Användarvillkor


Uppdaterad 2024-03-04

Dessa användarvillkor (“Användarvillkoren”) avseende webbtjänsten för juridiska dokument, arkivering och e-signaturer tillgänglig via Docue.com (“Tjänsten”) ska läsas och godkännas i sin helhet av den som är Kund (såsom nedan definierat) samt den/de individer som använder Tjänsten (var och en “Användare”).

Användarvillkoren utgör ett avtal som Kunden, Användaren och leverantören av Tjänsten Docue Technologies Sweden AB (“Tjänsteleverantören”) ingår vid Kundens registrering av prenumeration och som Kunden, Användaren och leverantören av Tjänsten åtar sig att följa inom ramen för kundrelationen. Det noteras att för det fall en Kund (såsom nedan definierat) är en fysisk person, är Kunden och Användaren samma person.

Tjänsteleverantör:

Docue Technologies Sweden AB (org.nr. 559348-2192)

Drottninggatan 33, 111 51 Stockholm

support@docue.com

www.docue.com

1 Allmänt om användningen av Tjänsten

1.1 Med “Kund” avses i Användarvillkoren den fysiska person eller den juridiska person som träffat avtal med Tjänsteleverantören avseende Tjänsten. Om Kunden och Tjänsteleverantören har ingått ett separat tjänsteavtal eller Kunden har godkänt ett särskilt erbjudande av Tjänsteleverantören som innehåller villkor som avviker från dessa Användarvillkor, tillämpas villkoren i det tjänsteavtalet eller erbjudandet i första hand. Dessa Användarvillkor kompletterar det som särskilt avtalats.

1.2 Syftet med Tjänsten är att underlätta för företag och privatpersoner att ingå avtal, upprätta och lagra handlingar samt underteckna avtal och andra dokument. I Tjänsten kan en Användare upprätta dokument, avtal och andra rättsliga handlingar med hjälp av dokumentmallar (”Dokumentmallar”) med tillhörande modellinnehåll och anvisningar. Användaren kan också elektroniskt signera handlingar som de upprättat med Dokumentmallarna eller laddat upp i Tjänsten samt lagra dessa handlingar i ett personligt arkiv som skapas för varje Användare (”Konto”).

1.3 Tjänsteleverantören har inte rätt att granska eller redigera avtalsmaterial eller dokumentation, eller tillhörande underskrifter, på Kontot utan Användarens tillstånd eller en lagstadgad skyldighet.

1.4 Användaren får inte agera på ett sätt som leder till att Tjänsten slutar fungera, överbelastas, skadas eller försämras eller att användningen orsakar Tjänsteleverantören uppenbar skada. Användaren får inte heller påverka en annan Användares användning av Tjänsten på ett skadligt sätt.

1.5 Tjänstens allmänt tillgängliga avtalsmaterial och dokumentation, anvisningar och övriga innehåll skyddas av upphovsrätt. Tjänsteleverantören äger alla rättigheter. Kunden och Användaren beviljas begränsad tillgång till Tjänstens innehåll mot betalning i enlighet med prislistan. Det är strängt förbjudet att göra avtalsmaterialet och dokumentationen, anvisningarna eller annat innehåll i Tjänsten tillgängligt för allmänheten. Sådan förbjuden verksamhet omfattar offentliggörande av innehållet exempelvis på en webbsida, i en konkurrerande tjänst eller i någon annan omgivning där flera tredje parter har tillgång till innehållet helt eller delvis.

1.6 Innehållet i Tjänsten är i regel på svenska. Tjänsteleverantören kan också erbjuda möjlighet att använda material på ett annat språk.

1.7 Vid all användning av Tjänsten åtar sig Användaren att följa svensk lag och god sed utöver dessa Användarvillkor.

2 Nyttjanderätt och användardata

2.1 Endast en myndig fysisk person eller en registrerad juridisk person kan registrera sig som Kund i Tjänsten. Med fysisk person avses en privatperson. En juridisk person kan vara ett företag, en förening, en offentligrättslig juridisk person eller en annan juridisk person. När det i dessa Användarvillkor talas om företag är i allmänhet alla juridiska personer jämförbara med företag.

2.2 Vid registrering ska Kunden tillhandahålla registrerings- och betalningsinformation (“Kunddata”) och en Användare ska välja en lösenordsskyddad användarspecifik kod (”Användarnamn”) för att använda Tjänsten. En Kund som är en juridisk person får endast registreras av dess firmatecknare. Kunden är skyldig att uppdatera informationen när den ändras.

2.3 Det är förbjudet att lämna ut Användarnamnet. Om lösenordet eller Användarnamnet blir känt för utomstående ska Användaren utan dröjsmål informera Tjänsteleverantören om detta.

3 Behandling av personuppgifter

3.1 Tjänsteleverantören lagrar Användarens och Kundens personuppgifter genom omfattande dataskyddsåtgärder. Tjänsteleverantören lämnar inte ut uppgifter om Användaren, Kunden eller avtalsmaterial och dokumentation till tredje part. Endast Tjänsteleverantörens egna anställda och partners med en behörig roll i underhållet och utvecklingen av Tjänsten har tillgång till uppgifterna.

3.2 Användarna och Kunden registreras i Tjänsteleverantörens kundregister. Tjänsteleverantören behandlar personuppgifterna i enlighet med principerna i Tjänstens integritetspolicy (”Integritetspolicy”). Genom användning av Tjänsten, accepterar Användaren och Kunden Integritetspolicyn. Den aktuella Integritetspolicyn finns tillgänglig på docue.com/sv-se/integritetspolicy.

3.3 I vissa servicepaket har en Kund som öppnat ett Konto möjlighet att bevilja flera personer knutna till Kunden (exempelvis anställda) åtkomst till Kontot. Sådana personer ska då anses vara Användare. Kunden kan justera omfattningen av sådana Användares rättigheter i inställningarna inom ramen för Tjänstens tekniska förutsättningar. Företaget ansvarar för att de Användare som beviljats åtkomst till Kontot hemlighåller sina Användarnamn på behörigt sätt.

3.4 Av datasäkerhetsskäl har Tjänsteleverantören rätt att när som helst kräva att Användaren byter sitt lösenord som är kopplat till Användarnamnet.

3.5 Tjänsteleverantören granskar inte och följer inte upp avtalssignering eller material som Användaren producerat i sin egen avtals- och dokumentbas. Användaren ansvarar därmed själv för att Användaren har rätt att behandla de personuppgifter och övriga uppgifter som denne använt i Tjänsten. Användaren ansvarar för fullgörandet av sina skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen med undantag av de skyddsåtgärder till vilka Tjänsteleverantören har förbundit sig enligt Integritetspolicyn. Samma regler tillämpas också på andra personuppgifter som Användaren eventuellt använder i Tjänsten.

3.6 Användaren och/eller Kunden är personuppgiftsansvarig och tjänsteleverantören dess personuppgiftsbiträde vid hantering av samtliga personuppgifter som Användaren själv har matat in i Tjänsten. Dessa Användarvillkor och Integritetspolicyn utgör tillsammans ett personuppgiftsbiträdesavtal.

3.7 Om Användaren och/eller Kunden har egna dokumenterade anvisningar om behandlingen av de personuppgifter som denne angivit ska denne skicka dessa till Tjänsteleverantören i god tid före registreringen, eller om Användaren och/eller Kunden redan har registrerat sig, innan början av följande licensperiod.

4 Priser och betalning

4.1 Tjänsten omfattar både avgiftsbelagda och avgiftsfria delar. Tjänstens aktuella prislista finns tillgänglig på docue.com/sv-se/priser (”Prislista”).

4.2 De avgiftsbelagda tjänsterna debiteras vid den tidpunkt då Kunden tecknar en prenumeration och därefter varje gång prenumerationen förnyas, om inget annat har avtalats. Prenumeration som gäller för en viss licensperiod debiteras en gång per år eller månadsvis. Den årliga avgiften debiteras i början av licensperioden, månadsavgiften i början av kalendermånaden för varje licensperiod. Prenumerationstiden för en licensperiod är tolv månader om inget annat särskilt avtalats. Om inget annat avtalats ska Tjänsten betalas årsvis.

4.3 Om Kunden har angett sina kreditkortsuppgifter i sin Kunddata och ingen annan betalningsmetod har avtalats, har Tjänsteleverantören rätt att ta betalt för avgifterna genom kortbetalning. Om kortbetalningen inte lyckas har Tjänsteleverantören rätt att välja faktura som betalningsmetod.

4.4 Tjänsteleverantören kan erbjuda en möjlighet att testa användningen av Dokumentmallarna eller andra avgiftsbelagda paket i Tjänsten avgiftsfritt eller till ett nedsatt pris enligt de villkor som anges i ett specifikt erbjudande. Om inte annat anges i erbjudandet är det förbjudet att använda förmånen mer än en gång. Till exempel anses skapande av flera separata konton för att tekniskt undvika normala avgifter som missbruk. Användning av ett erbjudande mer än en gång skapar en direkt grund för Tjänsteleverantören att fakturera för en årslicens i enlighet med Prislistan eller en annan särskild prislista som överenskommits på förhand.

4.5 Nyttjanderätten till ett Konto riktat till företag varar i ett år åt gången, om inte annat överenskommits. Nyttjanderätten förnyas automatiskt efter varje licensperiod för ett år eller någon annan särskilt överenskommen period, såvida inte Användaren säger upp Tjänsten eller Tjänsteleverantören meddelar något annat före utgången av den tidigare licensperioden. Den nya licensperioden debiteras i enlighet med gällande Användarvillkor och den aktuella Prislistan. Meddelande om eventuella prisändringar till Användaren beskrivs i punkt 6.2.

4.6 Om Användaren inte betalar för de produkter eller tjänster som den beställt i rätt tid, har Tjänsteleverantören rätt att begränsa Användarens tillgång till Tjänsten eller förhindra Användarens tillgång till sitt Konto. Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift 100 kr samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.

4.7 Licensperioden debiteras i sin helhet vid licensperiodens början (licensperiodens längd är som utgångspunkt ett år åt gången) om inte annat avtalats. Kunden kan  beviljas en möjlighet till delbetalning, till exempel genom att betala ett belopp varje månad. Om Kunden likväl inte betalar fler än en delbetalning i tid och dröjsmålet inte är ringa, har Tjänsteleverantören rätt att kräva omedelbar betalning av samtliga kvarvarande delbetalningar.

4.8 För betalningstransaktioner (t.ex. med betalkort) kan Tjänsteleverantören använda sig av en extern betaltjänstleverantör som tar ut avgifter av Användaren i enlighet med Prislistan och dessa Användarvillkor och vidarebefordrar dem till Tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören ansvarar för dessa tredje parters serviceavgifter. Betaltjänstleverantören som används är i regel Stripe Inc.

4.9 Om betalning sker mot faktura, är betalningsvillkoret 30 dagar netto.

5 Tjänstens innehåll och underhåll

5.1 Tjänsten kan huvudsakligen användas 24 timmar om dygnet. Tjänsteleverantören äger dock rätten att tillfälligt inaktivera hela eller delar av Tjänsten på grund av underhåll, installation, modifiering, överdriven systembelastning eller annan motsvarande orsak utan skadeståndsansvar.

5.2 Tjänsteleverantören ska, i den mån det är skäligt, sträva efter att, på förhand, informera Användaren om eventuella avbrott i Tjänsten som är relevanta för Användaren, till den e-postadress eller det telefonnummer som Användaren angivit  eller i Tjänsten.

5.3 Tjänsteleverantören ansvarar inte för skador som orsakas av att SMS eller e-postmeddelanden som skickas från Tjänsten inte når mottagaren eller att meddelandet, tekniskt eller visuellt, skiljer sig från den inmatade informationen.

5.4 Innehållet i Tjänsten har upprättats i enlighet med svensk lag och etablerad branschpraxis ger Användaren förutsättningar att upprätta juridiskt giltiga avtal och dokument. Användaren är dock skyldig att identifiera särdragen i sin egen situation och de lösningar som bäst passar denne. Tjänsteleverantören ansvarar inte för något innehåll som produceras av Användaren.

5.5 Tjänsteleverantören tillhandahåller inte juridisk rådgivning och Tjänsteleverantören och Kunden och/eller Användaren ingår aldrig en rådgivare-klientrelation. Tjänsteleverantören har inte det övergripande ansvaret för Användarens och/eller Kundens rättsliga förfaranden. Tjänsteleverantören upprättar eller granskar inte heller dokument för Användarens och/eller Kundens räkning, om inte annat särskilt överenskommits.

5.6 Tjänsteleverantören är skyldig att ersätta direkta ekonomiska skador som orsakats genom uppenbart felaktig juridisk vägledning i Tjänsten eller som på annat vis tillhandahållits av Tjänsteleverantören under den avgiftsbelagda licensperioden. Skadeståndsansvaret täcker inte indirekta skador eller förluster, såsom förlorad vinst eller uteblivna avtal, och dess storlek begränsas till 50 000 kronor under varje licensperiod.

5.8 Mindre tekniska ändringar av avtalsmaterial och dokumentation på Kontona är tillåtna av användbarhets- eller dataskyddsskäl.

6 Giltighet av användarvillkoren och ändringar i tjänsten och prislistan

6.1 Användarvillkoren är bindande för Tjänsteleverantören, Kunden och Användaren från den tidpunkt då Tjänsteleverantören ger Användaren tillgång till Tjänsten.

6.2 a) En Kund med en avgiftsbelagd licensperiod ska i princip ha rätt att under hela licensperioden använda Tjänsten på motsvarande sätt och med samma egenskaper som i början av den senaste licensperioden, i enlighet med avgifterna i Prislistan. Tjänsteleverantören har rätt att göra ändringar i Prislistan och Tjänstens egenskaper även under den pågående licensperioden utan att detta påverkar kundrelationens övriga villkor, förutsatt att ändringarna inte är stora eller klart oskäliga från Kundens perspektiv. Prisändringar som påverkar Kunden och är större än ringa ändringar i Tjänstens egenskaper ska meddelas till Kunden till den e-postadress eller det telefonnummer som Kunden angivit senast fyra (4) veckor innan ändringarna träder i kraft, om ändringarna inte uppenbart är till Kundens fördel.

b) En Kund med en avgiftsfri licensperiod har inte rätt till någon fastställd prissättning eller särskilda funktioner i Tjänsten. Avgifter som baserar sig på Kundens nuvarande användning av Tjänsten eller omvandling av Tjänsten till avgiftsbelagd måste dock meddelas till den e-postadress eller det telefonnummer som Kunden angivit senast fyra (4) veckor innan ändringarna träder i kraft.

c) Tjänsteleverantören äger rätt att göra även större ändringar i Prislistan och Tjänstens egenskaper under licensperioden, men Kunden har då rätt att säga upp sitt abonnemang och få tillbaka den andel av betalningarna som hänför sig till den återstående licensperioden efter att ändringarna har gjorts, förutsatt att ändringarna har en betydande inverkan på Kundens användning av Tjänsten.

6.3 För en Kund med avgiftsbelagd licensperiod tillämpas den senaste tillgängliga versionen av dessa Användarvillkor som gällde vid den tidpunkt när Kundens och/eller Användarens senaste licensperiod började. Då licensperioden förnyas anses Kunden och/eller Användaren godkänna de senaste Användarvillkoren, om Kunden inte säger upp Tjänsten eller om inte Tjänsteleverantören meddelar annat. Kunder och Användare med en avgiftsfri licensperiod kommer alltid att omfattas av de senaste Användarvillkoren som är tillgängliga i Tjänsten, vilket Kunden accepterar om den inte säger upp Tjänsten. Tjänsteleverantören har dock inte rätt att ändra Användarvillkoren på ett sätt som skulle möjliggöra åtgärder utan iakttagande av de skyddsperioder till förmån för Kundensom anges i avsnitt 6.2.

6.4 Tjänsteleverantören har rätt att återkalla eller neka åtkomst till Tjänsten för en Kund och/eller en Användare som inte har följt dessa Användarvillkor i kundrelationen.

6.5 Användarvillkoren upphör att förplikta Kunden och/eller Användaren samt Tjänsteleverantören i slutet av Kundens licensperiod, med undantag av de skyldigheter som uppstått före denna tidpunkt.

6.6 Tjänsteleverantören och Kunden och/eller Användaren befrias från sina skyldigheter enligt Användarvillkoren för den period och i den mån underlåtenheten att uppfylla avtalsförpliktelserna orsakas av force majeure. En sådan händelse omfattar till exempel krig, allmänt avbrott i trafiken, avbrott eller störning i energiförsörjningen, storskalig arbetskonflikt, eldsvåda, exceptionella naturfenomen eller andra motsvarande och ovanliga skäl som är oberoende av Kunden och/eller Användaren eller Tjänsteleverantören.

6.7 Om någon punkt i dessa Användarvillkor nu eller senare konstateras olaglig eller av någon annan anledning är ogiltig eller obestridlig, ska den inte påverka giltigheten eller tillämpligheten av övriga punkter vid användningen av Tjänsten.

7 Övriga villkor

7.1 Svensk lag ska tillämpas på Användarvillkoren. Alla tvister, meningsskiljaktigheter och anspråk i anledning av Användarvillkoren ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna inte kan hitta en lösning genom förhandling, ska tvisten avgöras av Stockholms tingsrätt.

7.2 Tjänsteleverantören är behörig att använda namn och logotyp för Kunder som är juridiska personer under den betalda licensperioden som kundreferens utan att nämna Kundens konfidentiella information. Kunden har rätt att vägra användningen av referensen genom att skriftligen meddela Tjänsteleverantörens kundtjänst.

7.3 Tjänsteleverantören har rätt att utan Kundens och/eller Användarens samtycke överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt Användarvillkoren till en tredje part så att den nya tjänsteleverantören blir en annan part än Docue Technologies Sweden AB. Detta kan gälla exempelvis i en situation där Tjänsten eller en del av den överförs till en annan näringsidkare genom förvärv.