Paikallinen sopimus työehdoista

Paikallinen sopimus on käsite, jota ei määritellä laissa. Tässä yhteydessä sillä tarkoitetaan työehtosopimuksen ulkopuolisen yrityksen ja henkilöstön välistä sopimusta työehdoista. Tällaisten yritysten työehdot jäävät tyypillisesti työlainsäädännön minimitasolle, koska mikään työehtosopimus ei sovellu. Ne taas eivät välttämättä sovi osapuolten yksilöllisiin tarpeisiin parhaiten, minkä vuoksi paikallinen sopiminen on suositeltavaa.
Laadi asiakirja
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Mitä tarkoittaa paikallinen sopiminen?

Suppea & laaja tulkinta: Paikallisen sopimisen käsitettä ei määritellä laissa. Tyypillisesti paikallisella sopimisella viitataan valtakunnallisissa työehtosopimuksissa annettuihin kelpuutuksiin sopia joistakin seikoista paikallisesti yritystasolla toisin. Laajasti ymmärrettynä paikallisella sopimisella taas viitataan kaikenlaiseen työehdoista sopimiseen, perustuipa se työehtosopimukseen tai ei.

Paikallinen sopiminen Docuella: Docuen paikallisen sopimuksen mallissa paikallisella sopimisella tarkoitetaan työehtosopimuksen ulkopuolisen yrityksen ja sen henkilöstön välistä työehdoista sopimista. Tällaisten yritysten työehdot jäävät tyypillisesti työlainsäädännön minimivaatimusten tasolle, koska mikään työehtosopimus ei sovellu. Ne taas eivät välttämättä sovi työnantajan ja henkilöstön yksilöllisiin tarpeisiin parhaiten, minkä vuoksi paikallinen sopiminen on suositeltavaa.

Työsopimuksen luonteinen sopimus: Juridisesti tässä yhteydessä tarkoitettu paikallinen sopimus on työsopimuksen luonteinen sopimus työehdoista. Sopimisessa on noudatettava niin työlainsäädäntöä kuin yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteitakin.

Miksi paikallinen sopiminen kannattaa?

1 | Huomioi yksilölliset tarpeet

Tyypillisesti yritys ja sen työntekijät tuntevat parhaiten omat tarpeensa. Paikallinen sopiminen mahdollistaa työehdoista sopimisen nämä yksilölliset tarpeet huomioivalla tavalla.

2 | Lisää luottamusta ja sitoutumista

Paikallisella sopimisella työpaikalle luodaan omat työehdot ja toimintatavat, jotka ovat syntyneet työnantajan ja työntekijöiden neuvottelujen tuloksena, ja joihin kaikki osapuolet voivat sen ansiosta sitoutua. Näin paikallinen sopiminen edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä luottamusta ja sitoutumista.

3 | Parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä

Paikallisen sopimisen kautta työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työehtoihinsa ja -oloihinsa, mikä lisää työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Kun työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä, myös työnteko sujuu tehokkaammin. Tällä taas on suora vaikutus yrityksen arvoon ja kilpailuasemaan.

4 | Helpottaa käytännön työtä

Paikallinen sopiminen myös helpottaa työnantajan käytännön työtä, kun yhteiset pelisäännöt on dokumentoitu kirjalliseen muotoon. Paikallisen sopimuksen laatimisen jälkeen työnantajan ei enää tarvitse miettiä, mitä tuli sovittua kenenkin kanssa, vaan sovitut jutut voi tarkistaa kätevästi kirjallisesta dokumentista.

Miten työlainsäädäntö suhtautuu paikalliseen sopimiseen?

Pakottava lainsäädäntö: Työehdoista sopimista rajoittaa työntekijän suojaksi säädetty pakottava lainsäädäntö. Sillä tarkoitetaan lainsäädäntöä, josta ei voida sopimuksella poiketa työntekijän vahingoksi. Lain minimiä paremmista ehdoista on sen sijaan aina mahdollista sopia.

 • Esimerkki: Vuosilomalain mukaan työntekijällä on työsuhteen kestettyä vähintään vuoden oikeus saada lomaa 30 päivää vuodessa. Paikallisessa sopimuksessa ei voida sopia, että työntekijällä on oikeus vain 24 päivän lomaan, sillä tällainen ehto olisi pakottavan sääntelyn vastainen. Sen sijaan voidaan sopia, että työntekijällä on oikeus 36 päivän lomaan, sillä tällä ehdolla parannettaisiin työntekijän oikeuksia.

Sääntelyaukot: Työlainsäädäntö ei ole täydellistä, vaan se sisältää myös aukkoja. Asioista, joista ei säädetä laissa, voidaan lähtökohtaisesti sopia vapaasti. Huomioon on tosin tällöinkin otettava pakottava työlainsäädäntö ja sopimusoikeudelliset periaatteet.

 • Esimerkki: Työlainsäädäntö ei sisällä erityissääntelyä etätyöstä, joten siitä voidaan lähtökohtaisesti sopia vapaasti. Kuitenkaan esimerkiksi työajasta, josta säädetään pakottavasti, ei voida etätyön osaltakaan sopia työntekijän vahingoksi. Lisäksi tulee huomioida muun muassa työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vaatimus: jos etätyö sallitaan yhdelle työntekijälle, on se sallittava myös muille samassa asemassa oleville työntekijöille.

Keiden välillä paikallinen sopimus solmitaan?

Paikallinen sopimus solmitaan yleensä työnantajan ja koko henkilöstön tai yksittäisen henkilöstöryhmän välillä. Työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vaatimus edellyttää, että paikalliseen sopimukseen osallistuminen on mahdollista jokaiselle samassa asemassa olevalle työntekijälle. Jos kuitenkin työntekijä, jolle on tarjottu mahdollisuus osallistua paikalliseen sopimukseen, ei halua tulla siihen, ei tämän katsota rikkovan tasapuolisen kohtelun vaatimusta.

Miten laadin paikallisen sopimuksen helpoiten?

Jos paikallisen sopimuksen laatiminen tuntuu liian vaikealta, ei huolta – Docue on apunasi. Docuen paikallisen sopimuksen mallilla kuka tahansa osaa laatia laadukkaan ja juridisesti pätevän paikallisen sopimuksen.

Klikkaa sopimukseesi haluamasi ehdot, täytä pyydetyt tiedot, ja automaatio muotoilee sopimuksesi valmiiksi. Osapuolet allekirjoittavat sopimuksen sähköisesti, ja jokaiselle jää talteen oma digitaalinen kappaleensa. Kyseessä ei siis ole perinteinen paikallisen sopimuksen pohja, vaan moderni teknologia, jonka avulla laadit juuri sinun tilanteeseesi sopivan paikallisen sopimuksen.

Mitä malliehtoja Docuen paikallinen sopimus sisältää?

Docuen muuntuva paikallisen sopimuksen pohja sisältää laadukkaat malliehdot muun muassa seuraaviin kohtiin:

 • Sopimuksen tausta ja tarkoitus
 • Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen
 • Palkkojen tarkistaminen
 • Etätyömahdollisuudet
 • Vuosiloma
 • Sairausajan palkka
 • Perhevapaat
 • Lääkärintarkastukset
 • Tilapäiset poissaolot

Malliehdot ovat juristiemme laatimia ja perustuvat ajantasaiseen lainsäädäntöön. Halutessasi voit muokata malliehtojamme tai kirjoittaa omia sisältöjäsi.

Miten Docuen paikallinen sopimus tarkalleen ottaen toimii?

 1. Valitse valmiista listastamme, mitä ehtoja haluat sopimukseesi (esim. sairausajan palkka, perhevapaat, tilapäiset poissaolot)

 2. Palvelu kysyy sinulta jatkokysymyksiä, joiden perusteella automaatio muotoilee sopimuksesi tekstit (esim. miten sairausajan palkkaa maksetaan)

 3. Palvelu neuvoo sinua eri kohdissa lakiin ja vakiintuneeseen sopimuskäytäntöön pohjautuen, mitä sinun on syytä ottaa huomioon kirjauksissa (esim. miltä ajalta sairausajan palkkaa on vähintään maksettava)

 4. Kun sopimus on valmis, osapuolet allekirjoittavat sen sähköisesti puhelimella tai tietokoneella

 5. Sopimus tallentuu automaattisesti palvelun suojattuun arkistoon, josta se löytyy kätevästi myöhemmin


Tags: paikallinen sopiminen, paikallinen sopimus pohja

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group