Dokumentmallar

Kundavtal, mall

Ett kundavtal reglerar de villkor som blir aktuella vid exempelvis köp av en tjänst mellan företag. Genom kundavtalet fastställer parterna de villkor som ska gälla mellan kunden och leverantören. Genom att upprätta ett kundavtal försäkrar du kvaliteten på affärssamarbetet och undviker lättare eventuella tvister. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 22 apr. 2024

Ett avtal, flera benämningar

Ett kundavtal kan upprättas när två parter ingår en affärsrelation med varandra. Ett kundavtal syftar till att reglera villkoren mellan en leverantör och en kund vid köp av exempelvis en tjänst. Andra benämningar på kundavtal inkluderar, men begränsas inte till, serviceavtal, uppdragsavtal och tjänsteavtal.

Ingen juridisk betydelse: Benämningen av avtalet påverkar inte den juridiska bedömningen. Vid en bedömning av ett kundavtal kommer istället, bland annat, följande att beaktas;

 • definitionen av tjänsten eller uppdraget,
 • arvode,
 • tidsplan,
 • sekretessbestämmelser, och
 • konkurrensbestämmelser.

De individuellt framförhandlade villkoren utgör en grund för tolkningen av partsavsikten. De villkor som inte har framförhandlats individuellt och inkluderats i kundavtalet tolkas mot bakgrund av lag, branschpraxis och andra allmänna avtalsrättsliga principer, vilka inte alltid leder till det bästa slutresultatet för parterna.

Docues kundavtal

Docue tillhandahåller en interaktiv avtalsmall där du själv kan upprätta högkvalitativa kundavtal. Docues Kundavtal mall innehåller en mängd klausuler anpassade till olika kund- och leverantörssituationer. Kundavtalet är upprättat av Docues egna jurister. Avtalsklausulerna, vilka uppdateras i realtid, kan modifieras efter dina behov. I ditt kundavtal kan du bland annat reglera följande villkor:

 • Uppdragets innehåll.
 • Arvode och betalningsvillkor.
 • Tidsplan.
 • Avtalets giltighet.
 • Anlitandet av underleverantörer.
 • Allmänna rättigheter och skyldigheter.
 • Immateriella rättigheter.
 • Sekretessbestämmelser.
 • Konkurrensregleringar.
 • Konsekvenser av avtalsbrott.
 • Uppdragets slutförande.
 • Avtalstolkning.
 • Tvistlösning.

Om du önskar lägga till egna villkor i ditt kundavtal, eller redigera några av villkoren skrivna av våra jurister, är givetvis även det möjligt.

Vad är värt att fästa särskild uppmärksamhet vid i ett kundavtal?

1. Noggrann definiering av tjänstens innehåll och omfattning

Undvik eventuella tvister genom att reglera tjänstens eller uppdragets innehåll och omfattning samt villkoren för uppdragets slutförande. Det är viktigt att klargöra tjänsten eller produktens innehåll för att bibehålla en transparent affärsrelation mellan kund och leverantör.

2. Avtalets tidplan och giltighetstid väcker ofta frågor

Klargör den gemensamma partsavsikten i fråga om tidsplaneringen vid tjänstens slutförande genom att tydligt definiera tidsplanen i kundavtalet. Docues Kundavtal mall innehåller bestämmelser som möjliggör justering av tidsplanen med hänsyn till eventuella förändringar, samt bestämmelser om kunden och leverantörens underrättelseskyldighet.

3. Reglera parternas sekretessförpliktelser

Bestämmelser om sekretess begränsar parternas möjlighet att röja företagshemligheter eller annan känslig information som de erhållit inom ramen för affärsrelationen. Docues Kundavtal mall innehåller sekretessbestämmelser som begränsar parternas möjlighet att anskaffa eller utnyttja motpartens företagshemligheter. Sekretessbestämmelserna är utformade av svenska jurister och kan anpassas till en mängd olika situationer. En noggrant reglerad sekretessförpliktelse underlättar leverantörens arbete och tillför en trygghet för kunden.

Så hjälper Docue er

Docue är ett legal-tech bolag som syftar till att underlätta avtalshanteringen för små och medelstora företag. Genom ett samarbete mellan IT-experter och jurister har vi lyckats skapa en tekniskt omfattande tjänst med högklassigt juridiskt innehåll. Avtalen är dynamiska och ändras baserat på den information som matas in. Därför är det nu enklare än någonsin att få helt skräddarsydda avtal för bråkdelen av kostnaden av en traditionell jurist.

Läs mer om vad våra kunder säger om oss här, och kom igång med smart juridisk avtalsupprättning redan idag!


Tags: kundavtal, kundavtal mall.

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 22 apr. 2024

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair