Kilpailukieltosopimus, työsuhde

Kilpailukieltosopimuksella työntekijä pidättäytyy määrätyn ajan työsuhteensa jälkeen kilpailevasta toiminnasta työnantajansa kanssa. Kilpailukieltosääntely muuttui 1.1.2022 siten, että nykyään kaikista kilpailukieltosopimuksista on maksettava korvausta työntekijälle.
Laadi asiakirja
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Kilpailukieltosopimus jatkaa kilpailukieltoa työsuhteen jälkeiseen aikaan

Työntekijällä on suoraan lain nojalla velvollisuus olla harjoittamatta työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa työsuhteen aikana. Kilpailukieltosopimuksella työntekijä pidättäytyy kilpailevasta toiminnasta myös määrätyn ajan työsopimuksen päättymisen jälkeen – tyypillisesti 3–12 kuukauden ajan. Kilpailevaa toimintaa voivat olla paitsi kilpailevassa yrityksessä työskentely, myös oma yritystoiminta sekä esimerkiksi kilpailevan yrityksen hallituksessa toimiminen.

Kilpailukielto työsopimuksessa edellyttää erityisen painavaa syytä

Työsopimuksen päättymisen jälkeen jatkuvalle kilpailukiellolle tulee aina olla erityisen painava syy. Kriteerin täyttymistä arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa:

  • Työntekijän asema ja tehtävät (esim. onko kyseessä ns. rivityöntekijä vai johtaja)
  • Työnantajan tarve suojata liikesalaisuuksiaan
  • Työnantajan työntekijälle järjestämä erityiskoulutus
  • Työnantajan toiminnan laatu (huomiota voidaan kiinnittää esim. toimialan luonteeseen ja toimialalla vallitsevaan kilpailutilanteeseen)

Perusteeton kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää. Kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää myöskään silloin, kun työsopimus päättyy työnantajasta johtuvasta syystä. Työnantajasta johtuvia syitä ovat esimerkiksi tuotannolliset ja taloudelliset syyt.

Uuden lain myötä kaikista kilpailukielloista tuli maksullisia

Vuoden 2022 alusta lähtien työnantaja on ollut velvollinen maksamaan korvausta jokaisesta työsuhteen jälkeiseen aikaan ulottuvasta kilpailukiellosta – olipa kyseessä sitten kuukauden tai vuoden pituinen kilpailukielto. Uusi korvausvelvollisuus koskee myös johtajien kilpailukieltoja.

Korvauksen suuruus – joko 40 tai 60 % työntekijän palkasta

Korvauksen suuruus suhteutuu kilpailukiellon pituuteen ja työntekijän palkkaan seuraavasti:

  • Kilpailukiellon pituus on enintään 6 kk → korvauksen suuruus on 40 % työntekijän palkasta
  • Kilpailukiellon pituus on yli 6 kk → korvauksen suuruus on 60 % työntekijän palkasta

Korvauksen prosentuaalinen osuus työntekijän palkasta on sama koko rajoitusajan. Rajoitusajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jonka kilpailukielto on voimassa työsuhteen päättymisen jälkeen.

  • Esimerkki: Kilpailukiellon pituus on 9 kk → työntekijälle on maksettava 60 %:n suuruista korvausta 9 kk ajan

Korvausta maksetaan rajoitusajan kuluessa työsuhteen aikana noudatetuin palkanmaksukausin, ellei työsopimuksen päättämisen jälkeen toisin sovita. Maksuaikataulusta ei ole mahdollista sopia etukäteen toisin, joten korvausta ei voida sisällyttää esimerkiksi työntekijälle työsuhteen aikana maksettavaan palkkaan.

Vanhan lain aikana lyhyet kilpailukiellot olivat korvauksettomia

Enintään 6 kk kilpailukielto: Vanhan lain mukaan lyhyet, enintään kuuden kuukauden pituiset kilpailukieltosopimukset olivat ilmaisia työnantajalle. Niistä ei siis tarvinnut maksaa korvausta työntekijälle.

Yli 6 kk kilpailukielto: Sen sijaan yli kuuden kuukauden pituiset kilpailukieltosopimukset olivat lähtökohtaisesti sallittuja vain, jos työntekijälle maksettiin kohtuullista korvausta. Poikkeuksen muodostivat johtajien kilpailukiellot – johtavassa asemassa oleville työntekijöille ei vanhan lain mukaan tarvinnut maksaa korvausta.

Uusi laki mahdollistaa kilpailukieltosopimuksen irtisanomisen

Työnantajalla on uuden lain myötä oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus ilman erityistä syytä. Vanhan lain aikana kilpailukieltosopimuksen päättäminen oli mahdollista vain, jos molemmat osapuolet suostuivat siihen. Irtisanomisessa on noudatettava irtisanomisaikaa, jonka pituuden on oltava vähintään kolmasosa kilpailukiellon pituudesta, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta.

  • Esimerkki: Kilpailukiellon pituus on 3 kk → irtisanomisaika on 2 kk (irtisanomisaika ei voi koskaan olla alle 2 kk)
  • Esimerkki: Kilpailukiellon pituus on 9 kk → irtisanomisaika on 3 kk (9 kk × ⅓)

Irtisanomisoikeutta ei ole enää sen jälkeen, kun työntekijä on päättänyt työsuhteensa.

  • Docue-vinkki: Käy solmimasi kilpailukieltosopimukset läpi säännöllisesti ja irtisano mahdolliset tarpeettomat sopimukset. Näin vältyt turhilta lisäkustannuksilta myöhemmin.

Siirtymäaikana noudatetaan uutta ja vanhaa lakia limittäin

Kilpailukieltoja koskeva lainmuutos tuli voimaan 1.1.2022. Nyt käynnissä on vuoden pituinen siirtymäaika, jonka aikana työnantajilla on mahdollisuus sopeutua uuteen lainsäädäntöön.

Uudet sopimukset: Nyt ja vastaisuudessa tehtäviin kilpailukieltosopimuksiin sovelletaan uutta sääntelyä niiden sopimishetkestä lähtien.

Vanhat sopimukset: Sen sijaan vanhoihin, eli ennen lainmuutoksen voimaantuloa tehtyihin, kilpailukieltosopimuksiin sovelletaan siirtymäajan vuoksi vielä vuoden 2022 ajan vanhaa sääntelyä. Uusi laki soveltuu täysimääräisesti vasta vuodesta 2023 lähtien, jolloin myös ennen vuotta 2022 tehtyihin sopimuksiin sovelletaan uutta sääntelyä.

Irtisanominen: Siirtymäaikana työnantajalla on oikeus irtisanoa vanhan lain voimassaoloaikana tehdyt kilpailukieltosopimukset ilman irtisanomisaikaa, jolloin ne päättyvät välittömästi. Siirtymäajan jälkeen irtisanominen edellyttää laissa säädetyn irtisanomisajan noudattamista.

Miten laadin kilpailukieltosopimuksen helpoiten?

Docuen kilpailukieltosopimuksen mallilla laadit laadukkaan ja juridisesti pätevän kilpailukieltosopimuksen pikavalinnoin. Malli sisältää juristiemme laatimat ja ylläpitämät malliehdot. Niitä hyödyntämällä voit varmistua siitä, että ehdot ovat ajantasaisen lainsäädännön ja vakiintuneen käytännön mukaisia. Palvelumme myös opastaa sinua kohta kohdalta sopimuksen laadinnassa.


Tags: kilpailukieltosopimus, kilpailukielto työsopimus, kilpailukielto työsopimuksessa

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group