Dokumentmallar

Borgensförbindelse, mall

I vissa situationer kan en part i ett avtal vilja ställa en extra säkerhet för exempelvis ett lån. En typ av säkerhet som en långivare kan kräva är en borgen. En borgen innebär att en tredje part åtar sig att svara för, hela eller delar av, den skuld som låntagaren förbundit sig till. Denna mall är på svenska. Läs mer

Åtagande, förpliktelser och parter

Ett borgensåtagande är en typ av säkerhet som ställs ut av tredjeman för en gäldenärs räkning. En borgen behöver inte vara direkt kopplad till ett penninglån, utan kan även relatera köp, hyra, arrende eller annan typ av förpliktelse.

Håll koll på parterna: Det är inte ovanligt att begrepp som “borgenär” och “borgensman” blandas ihop. Parternas åtaganden skiljer sig däremot åt väsentligt, varför det är viktigt att hålla koll på vilken part det är man talar om.

Borgenär

 • Borgenären är en fordringsägare, och således den part som ställer ut exempelvis ett lån till gäldenären. Borgenären är alltså den person (fysisk eller juridisk) till vilken skulden ska betalas.

Gäldenär

 • Gäldenären är den part som står i skuld till borgenären.

Borgensman

 • Borgensmannen är den som går i borgen för gäldenärens skuld. Borgensåtagandet innebär att borgenären kan komma att kräva ut gäldenärens skuld från borgensmannen. Borgensmannens åtagande skiljer sig åt beroende på vilken typ av borgen det är fråga om.

Typer av Borgen

En borgen kan vara antingen en enkel borgen eller en proprieborgen. Skillnaderna mellan de båda får betydelse för borgenärens möjlighet att initiera utmätningen av skulden.

Enkel borgen

 • En enkel borgen innebär att borgenären måste bevisa att denne försökt kräva ut tillgångarna från gäldenären i förstahand, men att detta inte varit möjligt. Borgensmannens åtagande blir således vid en enkel borgen inte aktuellt förrän gäldenären inte kunnat fullgöra sin förpliktelse. Om det inte framkommer av borgensåtagandet vilken typ av borgen det rör sig om kommer borgensåtagandet att bedömas vara en enkel borgen.

Proprieborgen

 • Med en proprieborgen kan borgenären kräva ut skulden direkt av vilken av parterna den vill. Det innebär att borgenären direkt kan kräva ut skulden från borgensmannen utan att först begärt ut denna från gäldenären. En proprieborgen beskrivs därför som en borgen “såsom för egen skuld”. För att det ska vara fråga om en proprieborgen måste det framgå av borgensåtagandet att borgensmannen inträtt “såsom för egen skuld” eller motsvarande.

Vad regleras i lag?

Det finns regler kring borgensåtagande i handelsbalken. Lagstiftningen är dock väldigt gammal och kan därför vara svårtydd. Som generell princip faller borgensåtaganden in under avtalsfrihet, varför parterna har stor möjlighet att själva bestämma över villkoren i avtalet.

Konsument

När det kommer till borgensåtaganden utställda av konsumenter finns det dock vissa specialregler att hålla koll på.

Exempel på sådana regler är :

 • Tid för preskription,
 • Regler kring dröjsmålsränta, och
 • Regler vid tvistelösning.

Även finansinspektionen har lämnat ett antal allmänna råd för borgensåtaganden utställda av konsumenter. Dessa råd är inte lag, men kan komma att påverka bedömningen av avtalets skälighet.

Varför Docue?

Med Docues borgensförbindelse, mall kan du upprätta en borgensförbindelse för såväl näringsidkar- som konsumentförhållanden. Du kan bifoga avtalet till ditt huvudavtal och således ha alla dina dokument samlade på en och samma plattform!

Exempel på villkor som du kan föra in i ditt borgensåtagande är:

 • Förtydligande av skulden
 • Information till borgensmannen
 • Regressrätt
 • Borgensmannens död
 • Ändringar och tillägg

Tags: Borgenär, gäldenär, borgensman, borgensmän, borgensåtagande, borgensförbindelse mall, borgensåtagande mall.

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair