Dokumentmallar

Sekretessavtal, ömsesidigt bindande (NDA-avtal)

När två eller fler parter ingår ett samarbete som förutsätter informationsutbyte där företagshemligheter delas, är det av central betydelse att parterna i ett tidigt skede ingår ett sekretessavtal (även kallat NDA). Genom upprättandet av ett sekretessavtal skyddar parterna sin konfidentiella information från att röjas till obehöriga. När flera parter ska omfattas av sekretessavtalet bör ett så kallat ömsesidigt NDA avtal upprättas. Läs mer

3 anledningar till att upprätta ett NDA avtal

1 Underlätta bevisföringen

Både information i dokumenterad och odokumenterad form kan utgöra företagshemligheter eller sekretessbelagd information. Det rekommenderas starkt dokumentera regleringen av den konfidentiella informationen genom att upprätta ett NDA avtal. Även fast muntliga bestämmelser i juridisk mening är lika giltiga så är de betydligt svårare att bevisa. NDA avtalet kan även användas som underlag i en bevissituation, varför det är viktigt att säkerställa omfånget av den konfidentiella informationen, vem som äger den samt hur rätten att nyttja den ser ut.

2 Minska risken för angrepp av den konfidentiella informationen

Allt som oftast innehåller sekretessavtal klausuler om reglering av vite och skadestånd. Sådana klausuler kan ha en preventiv effekt, vilket innebär att de kan minska risken för att en part röjer konfidentiell information. Ett avtalsvite innebär att den avtalsbrytande parten måste utge en viss summa för en överträdelse av avtalet. Till skillnad från skadestånd behöver parterna vid vite inte bevisa att en faktisk skada skett – det räcker med att ett avtalsbrott skett.

3 Stärker det lagstadgade skyddet

Ett NDA avtal kan stärka det lagstadgade skyddet för företagshemligheter.

Exempel:

  • En arbetstagare omfattas av en lagstadgad lojalitetsplikt som bland annat medför en skyldighet att skydda arbetsgivarens företagshemligheter. En arbetstagares lojalitetsplikt medför enligt lag endast att arbetstagaren måste skydda företagshemligheter under den tid denne är anställd hos arbetsgivaren. Ett sekretessavtal kan däremot innehålla villkor som förpliktigar arbetstagaren att underlåta röjande av företagshemligheter även under en period efter anställningsförhållandets slut. Med ett sekretessavtal kan således denna tid förlängas.

Fördelar med Docues NDA avtal

Docue har skapat en NDA avtal mall där du har möjlighet att själv skapa ditt NDA avtal helt efter dina förutsättningar. Denna mall omfattar situationer där båda parter blir bundna av sekretess. Om du istället vill upprätta ett avtal där endast ena parten åtar sig att hemlighålla konfidentiell information kan du använda dig av av vårt ensidigt bindande sekretessavtal.

1. Juridisk information genom avtalet: Docues avtal och dokument innehåller hundratals klausuler, upprättade av jurister, med tillhörande rättslig information i form av informationsboxar. Du kan därför lätt fatta välgrundade juridiska beslut för just ditt företag.

2. Dynamisk plattform: Docues avtal och juridiska dokument innehåller klausuler som kan upprättas och anpassas efter hundratals olika situationer. Avtalet skriver sig själv med hjälp av dina val och eventuella tillägg.

3. E-signering och förvaring på samma ställe: Samtliga avtal signeras snabbt och tryggt med e-signering. När du upprättat ditt avtal kan du enkelt spara och förvara det direkt i plattformen.


Tags: NDA avtal, NDA avtal mall, sekretessavtal konsult

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair