Pätevä kilpailukieltosopimus – mitä sen rikkomisesta seuraa?

Kilpailukieltosopimuksella työntekijä pidättäytyy määrätyn ajan työsuhteensa jälkeen kilpailevasta toiminnasta työnantajansa kanssa. Pätevä kilpailukieltosopimus merkitsee, ettei työntekijä saa esimerkiksi siirtyä kilpailevan työnantajan palvelukseen eikä perustaa omaa kilpailevaa yritystä. Kilpailukieltosopimuksen rikkominen johtaa vahingonkorvaukseen tai sopimussakkoon.

Kirjoittaja Docue
Päivitetty 13.10.2021
Arvioitu lukuaika 5 minuuttia

Tiivistelmä: pätevä kilpailukieltosopimus ja sen rikkominen

 • Pätevän kilpailukieltosopimuksen edellytykset:
  1. Kilpailukiellolle on erityisen painava syy;
  2. Kilpailukiellon pituus ei ylitä lain enimmäisrajoja (6 / 12 kk); ja
  3. Mahdollinen sopimussakko on enintään työntekijän kuuden kuukauden palkkaa vastaava.
 • Johtajat ovat erityistapaus: Kilpailukiellon pituutta ja sopimussakon määrää koskevat rajoitukset eivät koske johtajia eli johtavassa asemassa olevia työntekijöitä.
 • Kilpailukieltosopimuksen rikkomisen seuraus:
  • Vahingonkorvaus (pääsääntö); tai
  • Sopimussakko (jos siitä on erikseen sovittu).
 • Laadi kilpailukieltosopimus:

----

Pätevän kilpailukieltosopimuksen edellytykset – muista nämä 3 kohtaa

1. Kilpailukiellolle on erityisen painava syy

Kilpailukieltosopimus voidaan tehdä vain työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä. Tällaisen painavan syyn täyttymistä arvioidaan muun muassa työntekijän aseman ja tehtävien perusteella. Lisäksi arviointiin vaikuttavat työnantajan liiketoimintaympäristö, tarve liikesalaisuuksien säilyttämiselle ja työntekijälle annettu erityiskoulutus. 

Kilpailukieltoon on perusteita esimerkiksi, jos työntekijää koulutetaan voimakkaasti työnantajan kustannuksella ja hänelle suodaan pääsy keskeisimpiin liikesalaisuuksiin.

2. Kilpailukiellon pituus ei ylitä lain enimmäisrajoja

Pääsääntö (6 / 12 kk): Kilpailukieltosopimus saa lähtökohtaisesti olla voimassa enintään kuusi kuukautta työntekijän työsuhteen päättymisestä. Jos työntekijä saa kilpailukiellosta kohtuullisen korvauksen, voidaan kielto ulottaa enintään vuoden mittaiseksi.

Poikkeus johtajista: Kilpailukiellon pituutta koskevat rajoitukset eivät koske johtajia. Johtajalla tarkoitetaan johtavassa asemassa tai tällaiseen asemaan rinnastettavassa itsenäisessä asemassa olevaa työntekijää. Johtajan kilpailukielto voi siis olla kestoltaan pidempi kuin muiden työntekijöiden, kunhan pituus on kohtuullinen.

3. Sopimussakon määrä vastaa enintään 6 kuukauden palkkaa

Pääsääntö (6 kk palkka): Kilpailukiellon rikkomisen sanktioksi asetettava sopimussakko saa lähtökohtaisesti olla enintään työntekijän kuuden kuukauden palkkaa vastaava.

Poikkeus johtajista: Johtajan kanssa tehtävän kilpailukieltosopimuksen sopimussakolle ei ole asetettu ylärajaa. Sakon tulee kuitenkin olla kohtuullinen johtajan vastuuseen ja ansaintaan nähden.

Edellytysten vastaisuus ei aina merkitse koko sopimuksen pätemättömyyttä

Kilpailukieltosopimus, joka on tehty ilman erityisen painavaa syytä, on kokonaisuudessaan mitätön. Se ei siis sido työntekijää miltään osin. Jos sen sijaan kilpailukieltosopimukselle on lain mukainen syy, mutta siinä ylitetään kilpailukiellon enimmäispituus tai sopimussakon enimmäismäärä, sopimus on pätevä siltä osin kuin se ei ylitä lain rajoja.

 • Esimerkki: Asianmukaisin perustein, mutta lainvastaisesti yli kuudeksi kuukaudeksi tehty kilpailukieltosopimus on pätevä vain kuuden kuukauden pituisena. Tältä ylittävältä ajalta sopimus ei ole pätevä.

Kilpailukieltosopimuksen rikkominen – seurauksena vahingonkorvaus tai sopimussakko

Mikä on sopimuksen rikkomista? Kilpailukieltosopimuksessa kannattaa määritellä, millainen kilpaileva toiminta on kiellettyä työsuhteen aikana ja sen jälkeen. Kielletyksi toiminnaksi määritellään yleensä paitsi kilpailevassa yrityksessä työskentely, myös oma kilpaileva yritystoiminta sekä esimerkiksi kilpailevan yrityksen hallituksessa toimiminen. Jos työntekijä ryhtyy sopimuksessa määriteltyyn toimintaan, kyseessä on kilpailukieltosopimuksen rikkominen.

Vahingonkorvaus: Kilpailukieltosopimuksen rikkominen merkitsee yleensä velvollisuutta maksaa vahingonkorvausta. Korvauksen saaminen edellyttää, että työnantaja pystyy todistamaan muun muassa vahingon aiheutumisen ja määrän. Käytännössä kilpailevan toiminnan aiheuttamia vahinkoja on usein vaikea näyttää toteen saati mitata rahassa. 

Sopimussakko: Edellä mainittuihin näyttöongelmiin on olemassa ratkaisu – sopimussakko. Kilpailukieltosopimuksessa kannattaakin aina sopia vahingonkorvauksen sijasta maksettavasta sopimussakosta. Jos työntekijä rikkoo sopimusta, hänen tulee maksaa sakko. Sopimussakon teho perustuu siihen, että se tulee lähtökohtaisesti maksettavaksi aina vahingon määrästä riippumatta – ainoastaan sopimusrikkomuksen perusteella. Sakon enimmäismäärää on laissa rajoitettu, jottei se muodostuisi työntekijälle kohtuuttomaksi.

Huom: kilpailukiellot maksullisiksi 1.1.2022 alkaen

Korvausvelvollisuus: Kilpailukieltosääntely muuttuu vuoden 2022 alusta alkaen siten, että työnantaja on velvollinen maksamaan korvausta jokaisesta työsuhteen jälkeiseen aikaan ulottuvasta kilpailukiellosta, kilpailukiellon pituudesta tai työntekijän asemasta riippumatta. Nykyään työnantaja on korvausvelvollinen vain, jos ei-johtavassa asemassa olevalle työntekijälle on asetettu yli kuuden kuukauden pituinen kilpailukielto.

Uudessa laissa säädetään korvausvelvollisuuden lisäksi korvauksen suuruudesta, maksuajankohdasta ja työnantajan oikeudesta irtisanoa kilpailukieltosopimus.

Siirtymäaika: Uusi laki astuu voimaan 1.1.2022, ja sitä sovelletaan vuonna 2022 tehtäviin kilpailukieltosopimuksiin saman tien. Ennen vuotta 2022 tehtyihin sopimuksiin uutta lakia sovelletaan vasta vuoden siirtymäajan jälkeen, eli 1.1.2023 alkaen. Siksi vuoden 2021 aikana laadittavat kilpailukieltosopimukset kannattaa tehdä vielä nykyisen lain mukaisesti.

Hyvällä sopimuksella vältät monta ongelmaa

Kun kilpailukiellon pelisäännöistä on sovittu selkeästi, ongelmia harvemmin tulee. Turvaa siis selustasi ja anna samalla ammattimainen kuva yrityksestäsi laadukkaalla kilpailukieltosopimuksella. Sellaisen laadit helpoiten juristiemme kehittämällä kilpailukieltosopimuksen mallilla

Docuen palvelussa laadit, allekirjoitat ja arkistoit kaikki työsuhteen asiakirjat ja sopimukset vaivattomasti ja täysin digitaalisesti. Tutustu kaikkiin työsuhteen asiakirjamalleihimme täällä.

----

Tags: pätevä kilpailukieltosopimus, kilpailukieltosopimuksen rikkominen

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile ilmaiseksi