Användarvillkor


Uppdaterad 2021-10-05

Slutanvändaren av den svenska versionen av webbtjänsten Docue.com (nedan ”Användaren”) ska läsa och godkänna dessa användarvillkor (nedan ”Användarvillkor”) i sin helhet. Med "Användare" avses antingen en privatperson eller en juridisk person. Användarvillkoren utgör ett avtal som Användaren och tjänsteleverantören Docue Technologies (nedan kallad ”Tjänsteleverantören”) åtar sig att följa inom ramen för kundrelationen.

Tjänsteleverantör:

Docue Technologies Oy (org.nr. 2724469-7)
Lautatarhankatu 6, 00580 Helsingfors
support@docue.com
www.docue.com

1 Allmänt om användningen av tjänsten

1.1 Dessa Användarvillkor tillämpas på användningen av den svenska versionen i webbtjänsten Docue.com (nedan ”Tjänsten”). Om Användaren och Tjänsteleverantören dock har ingått ett separat tjänsteavtal eller Användaren har godkänt ett separat erbjudande av Tjänsteleverantören som innehåller villkor som avviker från dessa Användarvillkor, tillämpas villkoren i detta tjänsteavtal eller erbjudande i första hand. Dessa Användarvillkor kompletterar då det som avtalats separat.

1.2 Syftet med Tjänsten är att underlätta ingående av avtal för företag och privatpersoner, upprättande och lagring av handlingar samt undertecknande av avtal. I Tjänsten kan Användare upprätta handlingar för avtal och andra rättsliga förfaranden med de dokumentmallar som är avsedda för detta (nedan ”Dokumentmallar”) och som innehåller modellinnehåll och anvisningar för upprättandet. Användare kan också elektroniskt underteckna handlingar som de upprättat med Dokumentmallarna och importerat i Tjänsten samt lagra dessa handlingar i ett personligt arkiv som skapas för varje användare (nedan ”Konto”).

1.3 De tekniska stegen i ingåendet av avtal är registrering som Användare, användning av Dokumentmallarna och elektronisk underteckning av handlingar. I stället för undertecknande kan Användaren skriva ut den handling som den upprättat i tjänsten. Handlingar som skapats med Tjänstens Dokumentmallar och andra handlingar som sparats på Kontot kan förvaltas via Kontot. Om Användaren har angett felaktiga uppgifter i Tjänsten, möjliggör tekniken i Dokumentmallarna korrigeringen av ofullbordade handlingar.

1.4 Tjänsteleverantören kommer inte att granska, redigera eller radera avtalsmaterial eller dokumentation på Kontona eller underteckningar i samband med dessa utan Användarens separata bemyndigande eller lagstadgad skyldighet.

1.5 Undertecknade avtal eller handlingar kommer inte att raderas från Tjänsteleverantörens servrar för det fall att de behövs för bevisning i efterhand under en rättslig process. Tjänsteleverantören lämnar dock inte ut något av det material som Användaren upprättat för en sådan process utan Användarens tillstånd eller lagstadgad skyldighet.

1.6 Användaren får inte agera på ett sätt som leder till att Tjänsten slutar fungera, överbelastas, skadas eller försämras eller användningen orsakar uppenbar skada på Tjänsteleverantören. Användaren får inte heller negativt påverka en annan Användares användning av Tjänsten.

1.7 Tjänstens allmänt tillgängliga avtalsmaterial och dokumentation, rådgivningstexter och övrigt innehåll skyddas av upphovsrätten. Tjänsteleverantören äger alla rättigheter. Användaren av Tjänsten beviljas begränsad tillgång till Tjänstens innehåll mot avgifter i enlighet med prislistan.

1.8 Tjänstens avtalsmaterial och dokumentation får endast användas för sådana avtal och andra rättsliga förfaranden där Användaren själv är part, om inte annat överenskommits. Det är strängt förbjudet att göra avtalsmaterialet och dokumentationen, rådgivningstexterna eller annat innehåll i Tjänsten tillgängligt för allmänheten, till exempel som en del av den egna serviceaffärsverksamheten. En sådan serviceaffärsverksamhet utövas vanligtvis i revisionsbyråer, advokatbyråer, disponentbyråer, revisionssammanslutningar och olika konsultbyråer. För serviceaffärsverksamhet finns separata Partner-servicepaket som specificeras i prislistan som avses i punkt 4.1, i vilka upprättandet av handlingar för tredje parters räkning är tillåtet.

1.9 Användaren ansvarar själv för inköp av de anslutningar och den utrustning som krävs för att använda Tjänsten, samt för kostnaderna för deras funktionalitet och korrekta skydd.

1.10 Innehållet i Tjänsten är i regel på svenska. Tjänsteleverantören kan också erbjuda möjlighet att använda material på ett annat språk.

1.11 Vid all användning av Tjänsten åtar sig Användaren att följa svensk lag och god sed utöver dessa Användarvillkor.

2 Användarrätt och användardata

2.1 Endast en myndig fysisk person eller en juridisk person som införts i handels- eller föreningsregistret kan registrera sig som Användare i Tjänsten. Med fysisk person avses en privatperson. En juridisk person kan vara ett företag, en förening eller stiftelse. Föreningar och stiftelser är jämförbara med företag när det i dessa Användarvillkor talas om företag.

2.2 Vid registrering ska Användaren tillhandahålla den registrerings- och betalningsinformation (nedan ”Användardata”) som behövs för att identifiera Användaren och välja en lösenordsskyddad användarspecifik kod (”Användarnamn”) för att använda Tjänsten.

2.3 De personuppgifter som Användaren anger vid registreringen måste vara Användarens egna och adress- och betalningsinformationen ska vara korrekt och aktuell. Användaren ska ha rätt att företräda det företag som Användaren registrerar i Tjänsten. Användaren är skyldig att uppdatera informationen när den ändras.

2.4 Det är förbjudet att lämna ut det personliga Användarnamnet till en annan privatperson för användning av Tjänsten.

3 Tjänstens dataskydd

3.1 Tjänsteleverantören förvarar uppgifterna om Användaren samt avtalsmaterialet och dokumentationen konfidentiellt på Kontot med omfattande datasäkerhetsåtgärder och sekretessavtal. Endast Tjänsteleverantörens egna anställda och partner med en behörig roll i Tjänstens underhåll och utveckling har tillgång till materialet.

3.2 Användarna registreras i Tjänsteleverantörens kundregister. Tjänsteleverantören behandlar personuppgifterna i enlighet med principerna i Tjänstens integritetspolicy (”Integritetspolicy”). Användaren accepterar principerna. Tjänstens aktuella integritetspolicy finns i Tjänsten på adressen docue.com/sv-se/integritetspolicy.

3.3 Användarnamnet och lösenordet är användarspecifika och får inte utlämnas till eller avslöjas för tredje part eller hanteras vårdslöst så att någon annan än Användaren kan få tillgång till Kontot. Om lösenordet eller Användarnamnet blir känt för utomstående ska Användaren utan dröjsmål informera Tjänsteleverantören.

3.4 I vissa servicepaket har företagskunden som öppnat Kontot möjlighet att bevilja flera privatpersoner åtkomst till Kontot. Företaget kan justera omfattningen av personernas användarrättigheter i Tjänsteinställningarna inom ramen för Tjänstens tekniska förutsättningar. Företaget ansvarar för att de personer som beviljats åtkomst till Kontot hemlighåller sina Användardata på behörigt sätt.

3.5 Av datasäkerhetsskäl har Tjänsteleverantören rätt att när som helst kräva att Användaren byter sitt lösenord som är kopplat till Användarnamnet.

3.6 Tjänsteleverantören granskar inte och följer inte upp det material eller avtalsundertecknare som Användaren producerat i sin egen avtals- och dokumentbas, som konstaterades i punkt 1.4. Användaren ansvarar därför för att Användaren har rätt att behandla de personuppgifter och övriga uppgifter som den matat in sin dokument- och undertecknarbas. Användaren ansvarar för skyldigheterna enligt dataskyddslagstiftningen som är förknippade med uppgifterna, med undantag av skyddsmetoderna, till vilka Tjänsteleverantören har förbundit sig enligt Integritetspolicy. Samma regler tillämpas också på andra personuppgifter som Användaren eventuellt matar in i Tjänsten.

3.7 När det gäller personuppgifter som Användaren själv har matat in i sin dokument- och underteckningsbas är Användaren personuppgiftsansvarig och Tjänsteleverantören ett personuppgiftsbiträde som agerar för Användarens räkning. Dessa Användarvillkor utgör ett avtal om behandlingen av personuppgifter tillsammans med Integritetspolicy.

3.8 Om Användaren har egna dokumenterade anvisningar om behandlingen av de personuppgifter som den angett ska den skicka dessa till Tjänsteleverantören i god tid före registreringen, eller om Användaren redan har registrerat sig, före början av nästa licensperiod.

4 Avgifter för tjänstens användning

4.1 Tjänsten omfattar både avgiftsbelagda och avgiftsfria delar. Tjänstens aktuella prislista finns i Tjänsten på adressen docue.com/sv-se/priser (nedan ”Prislista”).

4.2 De avgiftsbelagda tjänsterna debiteras vid beställningstidpunkten och vid beställningar som förnyas vid tidpunkten då tjänsteavtalet förnyas, om inte annat överenskommits. Beställningar som inriktas på en viss licensperiod debiteras årligen eller månatligen. Den årliga avgiften debiteras i början av licensperioden, månadsavgiften i början av kalendermånaden för varje licensperiod. Om inget annat överenskommits är avgiften årlig.

4.3 Om Användaren har angett sina kreditkortsuppgifter i sina Användardata och ingen annan betalningsmetod har avtalats, kommer avgifterna att debiteras kreditkortet. Om kreditkortsbetalningen inte lyckas har Tjänsteleverantören rätt att välja faktura som betalningsmetod.

4.4 Tjänsteleverantören kan erbjuda en provmöjlighet att använda Dokumentmallarna eller andra avgiftsbelagda underpaket i Tjänsten avgiftsfritt eller till ett nedsatt pris enligt de villkor som anges i det separata erbjudandet. Om inte annat anges i erbjudandet är det förbjudet att använda förmånen flera än en gång. Till exempel anses skapandet av flera separata Konton för att tekniskt undvika normala avgifter vara missbruk. Användning av ett erbjudande flera än en gång skapar en direkt faktureringsgrund för Tjänsteleverantören för en licensperiod på ett år i enlighet med Prislistan eller en annan separat prislista som överenskommits i förhand.

4.5 Användarrätt till ett Konto för företag varar i ett år åt gången, om inte annat överenskommits. Användarrätten förnyas automatiskt efter varje licensperiod för ett år eller någon annan separat överenskommen period, såvida inte Användaren säger upp Tjänsten eller Tjänsteleverantören meddelar något annat före utgången av den tidigare licensperioden. Den nya licensperioden debiteras i enlighet med gällande Användarvillkor och den aktuella Prislistan. Meddelande om eventuella prisändringar till Användaren beskrivs i punkt 6.2.

4.6 Tjänsteleverantören använder en kalendermånatlig avstämning i faktureringen. Om en avgiftsbelagd licensperiod inleds mitt i en kalendermånad, debiteras för den första kalendermånaden endast de dagar, då den valda avgiftsbelagda användarrätten har varit giltig, och därför kan avgifterna avvika något från det som anges i Prislistan. Som en licensperiod på ett år räknas de dagar under den första kalendermånaden, under vilka den nämnda användarrätten har varit giltig, samt de följande 11 fulla kalendermånaderna. Licensperioden förnyas automatiskt efter denna tidpunkt på det sätt som avses i punkt 4.5.

4.7 Om Användaren inte betalar för de produkter eller tjänster som den beställt i rätt tid, har Tjänsteleverantören rätt att begränsa Användarens tillgång till Tjänsten eller förhindra Användarens tillgång till sitt Konto.

4.8 I betalningstransaktioner (t.ex. kreditkorts- och nätbanksavgifter) kan man använda en extern betaltjänstleverantör som tar ut avgifter av Användaren i enlighet med Prislistan och dessa Användarvillkor och vidarebefordrar dem till Tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören ansvarar för dessa tredje parters serviceavgifter. Betaltjänstleverantören är i regel Stripe Inc.

4.9 Om avgifterna tas ut med faktura kan ett skäligt faktureringstillägg debiteras för fakturan. Betalningsvillkoret för fakturan är 14 dagar netto.

5 Tjänstens innehåll och underhåll

5.1 Tjänsten kan i regel användas 24 timmar om dygnet. Tjänsteleverantören har dock rätt att tillfälligt inaktivera hela eller delar av Tjänsten på grund av underhåll, installation, modifiering, överdriven systembelastning eller annan motsvarande orsak utan skadeståndsansvar.

5.2 Tjänsteleverantören ska, där det rimligen är möjligt, sträva efter att i förhand informera Användaren om eventuella avbrott i Tjänsten som är relevanta för Användaren, till den e-postadress eller det telefonnummer som anges i Användardata eller via Tjänsten.

5.3 Tjänsteleverantören ansvarar inte för skador som orsakas av att SMS eller e-postmeddelanden som skickas från Tjänsten inte når mottagaren eller att den information som skickats till sina tekniska eller kosmetiska detaljer skiljer sig något från den inmatade informationen.

5.4 Tjänsteleverantören ansvarar inte för att andra användare av Tjänsten har rättslig handlingsförmåga att ingå avtal och göra andra viljeyttringar. Tjänsteleverantören garanterar inte heller identiteten av Tjänstens övriga användare eller kvaliteten på eller annan ändamålsenlighet av de avtal som dessa ingått.

5.5 Innehållet i Tjänsten har upprättats i enlighet med svensk lag och etablerad praxis så att Användaren genom att följa rekommendationerna och anvisningarna i Tjänsten kan upprätta juridiskt giltiga avtal och andra handlingar av hög kvalitet. Användaren är dock skyldig att identifiera särdragen i sina egna beslutssituationer och de lösningar som bäst passar dem. Tjänsteleverantören ansvarar inte för något innehåll som produceras av Användaren.

5.6 Tjänsteleverantören kan tillhandahålla personlig juridisk rådgivning i vissa av sina servicepaket. Sådan juridisk rådgivning kan tillhandahållas till exempel per telefon eller via chatfunktion under de perioder som anges i ett separat erbjudande eller tjänsteavtal. Syftet med rådgivningen är att hjälpa Användaren planera rättsliga förfaranden, föreslå alternativa verksamhetssätt för Användaren och hjälpa Användaren att förstå de möjligheter och risker som är förknippade med olika alternativ. Innehållet i rådgivningen är begränsat till svensk lagstiftning och endast de frågor som Användaren tydligt specificerat om modellinnehållet i Dokumentmallarna eller den konkreta vägledningen i Dokumentmallarna. Tjänsteleverantören tar inte det övergripande ansvaret för Användarens rättsliga förfaranden och upprättar eller inspekterar inte handlingar för Användarens räkning, om inte annat överenskommits.

5.7 Tjänsteleverantören är skyldig att ersätta direkta ekonomiska skador som orsakats under den avgiftsbelagda licensperioden av uppenbart felaktig juridisk vägledning eller rådgivning som presenterats i Tjänsten eller tillhandahållits av Tjänsteleverantören. Skadeståndsansvaret täcker inte indirekta skador eller förluster, såsom förlorad vinst eller förlorade avtal, och dess storlek begränsas till 50 000 kronor under varje licensperiod.

5.8 Mindre tekniska ändringar av avtalsmaterial och dokumentation på Kontona är tillåtna av användbarhets- eller dataskyddsskäl.

6 Giltighet av Användarvillkoren och ändringar i tjänsten och prislistan

6.1 Användarvillkoren förpliktar Tjänsteleverantören och Användaren från det ögonblick då Tjänsteleverantören ger Användaren tillgång till Tjänsten.

6.2 a) En Användare med avgiftsbelagd licensperiod ska i princip ha rätt att använda Tjänsten på motsvarande sätt och med samma kvalitet som i början av den senaste licensperioden, i enlighet med avgifterna i Prislistan. Tjänsteleverantören har rätt att göra ändringar i Prislistan och Tjänstens användningsmöjligheter även under licensperioden utan att detta påverkar kundrelationens övriga villkor, med den förutsättningen att ändringarna inte är stora eller klart orimliga från Användarens perspektiv. Prisändringar som påverkar Användaren och större än ringa ändringar i Tjänstens användningsmöjligheter ska meddelas till Användaren till den e-postadress eller det telefonnummer som anges i dess Användardata senast fyra (4) veckor innan ändringarna träder i kraft, om ändringarna inte tydligt är till Användarens fördel.

b) En Användare med avgiftsfri licensperiod har inte rätt till någon fastställd prissättning eller vissa funktioner i Tjänsten. Avgifter som i fortsättningen inriktas på Användarens aktuella användning av Tjänsten eller omvandling av Tjänsten till avgiftsbelagd måste dock meddelas till den e-postadress eller det telefonnummer som anges i Användardata senast fyra (4) veckor innan ändringarna träder i kraft.

c) Tjänsteleverantören har av motiverade skäl rätt att göra större ändringar i Prislistan och möjligheterna att använda Tjänsten, även under licensperioden, men Användaren har då rätt att säga upp sin kundrelation och få tillbaka den andel av de avgifter som eventuellt debiterats Användaren som riktas till den återstående delen av Användarens giltiga licensperiod efter att ändringarna har gjorts, förutsatt att ändringarna har en betydande inverkan på Användarens användning av Tjänsten.

6.3 På en Användare med avgiftsbelagd licensperiod tillämpas den version av dessa Användarvillkor, som var den mest aktuella och tillgänglig i Tjänsten när Användarens senaste licensperiod började. Då licensperioden förnyas anses Användaren godkänna de mest aktuella Användarvillkoren, om Användaren inte säger upp Tjänsten eller om inte Tjänsteleverantören meddelar annat. Användaren med en avgiftsfri licensperiod kommer alltid att omfattas av de mest aktuella Användarvillkoren som är tillgängliga i Tjänsten, vilket Användaren accepterar om den inte säger upp Tjänsten. Tjänsteleverantören har dock inte rätt att ändra Användarvillkoren på ett sätt som skulle möjliggöra åtgärder utan att följa de skyddsperioder till förmån för Användaren som anges i avsnitt 6.2.

6.4 Tjänsteleverantören har rätt att återkalla eller neka åtkomst till Tjänsten för en Användare som inte har följt dessa Användarvillkor i kundrelationen.

6.5 Användarvillkoren upphör att förplikta Användaren och Tjänsteleverantören i slutet av Användarens licensperiod, med undantag av de skyldigheter som uppstått före detta datum.

6.6 Tjänsteleverantören och Användaren befrias från sina skyldigheter enligt Användarvillkoren för den period och i den mån underlåtenheten att uppfylla avtalsförpliktelserna beror på force majeure. En sådan händelse omfattar till exempel krig, allmänt avbrott i trafiken, avbrott eller störning i energiförsörjningen, storskalig arbetskonflikt, eldsvåda, exceptionella naturfenomen eller andra motsvarande och ovanliga skäl som är oberoende av Användaren eller Tjänsteleverantören.

6.7 Om någon punkt i dessa Användarvillkor är nu eller senare olaglig eller av någon annan anledning ogiltig eller obestridlig, ska den inte påverka giltigheten eller tillämpningen av andra punkter på användningen av Tjänsten.

7 Övriga villkor

7.1 Svensk lag tillämpas på Användarvillkoren. Alla tvister, meningsskiljaktigheter och anspråk som rör dem löses i första hand genom samråd mellan parterna. Om parterna inte kan hitta en lösning i genom samråd, kommer tvisterna att avgöras i Stockholms tingsrätt.

7.2 Tjänsteleverantören har rätt att utan Användarens separata samtycke överföra de rättigheter och skyldigheter som den tilldelats genom dessa Användarvillkor till en tredje part så att den nya Tjänsteleverantören blir en annan part än Docue Technologies Oy. Detta kan gälla till exempel i en situation där Tjänsten eller en del av den överförs till en annan näringsidkare genom köp.