Dokumentmallar

Hyresavtal, mall – lös egendom

Hyra avser i allmänhet en upplåtelse av en nyttjanderätt, det vill säga när en person mot vederlag upplåter en sak för annans nyttjande. Med hjälp av Docues interaktiva mall kan du snabbt upprätta ett hyresavtal beträffande lös egendom. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 3 juli 2023

Vad reglerar ett hyresavtal?

Ett hyresavtal reglerar upplåtelse av egendom för annans nyttjande. Det innebär att avtalet reglerar förhållandet där ägaren av ett föremål, uthyraren, ger en annan part, hyrestagaren, en rätt att nyttja egendomen utan att äganderätten förflyttas. Det är således inte fråga om ett köp i juridisk mening, utan istället en rätt att få nyttja annans egendom.

Det finns inga formkrav på hur ett hyresavtal ska ingås för att vara bindande. Avtalet kan därigenom ingås både muntligen och skriftligen. Vi på Docue rekommenderar dock att ni ingår era hyresavtal skriftligen då det hjälper till att förtydliga syftet bakom avtalet och vid en eventuell tvist även fungerar som bevisning. En hyra kan ingås på viss tid eller tills vidare. Varaktigheten av hyresperioden regleras i avtalet.

Skillnaden mellan hyra av lös och fast egendom

Det är en betydande skillnad när det kommer till hyresavtal beträffande fast eller lös egendom. Hyresavtal som reglerar lös egendom är formfritt och kan ingås i princip hur som helst. När det kommer till hyresavtal av fast egendom, exempelvis bostäder och lokaler, finns det däremot en del bindande regler som är viktiga att följa. Denna avtalsmall lämpar sig för situationer som rör uthyrning av lös egendom, det vill säga saker som verktyg, fordon, städutrustning eller gamla traditionella dvd-filmer. Om ni istället önskar upprätta en avtalsmall beträffande hyra av fast egendom se

Skillnaden mellan hyra och leasing

Det är ingen praktisk juridisk skillnad mellan hyra och leasing. Leasing brukar däremot syfta till en mer långtgående hyresperiod där det ofta finns en möjlighet för leasetagaren att köpa loss föremålet för ett restvärde vid avtalets slut. Om ni önskar upprätta ett leasingavtal, eller vill veta mer om hur den typen av avtal ser ut kan ni enkelt hitta information via vår mall "Leasingavtal"

Avtalsvillkoren bör avtalas i detalj

I Sverige finns ingen specifik lag som speciellt reglerar hyresförhållanden beträffande lös egendom. Parterna bör därför se till att alla frågor som är relevanta för avtalsförhållandet avtalas uttryckligen. Tvister kan uppstå i ett senare skede, särskilt vanligt är det vad gäller villkoren för reparation av hyresobjektet och uppsägning av avtalet. Genom att komma överens om dessa i förväg kan man undvika att potentiella tvister uppstår.

Det enklaste sättet att upprätta ett hyresavtal

Docues hyresavtal (mall) innehåller tiotals modellvillkor som hjälper er vid slutande av avtal. Villkoren är framtagna av vårt team med jurister och anpassas kontinuerligt efter ny lagstiftning och praxis på området. Du kan därigenom vara säker på att ditt avtal alltid överensstämmer med gällande lagstiftning. Docues hyresavtal (mall) innehåller bland annat följande punkter:

 • Definition av Hyresobjektet
 • Hyresperioden
 • Hyresavgiften
 • Underhåll och ansvarsfördelning
 • Uppsägning av avtal
 • Tvistelösning och tillämplig lag (i det fall en av parterna har en klar koppling till utlandet)

Om ni önskar kan ni även fritt redigera och skriva innehåll själv så att avtalet därigenom är skräddarsytt helt efter era förutsättningar.

Hur kan den andra parten godkänna mitt utkast till hyresavtalet i Docue?

Via SMS eller e-post kan du skicka en inbjudan till den andra parten att granska hyresavtalet som du upprättat i Docue. Denne kan sedan godkänna avtalet med hjälp av en elektronisk underskrift, som är en av de tjänster som Docue erbjuder.

Hur arkiveras avtalet som jag upprättat?

Tjänsten arkiverar ert avtal automatiskt till ert företags registrerade avtalskonto. Ni kan enkelt komma åt ert arkiv med alla smarta enheter, på så vis är handlingarna alltid nära till hands. Den andra parten får också enkelt ett eget avtalsexemplar i digital form.

Hur fungerar processen vid upprättandet av Docues hyresavtal?

 1. I den färdiga listan väljer du vilka villkor du vill ha i ditt avtal (t.ex. definition av hyresobjektet, hyresperioden och hyresavgiften).
 2. Vi ställer dig följdfrågor i varje punkt och utifrån svaret på dessa formuleras sedan texten i ditt avtal.
 3. I de olika punkterna ger vi information som grundar sig på lag och etablerad avtalspraxis om vad du bör ta hänsyn till vid upprättandet av avtalet.
 4. När avtalet är färdigt undertecknar parterna det elektroniskt via telefon, dator eller annan smart enhet.
 5. Avtalet arkiveras automatiskt på ditt företags avtalskonto som du har direkt tillgång till via dator eller telefon (även den andra parten får sitt eget avtalsexemplar digitalt).

Tags: Hyresavtal, hyresavtal mall, hyresavtal lös egendom.

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 3 juli 2023

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair