Dokumentmallar

Sekretessavtal (NDA), ensidigt bindande, EN [Non-Disclosure Agreement, Unilateral]

Det ensidiga sekretessavtalet är ett sekretessavtal som används när en av parterna förbinder sig att hemlighålla information som delas av den andra parten. En typsituation är ett anställningsförhållande som innebär att arbetsgivaren avslöjar konfidentiell information till arbetstagaren. Detta dokument är Docues mall för ensidigt sekretessavtal engelska. Läs mer

Varför upprättas sekretessavtal – NDA?

Ett sekretessavtal, NDA, är ett avtal som reglerar informationsutbytet av konfidentiell information mellan parter. Att avtalet är ensidigt innebär att det endast är en av parterna som förbinder sig att hålla den konfidentiella informationen hemlig.

Sekretessavtal anställd mall

Ensidiga sekretessavtal kan exempelvis upprättas i anställningsförhållanden, där arbetsgivaren tillhandahåller arbetstagaren med konfidentiell information. Då det i en sådan situation endast är en av parterna som delar med sig av hemlig information är det inte nödvändigt att båda parterna binds under sekretess. Om det däremot är fråga om exempelvis en förhandling inför ett framtida samarbete kan istället ett ömsesidigt sekretessavtal upprättas.

Se till att skydda din information

Viss typ av information skyddas genom lagen om företagshemligheter. Det är däremot inte säkert att all information du vill skydda omfattas av lagen. Vi rekommenderar därför att du upprättar ett sekretessavtal, NDA där det tydligt regleras exakt vilken information som ska hemlighållas.

Avtalets form – sekretessavtal engelska

Såväl dokumenterad som odokumenterad information kan utgöra konfidentiell information. Sekretessavtal har inga formkrav, vilket innebär att såväl muntliga som skriftliga avtal är bindande. Ett muntligt avtal är däremot betydligt svårare att bevisa, varför vi alltid rekommenderar att avtalet upprättas skriftligen. Docues sekretessavtal engelska kan användas som underlag för bevisningen om röjande av konfidentiell information.

Vite i alla situationer? – Sekretessavtal anställd mall

Påföljden av en överträdelse av sekretessavtalet bör regleras, det gäller oavsett parternas roll i avtalet. Möjligheten att reglera påföljder som vite och skadestånd omfattar såväl situationer där konfidentiell information överlämnas mellan arbetsgivare och arbetstagare, som i situationer där ett förhandlingar av ett företagsförvärv initieras. Regleringen av påföljder av överträdelser kan förbättra efterlevnaden av avtalet. Vite innebär att den avtalsbrytande parten blir skyldig att utge betalning av ett visst belopp för en överträdelse. Till skillnad från skadestånd behöver ingen faktisk skada kunna visas för att vite ska utgå. Läs mer om hur vitesklausulen kan förbättra efterlevnaden av avtalet här.

Docues mall sekretessavtal engelska

Docue är en dynamisk plattform med avtal och andra juridiska dokument som har skapats av IT-experter och jurister. Docues sekretessavtal engelska innehåller klausuler upprättade av svenska jurister. Samtliga avtal tillhandahålls på svenska såväl som engelska. När du skapat ditt avtal kan du snabbt och enkelt både signera och förvara det direkt i plattformen.


Tags: sekretessavtal engelska, sekretessavtal anställd mall, sekretessavtal nda, non-disclosure agreement*

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair