Dokumentmallar

Frilansavtal, mall

Frilansare bör alltid upprätta ett tydligt, skriftligt avtal med sina kunder. En frilansare förstås här som en person som genomför uppdrag för en eller flera kunder, som representant för sitt eget företag. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska

Definition av frilansare

En frilansare syftar vanligtvis till en person som har ett eget företag och genomför uppdrag för en eller flera kunder. Det är således inte fråga om en anställning utan om ett fristående uppdrag.

Docues frilansavtal: Detta avtal (Frilansavtal mall) med tillhörande instruktioner, bygger på antagandet att frilansaren är en företagare som erbjuder tjänster i ett uppdragsförhållande. I dessa situationer är avtalsfriheten omfattande. Parterna kan tämligen fritt avtala om uppdragets villkor utan begränsningar i lagstiftningen.

Frilansavtal för alla situationer

Docues frilansavtal passar alla situationer där det är fråga om tillhandahållandet av en tjänst åt annan. Typiska tjänster inkluderar ofta olika konsulttjänster och kreativt arbete.

Du kan ange villkoren i avtalet själv eller välja bland Docues modellvillkor för att se vilka som passar din situation bäst. Det finns villkor för till exempel arvode, betalningsvillkor, sekretess och immateriella rättigheter. Villkoren är framtagna av vårt team med jurister och uppdateras kontinuerligt så att de alltid är förenliga med ny lagstiftning och praxis på området.

Vad innehåller Docues frilansavtal?

Med Docue skapar, signerar och arkiverar du enkelt ditt frilansavtal digitalt. Logiken bakom Docues automatiserade frilansavtal bygger på en smart teknik där avtalet byggs fram successivt allt eftersom du framhåller dina förutsättningar. Docues frilansavtal mall innehåller bland annat följande bestämmelser:

 • Uppdragets innehåll.
 • Arvode och betalningsvillkor.
 • Tidsplan.
 • Avtalets giltighet.
 • Övriga kostnader som ersätts till frilansaren.
 • Anlitande av underleverantörer i uppdraget.
 • Allmänna rättigheter och skyldigheter (t.ex. frilansarens rätt till referenser och kundens undersökningsskyldighet).
 • Immateriella rättigheter (t.ex. upphovsrätt, varumärken).
 • Sekretess (företagshemligheter som avslöjas i samband med uppdraget).
 • Konsekvenser av avtalsbrott (t.ex. eventuella ansvarsbegränsningar).
 • Överlåtelse av avtalet till tredje part (om endera partens verksamhet säljs i framtiden).
 • Tolkning av avtalet (t.ex. alla ändringar i avtalet ska göras skriftligen).
 • Tvistlösning (allmän domstol eller skiljeförfarande).

Om du inte vill använda Docues avtalsvillkor, kan du också själv fritt formulera innehållet.

Vad bör särskilt uppmärksammas i ett frilansavtal?

1. Noggrann definition av uppdragets innehåll och omfattning

Den vanligaste orsaken till tvister är att parterna är av olika uppfattningar om vad som faktiskt inkuderas i uppdraget. Det är därför viktigt att noggrant uttrycka såväl uppdragets definition som eventuella kvalitetskriterier för uppdragets resultat.

2. Reglera tidsplan och giltighetstid

Uppdragets tidplan och avtalets giltighetstid väcker också ofta frågor. Reglera därför när arbetet ska vara klart och vilka påföljder som uppkommer vid en eventuell försening. Reglera även huruvida avtalet kan sägas upp i förtid och isåfall med hur lång uppsägningstid.

3. Vem som äger immateriella rättigheter

Det rekommenderas att komma överens om vem som äger de immateriella rättigheter som kan uppstå i samband med uppfinningar eller kreativt arbete. Om en fotograf exempelvis anställs för en firmafest, äger då fotografen (frilansaren) eller företaget (kunden) rätten till bilderna efter uppdragets slut? Var och på vilket sätt får bilderna användas?


Tags: frilansare, frilansa, jobba som frilansare, frilansare i Sverige, frilansavtal mall.

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair