Dokumentmallar

Villkorat köpeavtal – lös egendom

Ett villkorat köpeavtal är lämpligt i en situation där parterna vill ingå ett bindande avtal samtidigt som de vill förbehålla sig rätten att dra sig ur avtalet om vissa förutbestämda förutsättningar inte uppfylls. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 18 sep. 2023

Ett villkorat köpeavtal skyddar parterna i en osäker situation

Ett villkorat köpeavtal kan användas i en situation där parterna vill träffa ett köpeavtal, men det råder viss osäkerhet kring en eller flera förutsättningar för köpet. Osäkerheten kan baseras på allt från varans skick och leveranssäkerhet, till helt externa faktorer – rörande exempelvis finansieringen av köpet. Lösningen är ett så kallat villkorat köpeavtal. Innebörden av ett villkorat köpeavtal är att avtalet i sig blir bindande, men förfaller om en specifik, tydligt definierad händelse inte inträffar.

Exempel på situationer då ett villkorat köpeavtal kan användas

Exempel 1 (varubeställning):

Ett industriföretag överväger att beställa en stor mängd komponenter och råvaror från en ny tillverkare. Tillverkaren verkar lovande men använder sig av en helt ny teknik som skiljer sig från konkurrenternas. Industriföretaget är villiga att ingå ett köpeavtal, under förutsättning att de får möjlighet att först testa ett provparti för att säkerställa att överenskomna kvalitetskriterier uppfylls innan den slutliga beställningen görs.

Exempel 2 (finansiering):

Ett företag är intresserade av att köpa in ny utrustning till sin verksamhet men inköpspriset är av sådan betydande storlek att de behöver hjälp med finansieringen av köpet. Det kan då ingås ett villkorat köpeavtal enligt vilket avtalet är giltigt under förutsättning att köpet kan medfinansieras med hjälp av en tredje part (exempelvis en bank).

Formulera tydligt avtalets förutsättningar

Ett villkorat köpeavtal skiljer sig inte åt från ett vanligt köpeavtal bortsett från de uppställda villkoren för avtalets giltighet ("avtalet förfaller om X inte inträffar"). Villkoret bör därför vara exakt och tydligt formulerat så att det i praktiken inte lämnar något utrymme för vidare tolkning. Parterna ska utan svårigheter kunna avgöra huruvida villkoret har uppfyllts eller inte.

Om en part vägrar genomföra köpet trots att de förbestämda villkoren är uppfyllda har den skadelidande parten rätt att kräva att avtalet fullföljs – det görs i sista hand i domstol. I villkorade köpekontrakt är det just villkoret för avtalets förutsättning som har den avgörande rollen. Om villkoret är för allmänt formulerat eller innehåller tydliga luckor kan det bli svårt för den skadelidande parten att bevisa att den andra parten inte hade rätt att dra sig ur avtalet.

Lojalitet: Parterna måste förhålla sig lojala gentemot varandra, varför förbehållet inte får tillämpas som en illojal metod för att undkomma avtalsbundenhet. Parterna ska istället verka för att den villkorade förutsättningen uppfylls och att det slutliga avtalet kommer till stånd.

Skillnaden mellan ett villkorat köpeavtal och en avsiktsförklaring

I vissa fall finns det så pass många öppna frågor kring ett köp att det inte är möjligt, eller lämpligt, att ingå ett bindande köpeavtal. I dessa fall kan det istället vara ett bättre alternativ att upprätta en avsiktsförklaring. En avsiktsförklaring är inte juridiskt bindande, men ger uttryck för en gemensam vilja att ingå avtal. Om ni önskar upprätta en avsiktsförklaring kan ni använda er av Docues mall Avsiktsförklaring, köp.

Köp av lös egendom

Docues mall för villkorat köpeavtal lämpar sig för köp av lös egendom. Lös egendom är all egendom som inte är fast. Lös egendom kan vara exempelvis datorer, råvaror, värdepapper eller kontanter och medel på bankkonton. Lös egendom kallas ibland på "vardagsspråk" för varor eller lösa saker.

Köp av lös egendom kan i regel bedrivas i den form parterna önskar. Betydande köp ingås däremot i praktiken ändå skriftligen, då man därigenom kan förebygga tvister och vid behov använda köpeavtalet som bevisning. Innehållet i Docues mall för villkorade köpeavtal motsvarar mallen för köpeavtal beträffande lös egendom.


Tags: Villkorat köpeavtal

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 18 sep. 2023

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair