rakastamiin malleihin:

Kaikki palvelumme asiakirjamallit ovat juristiemme laatimia ja ylläpitämiä.


Tags: kauppaedustaja, edustussopimus malli, kauppaedustajalaki, myyntiedustaja

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 2.11.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion