Avtalsbrott – vad gäller och vilka konsekvenser får det?

Ett avtalsbrott är en felaktig eller utebliven prestation i relation till vad parterna ursprungligen kommit överens om. Konsekvenser till följd av ett avtalsbrott kan exempelvis vara prisavdrag, skadestånd eller hävning. Läs vidare för att lära dig mer om följderna av ett avtalsbrott. 

Författare Docue
Uppdaterad 2022-05-27
Beräknad lästid 5 minuter

Sammanfattning: 

 • Avtal är bindande: En juridisk princip är att avtal ska hållas. Det innebär att parterna i princip har en rätt att kräva att avtalet fullgörs. 
 • Brott mot avtalet: Ett avtalsbrott innebär en felaktig, försenad eller utebliven prestation i förhållande till vad parterna ursprungligen avtalat. 
 • Följder: De fyra typiska konsekvenserna är:
  1. Prisavdrag
  2. Skadestånd
  3. Innehållen prestation 
  4. Hävning av avtalet
 • Undvik avtalsbrott: Det enklaste sättet att undvika ett avtalsbrott är genom att upprätta ett avtal av hög kvalitet. Dra nytta av till exempel följande avtalsmallar som utarbetats av Docues jurister:

---

Principen om avtalsbundehet

Svensk rätt präglas av principen om avtalsbundenhet. Det medför i sin tur naturligen att ett brott mot ett avtal medför konsekvenser. Att bryta mot sina förpliktelser i enlighet med överenskommet avtal medför aldrig straffrättsliga sanktioner – det betyder däremot inte att konsekvensen av ett brott mot avtalet är obetydligt. 

Avtalsbrott kan medföra skadestånd: En avtalspart kan bli skyldig att utge skadestånd till sin motpart om denne bryter mot avtalet. Utgångspunkten är att den avtalsbrytande parten ska försätta motparten i samma ekonomiska situation som denne varit i om avtalet fullföljts. 

Vad är ett avtalsbrott?

När uppstår det? Ett avtalsbrott uppstår när en avtalspart inte presterar i enlighet med det ingångna avtalet. Begreppet innefattar därigenom en mängd olika omständigheter – allt ifrån utebliven betalning till felaktig leverans. 

Avtalat vite: I avtalet kan parterna även komma överens om villkor som syftar till att ha preventiv effekt mot eventuella avtalsbrott. Den typen av villkor brukar ofta inkludera någon form av vite. Genom att avtala om vite förbinder sig parterna att betala ut ett på förhand fastställt belopp om en part utan godtagbar anledning bryter mot ett eller flera villkor i avtalet. Vid tillämpningen av en vitesklausul behöver parten i fråga inte kunna bevisa att en faktisk skada uppstått, det faktum att en överträdelse av avtalet gjorts är tillräcklig. 

Följder – fyra vanliga konsekvenser 

Påföljden varierar: Beroende på situationen varierar följderna. Huvudprincipen är att den skadelidande parten får välja påföljd av avtalsbrottet. Under vissa förutsättningar har däremot den avtalsbrytande parten rätt att avhjälpa felet varför den skadelidande partens rätt att välja påföljd kan begränsas. 

Exempel på följder är:

 1. Prisavdrag: Syftet med ett prisavdrag är att balansera konsekvensen av avtalsbrottet så att prestationen återställs till den ursprungliga. Därigenom kommer prisavdraget att variera beroende på avtalets totala summa och konsekvensen av avtalsbrottet.
 2. Skadestånd: Skadeståndets funktion är att kompensera den skadelidande parten ekonomiskt. Det är därför inte ovanligt att skadeståndet kombineras med andra åtgärder, som exempelvis hävning av avtalet eller prisavdrag.
 3. Innehållen prestation: Om motparten gjort sig skyldig till avtalsbrott kan ni ha en rätt att hålla inne den avtalade prestationen. Oftast uttrycks prestationen i form av betalning, vilket innebär att det vid ett brott mot avtalet finns en möjlighet att hålla inne betalning. Denna möjlighet måste givetvis vara proportionerlig i förhållande till det eventuella avtalsbrottet. 
  • Exempel: Det är potentiellt inte rimligt att hålla inne en hel betalning för en väldigt dyr måttbeställd tavla enbart på den grund att den är några centimeter för liten – trots att felet i egentlig mening innebär ett avtalsbrott.
 4. Hävning av avtalet: En avtalspart kan ha rätt att häva avtalet om det föreligger ett väsentligt avtalsbrott. Det blir därför alltid en avvägning av väsentligeheten av brottet utifrån varje enskilt fall.
  • Exempel: Om en köpare beställt en specifik vara som den behövt till ett specifikt ändamål, exempelvis julklappar till de anställda, utgör det ett väsentligt avtalsbrott om säljaren är sen med leveransen och det resulterar i att varan inte kommer fram förrän efter det speciella tillfället redan ägt rum. I en sådan situation skulle köparen ha rätt att häva avtalet. 

Hur kan Docue hjälpa mig att undvika avtalsbrott?

Genom att upprätta ett högkvalitativt omfattande avtal kan ni lättare undvika att eventuella avtalsbrott uppstår. Docue tillhandahåller högkvalitativa avtal upprättade av våra egna jurister, se exempelvis:

Eftersom alla situationer är unika rekommenderar vi er att upprätta avtal anpassade efter er specifika situation. Docues tjänst tillhandahåller åtskilliga avtals- och dokumentmallar som enkelt kan anpassas efter såväl ert företag som relevant branschpraxis.