Dokumentmallar

Köpekontrakt, bil – mall

Vid köp eller försäljning av bil är det fördelaktigt att upprätta ett skriftligt köpekontrakt för att undvika oklarheter och tvister. Att upprätta ett köpekontrakt är särskilt viktigt i de fall köpet rör en begagnad bil. Genom att använda Docues köpekontrakt bil säkerställer du att du får med de viktigaste punkterna i ditt avtal. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 5 mars 2024

Ett skriftligt köpekontrakt gynnar båda parterna

Undvik tvister: Vid köp eller försäljning av bil är det alltid till fördel att upprätta ett skriftligt köpekontrakt för att undvika oklarheter och tvister. En bil är lös egendom, varför de vanliga reglerna för köp av lös egkendom blir tillämpliga vid en bilförsäljning.

Näringsidkare eller konsument: Om avtalet rör två näringsidkare, eller två privatpersoner, är tillämplig lag köplagen. Om säljaren är näringsidkare och köparen konsument tillämpas istället konsumentköplagen. I konsumentförhållanden bör särskild uppmärksamhet riktas till köpekontraktets villkor för att säkerställa att alla punkter är tydligt angivna och i linje med bindande lagstiftning. Om det senare uppstår oklarheter kring avtalsvillkoren tolkas de villkor som upprättats av säljaren till konsumentens fördel.

Förhandsundersökning och provkörning skyddar säljaren

Att tänka på vid upprättande av ett köpekontrakt – bil: Säljaren bör i köpekontraktet anteckna att köparen har genomfört en extern besiktning och en provkörning av bilen innan köpet. Efter köpet kan köparen i regel inte längre göra gällande ett fel som denne upptäckt eller borde ha upptäckt vid besiktningen eller provkörningen. Tydliga yttre defekter, såsom sprickor i vindrutan eller skador på färgskiktet, bör upptäckas vid en besiktning. Skyldigheten omfattar däremot inte sådant som endast kan upptäckas av en bilteknisk expert. Köparen är inte skyldig att använda sig av sådan expertis vid en besiktning.

Möjlighet till undersökning: Om köparen inte utnyttjat möjligheten att undersöka bilen är det till fördel att ändå ange i kontraktet att möjligheten givits. Om köparen nekat ett erbjudande om undersökning har säljaren inte längre något ansvar för fel som köparen borde ha upptäckt vid den hypotetiska undersökningen (OBS gäller inte i konsumentförhållanden).

Ange fordonets skick och eventuella brister i köpekontraktet

Fordonets skick: Fordonets skick bör åtminstone i stora drag beskrivas i köpekontraktet. Om det är känt att det föreligger specifika fel bör de specificeras separat. Det är viktigt att förstå att säljarens ansvar är dubbelt:

  1. informationen som förmedlas måste vara sann (t.ex. mätarinställningen), och
  2. all relevant information måste delges köparen (t.ex. abnormal oljeförbrukning).

Att sälja en skadad eller felaktig vara är tillåtet, så länge säljaren är öppen och transparent med de defekter varan besitter. Köparen kan inte i efterhand åberopa sådana fel som denne kände till vid tiden för köpet.

Du kan inte skydda dig mot dolda fel med allmänna klausuler

I köpebrev för bilar används ofta villkoret ”befintligt skick”, dvs. att köparen köper bilen som den var vid tidpunkten för transaktionen. En sådan klausul skyddar dock inte säljaren från så kallade dolda fel. Om varan är i betydligt sämre skick än köparen skäligen skulle kunna förvänta sig på grund av varans pris eller andra omständigheter, kan detta betraktas som ett dolt fel.

  • Exempel: Om bilen kort efter försäljning uppvisar ett motorfel, som i förhållande till exempelvis bilens ålder och körsträcka är oväntat, handlar det sannolikt om ett dolt fel. Det leder vanligtvis till att köpet hävs eller åtminstone till att priset reduceras. Om säljaren vill undvika en sådan risk lönar det sig att tydligt ange i bilens köpekontrakt att säljaren till exempel inte är ansvarig för någon motorskada.

Gäller inte konsumenter: Observera dock att det vid konsumentköp inte är möjligt att använda sig av begreppet “befintligt skick” eller annan liknande formulering som en typ av ansvarsbegränsning.

Använd Docues köpekontrakt bil mall

Fördelen med Docue: Docues köpekontrakt bil mall innehåller de vanligaste villkoren som används vid köp- och försäljning av bilar. Utöver de redan befintliga villkoren kan ni även lägga till egna villkor helt utefter era behov. Villkoren är utarbetade av våra jurister. Samtliga avtal och dokument är försedda med tillhörande juridisk information så att ni får en bättre förståelse för exakt vad avtalet reglerar, och vad ni bör tänka på vid upprättandet av varje enskilt avtal.

Docues mall för köpekontrakt bil innehåller till exempel följande modellvillkor med anvisningar:

  • Identifiering av föremålet för köpet, dvs. fordonet,
  • Undersökning av föremålet för köpet,
  • Provkörning och fordonets skick,
  • Köpesumma och betalningsvillkor,
  • Försäkringar, och
  • Bilskatt.

Docues köpekontrakt bil mall är alltså inte en enskild mall eller ett enskilt formulär, utan ett smart avtal som anpassar sig efter dina angivna förutsättningar.


Tags: köpekontrakt bil, köpeavtal bil, bil köpeavtal, bil köpekontrakt, köpekontrakt bil enkelt, köpebrev mall fordon, köpekontrakt bil företag mall, köpekontrakt mall bil, köpekontrakt bil mall, köpeavtal bil mall.

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 5 mars 2024

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair