Dokumentmallar

Sekretessavtal – mall, ensidigt bindande (NDA)

Ett ensidigt bindande sekretessavtal är ett sekretessavtal där endast en av avtalsparterna förbinder sig att hemlighålla information som delas av den andra parten. En typsituation är ett anställningsförhållande som innebär att arbetsgivaren avslöjar konfidentiell information till arbetstagaren. Följande sekretessavtal mall kan användas i samtliga situationer då utlämnandet av den konfidentiella informationen är ensidigt. Läs mer

Vad är ett sekretessavtal?

Ett sekretessavtal (även kallat Non disclosure agreement – NDA) är ett avtal där parterna garanterar att hemlighålla viss information. Ett ensidigt sekretessavtal upprättas om endast den ena parten ska förbinda sig att hemlighålla information.

Varför bör sekretessavtal upprättas?

1. Skydda känslig information: Anledningen till att ett sekretessavtal (NDA) upprättas är helt enkelt för att garantera att en viss specificerad information hemlighålls. Denna sekretessavtal mall reglerar ensidigt bindande sekretessavtal. Om båda parterna förbinder sig att hemlighålla information som utbyts används istället ett ömsesidigt sekretessavtal.

Det är vanligt att sekretessavtal upprättas vid en påbörjad förhandling eller ett samarbete. Det finns lagstiftning om skydd för företagshemligheter, men det är inte säkert att informationen du vill hemlighålla skyddas av lagen. Det är därför viktigt att säkerställa att den information du delar skyddas genom ett sekretessavtal (NDA).

Exempel: Ett sekretessavtal kan innehålla regleringar som förpliktigar arbetstagaren att underlåta röjande av företagshemligheter under en period efter anställningsförhållandets upphörande. Sekretessavtalet kan däremot inte hindra en arbetstagare från att nyttja sådan expertis eller yrkeskunnighet som denne utvecklat genom arbetet.

2. Bevisunderlag: Eftersom såväl dokumenterad som odokumenterad information kan utgöra företagshemligheter eller konfidentiell information, rekommenderar vi att man upprättar ett sekretessavtal som tydligt definierar den konfidentiella informationen. Även en arbetstagares individuella kunskap kan utgöra en företagshemlighet. Säkerställ att du har rätt och kontroll till information genom att specificera informationen och reglera användningen av den i ett sekretessavtal. Docues sekretessavtal mall kan användas som underlag för bevisning om röjande av konfidentiell information.

3. Minska risken för angrepp mot företagshemligheter: Det är vanligt att sekretessavtal innehåller vitesklausuler och klausuler om skadeståndsersättning. Detta kan ha en preventiv effekt vilket innebär en minskad risk för att en part, exempelvis en konsult eller en arbetstagare som arbetar inom ditt företag, röjer dina företagshemligheter. Detta minskar i sin tur risken för rättsliga tvister.

Tänk på detta när du upprättar ditt sekretessavtal (Non disclosure agreement – NDA)

Ingå avtalet i ett tidigt skede: Ta det säkra före det osäkra och upprätta ett sekretessavtal så tidigt som möjligt. Det är betydligt svårare att vidta åtgärder om den konfidentiella informationen nyttjas, utan ett sekretessavtal.

Uttryck omfattningen i skrift: Upprätta avtalet skriftligen och se till att det undertecknas av samtliga parter för att undvika en framtida bevisproblematik. Även ett muntligt sekretessavtal är bindande för parterna, men däremot mycket svårare att bevisa.

Definiera skyddsobjekt: Definiera tydligt vad som ska hållas hemligt samt i vilka situationer motparten får använda sig av den konfidentiella informationen. Beskrivningen bör vara detaljerad och precisera vad som ska hemlighållas, snarare än en skrivning om att “all information” ska hemlighållas. Tydliggör hur den konfidentiella informationen får hanteras och att sekretessen gäller även efter att samarbetet eller anställningen har avslutats. Även information som undantas från åtagandet om sekretess är viktigt att tydligt definiera så att tvist kring användning av vissa uppgifter inte uppstår.

Lämna inte ut mer information än nödvändigt: Det kan låta självklart, men när hemlig information ska överföras är det bra att se till att endast helt nödvändig information delas. När du har fastställt vilken information som verkligen behöver delas kan denna specificeras i sekretessavtalet.

Tydliggör konsekvenserna: Det är vanligt att sekretessavtal innehåller vitesklausuler, dvs. skrivningar som innebär att den som röjer hemlig information blir betalningsskyldig för ett visst belopp – även om det inte kan bevisas att det uppstått en faktisk skada till följd av överträdelsen. Saknas vitesklausuler finns risk för utebliven ersättning eftersom ett skadestånd kräver att skada kan visas, vilket i vissa situationer kan vara svårt. Tanken med en vitesklausul är att ersättning utgår så länge ett avtalsbrott kan konstateras.

Docues sekretessavtal mall

Docues sekretessavtal mall utgör ett smart avtal som kan användas oavsett om det rör sig om ett anställningsförhållande, företagsförvärv, samarbete, företagsbesök eller en annan situation. Docues sekretessavtal mall innehåller en mängd noga utformade klausuler och kan färdigställas på några få minuter. Avtalet kan även signeras digitalt av samtliga parter.

Hur lagras avtalet?

Alla dina avtal sparas automatiskt med Docues smarta och säkra förvaringsteknik. Det innebär att du får tillgång till alla dina avtal på en och samma plats. Om du har egna avtal du önskar använda dig kan du även ladda upp dessa avtal till plattformen. Kom igång med Docue redan idag!


Tags: sekretessavtal mall, NDA, sekretessavtal, non-disclosure agreement.

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair