Dokumentmallar

Enkelt skuldebrev, EN [Non-Negotiable Promissory Note]

Ett skuldebrev är en juridisk dokumentation av en skuld. Låntagaren (gäldenären) åtar sig genom dokumentet att betala den utfästa skulden till långivaren (borgenären). Skuldebrev ska vara skriftliga. Detta är ett skuldebrev på engelska. Läs mer
Lagstiftning Sverige Sverige
Språk en Engelska
Skapa dokument

10 gratis e-signeringar

Skapa ett nytt företagskonto och få 10 gratis signeringar.

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev är en dokumenterad skuld mellan en låntagare (gäldenär) och en långivare (borgenär) där gäldenären åtar sig att betala ett visst belopp till borgenären. Genom att upprätta skuldebrevet noggrant med Docues "Skuldebrev engelska mall" minskar risken för oklarheter och framtida tvister.

Ensidig utfästelse

En förutsättning för att det ska vara fråga om ett skuldebrev är att en ensidig utfästelse att betala ett penningbelopp kommit till uttryck. Med det menas att ett skuldebrev inte kan ge uttryck för mer än en enskild skuld. Det får vidare inte föreligga något krav på motprestation. Om sådant krav på motprestation föreligger är det istället fråga om exempelvis ett köp och inte ett skuldebrev.

  • Exempel: Två parter har upprättat ett avtal. I avtalet har betalningsvillkor reglerats och det har därigenom uppstått en penningfordran mellan säljaren och köparen. Fordran i fråga är dock villkorad av en motprestation i form av ett köp. Avtalet är därför snarare ett köpeavtal än ett skuldebrev då det inte är fråga om en ensidig utfästelse utan motprestation.

Enkelt eller löpande skuldebrev på engelska

Skuldebrev delas traditionellt in i enkla och löpande skuldebrev. I ett enkelt skuldebrev är borgenären alltid en namngiven person. Ett löpande skuldebrev är utställt till innehavaren av (det fysiska) skuldebrevet, vilket betyder att den person som innehar skuldebrevet på skuldens förfallodag har rätt att erhålla betalningen.

Räntefritt som standard – men inte utan dröjsmålsränta

Ränta: Ofta vill borgenären få en ränta på det utlånade beloppet. För att en borgenär ska kunna ta ut ränta på lånebeloppet ska det regleras direkt i skuldebrevet. Om ingen ränta avtalas kan inte borgenären i efterhand kräva att ränta ska utgå på det lånade beloppet.

Dröjsmålsränta: Om skulden förfaller till betalning gäller dock som huvudregel att borgenären har rätt att få ut dröjsmålsränta på beloppet. Dröjsmålsränta kommer att utgå i enlighet med skuldebrevet. Om ingen dröjsmålsränta har avtalats kommer den istället att fastställas i enlighet med räntelagen.

Ansvar vid flera gäldenärer

Det är möjligt att ett skuldebrev omfattar flera gäldenärer. Om parterna inte avtalat om annat innebär en sådan situation att gäldenärerna är gemensamt ansvariga för skulden. Den typen av ansvar brukar kallas för ett solidariskt ansvar. Det solidariska ansvaret medför att borgenären kan kräva ut hela skulden av vilken gäldenär den vill. Det är sedan upp till gäldenärerna att sinsemellan reda ut vem som ska ansvara för vad. Det solidariska ansvarer kan därför ses som ett skydd för borgenären. Om parterna inte önskar vara solidariskt ansvariga måste det anges i skuldebrevet att exempelvis en viss gäldenär endast svarar för ett visst belopp av skulden.

Kan skulden överlåtas?

Det är möjligt för borgenären att överlåta fordran till tredje part genom att ensidigt anmäla det till gäldenären. En gäldenär kan i sin tur däremot inte överlåta sin skuld till tredje part utan att först ha fått borgenärens samtycke. En borgenär som tar över en fordran från en annan har i princip ingen möjlighet att få till bättre villkor än vad som överenskommits i det ursprungliga skuldebrevet.

Hur fungerar Docues skuldebrev på engelska?

Med Docues "Skuldebrev engelska mall" kan du skapa ett enkelt skuldebrev på engelska som anpassas efter den informationen du matar in. Du fyller i dokumentet punkt för punkt och väljer själv vilka villkor du vill ha med samt hur de ska utformas. Allt eftersom du fyller i information uppdateras avtalet för att matcha dina behov. Om du önskar kan du själv redigera de redan färdiga avtalsvillkoren eller välja att skriva helt egna.


Tags: Skuldebrev engelska, skuldebrev på engelska, skuldebrev engelska mall.

Lagstiftning Sverige Sverige
Språk en Engelska
Skapa dokument

10 gratis e-signeringar

Skapa ett nytt företagskonto och få 10 gratis signeringar.

30 000 företag har redan förlitat sig på Docue

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair

"Vi har sökt efter en mer effektiv och tillgänglig lösning för att hantera våra avtal framåt. Docues lösning för avtal och central lagring passar oss perfekt."

Mathias Bohlin

VD, GC Solutions

Arbetsvillkorsdirektivet – högre krav ställs på arbetsgivare

Flera förändringar av den svenska arbetsrätten är på gång, en del sker redan i slutet av juni 2022 medan andra träder i kraft i oktober samma år. Läs mer om de nya förändringarna, särskilt förändringarna med anledning av arbetsvillkorsdirektivet, och läs om hur Docue hjälper er anpassa era befintliga arbetsrättsliga handlingarna till de nya krav som förändringarna medför.

Julia Radsjö-Lundgren

22.6.2022

Arbetsrätten under förändring 2022 – Anpassa företaget till de nya reformerna

I början av 2022 klubbades, vad som påstås vara, en av de största arbetsrättsliga reformerna i modern tid igenom av Sveriges regering. Reformen återspeglar idén av en större flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Grundläggande information om några av de mest centrala förändringarna av den nya arbetsrättsreformen hittar du nedan.

Julia Radsjö-Lundgren | Jurist på Docue

27.5.2022

Elektroniska signeringar i Sverige – allt du behöver veta

En elektronisk signatur är ett elektroniskt sätt för en part att underteckna en handling – helt utan att behöva använda sig av pappersdokument. Det digitala avtrycket som lämnas kan beskrivas som ett verktyg för att identifiera en parts erlagda viljeförklaring. Användningen av elektroniska signaturer kan vara fördelaktiga i flera avseenden. Exempelvis kan de hjälpa till att påskynda en transaktion eller säkra bevisning av ett dokument.

Julia Radsjö-Lundgren | Jurist på Docue

27.5.2022