Dokumentmallar

Konsultavtal

Ett konsultavtal skrivs när en person med en viss kompetens anlitas av ett företag för att utföra ett visst uppdrag eller en viss tjänst. Villkoren för uppdraget specificeras då i ett konsultavtal och parterna i detta konsultavtal består av en uppdragsgivare (kunden) och en uppdragstagare (konsulten). För att ge sig själv goda förutsättningar för ett lyckat konsultuppdrag bör ett skriftligt konsultavtal ingås. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 27 feb. 2024

Vad är ett konsultavtal och varför behöver jag ett sådant?

Uppdrag för annans räkning. En konsult är en person, egenföretagare eller anställd hos ett företag som säljer konsulttjänster, som utför ett eller flera uppdrag för andra företags räkning. Konsulten är alltså inte anställd hos företaget där konsulten utför sitt uppdrag, utan har sin anställning i sitt eget företag eller hos det företag som hyr ut konsulten i fråga till uppdragsgivaren.

Konsultavtal förtydligar läget. Ett konsultavtal är ett avtal som reglerar villkoren för uppdraget som konsulten ska utföra. Ett konsultavtal kan utformas på många olika sätt, det finns ingen uttrycklig reglering i lag kring hur ett konsultavtal ska skrivas. Att formulera ett välskrivet och genomtänkt konsultavtal är viktigt för att tydliggöra hur konsultuppdraget ska genomföras, vad som händer om uppdraget inte går som planerat, vilka tidsfrister som ska gälla med mera. Avtalet innebär en trygghet för både uppdragsgivare och konsult och den lilla investeringen i tid och pengar som krävs för att ta fram avtalet är väl värd det för att slippa tvister kring saker som inte tydliggjorts på förhand.

Vad ska ett konsultavtal innehålla?

Stor variation. Eftersom konsultuppdrag kan skilja sig väsentligt åt beroende på vad konsulten ska arbeta med och i vilken bransch företaget eller företagen återfinns är det svårt att ge en uttömmande lista på vad just ditt konsultavtal ska innehålla. Men det finns en del gemensamma punkter som i princip alltid blir aktuella och som därmed bör inkluderas som ett slags minimum. Exempel på sådan punkter är:

  1. Tydlig specifikation av uppdraget som ska utföras
  2. Konsultens arvode och gällande betalningsvillkor
  3. Hur lång tid uppdraget ska pågå och hur länge konsultavtalet ska gälla
  4. Om underleverantörer/samarbetspartners kan användas
  5. Vad som gäller kring immateriella rättigheter som uppstår genom uppdraget
  6. Att konsulten ska ses som en självständig part gentemot sin uppdragsgivare
  7. Villkor för sekretess och konkurrens
  8. Förbud eller villkor för värvning av konsulten eller dennes personal till uppdragsgivarens bolag och omvänt till konsultens bolag från uppdragsgivaren
  9. Regler för hur tvister ska lösas

Några av dessa punkter utvecklas nedan. Docues användare får mer stöd och fler förklaringar direkt i Docues avtalsplattform.

Uppdragsspecifikation

Att tydligt specificera uppdraget i ett konsultavtal är väldigt viktigt och ett bra sätt att undvika missförstånd och risk för tvister. Här handlar det helt enkelt om att beskriva vad konsulten ska göra och på vilket sätt, det kan även vara smart att beskriva vad respektive part har för bakgrund och vad uppdragets syfte är. Som en del av uppdragsbeskrivningen, eller i ett eget avsnitt, kan man även beskriva eventuella kvalitetskriterier som ska kontrolleras inför uppdragets färdigställande.

Tidsram och löptid

Det är även viktigt att i sitt konsultavtal specificera uppdragets tidsram och avtalets löptid för att kunna avgöra frågor om exempelvis avtalets förtida uppsägning och eventuella påföljder vid förseningar. Villkor om vad som krävs för att avtalet ska förlängas eller om avtalet automatiskt förlängs vid vissa omständigheter kan också inkluderas.

Sekretess

En sekretessklausul är särskilt viktig att införa i sitt konsultavtal eftersom en konsult ofta får insyn i uppdragsgivarens verksamhet och därmed i många fall företagets företagshemligheter. Klausuler för sekretess är vanliga i konsultavtal och i andra avtal. De ger en trygghet för båda parter – en sådan visar att uppdragsgivaren är seriös med skyddet för sin verksamhet och visar samtidigt att konsulten är medveten om den grad av seriositet som uppdraget kräver.

Konsultavtal och konsultens självständighet

Juridisk betydelse. Det är viktigt att särskilja mellan en konsult, det vill säga en uppdragstagare, och en arbetstagare då konsulter och arbetstagare behandlas olika juridiskt. En arbetstagare skyddas genom arbetsrättslig skyddslagstiftning medan en uppdragstagare inte gör det. Det har även en inverkan vad gäller skatter – en konsult ansvarar själv för preliminärskatt och sociala avgifter, men om konsulten i själva verket anses vara en arbetstagare faller ansvaret på företaget som anlitat konsulten.

Klurig gränsdragning. Huruvida konsulten är att betrakta som en uppdragstagare eller en arbetstagare beror på objektiva bedömningskriterier som i slutändan bedöms av myndigheter eller domstol, det är därför svårt att lämna några garantier i detta avseende. Gränsdragningen mellan arbetstagarbegreppet och konsultbegreppet kan vara svår och det är inte är möjligt för två parter att avtala bort en arbetstagares rättigheter genom att välja att benämna avtalet “konsultavtal” istället för “anställningsavtal”. Huruvida ett avtal utgör ett anställningsavtal eller konsultavtal kan endast slutligt bedömas av domstol. Läs mer ingående om skillnaden mellan en konsult och en anställd här.

Skapa ditt konsultavtal och signera säkert med BankID

Skapa kvalitetsavtal och använd BankID. Docue är en avtalsplattform för både den som driver konsultbolag och den som köper konsulttjänster. Med Docue får du tillgång till 150+ dokumentmallar skapade av jurister i ett användarvänligt gränssnitt. E-signering med BankID eller via touchscreen finns integrerat i Docues plattform och alla avtal förvaras i ett säkert, molnbaserat arkiv som är tillgängligt utan extra kostnad för alla användare.


Tags: konsultavtal

Disclaimer: Denna artikel skrevs 2023 baserad på allmänt tillgänglig information och utgör inte juridisk rådgivning.

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 27 feb. 2024

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair