Työsopimuksen esimerkki – huomioi nämä 7 kohtaa

Käymme tässä artikkelissa läpi seitsemän kohtaa, joista työsopimuksissa vakiintuneesti sovitaan. Vinkkiemme avulla onnistut työsopimuksen laatimisessa, olipa kyseessä kesätyösopimus tai vakituinen työsopimus.

 
Kirjoittaja Docue
Päivitetty 15.9.2021
Arvioitu lukuaika 7 minuuttia

Aluksi: miten laadin työsopimuksen helpoiten?

Tutustu seuraaviin asiakirjamalleihimme ("työsopimuksen esimerkki"):

Mallit sisältävät juristiemme laatimat malliehdot muun muassa kaikkiin tässä artikkelissa käsiteltäviin kohtiin. Malleissa on myös tarkempaa ohjeistusta, mitä ottaa huomioon sopimuksen eri kohdissa.

1. Työsuhteen kesto – tärkeä kohta, jos kyseessä määräaikaisuus

Työsopimuksissa mainitaan tavanomaisesti työn alkamisajankohta ja kesto. Työsuhde voi olla kestoltaan joko toistaiseksi voimassa oleva (ns. vakituinen työsuhde) tai määräaikainen

Määräaikaisen työsopimuksen solmiminen työnantajan aloitteesta edellyttää aina perusteltua syytä. Mikäli tällaista syytä ei ole, katsotaan työsopimuksen olevan voimassa toistaiseksi. Perusteltu syy määräaikaisuudelle on esimerkiksi työn projektiluonteisuus, kausiluonteisuus tai sijaisuus. Perustele määräaikaisuus tarkasti ja juuri sinun työvoimatarpeesi näkökulmasta – siihen edes hyvä työsopimuksen esimerkki (työsopimusmalli) ei pysty. Jos taas työsopimus solmitaan työntekijän aloitteesta määräaikaiseksi, ei perusteltua syytä edellisestä poiketen edellytetä.

2. Työehtosopimus – soveltuuko mikään?

Työehtosopimuksissa sovitaan työsuhteessa noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkoista, työajoista, lomista ja muista eduista. Työsopimuksen ehtoja ei saa sopia työntekijän kannalta sovellettavaa työehtosopimusta huonommiksi – edullisemmiksi kylläkin.

Aina ei ole itsestään selvää, mitä työehtosopimusta työsuhteessa noudatetaan. Työehtosopimukseen kannattaakin varmuuden vuoksi viitata työsopimuksessa. Toisaalta jos mitään työehtosopimusta ei osapuolten näkemyksen mukaan sovelleta, on sekin monesti viisasta kirjata.

3. Koeaika – siitä on aina sovittava nimenomaisesti

Työsopimuksessa voidaan sopia työnteon aloittamisesta alkavasta koeajasta, jonka kuluessa kummallakin osapuolella on oikeus purkaa työsopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Työnantajan näkökulmasta koeaika on otollinen aika selvittää työntekijän soveltuvuus työhönsä. Työsopimuksen purkaminen koeajalla on vapaampaa kuin muulloin, sillä se ei edellytä erityistä syytä. Purkua ei kuitenkaan saa tehdä syrjivillä tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. 

Koeaika saa olla toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa enintään kuuden kuukauden pituinen. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta. Jos työsuhteeseen sovelletaan työehtosopimusta, siinä on voitu sopia kuutta kuukautta lyhyemmästäkin koeajan enimmäispituudesta.

Koeaika ei tule osaksi työsopimusta automaattisesti, vaan työnantajan ja työntekijän tulee aina sopia siitä nimenomaisesti. Samalla on sovittava täsmällisesti koeajan pituudesta, joka on sama kummallekin osapuolelle. Koeajasta sopiminen ei ole pakollista, mutta usein työnantajan kannalta suositeltavaa.

4. Työtehtävät ja työntekopaikka – varaa itsellesi riittävä joustovara niiden muuttamiseen

Työtehtäviä ja työntekopaikkaa koskevista ehdoista kannattaa sopia suurpiirteisesti ja niin, että työnantaja voi tarpeen tullen työnjohto-oikeutensa nojalla määrätä työntekijää tekemään muitakin tehtäviä tai työskentelemään toisessa paikassa. Osapuolten välille voi syntyä riitaa ehdoista, mikäli ne on kirjattu liian yksiselitteisesti ja yrityksessä tapahtuu muutoksia, joiden seurauksena työnantajalle syntyy tarve työn uudelleenorganisointiin. Turvaa siis selustasi joustavilla sopimusehdoilla. 

5. Työaika – onko työvoiman tarpeesi kiinteä vai vaihteleva?

Työnantajan työvoiman tarve sanelee, millaista työaikaehtoa työsopimuksessa voidaan käyttää. Mikäli työvoimatarve on kiinteä, myös työaikaehdon on oltava kiinteä. Kokoaikaisissa työsuhteissa noudatetaan aina kiinteää työaikaa, joka on lähtökohtaisesti enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Myös osa-aikaisissa työsuhteissa noudatettava työaika on useimmiten kiinteä, joskin lyhyempi (esim. 30 h/vko).

Jos sen sijaan työnantajan työvoimatarve vaihtelee, työaikakin voidaan määritellä vaihtelevaksi. Vaihteleva työaika tarkoittaa järjestelyä, jossa työntekijän työaika vaihtelee työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä (esim. 10–20 h/vko) tai työntekijä sitoutuu tekemään työtä töihin kutsuttaessa. Kun työn vähimmäismääräksi on sovittu nolla tuntia viikon tai pidemmän tarkastelujakson aikana, kyseessä on niin sanottu nollatuntisopimus. Vaihtelevasta työajasta saa työnantajan aloitteesta sopia ainoastaan, jos työvoiman tarve todellisuudessa vaihtelee. Työntekijän pyynnöstä vaihtelevasta työajasta saa sopia ilman tarkempia perusteita.

Docuen älykäs työsopimusmalli taipuu niin kokoaikaisiin kuin osa-aikaisiin sopimuksiin. Mikäli olet laatimassa nimenomaan vaihtelevan työajan työsopimusta, onnistuu se helpoiten juristiemme kehittämällä nollatuntisopimuksen / muun vaihtelevan työajan työsopimuksen mallilla.

6. Palkka – mitä tarkemmin erittelet, sen parempi

Työsopimuksesta tulisi ilmetä palkka, sen määräytymisperuste ja palkanmaksukausi. Työsuhteeseen mahdollisesti sovellettavassa työehtosopimuksessa on voitu sopia vähimmäispalkasta, jota ei saa työsopimuksessa alittaa.

Rahapalkan ohella työsopimuksessa kannattaa eritellä mahdolliset luontoisedut, joita ovat esimerkiksi ravinto-, puhelin- ja autoetu. Lisäksi voi olla tarpeen sopia esimerkiksi ylityökorvauksista, lomarahasta, työmatkakustannuksista tai bonuksista. Jos jostain ei ole nimenomaisesti sovittu, sitä ei lähtökohtaisesti tarvitse maksaa. Huomioon kannattaa kuitenkin ottaa toimialasi tapa ja työntekijäsi odotukset.

7. Salassapito – turvaa kullanarvoiset liikesalaisuutesi 

Työntekijän salassapitovelvollisuudella tarkoitetaan kieltoa käyttää hyväksi tai ilmaista muille työnantajan liikesalaisuuksia. Työntekijällä on tietyntasoinen salassapitovelvollisuus suoraan lain nojalla. Lain mukainen salassapitovelvollisuus on kuitenkin suppea ja rajoittuu lähtökohtaisesti vain työsuhteen kestoaikaan. Liikesalaisuuksien suojaaminen on niin keskeistä, että osapuolten kannattaa aina sopia erikseen laajemmasta salassapitovelvollisuudesta, joka jatkuu myös työsuhteen päätyttyä. 

Salassapitovelvoitetta on ensiarvoisen tärkeää tehostaa sopimussakolla, koska ulos vuodettujen tietojen aiheuttamia vahinkoja on vaikea näyttää toteen ja mitata rahassa. Sopimussakon teho perustuu siihen, että se tulee lähtökohtaisesti maksettavaksi aina vahingon määrästä riippumatta – ainoastaan sopimusrikkomuksen perusteella. 

Työsopimukseen otettavan salassapitoehdon sijasta voit tehdä erillisen salassapitosopimuksen, johon työsopimuksessa vain viitataan. Kattavan ja juuri sinun tarpeisiisi sopivan salassapitosopimuksen laadit helposti Docuen salassapitosopimuksen mallilla.

Mitä jäi mainitsematta?

Voi olla järkevää sopia esimerkiksi kilpailukiellosta, vuosilomasta, irtisanomisajasta, sairausajan palkasta ja työvälineistä. 

Kaikista näistä seikoista sovit vaivattomasti Docuen älykkäällä työsopimusmallilla. Sillä laadit allekirjoitusvalmiin sopimuksen parhaimmillaan hiirenklikkauksin – tarkkaan kehitetyt malliehtomme muuntuvat tilanteesi mukaan. Kyseessä ei siis ole perinteinen yksittäinen työsopimuksen esimerkki ("työsopimuspohja") vaan moderni teknologia, jonka avulla laadit laadukkaan työsopimuksen vähällä vaivalla. 

----

Tags: työsopimus esimerkki, työsopimus ehdot, työsopimus mallipohja

 

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile ilmaiseksi