Asiakirjamallit

Kilpailukieltosopimus, työsuhde

Kilpailukieltosopimuksella työntekijä pidättäytyy määrätyn ajan työsuhteensa jälkeen kilpailevasta toiminnasta työnantajansa kanssa. Kilpailukieltosääntely muuttui 1.1.2022 siten, että nykyään kaikista kilpailukieltosopimuksista on maksettava korvausta työntekijälle. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi

AJANKOHTAISTA: Uuden kilpailukieltosääntelyn siirtymäaika päättyi 31.12.2022

Kilpailukieltoja koskeva sääntely muuttui 1.1.2022 siten, että nykyään kilpailukiellon asettamisesta seuraa velvollisuus maksaa työntekijälle korvausta kilpailukieltoajalta. Uuden sääntelyn voimaantulosta alkoi vuoden siirtymäaika, jonka aikana vanhaa ja uutta sääntelyä sovellettiin rinnakkain – vanhaa sääntelyä sovellettiin ennen lakimuutosta tehtyihin kilpailukieltoihin ja uutta sääntelyä lakimuutoksen jälkeen tehtyihin. 31.12.2022 tämä siirtymäaika päättyi, mikä merkitsee, että nykyään uutta sääntelyä sovelletaan myös ennen lakimuutosta tehtyihin kilpailukieltoihin.

Kilpailukieltosopimus jatkaa kilpailukieltoa työsuhteen jälkeiseen aikaan

Työntekijällä on suoraan lain nojalla velvollisuus olla harjoittamatta työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa työsuhteen aikana. Kilpailukieltosopimuksella työntekijä pidättäytyy kilpailevasta toiminnasta myös määrätyn ajan työsopimuksen päättymisen jälkeen – tyypillisesti 3–12 kuukauden ajan. Kilpailevaa toimintaa voivat olla paitsi kilpailevassa yrityksessä työskentely, myös oma yritystoiminta sekä esimerkiksi kilpailevan yrityksen hallituksessa toimiminen.

Kilpailukielto työsopimuksessa edellyttää erityisen painavaa syytä

Työsopimuksen päättymisen jälkeen jatkuvalle kilpailukiellolle tulee aina olla erityisen painava syy. Kriteerin täyttymistä arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa:

  • Työntekijän asema ja tehtävät (esim. onko kyseessä ns. rivityöntekijä vai johtaja)
  • Työnantajan tarve suojata liikesalaisuuksiaan
  • Työnantajan työntekijälle järjestämä erityiskoulutus
  • Työnantajan toiminnan laatu (huomiota voidaan kiinnittää esim. toimialan luonteeseen ja toimialalla vallitsevaan kilpailutilanteeseen)

Perusteeton kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää. Kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää myöskään silloin, kun työsopimus päättyy työnantajasta johtuvasta syystä. Työnantajasta johtuvia syitä ovat esimerkiksi tuotannolliset ja taloudelliset syyt.

Kilpailukiellosta maksettava korvausta työntekijälle

Vuoden 2022 alusta lähtien työnantaja on ollut velvollinen maksamaan korvausta jokaisesta työsuhteen jälkeiseen aikaan ulottuvasta kilpailukiellosta – olipa kyseessä sitten kuukauden tai vuoden pituinen kilpailukielto. Korvausvelvollisuus koskee myös johtajien kilpailukieltoja.

Korvauksen suuruus – joko 40 tai 60 % työntekijän palkasta

Korvauksen suuruus suhteutuu kilpailukiellon pituuteen ja työntekijän palkkaan seuraavasti:

  • Kilpailukiellon pituus on enintään 6 kk → korvauksen suuruus on 40 % työntekijän palkasta
  • Kilpailukiellon pituus on yli 6 kk → korvauksen suuruus on 60 % työntekijän palkasta

Korvauksen prosentuaalinen osuus työntekijän palkasta on sama koko rajoitusajan. Rajoitusajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jonka kilpailukielto on voimassa työsuhteen päättymisen jälkeen.

  • Esimerkki: Kilpailukiellon pituus on 9 kk → työntekijälle on maksettava 60 %:n suuruista korvausta 9 kk ajan

Korvausta maksetaan rajoitusajan kuluessa työsuhteen aikana noudatetuin palkanmaksukausin, ellei työsopimuksen päättämisen jälkeen toisin sovita. Maksuaikataulusta ei ole mahdollista sopia etukäteen toisin, joten korvausta ei voida sisällyttää esimerkiksi työntekijälle työsuhteen aikana maksettavaan palkkaan.

Työnantajalla oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus

Työnantajalla on oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus ilman erityistä syytä. Irtisanomisessa on noudatettava irtisanomisaikaa, jonka pituuden on oltava vähintään kolmasosa kilpailukiellon pituudesta, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta.

  • Esimerkki: Kilpailukiellon pituus on 3 kk → irtisanomisaika on 2 kk (irtisanomisaika ei voi koskaan olla alle 2 kk)
  • Esimerkki: Kilpailukiellon pituus on 9 kk → irtisanomisaika on 3 kk (9 kk × ⅓)

Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole enää sen jälkeen, kun työntekijä on päättänyt työsopimuksensa (eli toimittanut irtisanomisilmoituksen työnantajalle).

  • Docue-vinkki: Käy solmimasi kilpailukieltosopimukset läpi säännöllisesti ja irtisano mahdolliset tarpeettomat sopimukset. Näin vältyt turhilta lisäkustannuksilta myöhemmin. Irtisanomisen teet helpoiten Docuen tällä mallilla.

Miten laadin kilpailukieltosopimuksen helpoiten?

Docuen kilpailukieltosopimuksen mallilla laadit laadukkaan ja juridisesti pätevän kilpailukieltosopimuksen pikavalinnoin. Malli sisältää juristiemme laatimat ja ylläpitämät malliehdot. Niitä hyödyntämällä voit varmistua siitä, että ehdot ovat ajantasaisen lainsäädännön ja vakiintuneen käytännön mukaisia. Palvelumme myös opastaa sinua kohta kohdalta sopimuksen laadinnassa.

Työsopimuksille on palvelussamme oma mallinsa, työsopimusmalli, joka on yksi palvelumme suosituimmista.


Tags: kilpailukieltosopimus, kilpailukielto työsopimus, kilpailukielto työsopimuksessa

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023