Konsultavtal

Ett konsult är en person med speciell kompetens som anlitas av ett företag för att utföra ett visst uppdrag eller en viss tjänst. Parterna i ett konsultavtal består av en uppdragsgivare (kunden) och en uppdragstagare (konsulten). Med Docues konsultavtal mall kan du upprätta ett omfattande konsultavtal för en rad olika situationer.
Skapa dokument
Lagstiftning 🇸🇪
Språk 🇸🇪

Över 100 000 nöjda användare

Skapa dokument enkelt och snabbt med genvägar
Du kan be våra jurister om råd i realtid
Signera elektroniskt och arkivera automatiskt
Mer information om mallen

Omfattning av konsultavtalet (konsultkontraktet)

Docues konsultavtal mall (konsultkontrakt mall) kan användas när en konsult åtagit sig att utföra såväl korta som mer långtgående uppdrag. Ett konsultavtal reglerar, likt ett uppdragsavtal, ett förhållande mellan en uppdragsgivare (kund) och en uppdragstagare (konsult) om utförandet av visst konsultuppdrag. Det som inte regleras i ett konsultavtal avgörs i enlighet med lag, branschpraxis och allmänna avtalsrättsliga principer.

Uppdragstagare eller arbetstagare?

Det är viktigt att särskilja mellan uppdragstagare och arbetstagare då det har betydelse för regleringen av förhållandet. En arbetstagare skyddas genom arbetsrättslig skyddslagstiftning medan en uppdragstagare inte gör det.

Distinktion: Huruvida konsulten är att anses som en uppdragstagare eller en arbetstagare beror på objektiva bedömningskriterier. Gränsdragningen mellan arbetstagarbegreppet och konsultbegreppet kan vara svår. I praktiken innebär det att det inte är möjligt för två parter att avtala bort en arbetstagares rättigheter genom att välja att benämna avtalet som ett konsultavtal istället för ett anställningsavtal. Huruvida ett avtal utgör ett anställningsavtal eller konsultavtal kan endast slutligt bedömas av domstol.

Kriterier: Domstolen tar vid en prövning i beaktande ett antal kriterier som ska uppfyllas för att ett avtal ska anses utgöra ett anställningsavtal. Exempel på sådant som ska övervägas är:

 • om arbetsåtagandet är personligt,
 • om det finns en arbetsgivare som leder och fördelar arbetet, samt
 • om det tillhandahålls arbetsredskap eller en arbetsplats.

Om ovan nämnda kriterier är uppfyllda kan ett konkludent anställningsavtal anses ha uppkommit, oavsett om avtalet benämnts som ett konsultavtal eller något helt annat.

Vad bör ett konsultavtal innehålla?

Innehållet i ett konsultavtal varierar beroende på situation och omständighet men brukar innefatta bland annat följande områden:

 1. Uppdragsspecifikation
 2. Arvode och betalningsvillkor
 3. Uppdragets tidsram och avtalets löptid
 4. Användning av underleverantörer
 5. Immateriella rättigheter
 6. Konsultens allmänna rättigheter och skyldigheter
 7. Sekretess- och konkurrens villkor
 8. Värvningsförbud
 9. Tvistlösning

Uppdragsspecifikation

Uppdragsspecifikationen utgör en av konsultavtalets viktigaste delar. Det är viktigt att definiera konsultuppdragets innehåll och omfattning för att undvika potentiella tvister. Det är även viktigt att reglera eventuella kvalitetskriterier som ska kan kontrolleras inför uppdragets eller tjänstens avslut.

Tidsram och löptid

Det är även viktigt att specificera uppdragets tidsram och avtalets löptid för att kunna avgöra frågor om exempelvis avtalets förtida uppsägning och eventuella påföljder vid förseningar.

Sekretess

En sekretessklausul är särskilt viktig att införa i konsultkontraktet när konsulten får insyn i uppdragsgivarens företagshemligheter.

Varför Docue?

Med hjälp av Docue kan du snabbt och enkelt upprätta ett komplext konsultavtal helt själv. Docues konsultavtal mall (konsultkontrakt mall) är upprättat av jurister och anpassas automatiskt efter ditt företags specifika situation. Om du skulle stöta på ett problem eller en fråga under skapandets gång kan du enkelt höra av dig till våra jurister via chatt, helt utan extra kostnad.


Tags: Konsultavtal mall, konsultavtal, avtal konsult mall, standardavtal konsult, konsultkontrakt, konsultkontrakt mall.

"Vi har sökt efter en mer effektiv och tillgänglig lösning för att hantera våra avtal framåt. Docues lösning för avtal och central lagring passar oss perfekt. Ett bra paketerat koncept som är mycket prisvärt!"

Mathias Bohlin

VD, GC Solutions

"Vi har över 350 anställda där merparten skriver om sina anställningsavtal två gånger om året, och när man har dessa avtalsvolymer årligen så krävs det ett system som är enkelt att arbeta i och som genererar professionella avtal. En av de saker som gjorde att vi valde just Docue är att du enkelt kan ställa en juridisk fråga om ett avtal direkt till en jurist och få svar direkt i chatten. Nu efter att ha använt tjänsten några månader så vet vi även att de har de en grym kundsupport!"

Cecilia Hagström

Personal- och löneadministratör, Wellness Studio