Dokumentmallar

Borgensförbindelse – hyresavtal (Borgensman hyreslägenhet)

När ett hyresavtal ingås uppställer ibland hyresvärden ett krav på en extra säkerhet för avtalet. En typ av säkerhet som hyresvärden kan erfordra är en borgensförbindelse. Borgensförbindelsen förpliktigar en tredje part att svara för hyresgästens skuld om denne får svårt att uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet. Denna mall är på svenska. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 30 juni 2023

Vad innebär ett borgensåtagande?

Ett borgensåtagande är en säkerhet för en fordringsägare. Borgensåtagandet innebär att en tredje part förbinder sig att fullgöra en förpliktelse om den inte kan genomföras av den huvudsakliga skuldbäraren.

Vilka är parterna?

Ibland kan det vara svårt att särskilja de olika parterna i ett borgensförhållande. De olika parterna har dock olika åtaganden, varför det är viktigt att hålla dem tydligt åtskilda.

Borgenär

Borgenären är en fordringsägare, och således den part som ställer ut exempelvis ett lån till gäldenären. Borgenären är alltså den fysiska eller juridiska personen till vilken skulden ska betalas.

Gäldenär

Gäldenären är den part som står i skuld till borgenären. I hyresförhållanden är gäldenären såldes hyrestagaren medan borgenären är hyresvärden. Hyrestagaren är skyldig att betala hyra i enlighet med hyreskontraktet i utbyte mot rätten att bo eller driva verksamhet i lägenheten.

Borgensman

Borgensmannen är den utomstående tredje part som har åtagit sig att fullgöra gäldenärens skyldigheter om denne utsätts för svårigheter att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet.

När kan hyresvärden kräva ett borgensåtagande?

Borgensåtagandet är en extra säkerhet för hyresvärden. Trots detta kan en hyresvärd inte slentrianmässigt kräva en borgensman för hyreslägenhet för varje avtal – ett sådant krav ska endast upprättas när det är befogat. Om en hyresgäst som exempelvis har tidigare betalningsanmärkningar, har misskött betalning av hyra eller har vanvårdat lägenheten kan hyresvärden framställa ett krav på att ett borgensåtagande måste lämnas för att hyresförhållandet ska bli aktuellt.

Borgen för hyra eller lokal

Ett borgensåtagande kan utställas som säkerhet för både lokaler och bostadslägenheter. En bostadslägenhet är en lägenhet som helt eller till inte oväsentlig del används som bostad. En lokal är alla lägenheter som inte räknas som bostadslägenheter.

Reglerna för borgen finns i första hand i handelsbalken, men det finns även vissa specialregler att hålla koll på när det kommer till just borgen för hyresrätter. Dessa regler skiljer sig åt något om det är fråga om en bostadslägenhet eller lokal.

Med Docues Borgensåtagande – hyreskontrakt mall väljer du själv förutsättningarna för avtalet. Mallen är således anpassad till att fungera för såväl lokal som bostadslägenheter. Du klickar själv i dina förutsättningar och åtagandet ändras i enlighet med dina angivna villkor.

Docues borgensåtagande hyreskontrakt

Med Docue får du således ett skräddarsytt avtal varje gång. Det är inte fråga om en standardiserad mall anpassad för att passa många olika situationer, utan istället en smart avtalsbyggare där våra jurister kodat in hundratals olika alternativa versioner av avtalet – allt beroende på dina förutsättningar.

Du väljer själv om du endast vill använda dig av Docues villkor, eller om du vill redigera texten eller lägga till nya villkor och klausuler. Avtalshantering har aldrig varit så enkelt!

Med Docues mall för borgensman hyreslägenhet kan du reglera bland annat följande villkor:

  • Förutsättningarna för borgensåtagandet
  • Förtydligandet av skuld
  • Information till borgensmannen
  • Regressrätt
  • Preskriptionstid

För att ta del av vårt fulla utbud, klicka här.


Tags: Borgensman hyreslägenhet, borgensman lägenhet, borgensman hyreskontrakt, borgensman hyreskontrakt mall.

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 30 juni 2023

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair