Avtalstolkning – hur kan det gå till?

När tvister mellan två avtalsparter uppstår är det naturliga första steget att se över avtalet för att hitta en lösning på tvisten i avtalet. Om vissa avtalsvillkor är otydliga kan de behöva fastställas genom avtalstolkning. Nedan går vi igenom några olika metoder och principer som kan användas vid avtalstolkning.

Författare Docue
Uppdaterad 2022-05-27
Beräknad lästid 5 minuter

Sammanfattning

 • Domstolens bedömning: Vid en eventuell tvist kring ett avtals innehåll eller innebörd görs en avtalstolkning. Domstolen tolkar avtalet utifrån det enskilda fallet.
 • Exempel på metoder för avtalstolkning:
  • Gemensam partsvilja
  • Avtalets ordalydelse
  • Branschinriktad tolkning
 • Tolkningsprinciper: Vid avtalstolkning finns en mängd tolkningsprinciper att ta hjälp av, exempelvis;
  • Skrivet går före tryckt
  • Oklarhetsregeln
  • Minimiregeln
 • Undvik avtalstvister: Avtalstvister undviks enklast genom noga upprättade avtal. Använd dig av Docues mall för bland annat;

---

Metoder för avtalstolkning

Om det uppstår en tvist kring ett avtalsförhållande kommer en domstol att försöka reda ut tvisten genom att börja med att titta på avtalet. Om vissa delar av avtalet är oklara, kommer en avtalstolkning att göras. Vilken avtalstolkning som kommer att tillämpas går inte att säga på förhand, utan blir en bedömning av domstolen utifrån det enskilda fallet. Parterna och deras ombud kan däremot framhålla argument kring varför en viss typ av avtalstolkning borde göras, och därigenom försöka styra tolkningen av avtalet. Det finns ett antal tolkningsmetoder som därför kan vara bra för parterna att känna till;

Gemensam partsvilja – grunden för avtalet: Grunden som ett avtal är byggt på är den gemensamma partsviljan. Den gemensamma partsviljan har företräde framför det som faktiskt är skrivet i själva avtalet. Om partsviljan därför skulle skilja sig åt från det faktiska avtalet, är det den fastställda partsviljan som kommer att styra. Den gemensamma partsviljan är därför utgångspunkten för tolkningen av avtalet. I de flesta tvister är problemet dock att parterna har olika uppfattningar om exempelvis ett villkor i avtalet. I en sådan situation kan det vara svårt att endast utifrån avtalet försöka fastslå vilken den gemensamma partsviljan var, vid avtalets ingående.

Avtalets ordalydelse: Att tolka avtalet utifrån dess ordalydelse kan sägas vara utgångspunkten för avtalstolkning. Genom att fastställa avtalets ordalydelse kan man försöka få fram vilken parternas faktiska avsikt varit med avtalet. Det finns ett flertal faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid tolkningen av avtalets ordalydelse. Det är däremot ofta svårt att fastställa avtalets innehåll enbart till följd av ordalydelsen.

Branschinriktad tolkning: En branschinriktad tolkning innebär att bedömningen av avtalet grundar sig på den specifika branschen avtalet berör. Domstolen försöker i en sådan situation söka ledning i allmänt accepterade normer och  språkbruket i den aktuella branschen för att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna göra en bedömning av syftet bakom avtalet.

Tolkningsprinciper

Bedömningen av avtalstolkningen kan också grunda sig på tolkningsprinciper. Exempel på sådana tolkningsprinciper är:

 • Skrivet går före tryckt: Om parterna upprättar ett tryckt avtal och sedan lägger till text för hand är utgångspunkten att tillägget har haft till syfte att frångå den tidigare tryckta texten. Det innebär att den text som lagts till i efterhand kommer att ha företräde framför den tryckta texten.
  • Om exempelvis ett standardavtal tillämpas på en specifik avtalssituation, men parterna har skrivit över en viss del för hand kommer den senast tillagda delen att ha företräde framför standardformuleringen vid en avtalstolkning.
 • Oklarhetsregeln: Oklarhetsregeln innebär att ett specifikt avtalsvillkor tolkas till nackdel för den part som utformat villkoret, om villkoret i fråga är väldigt otydligt och medför stora tveksamheter. I konsumentförhållanden finns denna princip lagreglerad, medan det i andra avtalsrelationer istället kan aktualiseras som en tolkningsprincip.
 • Minimiregeln: Regeln innebär att om en avtalsbestämmelse är oklar, ska den tolkas på det sätt som föranleder det minst betungande resultatet för den presterande parten.

Hur undviker jag avtalstvister?

Olika typer av avtalstolkning kommer att bli aktuella i olika situationer. Det är i slutändan upp till domstolen att välja hur det ett omstritt avtal i kommer att tolkas. Ett tydligt, välreglerat avtal är till fördel för samtliga parter. Genom att vara tydlig vid avtalsupprättningen kan man förhindra att potentiella tvister uppstår. Med Docue ser du till att alla dina avtal håller god standard. Samtliga avtal och dokument som återfinns på plattformen är utformade av jurister, som även finns tillgängliga via vår livechatt,  om du skulle stöta på någon fundering. Avtalen är dynamiska och anpassas efter din specifika situation. Se bland annat våra mallar för:

Om du vill se hela utbudet, kan du bläddra bland våra avtal och dokument här. Se vad våra befintliga kunder tycker här.

---

Tags: avtalstolkning