Dokumentmallar

Handelsagenturavtal (agentavtal), EN [Commercial Agency Contract]

Genom ett handelsagenturavtal (agentavtal) förbinder sig handelsagenten att främja försäljning eller köp av huvudmannens varor genom att ta emot anbud till huvudmannen eller ingå avtal för dess räkning. Detta är ett agentavtal på engelska. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk en Engelska

Agentavtal (agentavtal engelska)

Handelsagenten förbinder sig genom ett handelsagenturavtal (commercial agency contract) att främja försäljningen eller köpet av huvudmannens varor genom att ta emot anbud till huvudmannen eller ingå avtal för dennes räkning.

Skillnad mellan agentavtal och återförsäljaravtal

Liknande intentioner: Syftet med både handelsagenturavtal och återförsäljaravtal är att främja marknadsföring och försäljning av annans varor. Både återförsäljaravtal och handelsagenturavtal kan användas som ett steg i en internationalisering av ett företag. Även fast den grundläggande intentionen kan tyckas lik mellan de olika avtalsformerna föreligger betydande skillnader dem emellan.

Verksamhetens oberoende

  • Agenten agerar för huvudmannens räkning vilket innebär att denne tar emot anbud på varor, vilka huvudmannen slutligen godkänner eller avslår.
  • Det finns även viss möjlighet för en handelsagent att ingå avtal på huvudmannens vägnar. För att det ska vara möjligt krävs att handelsagenten fått en viss typ av behörighet av huvudmannen.
  • Handelsagenten agerar därför självständigt och har till syfte att förmedla avtal mellan andra parter.
    • Till skillnad från en återförsäljare blir alltså inte handelsagenten del i något slutlig avtal, utan fungerar endast som en mellanman för avtalets uppkomst.

När ingås agentavtal?

Det är lämpligt att ingå ett agentavtal i de situationer där man vill behålla en mer strikt kontroll över marknadsföring och försäljning av produkterna. Det smidigaste sättet att skapa ett agentavtal är genom Docues mall Agentavtal engelska. I de fall där målet däremot är ett mer oberoende förhållande, där återförsäljaren säljer produkterna självständigt på egen risk, är återförsäljaravtalet ett bättre alternativ. Om ni är intresserade av att upprätta ett återförsäljaravtal finns det en separat mall för detta.

Krav på näringsidkare

Enskilda näringsidkare: Huvudmannen i ett agentavtal ingår alltid avtalet med en annan näringsidkare. Om agenten inte handlar i egenskap av näringsidkare är det inte fråga om ett handelsagenturavtal.

Inget anställningsavtal: Ett agentavtal är inte ett anställningsavtal och dess syfte är inte att skapa ett anställningsförhållande mellan huvudmannen och utomstående parter. Det är en betydande skillnad mellan ett agentavtal och en anställning. Den anställde besitter skydd genom den arbetsrättsliga lagstiftningen, medan handelsageturförhållandet styrs av lagen om handelsagentur (agentlagen) och det enskilda avtalet.

Säljavtal för privatpersoner: Skulle en tillverkare däremot ge en privatperson rätt att representera sina produkter, är det istället fråga om ett säljavtal – vilket i juridisk mening är sett som ett anställningsavtal. Om ni vill komma överens om representation av produkter med en säljare och inte en handelsagent kan ni upprätta ett anställningsavtal med den separata mallen för anställningsavtal i Docue.

Genom ett skriftligt avtal undviker du tvister och oklarheter

Skriftliga avtal lönar sig: Ett handelsagenturavtal ska enligt lag ingås skriftligen om den ena parten begär det. Utöver det gäller till exempel villkoret om konkurrensförbud efter avtalets upphörande endast om detta har avtalats skriftligt.

Trots att ett handelsagenturavtal i vissa fall förutsätter skriftlig form, föreligger inget egentligt formkrav på avtalet. Det rekommenderas däremot alltid att avtal upprättas skriftligen. En stor del av tvister följer inte av oärlighet hos någondera part, utan av att parternas uppfattning om avtalets innehåll redan från början skiljt sig åt. Ett skriftligt avtal skyddar alltså inte bara mot en parts oärlighet, utan också mot uppriktiga missförstånd.

Varför Docues Agentavtal engelska ?

Du skapar enklast ditt agentavtal med Docues mall Agentavtal engelska. Tack vara den innovativa plattformen kan du nu upprätta juridiskt bindande avtal, helt skräddarsydda efter ditt företag, på bara några minuter. Via plattformen kan du även samla alla dina avtal och välja att skicka ut dem för elektronisk signering. Gör din avtalshantering smidigare med hjälp av Docue!


Tags: Agentavtal engelska, agentavtal på engelska, agentavtal mall engelska, handelsagenturavtal engelska, handelsagent engelska.

Lagstiftning SE
Språk en Engelska

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair