Dokumentmallar

Villkorat köpeavtal, lös egendom, EN [Conditioned Contract of Sale]

Villkorade köpeavtal är lämpliga i situationer där parterna vill ingå bindande avtal men samtidigt förbehålla sig rätten att dra sig ur avtalet om vissa förutbestämda förutsättningar inte uppfylls. Detta är ett villkorat köpeavtal på engelska. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk en Engelska
Områden Uppdaterad av jurist 19 sep. 2023

Det villkorade köpeavtalet säkrar parterna i osäkra situationer

Det finns situationer där parter vill träffa ett köpeavtal men det samtidigt föreligger vissa faktorer som leder till osäkerhet. Osäkerheten kan exempelvis ha att göra med varans skick och leveranssäkerhet, eller helt externa faktorer – som exempelvis finansieringen av köpet. I dessa situationer kan villkorade köpeavtal vara lösningen. Med Docues villkorade köpeavtal på engelska är avtalet bindande men förfaller om en specifikt definierad händelse inte inträffar.

Docues mall villkorat köpeavtal engelska kan användas vid exempelvis

Exempel 1 (varubeställning):

Ett industriföretag vill köpa in stora mängder råvaror från en tillverkare de tidigare inte ingått affärer med. Industriföretaget tycker att tillverkaren verkar lovande men de använder sig av en annan teknik vid framställandet av råvarorna än vad deras konkurrenter gör. Industriföretaget går därför med på att ingå ett köpeavtal med ett villkor om att de först får göra ett test på ett provparti av råvarorna för att kontrollera att vissa förutbestämda kvalitetskriterier uppfylls innan den slutliga beställningen genomförs.

Exempel 2 (finansiering):

Ett företag behöver ny utrustning till sin verksamhet. De är intresserade av att köpa in utrustningen ny, men kostnaden för den nya utrustningen är av så betydande storlek att de behöver hjälp att finansiera köpet. Ett villkorat köpeavtal kan då ingås där det framkommer att köpeavtalet är giltigt under förutsättning att köpet kan medfinansieras av en tredje part – exempelvis en bank.

Det är viktigt att noggrant formulera förutsättningarna för avtalet

Rent innehållsmässigt skiljer sig inte ett villkorat köpeavtal från ett "vanligt" köpeavtal, bortsett från villkoret om avtalets förutsättning ("avtalet förfaller om X inte inträffar"). För att parterna inte ska lämnas någon utrymme för tolkning av villkoret är det viktigt att det är utformat exakt och tydligt. Det ska utan svårigheter gå att avgöra huruvida villkoret uppfyllts eller inte.

Köp av lös egendom

Docues mall för villkorat köpeavtal på engelska är avsedd för köp av lös egendom. Till lös egendom räknas all egendom som inte är fast. Lös egendom kan därigenom vara till exempel;

  • fordon,
  • industrimaskiner,
  • värdepapper, eller
  • råvaror.

Lös egendom kan i vardagligt språk kallas för lösa saker eller varor.

Formfrihet: Köp av lös egendom är i regel formfritt, vilket innebär att parterna kan upprätta avtal på det sätt de själva önskar. Köp av betydande storlek ingås däremot i praktiken ändå skriftligen då det är ett bra sätt att förebygga tvister och vid behov kunna använda avtalet som bevisning. Innehållet i Docues mall för villkorat köpeavtal – engelska motsvarar helt mallen för köpeavtal lös egendom EN .


Tags: Villkorat köpeavtal engelska, villkorat köpeavtal på engelska, köpeavtal lös egendom villkor engelska, engelska villkorat köpeavtal, villkorat köp engelska, villkorat köpeavtal engelska mall, mall för villkorat köpeavtal engelska, villkorat köpeavtal mall engelska.

Lagstiftning SE
Språk en Engelska
Områden Uppdaterad av jurist 19 sep. 2023

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair