Asiakirjamallit

Työaikapankki – sopimusmalli

Työaikapankki on järjestelmä, johon työnantaja ja työntekijä voivat sopia säästettäväksi työaikaa, vapaita tai muita rahamääräisiä etuuksia. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 5.6.2024

Joustava järjestely töiden ja vapaiden sijoittamiseen

Työaikapankki on järjestelmä, johon työnantaja ja työntekijä voivat sopia säästettäväksi työaikaa, vapaita tai muita rahamääräisiä etuuksia. Eri alojen työaikapankit eroavat toiminnaltaan ja luonteeltaan huomattavasti toisistaan. Perusidea on kuitenkin yksinkertainen: jos työntekijä tekee tällä viikolla pidempää päivää tai jättää lomiaan pitämättä, työpanos voidaan säästää palkalliseksi vapaa-ajaksi myöhempään ajankohtaan.

Työaikapankki palvelee parhaimmillaan sekä työnantajan että työntekijän etuja – yhtäältä se antaa työnantajalle paremmat mahdollisuudet resursoida esimerkiksi ruuhkahuippuja ja toisaalta työntekijälle joustoa työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen.

Työaikapankki on kaikkien työnantajien käytettävissä

Työaikapankista sopiminen on mahdollista kaikilla työpaikoilla siitä riippumatta, velvoittaako työnantajaa mikään työehtosopimus. Sopimus tulee tehdä kirjallisesti. Sopimuksen toisena osapuolena voi olla paitsi työntekijä myös työntekijöiden edustaja, kuten luottamusvaltuutettu.

Miten Docuen työaikapankkisopimuksen malli toimii?

Palvelussamme voit laatia pätevän ja laadukkaan työaikapankkisopimuksen jopa hiirenklikkauksin. Älykäs sopimusmallimme sisältää kymmenet mallilausekkeet, joita käytetään yleisesti työaikapankkisopimuksissa ja jotka täyttävät lain vaatimukset. Voit valita omaan sopimukseesi sopivat sisällöt ja täydentää niitä tarvittaessa omilla sisällöilläsi. Palvelu sisältää myös tarkempaa neuvontaa lainsäädännön asettamista vaatimuksista työaikapankeille.

Kysymyksessä ei ole siis yksittäinen työaikapankkisopimuksen pohja vaan älypohja, joka muuntuu valintojesi mukaan. Lopputuloksena syntyy siisti ja allekirjoitusvalmis työaikapankkisopimus.

Työaikapankkisopimusmallin lisäksi löydät palvelustamme yli 70 työsuhteen asiakirjamallia, jotka kaikki ovat juristiemme laatimia. Tutustu esimerkiksi työsopimusmalliin ja nollatuntisopimuksen pohjaan, jotka ovat palvelumme suosituimpia.

Mitä mallisisältöjä Docue tarjoaa?

Älykäs työaikapankkisopimus sisältää mallisisällöt muun muassa seuraaviin kohtiin:

  • Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet
  • Työaikapankkiin siirrettävissä olevat erät
  • Työaikapankkiin siirrettävissä olevat enimmäismäärät
  • Pankkivapaiden pitäminen
  • Pankkivapaan ajalta maksettavat ansiot ja vaikutus työaikaan
  • Sopimuksen voimassaolo
  • Työaikasaldon seuranta
  • Työkyvyttömyys pankkivapaan aikana (esim. sairaus)
  • Rahasuoritukset työaikapankista
  • Mahdollisten erimielisyyksien ratkaiseminen

Malli soveltuu sekä työehtosopimuksen alaisiin että työehtosopimuksista vapaisiin sopimustilanteisiin.

Työaikapankkiin siirrettävissä olevat erät

Työaikapankkisopimuksessa on sovittava, millaista työaikaa tai millaisia vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia työaikapankkiin voidaan sisällyttää. Tällaisia eriä voivat olla esimerkiksi lisä- ja ylityökorvaukset, sunnuntaityön korotusosat, säästetyt lomapäivät ja lomarahat. Jos työsuhteeseen sovelletaan jotain työehtosopimusta, sopimus saattaa rajoittaa tiettyjen erien siirtämismahdollisuutta työaikapankkiin, tyypillisesti esimerkiksi vuosilomien.

Sopimuksessa tulee sopia työaikapankkiin siirrettävissä olevan työajan enimmäismääristä. Määristä ei voi sopia täysin vapaasti, vaan niihin on asetettu laissa rajat. Työaikapankkiin säästetty työaikakertymä ei esimerkiksi saa kalenterivuoden aikana kasvaa yli 180 tuntia (tarkempi neuvonta rajoista sopimusmallissamme).

Sovi säännöistä pankkivapaiden pitämiselle

Työaikapankkisopimuksessa tulee määritellä periaatteet ja menettelytavat, joilla työaikapankkiin säästettyä aikaa pidetään vapaana. Tyypillisesti työnantaja ja työntekijä pyrkivät tapauskohtaisesti sopimaan, milloin pankkivapaita on otollista pitää. Ellei toisin ole sovittu, työnantajalla on kuitenkin viimeinen sana ajankohtien päättämisessä. Täysin vapaasti työnantaja ei voi sijoittaa vapaita; työntekijällä on esimerkiksi oikeus pitää vapaita vähintään kaksi viikkoa kalenterivuodessa – tarkempi neuvonta tästäkin on sopimusmallissa.

Pankkivapaan ajalta maksettavat ansiot

Pankkivapaalta maksettavan palkan määräytymisperusteet on syytä määritellä työaikapankkisopimuksessa. Lähtökohtana voidaan pitää, että vapaan ajalta maksetaan säännöllisen työajan palkka ilman mahdollisia lisiä. Tapauskohtaisesti tarkempana perusteena voi olla esimerkiksi työsopimuksen mukainen tuntipalkka, tietty sovittu keskituntiansio tai säännöllinen kuukausipalkka.

Sairastuminen pankkivapaan aikana ei lähtökohtaisesti vaikuta vapaan ajankohtaan

Pankkivapaa rinnastetaan säännölliseksi työajaksi, minkä vuoksi sairaus tai muu työkyvyttömyys ei lähtökohtaisesti edellytä työnantajaa siirtämään vapaata myöhempään ajankohtaan – onhan kysymyksessä jo muutenkin palkallinen vapaa. Tästä on saatettu kuitenkin sopia toisin esimerkiksi työehtosopimuksessa. Jos poikkeuksia on, monesti tehdään ero sen välille, onko työkyvyttömyys alkanut jo ennen vapaata vai vasta sen aikana.

Rahasuoritukset työaikapankista

Osapuolten on syytä sopia etukäteen tilanteet, joissa työaikasaldo voidaan annettavan vapaan sijasta korvata rahakorvauksena. Yleensä rahasuorituksia ei tehdä kuin poikkeuksissa tilanteissa, kuten työaikapankkia purettaessa tai työsopimuksen päättyessä.

Sähköinen allekirjoitus ja automaattinen arkistointi

Palvelussamme voit myös allekirjoittaa sopimuksen sähköisesti. Sähköisestä allekirjoituksesta syntyvillä teknisillä tiedoilla voidaan osoittaa perinteistä paperille tehtävää allekirjoitusta kattavammin allekirjoittajan henkilöllisyys ja allekirjoituksen syntyhetki. Sähköinen allekirjoitus on todisteena tietyn sopimuksen syntymisestä siis vahvempi ja siten suositeltava tapa viimeistellä sopimukset.

Palvelu arkistoi niin valmiit kuin keskeneräiset asiakirjasi automaattisesti yrityksesi tilille. Pääset arkistoosi kaikilla älylaitteilla, joten asiakirjat kulkevat aina mukanasi. Voit myös tarvittaessa monistaa arkistossa olevia asiakirjoja ja sillä tavalla helpottaa toistuvien asiakirjojen laadintaa.


Tags: työaikapankki, työaikapankki sopimusmalli, työaikalaki

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 5.6.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion